Gargaarsa: Viizyuwaal'Ediiterii/Qajeelcha Fayyadamaa

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 29% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Note: When you edit this page, you agree to release your contribution under the CC0. See Public Domain Help Pages for more info. PD


Viizyuwaal'Ediiterii Banuu

Fuula kamiyyuu Viizyuwaal'Ediiteriin gulaaluf, cancala "Gulaali" jedhu, gara guubbaa kan jiru, irratti cuqaasi

Fuula tokkoo jijjiiruuf banuun sekendii muraasa fudhachuu danda'a. Yoo fuulli sun guddaa ta'e ammoo, irra caala yeroo fudhachuu danda'a.

Cancala "Lakkaddaa gulaali" irratti cuqaasun, gulaalaa lakkaddaa kan Wiikiipiidiyaa kan durii bana.


Viizyuwaal'Ediiterii geessituu "gulaali" kan matadureewwan barruurratti argamurratti cuqaasunis banuu dandeessa.

Jalqabi: Kamshaa Viizyuwaal'Ediiterii

Suura Kamshaa Viizyuwaal'Ediiterii
Yeroo barreeffama Viizyuwaal'Ediiteriidhan jijjiiruu jalqabdu, Kamshaan Viizyuwaal'Ediiterii argiirratti gara gubbaa oliitti argama. Kamshaan kun sajoo yeroo baayyee itti fayyadamnu qaba:

Jijjiirrama uumte "Gaabbii" fi "Irra deebi'i" jijjiiruu dandeessa.

Baafata gadbuusaa "Mataduree": baafanni kun akka itti keeyyanni dhangaa'u jijjiiruuf tajaajila. Haalata keeyyataa jijjiiruuf, libsattuu keeyyaticharra kaa'un baafata kana filadhu (barreeffama filachuun dirqama miti). Matadureen kutawwanii akka "$format" dhangeeffamu, jaleen kutaawwanii ammoo "$subheading2", "$subheading3", fi kkf ta'anii dhangeeffamu. To change the style of a paragraph, put your cursor in the paragraph and select an item in this menu (you don't have to highlight any text). Section titles are formatted "Mataduree", and subsections are "Jalee-Mataduree 1", "Jalee-Mataduree 2", and so on. Dhangiin barreeffama inni idileen "Keeyyata" dha.

Dhangeessuu: "A" irratti cuqaasun baafata bana.

 • Filannoon "Yabbuu" (B)n barreeffama filame yabbuu godha.
 • Filannoon "Mirgada" ("I")n barreeffama filame mirgada godha.
 • Filannoon "Irrarfii" (x2) barreeffamni filatame barreeffama isa bukke jirurra xiqqaatee fi barreeffama kaanirra ol siqee akka mul'atu godha.
 • Filannoon "Jalarfii" (x2) barreeffamni filatame barreeffama isa bukke jirurra xiqqaatee fi barreeffama kaanirra gadi siqee akka mul'atu godha.
 • Filannoon "Sarara gidduu" (S) gidduu barreeffama filatamee sarara.
 • Filannoon "Lakkaddaa Kompitaraa" (sadalgoo banamee cufamu: {}) bocquu barreeffama filatamee gara bocquu monoospeesitti jijjiira, kunis barreeffama naannoosaa jirurraa adda isa baasa.
 • Filannoon "Jala Muruu" (U) barreeffama filatame jala sarara.
 • Filannoon "Qooqa" (文A) afaanichatti asxaa akka gootu (fakkeenyaaf, Jaappaniffa) fi kallattii barreeffama filatamee (fakkeenyaaf, mirgaa-gara-bitaatti) akka gootu si gargaara.
 • Filannoon dhumaa (), kan "Haxaayi" jedhamu, barreeffama filatamerraa dhangii barreeffamaa, geessituu dabalatee balleessa.

If you have not selected any text, then when you press the "A" to open the menu, and then select an item, that formatting will apply to the text that you start typing, from wherever your cursor is located.


Meeshaa geessituu: Sajoon cancalaa meeshaa geessituuti. Isarratti cuqaasun (yeroo baayyee erga barreefama filattee booda) qaaqa geessituu bana.

Baafata Eeri: Baafanni "Eeri" waraabbii keessoo itti dabaluuf gargaara ("miiljalee" ykn "wabiis" nijedhama). Pirojeektiin hundi dhangii wabii "$basic" fi dandeettii waraabbii "$re-use" gochuu qabu, baafata kanatti fayyadamuun. Baafanni kun dabalataan qajojii wabii keessoo saffisaan argachuuf gargaara.

Eeri button: If the Citoid service and/or citation tool is enabled on your wiki, you will see a Eeri button instead of a Eeri menu.

Instructions for adding local citation templates to the "Harkaan" tab at a specific wiki are available at VisualEditor/Citation tool .)

Instructions for enabling the Ofumaa tab are available at Enabling Citoid on your wiki

The citoid service tries to fill out citation templates automatically.


Tarree fi galumsa: Sajoon jalqabaa lamaan tarree (tarree lakkoofsaa fi tarree buuleetii) akka galchinuuf nu tajaajilu. Kan dhumaa lamaan ammoo galumsa tarree akka daballuu ykn hirrifnu nu tajaajila

Galchi: Baafanni "Galchi" pirojeektii adda addaarratti gargar ta'uu danda'a. Kan armaan gadii filannoo dhufuu danda'u hunda qabata.
 • Sajoon "Miidiyaa" (suura tulluuwwanii), qaaqa miidiyaa bana.
 • Sajoon "Qajojii", qajojii gulaaluu akka dandeessuuf si gargaara.
 • The "Table" item allows you to insert a table.
 • Filannoon "Yaada" (afuuffee dubbii) yaada dubbiftootatti hin mul'anne akka itti galchituuf gargaara; yaadni kun yeroo gulalaa qofa mul'ata, sajoo mallattoo raajeffannootin agarsiifama.
 • The "Hieroglyphs" icon (an ankh symbol - ☥) allows you to enter the hieroglyphics inserter. (See below.)
 • The "Code block" item allows you to insert code.
 • The "Musical notation" item allows you to insert a musical notation.
 • Sajoon "Kuusaa suuraa" (tuuta suuraa) kuusaa suuraa akka barruu kanatti galchituuf tajaajila.
 • Sajoon "Math formula" (Σ), qaaqa foormulaa galchitu bana.
 • The "Graph" item allows you to insert a graph.
 • The "Mallattoo kee" item allows you to insert a signature that you use on the project. It will be greyed out (not selectable) when you are editing a type of page (a "namespace "), such as an article, where signatures should not be inserted.
 • Sajoon "Tarreeffama wabiiwwanii" (mallattoo kitaaba sadi'ii), qaaqaa wabii jiran agarsiisu bana.

Qubee addaa galchuu: Sajoon "Qubee addaa" kan baafata "Galchi"rra jiru, yoo irratti cuqaasan, qaaqaa qubee addaa baayyee agarsiisu bana. Qubee addaa kanarratti cuqaasudhaan, barreeffama keessatti galchuu dandeessa. Qubeen addaa kun mallattoowwan herregaa, qubee loqodaa, kkf qabata. (This list may be customized locally. See VisualEditor/Special characters for instructions.)

The Edit notices button displays any notices for the page.

The Filannoowwan fuulaa menu is to the left of the Publish changes button and the Switch editor menu. On this menu there is a button to open an Filannoowwan dialog with the following (left side) tabs:
 • Ramaddiiwwan allows you to add categories to this page and to adjust how the page is sorted, when displayed within a category by setting a different index to sort with.
 • Qindaa'ina fuulaa allows you to make the page a redirect and adjust options of this redirect, to adjust settings regarding the displaying of the Table of Contents, to disable the edit links next to each heading, and to define the page as a disambiguation page.
 • Qindaa'ina olaanaa allows you to adjust the settings regarding indexation of the page by search engines, showing a tab to add a new section, and the displayed title.
 • Languages shows a list of pages in other languages that are linked to that page.
 • Templates used shows a list of links to each template used on this page.

The tabs of the Filannoowwan dialog are also displayed in the Filannoowwan fuulaa menu and can be opened by clicking on it. Furthermore the Filannoowwan fuulaa menu contains the items View as left-to-right or View as right-to-left and the item Barbaaduu fi bakka buusuu, which opens a bar, where you can insert words or regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.


The Switch editor button is next to the Publish changes button. It allows you to switch to the wikitext editor.

Jijjiirama Olkaawuu

Erga barreeffama gulaaltee fixxee booda, qabduu cuquliisa "Publish changes" kan kamshaarraa jiru irratti cuqaasi. Yoo jijjiirrama hin uumne ta'e, qabduu kanaratti cuqaasuu hin dandeessu. To cancel all your editing changes, close your browser window, or press the "Dubbisi" tab above the edit toolbar.

Qabduu magariisa "Publish changes…" irratti yoo cuqaasne, qaaqaa xiqqoo nuu bana. Achirratti, waan akka goolaba hojiii keenyaa barreessuu, jijjiirramni nu humne xiqqaa ta'uu ibsuu fi gulaala mata-duree kanarratti galafuulduraa godhamu hordofna jennee filachuu dandeenya.

Gulaala kee qabduu "Jijjiiramoota kee fooyyeessi" irratti cuqaasun akka yaaddamettii akka hojjatu keddeebi'uu dandeessa. Kun gulaalaa wiikiitekestii keessatti qabduu "Jijjiiramoota agarsiisi" wajjin wal fakkaata.

Qabduun "Gulaaluu itti fufi" gara barruu duraan gulaalaa turteetti si geessa. Jijjiirama uumte booda olkaawuu dandeessa.

Liinkii gulaaluu

Geessituun karaa sajoo "Geessituu" (mallattoo cancalaa) kan kamshaarra jirutti fayyadamu galchuun nidanda'ama ykn ammoo qaxxaamura kiyiboordii Ctrl+K (or ⌘ Command+K) fayyadamuun ni danda'ama.

If you select (highlight) text and then press the "Geessituu" button, that text will be used in creating the link. For a link that involves only one word, you can either select that word or just put the cursor within that word.


Qabduus ta'ee ykn qaxxaamura kiyiboordittis yoo fayyadamne, gara lachaniinuu qaaqaa bakka itti liinkii galchinutu banama. Viizyuwaal'Ediiteriin liinkii keessaa (internal links) irratti si gargaaruu yaala. Liinkiin keessaa liinkii barreeffama Wikipidiyaa wajjin kan wal qabsiifame dha.

Viizyuwaal'Ediiteriin geessituu "keessaa" kan isa wajjin walfakkaatuu barbaadun si gargaaruu yaala. Erga geessituu uumtee ykn filattee booda, qubee furtuu Galchaa gad-dhiibuun ykn qabduu "Xumurame" irratti cuqaasun xumuruu dandeessa. Kana booda geessituun sun fuula Viizyuwaal'Ediiterii irratti mul'ata, garuu amma ati fuula sana olkeessutti geessituun sunis hin olkaawwamu.


Fuula Wiikiipidiyaa ala jiru tokkotti geessituu uumuf, adeemsisaa tokkuma: URL saanduqa keessatti naqi. Achii booda geessituun sun akka "Geessituu Alaa"tti glafama.

Geessituun alaa kan asxaa hin qabne kana fakkaata: [1]. Qaree hantuuttee jecha kamiiyyuu ala (fkn iddoo booda) kaa'udhaan kana dabaluu dandeessa. Meeshaa geessituu, qabduu cuqaasun ykn qaxxaamura kiyiboordii gadi qabuun banuu dandeessa. URL saanduqa keessatti barreessi, achii booda qabduu "Xumurame" irratti cuqaasi.

Liinkii duraan jiru jijjiiruuf ykn balleessuuf, dura liinkii sanarratti cuqaasi. Itti aansun sajoo bukke sanatti sii dhufu "Geessituu" irratti cuqaasi. Qaaqni geessituu gulaalchisu sii dhufa. Sajoo kana kamshaarraa cuqaasus dandeessa. (Qaxxaamura kiyiboodii Ctrl+K gadi dhiibunis qaaqa kana argachuun ni danda'ama.) Geessituun yeroo filatamu, halluu cuquliisan agarsiifama.

Kana booda, iddoo liinkin sun itti geessu jijjiiruu dandeessa, ykn balleessuu dandeessa. Liinkii balleessuf sajoo balleessuu (trash icon) kan karaa mirgaa qarqara olaantu jiru irratti cuqaasi. You can also open the link's target in another window by pressing on the copy of the link in the dialog box. (You might want do this to check if an external link is valid.)

If you want to exit the link label (the text displayed as a link) or continue to write after this link, you can press :

 • Pressing it once will escape the link editing dialog and put your cursor at the end of the element linked (blue framed, to edit this element)
 • Pressing it twice will put the cursor after the element linked, ready to type the rest of your text.

To edit the link label of an existing link, press within the link label and type the new one. But if you want to replace the entire label, please note:

 • If you have selected (highlighted) the entire link label, the link will be deleted by typing any key.
 • To edit the link label directly without deleting it, put the cursor within that link label, use the backspace and delete keys (no more than necessary), and a narrow blue link area will remain there. Now you may type in the new label for the kept link.
 • You can also link to categories, files and more.

Wabii Gulaali

For further information, see Help using citation templates or Help using citoid's Ofumaa tab

Determining which system is in place

Wiikin kee sirna miiljalee akaakuu sadi'i keessa tokko fayyadamuu danda'a. The one shown on the right is the simplest system, where the "Eeri" menu does not include any citation templates. If your wiki uses this system, then everything you need to know about footnotes is on this page.

In the second system, you again start by pressing the Eeri button. Then a dialog box opens, which includes several popular citation templates set up for quick access in the "Harkaan" tab. If your wiki uses this system, then you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates

In the third system, you again start by pressing the Eeri button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service under the Automatic tab. If your wiki uses this system, you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full

Wabii duraan jiru gulaaluu

To edit an existing reference, press on it where it appears in the text (usually as a bracketed number). You will see either a "Wabii" icon (bookmark) or an icon (and name) for the template that was used to create this reference. In either case, pressing on the "Gulaali" button will open a dialog where you can edit the reference.

For the "Wabii" icon, pressing "Gulaali" opens the reference dialog. To start changing the reference information, press on it.

Many wikis use templates to format references. If a template is used in your reference, then when you move your pointer over the reference information, all the information in that field will be highlighted.

Qabiyyee templeetii jijjiiruuf, sajoo $template irratti cuqaasi. Kunis, ediiterii xiqqoo kan tempileetii irratti jijjirtu sii bana.


If what appears when you press on a reference is an icon for a standard template for citations (an example is at right), then pressing "Gulaali" will open the template editor dialog.

Inside the template editor, you can add or remove types of information or change current content. Only fields (template parameters) that have content will show, initially. To add fields, press on "Add" at the bottom of the editor.

Yeroo fixxe, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasi.

Wabii duraan jirutti fayyadami

If the page already contains a citation that applies to the text you want to source, then you can choose to re-use that existing citation.

To re-use an existing reference, place your cursor in the body of the text where you want to add a new reference (number) for that citation. Then press on the "irra deebi'ii fayyadami" item from the "Eeri" menu.

(Note: If your wiki has the second or third footnote system described above, you'll see a "Irra deebi'ii fayyadami" tab, in a dialog, instead of a "irra deebi'ii fayyadami" item on the "Eeri" menu.)


In the Wabii dialog, look at the list for the reference you want to reuse, and select it. If there are many references, you can use the search box (labeled "Eeruwwan ammaa keessa barbaadi") to list only those references that include certain text.

Wabii Haaraa Galchuu

Fuula tokkotti baafata "$cite" fayyadamuun eera galchuuf, qaree gara iddoo itti eera galchuu barbaadnutti geessi. Achii booda, baafata keessaa akaakuu eera barbaadduu filadhu. Then click "Kan bu'uuraa".

Waraabbii "Bu'uuraa" fayyadamuu

Shown here is what you will see if you select the basic references item. Ediiterii wabii irratti, waraabbii(citation) galchuu, sirreessuu fi tottolchuu dandeessa.

Wabiin garee tokko keessa akka galu gochuu dandeessa, yeroo baayyee garuu duwwaa dhiifama. (Filannoon kun gareewwan wabii meeshaa "Tareeffama wabiiwwanii" fayyadamuun akka agarsiisuf fayyada).


Qaaqa wabiirratti, yoo qajojii wabii haaraa keessatti dabaluu barbaadde, sajoo Qajojii kan baafata kamshaa "Galchi" irratti argamurratti cuqaasi

Itti aansun, qajojii itti fayyadamuu barbaaddu barbaadi. Erga argattee booda itti galchi, akkasumas jijjiiri.

Erga qajoji gulaaltee fixxee booda, gara Gulaalaa wabiitti deebi'uuf, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasi. Gara fuula gulaalaa jirtuutti debi'uuf, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasi.


Yoo tarreen wabii barruu sanarra duraan hinjiru ta'e (fakkeenyaaf, yoo wabii jalqabaa barruu sanatti galchaa jirta ta'e), iddoo itti tarreen wabii fi barreeffamni isaanii itti agarsiifamu murteessuu qabda.

Place the cursor where you want to display the references list (usually at the bottom of the page), open the "Galchi" menu and press the "Tareeffama wabiiwwanii" icon (three books).


If you are using several groups of references, which is relatively rare, you can specify the group in this dialog. Only the references that belong to that group will be displayed on the page at the location where you are placing the group.

Qaaqa tarree wabii irratti hojiin inni dhumaa, qabduu "Galchi" irratti cuqaasudha.

Baafata waraabitti fayyadamuu

Your local wiki may have added extra citation templates to the "Eeri" menu. If so, you have quick access to the most-used citation templates for your wiki. (Instructions for adding extra citation templates to your local wiki are available at VisualEditor/Citation tool .)

Pressing on a template icon such as "Cite book" will take you into the template editor for that template. Important information fields may be marked with an asterisk. While the most common fields will be shown, not all of them are required.

Ulaagaa dabalataa itti galchuuf, gulaalaa-xiqqaa qajojii asii gadi mari. Itti aansun "Add" irratti cuqaasi.

Yeroo fixxe, "Galchi" irratti cuqaasi.

Suuraa fi miidiyaa kaan gulaaluu

Suura gulaaluu

Fuula tokkotti suura haaraa(ykn miidiyaa biraa) galchuuf, sajoo Miidiyaa" (suura tulluuwwanii) irratti cuqaasi. Filannoon kun baafata gadbuusaa "Galchi" irratti argama. Suuran ati filatte bakka qareen jirtutti gala.

Sajoo "Miidiyaa" irrratti cuqaasun, qaaqaa haaraa bana. Qaaqaan kun ofuma isaatii "Wikimedia Commons" keessa miidiyaalee fuula ati jijjiiraa jirtu wajjin wakqabatu sii barbaada.

Miidiyaalee kan biraa, barreeffama idoo barbaachaa qaaqaa kanaarratti galachuun barbaaduu dandeessa.

Faayilii filachuuf, thumbnail irraatti cuqaasi.

Kun fuula ati jijjiira jirtutti suura galcha.


Erga surrii ati filatte barruu sanatti galfamee booda, qaaqni biraa ni banama. Qaaqni miidiyaa kun godaayya akka galchinuu fi akka jijjirruuf nu gargaara. Godayyaan dhangii fi geessituu qabaachuu danda'a.

The media dialog also allows you to add alternative text captions, to help users who use screen readers, or who have disabled image display.

You can also set various parameters for the image in the "Qindaa'ina olaanaa" window. These include the alignment, the type, and size of the image.

Yeroo fixxe, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasun qaaqa cufuu dandeessa.

For an existing image, you can add or edit a caption or other settings by pressing on the image, then pressing on the "Miidiyaa" icon that appears below the picture.

Suura duraan jirurratti cuqaasun guddisuu ykn xiqqeessu dandeessa. Erga irratti cuqaastee booda, sajoo hagamtaa jijjiiri (xiyya karaa lama qara qabu) harkisi.

Fuula tokkorratti, suura gara oliitti ykn gara gadiitti harkistee kaa'uu dandeessa.

Uploading images

Suura cancala qaaqa miidiyaarra jirutti fayyadamtee ol fe'uu dandeessa.

Press the "Ol fe'i" tab and select an image from your computer. You can type the file name, or drag an image into the box. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.

Suura ibsuu fi garee itti gochuu qabda. Kunis namoonni kaan akka argachuu danda'aniif gargaara.

Suurichi yeroo ati fixxe fuula sanatti galfama.

Gaalerii gulaaluu fi itti galchuu

Gaalerii haaraa galchuuf, sajoo "Kuusaa suuraa" irratti cuqaasi.

To edit an existing gallery in the visual editor, press that gallery. Then, near the bottom of the gallery, press the gallery icon (a set of photos). This brings up the gallery editor, with the full list of images included in the gallery.
The gallery editor is currently a simple box that allows you to edit existing galleries using wikitext markup. To add a new image to an existing gallery, type the file name, followed by a bar (|) and the caption for that image. You must put each image in the gallery on its own line. Suura balleessuf ykn tartiibasaa jijjiiruf ykn goodayyaa jijjiiruf tarree kana gulaaluu dandeessa.

When you press the "Xumurame" button, you will exit the gallery editor. You should then see your changes, with the gallery as it will now appear to readers.

Remember that exiting the gallery editor does not publish your changes. As with other changes made using the visual editor, you must publish the entire page in order to publish your work.

Qajojii gulaaluu

The powerful MediaWiki template system lets you insert dynamic content, text from other pages, and much more. For a detailed explanation and examples, see the Templates help page.

In the VisualEditor you can search for a relevant template, add an invocation or transclusion on the page you’re editing and, if needed, add custom content using parameters.

Insert new template

Fuula tokkotti qajojii galchuuf, qaree iddoo itti qajojii galchuu barbaaddutti geessun, sajoo "$template" irratti ciqaasi. Kunis baafata "$insert" jalatti argama. Then open the Galchi menu and select " Qajojii". Alternatively, type two curly brackets {{ to open the same dialog.
Find the template you want to insert by typing either its name or a relevant keyword. Results containing the search term in either the name or description will display in a dropdown. This should help you find a relevant template, even if you don’t know its exact name.

If you’re having trouble finding the kind of template you want by using keywords, you can look on other wiki pages with similar content and view or edit the page source to see which templates are in use. When you find the desired template’s name, you can type it into this field to insert it here.

Screenshot of the template search field in the Visual Editor

You can also edit a template that’s already on a page. When you select the template you want to edit, it turns blue, and a box appears displaying " Qajojii". Then select the "Gulaali" link or double click on the template itself to open the template.
Screenshot of the VisualEditor interface with a template selected

Some templates are not visible to someone reading a page. In the visual editor, such hidden templates are still shown so that you can click and edit or delete them. The name of the template will be shown next to the puzzle icon and both will be grayed out.
Screenshot of hidden templates in the Visual Editor interface

Ulaagaa qajojii

You’ll see this dialog box when you’re adding a new template or editing one already in place. What you see in the box depends on whether the template in question contains TemplateData , helpful metadata added by other editors to make it easier to edit templates in the Visual Editor.

When a template contains TemplateData, the VisualEditor can use it to present annotated fields for you to fill in.


For templates that have some community-provided TemplateData, the VisualEditor displays a list of the named parameters and, often, descriptions and instructions explaining the meaning and required format for each parameter’s values.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Template parameters in the Visual Editor interface

You can disable any optional parameter (which have blue checkboxes on the left side). If a parameter’s checkbox is grayed out and not clickable, the template requires that parameter, so it can’t be disabled.

When you insert a new template, you may find that some optional parameters are pre-selected. That means the author(s) of the template recommends the use of those parameters. It’s best to review all parameters that will be used in a template to ensure you understand their use.

Clicking an unchecked parameter adds it to the template. Clicking a parameter that’s already been added takes you to the parameter’s input field.

Some template parameters will show as “deprecated”. Don’t use deprecated parameters when inserting a template; they’re only visible to you because those parameters are in use on older pages where this template was included.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Interface for adding more parameters to a template in the VisualEditor

Adding undocumented parameters

If you’re inserting or editing a template whose author hasn’t laid out its parameters in TemplateData, it has what we call “undocumented” or “unnamed parameters”. In these cases, you should consult the page for the template itself. There you can learn how to correctly employ and work with all of the template’s parameters. This includes learning the exact names of the parameters as written by the template author.

If you find in the documentation that the template expects parameters without names, fill in numbers as placeholders for the parameter names using the undocumented parameter input, then add text to the values you want to provide as you normally would.

Example:

 • first unnamed parameter: “1”
 • first unnamed parameter’s value: “en_US”
 • second unnamed parameter: “2”
 • second unnamed parameter’s value: “yes”

If you accidentally include nonexistent, misspelled or erroneous parameters, the values you enter for those parameters won’t show up on the page you’re editing.

Screenshot of a template missing TemplateData
Template without TemplateData in the Visual Editor

Autogenerated parameters

In this example, the template in question lacks TemplateData but it was possible to autogenerate the parameters. This means that the undocumented parameters have already been added for you, but the names may not be easily understandable and the dialog cannot display any directions or descriptions. As a result the dialog box provides a link to the template’s documentation, which should help you deduce and fill in the template’s various parameters.

Editing multi-part template content

During editing, you may open template content consisting of multiple templates or a single template linked to some wikitext. This differs from the nested templates described below. In this case, the templates are better visualized as being stacked or connected.

This content often contains “unbalanced templates,” templates which are incomplete on their own and need to be paired with some wikitext or another template in order to function.

These related pieces of template content must be created in wikitext, but can be edited in the VisualEditor. In these cases you will see a notice at the top of the dialog to signal the situation and a specialized toolbar will be visible at the bottom of the sidebar. There you can use the icon buttons to add additional templates, additional wikitext, delete elements or change their order.

Screenshot of the interface to edit multi-part template content in the VisualEditor
Editing multi-part template content in the VisualEditor

Nested templates

Templates can include other templates as the value for parameters. You’ll recognize it when you see a parameter whose value contains the double curly braces ( {{ }} ) denoting a template.

The VisualEditor can’t present this template within a template (a nested template) using the editor’s easy-to-use interface, so if you want to nest a template yourself, you’ll need to understand how to add the template by hand in wikitext into the appropriate parameter field.

Screenshot of the VisualEditor template interface showing an embedded template
Embedded template in the VisualEditor

Completing your edit

Yeroo qajojii gulaaluu fixxe, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaastee qaaqa cufuun gara gulaalaa barruutti deebi'uu dandeessa. Then you can preview your edit and make sure it looks the way you want and expect.

You may also see an error message, which (like the other TemplateData mentioned above) is community-provided content and may vary in usefulness. You may need to consult the template’s own documentation to get to the bottom of some errors. If you’re still having trouble, consider posting about your problem on the template’s talk page.


Removing a template

To remove a template in the VisualEditor, click the template box. Press the "Delete" or "Backspace" key on your keyboard. The template will disappear from the page.
Screenshot of the button to remove a template
Removing a template in the VisualEditor

Editing on mobile

When editing a template on a page using the VisualEditor on a mobile device, you’ll see that the sidebar starts out hidden. You can make it visible by pressing the “Show/hide options” button.
Screenshot of editing a template on a mobile device
Editing a template on mobile in the VisualEditor

Qajojii bakka buusuu

When you insert a template in a wiki page, its content and appearance are reevaluated every time the page loads, based on the template code and the values of its parameters. This means if someone updates the code of a template, then every page which uses that template will also get updated when they publish.

There’s another, much less common way to use templates, though, and that’s to substitute a template. Doing this permanently includes the template content just as it appears at the moment you insert it. It will not update if the template code is later changed.

Most users won’t ever need to resort to substitution. Substitution is typically only useful when you need to capture the exact appearance of one version of a template, such as when content is under development and needs evaluation.

To substitute a template in the VisualEditor, insert a template using the name syntax subst:<template name>. Then press the blue “Add” button.

When you’re finished, press “Galchi”, which will insert the template content as you see it.

Screenshot of editor using SUBST to add a template
Adding a template using SUBST in the VisualEditor

Editing lists

You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

Here is the result of increased indentation.

You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Gabatee Gulaaluu

Viizyuwaal'Ediiteriidhan gabatee galchuu fi jijjiiruu dandeessa.

Gabatee kampitara keerraa gatii qooddun gargar bahan (.csv) harkisuun fooddaa gulaallii isa guddaarratti lakkisuun alaaguu dandeessa.


Yeroo baafata "Galchi" irraa "Gabatee" irratti cuqaaftu, Viizyuwaal'Ediiteriin gabatee duwwaa afur-afurii galcha.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.


To select a cell, press it once.

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.


Tarjaa fi tarree itti dabaluu ykn balleessuu dandeessa.

You can merge cells: Select them, then from the Table menu, press on "Merge cells".

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.

Gareewwan gulaaluu

Garee gulaaluuf, baafata "Filannoowwan fuulaa" irraa, qabduu "Ramaddiiwwan" irratti cuqaasi.

Qabduu "Ramaddiiwwan" irratti cuqaasun qaaqa tarree garee duraan jiru agarsiisu bana. Qaaqni kun garee haaraa uumuf akkasumas balleessuf nu gargaara.

You also have the option of setting or changing the general (default) sorting key, which determines where the page appears when listed with other pages in the same category.

For example, the default sorting key for the article "George Washington" is "Washington, George". In the category "Presidents of the United States", the article is listed under the letter "W", not the letter "G".


Garee fuula tokkotti dabaluuf, maqaasaa dirree "Ramaddii dabali" irratti barreessi. Wayita ati barreessitu, Viizyuwaal'Ediiteriin garee duraan jiru kan saanan walfakkaatu barbaada. Yoo feete garee haaraa uumuu ykn ammo kan duraan jiru keessaa filachuu dandeessa. (Hanga fuullii garee ummamutti, gareen kee inni haaran erga fuula olkeessee booda akka geessituu diimatti mul'ata.)

Garee duraan jiru tokko balleessuf, garicharratti cuqaasi. Itti aansun, qaaqa sii dhufurraa sajoo "Balleessi" (gatoo kosii) irratti cuqaasi.

Pressing on a category also allows you to specify a sorting key for that specific category. Such a sorting key overrides the default sorting key.


Erga garee gulaaltee raawwattee booda, gara gulaalaa qabiyyee fuulaatti deebi'uuf, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasi.

Filannoo fuulaa gulaaluu

Qindaa'ina fuulaa gulaaluuf, kamshaarraa baafata "Filannoowwan fuulaa" irratti cuqaasuun bani, achii booda qabduu "Qindaa'ina fuulaa" filadhu.

Qabduun "Qindaa'ina fuulaa" qaaqa filannoo baayye agarsiisu bana.

You can make a page a redirect to another page by checking the "Fuula kana gara ____tti geessi" checkbox, and then typing the name of the page to which you want to send the reader who tries to go to the page that you are editing.

At the bottom is the option to prevent page renames from updating this redirect. This is very rarely used.


You can change whether the page shows a Table of Contents by selecting one of these three buttons. The default option is "Yoo barbaachise", which shows a Table of Contents if there are three or more headings.

Fuulli tokko geessituu gulaalaa kan mataduree kutaa fuulaatti aanee jiru akka hin agarsiifne, haalojii filachuun gochuu dandeessa.

Erga Filannoowwan fuulaa gulaaltee raawwattee booda, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaaste gara fuula gulaalaatti deebi'uu dandeessa.

Editing maps

You can add and change maps. See Help:VisualEditor/Maps .

Foormulaa herregaa gulaaluu

Fuula tokkotti foormulaa herregaa galchuuf, qaree iddoo itti foormulaa galchuu barbaaddutti geessun, sajoo "Math formula" ("Σ") irratti ciqaasi. Kunis kamshaarra baafata "Galchi" jalatti argama.

Foddaan haaraan bakki itti foormulaa luga LaTeX fayyadamtee galchitu ni banama. Viizyuwaal'Ediiteriin akkuma ati barreessaa deemtuun, foormulaa sana jijjiiraa deema, kanaafu foormulaan sun maal akka inni fakkaatu ni argita. Foormulaan sun sirrii ta'uusaa erga bartee booda, qabduu "Galchi" irratti cuqaasi.

Foormulaa herregaa duraan jiru gulaaluf, irratti cuqaasitii sana booda sajoo dhufu "Σ"rratti cuqaasi. Kunis foodda foormulaa bana, achittis jijjiiruu dandeessa.

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.


This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.

Walaloo fi wantoota addaa gulaaluu

Wantoonni muraasni, kan akka tarree walqabataa, walaloo fi mallattoo muuziqaa, Viizyuwaal'Ediiteriin galchuu hindanda'amu.

Yeroo baay'ee, kan duraan jiran gulaalun nidanda'ama, garuu haaraa Viizyuwaal'Ediiteridhan galchuun hindanda'amu.

Hanga Viizyuwaal'Ediiteriin wantoota akkasii haammatutti, kan duraan jiru fuula biraarraa garagalchuu ykn lakkaddaa gulaalun galchuu dandeessa.


Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.


You'll see a diff. (If you pressed on "Discard edits", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Scroll down, and you'll see the wikitext editing area.


You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

Qaxxaamura Kiyiboordii

Ediiteriin baayyeen barreeffama Wiikipiiyaa barreessuuf keessaahuu yabbuu, mirgada fi liinkii galchuuf tajaajilarra oolaa turan. Qaxxaamurri kiyiboordii odoo qabduu kamsharratti (toolbar button) hin cuqaasin kana akka hojjattaniif ni tajaajila. Qaxxamurri kiyiboordii waliigalaa, kan Ediiteroota biraarratti fayyadamnu, Vizyuwaal'Ediiterii irraattis ni hojjata.

Qaxxaamura PC Hojii Qaxxaamura Mac

Ctrl+B Yabbuu ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Mirgada ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Liinkii Galchuu ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Muruu ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Garagalchuu ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Maxxansuu ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Gaabbii ⌘ Cmd+Z

Also see the full list of all keyboard shortcuts .