Jump to content

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Editing pages and the translation is 97% complete.
PD ߦߟߌߣߐ: ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ CC0 ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫. PD

ߥߞߌ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫:

  1. "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫" ߞߐߜߍ ߘߎ߲ߛߓߍ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߐߜߍ ߛߊ߲ߝߍ߬.
  2. ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.
  3. ߞߎ߬ߘߎ "ߞߐߜߍ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬" ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.

ߊ߬ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬߹

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߊߕߌ߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߌ

ߥߞߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߊߕߌ߫ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߴߴߴߞߍ߫ ߞߟߏߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߌ߫ߴߴߴ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߊ߯ ߞߊ߬ - ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫. ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߛߊߞߍ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊߘߊ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫߹ ߥߞߌ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬߸ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߴߴߴߞߍ߫ ߞߟߏߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߌ߫ߴߴߴ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߙߊߕߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߹

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߍߕߍ߯ ߞߎߘߊ߫ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߐߜߍ ߟߎ߬߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߛߓߍߟߌߣߐ ߥߟߊ߫ ߛߓߍߢߊߓߘߍ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ߞߐ ߘߊߘߐߓߍ߲߭. ߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߍ ߛߓߍߟߌ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߥߟߴߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫.ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߌ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߞߌ ߞߣߐߘߐ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬.

ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߦߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߎߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߟߏߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߦߊ߸ ߌ ߦߋ߫ ߥߞߌ ߞߎߡߦߊߘߐ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߎߟߑߓߊ߯ߙ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫. ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߘߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.

If you want to try out editing, you can test editing on the page named Project:Sandbox , which has been specifically set aside for you to test editing.

ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲

ߦߊ߬ߣߴߌ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ( ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߘߎ߬ߧߊ߬ ߞߟߏߘߋ߲߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߅߀߀ ߘߌ߫) "ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ:" ߞߏ߲߬ߘߏ ߘߐ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫. ߌ ߞߊߣߊ߬ ߤߊߡߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫: ߛߓߍߟߌ߫ ߛߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߌ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ "ߞߎߡߦߊߘߐ ߘߐߓߍ߲߭" ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ "ߕߟߋ߬ߝߙߋ (ߛߐ߲ߝߑߟߏߥߊ߬) ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫".

ߌ ߞߋߟߋ߲ߔߋߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߥߞߌ ߞߊ߲߬ ߝߢߊߝߢߊߦߊߓߟߏߡߊ߬.

ߢߍߦߋߟߌ

ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ "ߢߍߦߋߟߌ ߘߐߜߍ߫" ߞߎ߬ߘߎ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߍߕߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߦߊ߬ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫. ߣߌ߲߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߓߊ߯ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߤߊߡߌ߲߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߊ߬ߙߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߴߌ ߓߊ߯ߙߊߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߢߍߦߋߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߞߊߝߌ߬ߛߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߘߌ߫, ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߛߊߞߍߟߌ ߘߋߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬

ߢߣߊߕߊߟߌ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬" ߞߎ߬ߘߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߦߋ߫.

ߘߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬

ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߞߙߎ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬. ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߊ߬ "ߛߎ߲ ߦߋ߫" ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬. ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫߸ ߞߐߜߍ ߏ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫. ߓߐߛߎ߲ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

  • ߡߍ߲ (ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯߯) ߦߋ߫
  • ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ (ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߛߓߍߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬)
  • ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߊ (ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫)

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬

ߥߞߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫)߸ ߥߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬:

ߌ ߞߙߐ߬ߛߌ ߕߏ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߬ ߥߞߌ ߞߣߐߘߐ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߢߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬.

ߘߊߘߐߖߊߥߏ

ߞߎߡߘߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߴߴߞߎߡߊ߫ ߞߐߜߍ߫ߴߴ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍ߫ ߛߊߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. Help:Talk pages ߘߐߜߍ߫.