സഹായം:മാറ്റങ്ങൾ പിന്തുടരുക

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Tracking changes and the translation is 4% complete.
PD കുറിപ്പ്: ഈ താൾ തിരുത്തുമ്പോൾ, താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ സി.സി.0 പ്രകാരം പങ്ക് വെയ്ക്കാമെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളവയുടെ സഹായ താളുകൾ കാണുക. PD
സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ shows the latest changes to pages, file uploads, deletions and page moves

MediaWiki offers a collection of special pages and tools to keep track of what is going on in the wiki. So you can watch for example:

  • recent changes to all pages
  • the revision history: all changes made to one page
  • the contributions of one specific user
  • newly created pages

The most interesting special page is Special:RecentChanges. This page displays all edits, file uploads, page moves, deletions and other actions done in the wiki. The menu at the top offers a collection of links to customize your display: limit the number of changes or the number of days shown or restrict the display to show edits to a certain namespace only. You can also hide edits marked as minor (but don't forget that a change can be major even though the user flagged it as minor).

One line in the Recent Changes page consists of several links:

  • “മാറ്റം” displays the difference from the previous revision of the page
  • “നാൾവഴി” links to the revision history of the page
  • the full title of the page links to the current version. If the page is on your watchlist, the title appears in bold.

Next is a flag describing the page modification type:

  • (പു.) — ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
  • (ചെ.) — ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
  • (യ.) — ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്

Following the timestamp, the page size difference from the previous revision appears. Then the user is mentioned, with a link to either their user page and their talk page and contributions or (in the case of anonymous users) to their talk page only.

If the user submitted a summary when they made the edit, the summary appears in italics as the last link in the line.

Enhanced view

If you have JavaScript enabled, you can also try the "enhanced" view. To enable the enhanced view, go to your Preferences, then click the Recent Changes tab and select "സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക എന്നീ താളുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഗണംതിരിക്കുക". Selecting this option will cause the Recent Changes page to display edits grouped by page rather than being listed individually. You will now see entries like the following:

15:17 Main Page (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) .. (+236) .. [Some User‎ (2×); Some Other User (2×)]

To expand the record of that page's recent edits, click the blue arrow to the left of the timestamp and page name. The record of edits will be displayed as it appears in the normal view. You can turn this enhancement on and off at will, so feel free to try both to see which one you prefer. Note that enabling Enhanced view will remove the leading links for diff and hist, making patrolling more difficult.

See also