സഹായം:പ്രത്യേക താളുകൾ

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Special pages and the translation is 22% complete.
PD കുറിപ്പ്: ഈ താൾ തിരുത്തുമ്പോൾ, താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ സി.സി.0 പ്രകാരം പങ്ക് വെയ്ക്കാമെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളവയുടെ സഹായ താളുകൾ കാണുക.
PD

Special pages are pages that are created by the software on demand. They are located in their own namespace (Special) and are not editable directly as other pages.

Some special pages depend on the preferences that have been set by a user, e.g., the number of titles which is displayed on a user's watchlist.

പ്രത്യേക താളുകളുടെ പട്ടിക

Clicking the link SpecialPages will take you to a list of almost all special pages on a wiki. Such a link is often accessible in the toolbox on the left-hand panel. Some special pages can be transcluded.

This list: view · talk · edit

See also