I I’m Help:Lūi-pia̍to po it’s ok y

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Categories and the translation is 40% complete.
PD Note: When you edit this page, you agree to release your contribution under the CC0. See Public Domain Help Pages for more info. PD

Lūi-pia̍t, sī MediaWiki ê 1 hāng nńg-thé te̍k-chit, thê-kiong ē-tàng lī-ēng chò lōe-iông bo̍k-chhù ê chū-tōng-tek sek-ín.

LÍ ē-sài tī lōe-iông bûn-pún lāi-bīn ka-tiam 1-ê he̍k-chiá koh khah-chē Lūi-pia̍t piau-chhiam lâi kā ia̍h-bīn kap tóng-àn hun-lūi. Chia-ê piau-chhiam ē ùi ia̍h-bīn ē-té kiàm-li̍p liân-kiat, hō͘ lí chiân-óng piáu lia̍t só͘-ū sio̍k hit-ê lūi-pia̍t ê ia̍h-bīn, hō͘ lâng khin-sang lâi liû-lám siong-koan ê bûn-chiong.

Khài-iàu

Bí 1-ê sio̍k Lūi-pia̍t miâ-khong-kan ê ia̍h-bīn, sī piáu-sī in sī 1-ê lūi-pia̍t, 1-kûn siong-koan ê ia̍h-bīn, jî-chhiá in pâu-hâm liáu 1-ê sio̍k in lūi-pia̍t ê ia̍h-bīn sek-ín. Phì-jū kóng, pún ia̍h sī sio̍k tī "Category:Help/nan ". Lí nā phah khui lūi-pia̍t ia̍h-bīn, chio̍h ē tī hia khòaⁿ tio̍h 1-ê thàng lâi pún ia̍h ê liân-kiat.

Tong 1-ê ia̍h-bīn sio̍k tī 1-ê he̍k-chiá koh khah chē lūi-pia̍t, chiá-ê lūi-pia̍t sī chhut-hiān tī ia̍h-bīn siāng ē-té (he̍k-chiá tī chiàⁿ-pêng téng-bīn, kòaⁿ sī teh ēng tó khoán gōa-phôe).

Lūi-pia̍t ia̍h pún-sin sī pâu-koat liáu 2 pō͘-hūn:

  • tām téng-bīn, 1 hūn khó soán-te̍k ê pō͘-hūn ē-sài pâu-hâm ē-tàng pian-chi̍p ê bûn-jī, chio̍h ná chhiūⁿ kî-tha ia̍h-bīn,
  • tām ē-té, 1 hūn it-tēng chhut-hiān, chū-tōng sán-seng, ēng liân-kiat ê hêng-sek, chiàu jī-bó pâi-lia̍t chhut só͘-ū sio̍k tī hit-ê lūi-pia̍t ê lia̍t-toaⁿ. Nā chiàu si̍t kóng sī àn-chiàu Unicode sūn-sī.

Beh chí-tēng hō͘ 1-ê ia̍h-bīn 1-ê lūi-pia̍t, chio̍h kan-tan ka chiūⁿ liân-kiat "[[Lūi-pia̍t:Lūi-pia̍t hō-miâ]]" (chia-ê "Lūi-pia̍t:" hit ūi ēng Eng-gí "Category:" mā ē-sài) ji̍p khì ia̍h-bīn ê wikitext. It-poaⁿ ka-tiam ê só͘-chāi sī tī ia̍h ê siāng té-pêng.

Beh tī ia̍h-bīn lāi chiàu phó͘-thong wiki liân-kiat á-ne liân khòe 1-ê lūi-pia̍t ia̍h (mài kā ia̍h-bīn ka-ji̍p lūi-pia̍t), tio̍h tī liân-kiat thâu-chêng ka chiūⁿ colon (":"). Phì-jū kóng: [[:Lūi-pia̍t:Bô ji̍p pún lūi-pia̍t]]

Sin lūi-pia̍t ē-sài sī kiàn-li̍p tī ka-ji̍p jīn-hô ia̍h-bīn chìn-chêng, chio̍h ná chhiūⁿ só͘-ū kî-tha it-poaⁿ ia̍h-bīn á-ne.

Kò-pia̍t wiki khó-lêng ū in ka-tī ê chòe-ko-kip lūi-pia̍t, pí-lūn tī Wikipedia sī Lūi-pia̍t:Contents.

Nā beh khòaⁿ só͘-ū hâm siōng-bô 1-phiⁿ ia̍h-bīn ê lūi-pia̍t ê goân-chéng lia̍t-toaⁿ, sī tī Special:Categories.

Nā beh khòaⁿ pâu-koat kin-pún bô hâm ia̍h-bīn--ê, só͘-ū ê kiàn-li̍p/pian-chi̍p kòe ê lūi-pia̍t ê goân-chéng lia̍t-toaⁿ, sī tī Special:Allpages/Category: (chù-ì bóe-á ê colon).

Chiong ia̍h ka-ji̍p lūi-pia̍t

Beh chiong ia̍h-bīn he̍k-chiá ap-ló͘ ê tóng-àn ka-ji̍p lūi-pia̍t, chí-iàu pian-chi̍p ia̍h-bīn, kā chiūⁿ sòa--lo̍h-lâi ê bûn-jī (Miâ tī chia sī lí só͘ beh ka-thiam ê lūi-pia̍t hō-miâ).

[[Category:Miâ]]

Put-koán lōa-chē Category piau-chhiam hong ka chiūⁿ ia̍h-bīn, in lóng ē lia̍t hit-ê ia̍h-bīn tī in lāi-té. Category piau-chhiam, kap chhut-hiān tī piⁿ-á sidebar ê interwiki gí-giân liân-kiat chò-hóe, it-poaⁿ sī ka-thiam ùi ia̍h-bīn ê siāng ē-té hong-piān kî-tha pian-chiá.

Tī ū lūi-pia̍t ê ia̍h-bīn, lūi-pia̍t sī tián-hiān tī Lūi-pia̍t: kheh-á lāi, iâm-keh chiàu in tī wikitext lāi ê sūn-sī pâi-lia̍t.

$wgUseCategoryBrowser hong siat chò true, tī thâu-1-ê lia̍t-toaⁿ lāi ta̍k-ê lūi-pia̍t ē koh ji̍p 1 kái lia̍t-toaⁿ, breadcrumb-sek, kiam i só͘-ū ê téng-chân lūi-pia̍t, ē chiàu jī-bó pâi-lia̍. (Siōng-bô tī MediaWiki 1.18.2) nā 1-ê lūi-pia̍t sī 1-ê í-siōng téng-chân ê chú-lūi-pia̍t, 2-ê chân-kip lóng ē ji̍p lia̍t-toaⁿ, m̄-koh chiūⁿ piau-chhiam ê lūi-pia̍t tû liáu ki-tiong 1-ê, ē lóng ho͘ pak tiāu. Che ē chō-sêng nā 1-ê lūi-pia̍t ū chē-ê téng-chân "kap" kî-tiong 1-ê téng-chân lóng piau ùi ia̍h-bīn ê sî, mi̍h-kiāⁿ têng-ho̍k chhut-hiān ê khó-lêng. Pí-lūn nā Maryanne tông-sî sī Mary kap Anne ê chú-lūi-pia̍t. Tong ia̍h-bīn ka chiūⁿ lūi-pia̍t Maryanne kap Anne ê sî-chūn Lūi-pia̍t breadcrumb ē hián-sī chò

Anne 
Anne
Mary -> Maryanne

"Anne" khòaⁿ--khì-lâi sī têng-ho̍k--ê, m̄-koh chiàⁿ be̍h ài ê sī

Anne 
Anne -> Maryanne
Mary -> Maryanne

Che sī 1-ê bug, í-keng hong pò-kò tī phab:T35614.

Sort key

By default, a page is sorted within a category under the first letter of its name — without the namespace. Also, MediaWiki groups accented characters separately from their unaccented version, so pages starting by À, Á, Ä, will be listed under separate headings, instead of under heading A. (If you have shell access, these defaults can be changed using $wgCategoryCollation .)

A sort key specifies under which letter heading, and where in the category list, the page will appear. You can add a sort key by placing it inside the tag after a pipe character. For example, the tag below will add the page under heading "S".

[[Category:Name|Sort]]

Whether or not sort keys are case-sensitive depends on your configuration settings. 排序依据大小写敏感,并且空格和其他字符都有效。分类中的列表依据Unicode顺序排列。排序依据不改变分类页面上显示的该页面的名称。

Spaces and other characters are perfectly valid.

See Help:Sorting for further information on category sorting.

Creating a category page

Categories exist even if their page has not been created, but these categories are isolated from others and serve little purpose for organisation or navigation.

A category is created by creating a page in the Category: namespace. A category page can be created the same way as other wiki pages (see Help:Starting a new page ); just add "Category:" before the page title.

To avoid extra work, try searching within your wiki before creating a new category. The list of all categories can be found in "Te̍k-sû-ia̍h" in the "ke-si" box of the sidebar.

Managing the category hierarchy

Categories may belong to other categories in a hierarchy. Since category pages are much like any other page, a Category tag may be added to the bottom of a category page.

It is a good idea to organise all categories into a hierarchy with a single top level category. The category structure can take the form of a tree with separate branches, but more often will have a graph structure. Generally, there should be a contiguous chain of parent-child links between each category and the top level category.

Category tree

Since MediaWiki 1.31, CategoryTree extension is packaged by default, allowing Special:CategoryTree and ‎<categorytree> to provide a tree-like structure display for the categories.

Hidden categories

The categories that a page is in are normally listed at the bottom of the page. In MediaWiki 1.13+, a category can be hidden from this list by adding the magic word "__HIDDENCAT__" to the category page.

Users can choose to see hidden categories in a separate "Chhàng khí-lâi ê lūi-pia̍t" list, by checking "Hián-sī chhàng khí--lâi ê lūi-pia̍t" in the "Gōa-hêng" section of Special:Preferences.

Hidden categories are automatically added to Category:Hidden categories. This category is specified in the system message MediaWiki:Hidden-category-category.

Linking to a category

To create a link to a category, use a leading colon before the category name (without this colon, the current page would be added to the category):

[[:Category:Help]]Category:Help

To change the link text, write the text inside the link tag after a pipe:

[[:Category:Help|Help category]]Help category

Redirect pages that redirect to categories must also use the colon, otherwise they will be added to the category instead of redirecting.

Categories and templates (transcluded pages)

If you add [[Category:Cats]] inside a template (a transcluded page), both the template and pages which transclude this template will be categorised as Cats.

  • If you want only the template to be categorised, you should ensure to write category marker inside <noinclude> tags.
  • If you want only the pages which uses the template to be categorised, but not the template itself, you should ensure to write category marker inside <includeonly> tags.

Due to caching issues, editing categories applied through templates may take a while to be visible everywhere. You can perform a null edit on a page to update immediately its categories.

Redirecting a category

Like normal wiki pages, category pages can be redirected to other normal or category pages. However, this is not recommended, as pages categorised in redirected categories do not get categorised in the target category (phab:T5311). Some Wikimedia sites use a "category redirect" template to mark redirected categories, allowing manual or automated cleanup of pages categorised there.

Tracking categories

Tek-tiāⁿ ê gí-hoat būn-tê, phì-jū phiàⁿ khì ê iáⁿ-siōng liân-kiat, he̍k-chiá siūⁿ chē kùi-tiōng ê kái-sek hâm-sek (parser functions), ē chō-sêng ia̍h-bīn hong ka-chiūⁿ 1 ê kì-lio̍k lūi-pia̍t. Siōng-sè khòaⁿ Help:Tracking categories. See Help:Tracking categories for details.

Renaming a category

If you move a category, since redirect will not work for categorising, all category tags will be wrong, so you have to fix them.

Mā khòaⁿ-māi