Jump to content

Hölp:Meddeijlonge / övver de Jränze vun Wikkis erus

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Notifications/Cross-wiki and the translation is 95% complete.

Meddeijlonge övver de Jränze vun Wikkis erus ess_en Verbäßerong vum Metdeijlongssüßtehm, wohmet mer Metdeijlonge vun alle Wikkis vun de Wikkimehdija-Schtefftong en dämm Wikki ze sinn kritt, woh mer jrahd zejang es.

Aanjezeischte Ennfommazjuhne

E Prinzih vun de Meddeijlonge övver de Jränze vun Wikkis erus es, dat mer op däm Wikki Beschid kritt, woh mer jrahd es un alle Meddeijlonge us alle Wikkis süht. Mer kann sesch de Einzeheijte zeije lohße un dann donn, wat mer för nühdesch hält.

Meddeijlonge övver de Jränze vun Wikkis erus wähde alls Enndrähsche en den Meddeijlonge aanjezeijsch. Wi zottehrt weed emmer noch övver phab:T123018 beschtemmp.

Di Meddeijlonge övver de Jränze vun Wikkis erus wähde en en einzel Metdeijlong zesammejefaß. Dat Böndel weed opjemah, wäm_mer drop klek. De Meddeijlonge vun einem Wikki sin zersamme jroppehrt.

Dohd ons Medeijlonge jävve wan_ner Problehme dermet hatt, un saad ons, wadd üsch drahn jevällt.

Wällsche Aanjahbe, un woh

Mer kritt mih Meddeijonge vun alle anndere Wikkis wi da Wikki wat mer jrahd besöhk.

Wam_mer för e Beijschpell op Wikkimehdija Commons es, kritt mer velleisch e Dankeschöhn us däm Wikkiwööterbohch op Vijätnammehsesch.

Mer kann de unjelässe Meddeijlonge vun ander Wikki krijje. Öff wälsche, di schunn lang aam Wahde wohr.

Ed es müjjelesch, de Meddeijlonge övver de Jränze vun Wikkis erus en enem Wikki affzeschallde. Luhr dernoh wigger onge.

Plahn för et Veröffentlesche

Es jedaach dat för alle Metmaacher freizejävve aam zwöllefte Mai 2016 öm 11 Uhr (noh de UTC).

Mer han vill müjjelesche Fäll ußprobehrt, ävver Ühr künnt velleijsch anndere Problehme krijje. Wann dadd esu es, wat mer bedohre dähte, doht ons Bescheijd schriehve.

Mih Enschtällonge wähde op phab:T117670 övverlaat. Et weed beklaaf, di en de Enschtällonge vun jehdem Metmaacher ußsöhke ze künne.

Ußschallde

De Meddeijlonge övver de Jränze vun Wikkis erus kam_mer en enem Wikki affschallde. Doför moß mer en singe Enschtällonge onger de Nohreeschte jonn.

If you want to opt out from cross-wiki notifications on all Wikimedia wikis (or keep them only on selected ones), you can deselect the option in your global preferences, which can be overridden locally in the (local) preferences of a given wiki.