Nápověda:Rozšíření:Překlad/Záruka kvality

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Quality assurance and the translation is 48% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎Ripoarisch • ‎Türkçe • ‎Zazaki • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎lietuvių • ‎português • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎मराठी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎தமிழ் • ‎中文 • ‎日本語

Vysoké kvality může být dosaženo pouze za předpokladu, že každý bude dělat dobře svoji práci. Sestavili jsme některá doporučení osvědčená praxí, kterými by jste se měli řídit. Pokud jste překladatel nebo správce překladů, rozšíření vám nabídne nástroje ke zvýšení kvality překladů. Ve statistikách a hlášeních jsme popsali mnoho nástrojů, které umožní překladatelům najít, kde je zapotřebí jejich úsilí a správcům překladů sledovat vývoj. Na této stránce vysvětlujeme technické nástroje pro „záruku kvality“ a doporučujeme překladatelům, aby s nimi pracovali a zvyšovali tím hodnotu svých překladů. Korektura překladu je velmi důležitý úkol a poskytované nástroje umožňují dosáhnout a zvýšit kvalitu překladů. Whether you are a translator or a translation administrator, the Translate extension provides you the tools to produce higher quality translations. In statistics and reporting we have described the many tools which allow translators to find where their effort is needed and translation administrators to monitor the progress. In this page we explain the quality assurance technical tools that encourage translators to work together to improve their translations. Translation reviewing is a very important task and the provided tools make it possible to increase and assess the quality of translations.

Funkce hodnocení překladu

Překladatelé vidí, jak mnoho uživatelů zkontrolovalo jejich překlad; všimněte si šedého zaškrtnutí a také ikonky tužky, kterou použijete, když budete chtít upravit překlad

Přístup k nástrojům pro hodnocení se řídí uživatelským právem. Výchozí nabídka Překlad:Rozšíření přidává uživatelskou skupinu zvanou „hodnotitelé překladů“. V úlohách ke korektuře hodnotitelé mohou označit, že podle jejich mínění je překlad správný a vhodný kliknutím na tlačítko. Hodnocení jsou sledována, takže hodnotitelé nesmějí hodnotit zprávy, které již hodnoceny byly a tím je zabráněno zneužití. Hodnotitelé mohou přijímat pouze překlady, které sami nevytvořili. Jakékoliv množství hodnotících uživatelů může přijmout jedny a ty samé překlady. The Translate extension by default adds a user group called translation reviewers. In review view the reviewers can indicate that they think the translation is correct and good by clicking a button. The software keeps track of reviewed translations so that reviewers don't need to review same translations again. Users can only review translations they haven't made themselves. Multiple people can review any translation.

Důležitý význam má dokumentace ke zprávě. Hodnotitel si musí být jist, že překlad je správný nejen z hlediska pravopisu a terminologie, ale že je také přijatelný v daném kontextu.

Pro překladatele

Počet hodnotitelů, kteří přijali překlad je zobrazen u jména zprávy v úlohách ke korektuře. (Úloha „jen zprávy, které mohu hodnotit“ se zobrazuje pouze hodnotitelům).

V případě zájmu, překladatelé vidí ve svých seznamech sledovaných změn (watchlistech), kdy byl některý jejich překlad přijat. Mohou se tím ujistit, že někdo sleduje jejich práci a oceňuje ji a nemají tak pocit, že jsou opomíjeni, což přispívá ke spokojenosti při překladatelské práci.

V současnosti není možné vyjmout ze seznamu sledovaných změn (watchlistu) vloženou recenzi překladu, oznámení zaslané e-mailem nebo poslední změny.

Tlačítka „Přijmout“. Na této obrazovce inline verze editoru jsou též zobrazena.

Pro hodnotitele

Hodnocení překladu se provádí na Speciální:Překlad: tlačítka „Přijmout“ budou zobrazena v úlohách „Přijmout překlady“ a „Hodnotit všechny překlady“ (v náhledu tabulky posledních verzí). Hodnotitelé mohou hodnotit zprávy z jakékoliv skupiny zpráv nebo zvolit skupinu „Nedávné překlady“ pro hodnocení nových překladů, jakmile budou k dispozici. Reviewers can review translations for any message group or choose the Recent translations message group to review latest translations.

Překlady, které sami vytvoříte, lze skrýt kliknutím na tlačítko "skrýt" na panelu akcí ve spodní části pohledu. Pokud nejsou skryté, mají ikonu malého člověka. Vyplněné (černé) zaškrtnutí znamená, že jste překlad již označili jako zkontrolovaný. Prázdné zaškrtnutí (bílé na šedém pozadí) znamená, že budete prvním recenzentem překladu. Šedá značka zaškrtnutí znamená, že překlad již zkontrolovali ostatní, ale ne vy. If not hidden, they have a small person icon. Filled (black) check-mark means that you have already marked the translation as reviewed. Empty check-mark (white on gray background) means that you will be the first reviewer of the translation. Gray check-mark means that the translation has been already reviewed by others, but not by you.

Pro další hodnotitele

Další hodnotitelé jsou zvýhodněni zjištěním, že některé zprávy již byly přijaty a jakým počtem uživatelů. Tato skutečnost jim umožňuje soustředit úsilí na hodnocení dosud nezkontrolovaných překladů ve skupině. Takové překlady mohly být také ponechány jako nepřijaté nejistými hodnotiteli a vyžadují proto více pozornosti: stále neexistuje způsob, jak oznámit nejistý překlad. Skutečnost, že jeden nebo více jiných hodnotitelů překlad přijalo, může být také vodítkem, pokud si sami nejste překladem jisti. In fact, they can choose to focus review efforts on unreviewed translations in the group, using the relevant selector. Such translations might also have been left unreviewed by an unsure reviewer and require more attention because there is no way for the translator to report an uncertain translation.

Hodnocení překladů ve skupině „Nedávné překlady“, nabídnutné po otevření editoru

Hodnocení nedávných překladů

Skupina „nedávné překlady“ s úlohou „přijmout překlady“ je snad nejužitěčnější funkce hodnocení překladu. V podstatě nahrazuje Specialní:Nedávné změny pro většinu použití. To je propojeno ze Specialní: Jazykové statistiky.

Na této stránce vidíte ihned všechny překlady, které můžete hodnotit. Většina potřebných informací je zde a zbytek se zobrazí při otevření překladového editoru.

Při započetí hodnocení je lepší udělat najednou jednu skupinu zpráv, než v chronologickém pořadí. V další části se vám nabídnou zatím nehodnocené zprávy.

Systematické hodnocení

Ke skutečné spokojenosti vede jen odpovědná práce hodnotících uživatelů, jejímž cílem je udržet v celé skupině zpráv vysokou úroveň, kvalitu a konzistenci.

Pokud dobře znáte skupinu zpráv, můžete ji otevřít pro kontrolu. Vybrat všechny přeložené zprávy a projít si je najednou. Nyní můžete zkontrolovat, zda zprávy byly správně interpretovány a zlepšit jejich dokumentaci. Zajistit, aby byly zdrojové termíny přeloženy stejným způsobem všude s pomocí překladové paměti a filtru klíčových slov vyhledávacího panelu.

Příště, když opět otevřete skupinu zpráv, uvidíte nové překlady, které potřebují hodnocení, resp. ty z nich, které mají povolené tlačítko „přijmout“; nebudete muset sledovat nedávné změny, ani všechny zprávy na watchlistu, který může být přeplněný a nepřehledný. Seznam všech starých a hodnocených překladů spolu s těmi novými může být dost dlouhý, a tak, když už znáte dobře skupinu zpráv a nepotřebujete mít k dispozici staré překlady, můžete vybrat úlohu „přijmout překlady“ a zobrazit pouze nové.

Překladová paměť může trochu pomoci udržet znění podobných zpráv konzistentní. Nemůže vynutit důsledné používání termínů v různých druzích zpráv. Pro tento problém zatím neexistuje žádné technické řešení. Nyní máte užitečný nástroj k uložení konzistence kousek po kousku. Je dobrým úspěchem mít konzistentní překlady napříč celou skupinou zpráv, zejména pokud používá speciální výrazy, které jsou těžko srozumitelné. V takových případech více než obvykle mohou různí překladatelé překládat zprávy pomocí různých termínů a výsledkem je matoucí celkový překlad. Navíc, pokud je zlepšena konzistence, návrhy dané překladovou pamětí jsou smysluplnější, což by mělo zlepšit návaznost mezi všemi skupinami zpráv. It cannot enforce consistent use of terms in different kinds of messages. There is no technical solution for this problem yet, but you now have a handy tool to impose consistency piece by piece. It's a good achievement to have consistent translations at least across a whole message group, especially if it uses special terms which are hard to understand. In such cases more than usual, different translators might translate the messages, using different terms and resulting in a confusing overall translation. Moreover, if consistency is improved, the suggestions given by translation memory are more consistent and this should improve consistency among all message groups.

Skupina zpráv se stavem (není dosud nastaven) v pravém horním rohu

Pracovní postupy

Rozšíření překladu umožňuje publikování překladů tak, aby překladatelé, co možná nejrychleji, viděli záznam jejich práce. Pokud si chcete být jisti kvalitou svých překladů před jejich zveřejněním, můžete použít formálnější proces. Můžete implementovat pracovní postup prostřednictvím stavy skupiny zpráv.

Hodnocení překladu nemá žádný vliv na vzhled nebo použití překladů, neboť je to zcela jiný nástroj než Flagged revisions extension: cílem hodnocení překladu není najít a poskytnout čtenářům ten nejlepší dostupný překlad, ale podpořit kvalitní práci na překladech.

Hodnocení překladu lze kombinovat se skupinou stavů pracovního postupu, což umožňuje zjistit stav korektur a slouží hodnotitelům k přímé práci na korekturách. Jak je vysvětleno podrobněji na příslušné stránce, tyto dvě funkce nejsou vzájemně propojené a uživatelé je mohou ovládat samostatně.