Jump to content

Pomoc:Uznŏwianie:Przypisuj/statystyki i sprawozdawczość

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Statistics and reporting and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this.

Ekstyncyjo przekładów zapewnio mocka statystyk i raportów. Wiynkszość je aktualizowano w czasie rzeczywistym. Ône sōm ôkryślane głōwno bez sztyry ôsobne strōny LanguageStats, MessageGroupStats, TranslationStats i SupportedLanguages. Piyrsze dwa sōm roztōmajtymi poglōndami na te same dane: procynta ukōńczyniŏ kożdyj gŏdki w kożdyj grupie wiadōmości. Ôstatnie dwie zajty pōmŏgajōm administratorōm przekładōw śledzić zdrowie społeczności dolmeczera, tak z perspektywy wysokigo żbelu, jak i z bliskij detajlowyj perspektywy.

Sōm ône schopne tak dlŏ dolmeczera, coby znojść rzeczy do zrobiyniŏ, jak i dlŏ koordynatorów projektu, coby mōnitorować, co sie dzieje. Pōnadto mogōm sużyć do wizualizacyje społeczności wiki i roboty dlŏ mocka potyncjalnych ôdbiyrŏczy.

Ukōńczynie statystyki za wszyjske roboty w jednym gŏdce

Statystyki gŏdki

Bazowym ôdbiyrŏczōm zajty Special:LanguageStats sōm dolmeczery. Dolmeczerōm bitowane je kuklōng wszyjskich grup wiadōmości, kere sōm dostympne do przekładu, jak tyż wielość nieprzedanowanych wiadōmości, jake zawiyrŏ kożdŏ z nich, coby snadnie znojść na czym robić. Przizwŏlŏ na filtrowanie grup wiadōmości bez przekładōw, grup wiadōmości z wykōnowanymi wszyjskimi przekładami (ajnfach) abo ôbōch.

Administratory przekładōw mogōm grupy przesłaniŏ zgrupować na srogsze grupy, co sprawiŏ, iże idzie jy rozszyrzić w tabuli statystycznyj i pōmŏgŏ dolmeczerōm, kerzi interesujōm sie ino niykerymi projektami przekładōw. Grupy, kere sōm zbiorym grup, nazywane sōm grupami wiadōmości zaregowanych i sōm wyświytlane fetym. Twardość je tyż używanŏ dlŏ drugorzędnych grup wiadōmości, kere udostympniajōm tajla abo cołkość swojigo kōmunikatu inkszyj grupie wiadōmości. Przikłady tych na translatewiki.net to grupa wiadōmości dlŏ sztabilnych part MediaWiki i grupa "500 nojczyńścij używanych wiadōmości MediaWiki".

Jeźli używane sōm stany przepływu roboty grupy przesłōń, to te bydōm wyświetlane.

Ta strōna może być wkludzōno do inkszych stron wiki z syntaxōm, take jak $lstatsnl, kaj nl może być zastympny za dowolny kodow jynzyka. Bez domyślnie cołko przetłumaczōne grupy sōm skryte, ale idzie ôbrobić kontrolã na filtry pokazane na ôsobnyj strōnie z syntaxōm, takōm jak {{Special:LanguageStats/nl|suppressempty=1|suppresscomplete=0}}.

Ukōńczynie statystyki za wszyjske roboty w jednym gŏdce

Bazowym ôdbiyrŏczym Special:MessageGroupStats sōm przełoży i mynedżery projektōw. Na tyj strōnie je ôbejzdrzany poziōm przekłŏdaniŏ grupy przesłōnkōw we mocka godkach. Pozwala ôfiltrować jynzyki bez przekładōw (przōmiano), jynzyki ze wszyjskimi wykōnanymi przekładami abo ôba. Może być użyto do ôkryślyniŏ, jak moc jynzykōw mo dostatny poziōm przekłŏdaniŏ, jake jynzyki potrzebujōm czynności, coby w czasie ôkresu osiągnōńć cel abo jake jynzyke dopiero sie zaczły. Możesz użyć tyj zajty społym z Wykŏz gŏdek i dolmeczerōw, coby znojść dolmeczerōw w leda jakim gŏdce.

Jeźli używane sōm stany przepływu roboty grupy przesłōń, to je tyż wyświetlane na tyj strōnie. Ta ekstra zajta może być włōnczōnŏ do składnie {{Special:MessageGroupStats|group=groupid}}, kaj groupid może być zastōmpiōnŏ leda jakim wŏżnym group id. Możesz tyż użyć syntaxy {{Special:MessageGroupStats/groupid}} ale jak id grupy zawiyro szrajby to niy zadziała. Bez domyślne jynzyki bez jakichkolwiek przekładōw sōm skryte, ale możesz ôbrobić kontrolã na filtry pokazane na ôsobnyj strōnie z syntaxōm, jak filtry $.

Wykŏz gŏdek i dolmeczerōw

Na SupportedLanguages, możesz beztoż wybrać jynzyk, kery Ci sie interesuje, z chmury i dostać sie do jego listy tłumaczy (pōńszy tajla zdjyncia)

Bazowym ôdbiyrŏczym Special:SupportedLanguages sōm administratory przekładu. To je wysokŏ ôbejzdrzyńŏ ôd administratora przekładōw społeczności przekładōw wiki. Wszyjske używane jynzyki sōm tam spisane i jejich poziōm aktywności je wizualizowany bez tag cloud. Wiynkszy tekst znaczy wiyncyj aktywny jynzyk. Je tyż lista tłumaczy, w kerym je ônota, jak moc roboty zrobiyli i czy ôd downa czasu niy byli aktywni. Administrator przekłŏdōw może użyć listy, coby ôna ôszukać przekłŏdŏczy do pilnych roboty przekłŏdczych abo ino na ping inacywnych przekłŏdczyń, coby pokōńczyć z powrotem działalność. Tłumaczōw może tyż użyć go, coby ôna ôna ôznaczyła koleżankōw w swojim jynzyku, kere sōm aktywne i mogōm być kontaktowane, co poprawi interakcyjo i spōłpraca we społeczności tłumaczy.

Grafy aktywności

Ekstra zajta zapewniŏ niysztandardowe wykresy, kere mogōm być dalij ôsadzōne w leda jakim placowi w wiki (w tym przikładzie, wōntek z krysztołym).

Bazowym ôdbiyrŏczym Special:TranslationStats sōm administratory przekładu. Ta strōna je narzędziym do ôbserwowanio aktywności społeczności i do generowanio piyknych graficznych. Możesz ôbrōnić, iże macie w kartze dowolny z ôstatnich piyńciu parametrōw (jedyn ino po jednym na raz): liczba aktywnych tłumaczy, liczba edycyji tłumaczyń, liczba przeglōndōw tłumaczyni, liczba recenzyjōw abo liczba nowych rejestracji użytkowników. Możesz ôbrać skali czasu w godzinach, dniach, tydniach abo miesiōncach, ôkres, na kery chcesz sie ôgłosić w dniach i wielkość obrazu. Przedwidocz grafu bydzie tyż ôdzielać wikitext, kery idzie kopiować na kożdo strōna w wiki, coby w nim wkludzić graf. Grafy sōm przechowywane na pora godzin, ale w istocie aktualizujōm sie prawie w czasie rzeczywistym.

Graf idzie ôgraniczyć ino na ôkryślōne grupy przesłōń abo na ôkryśliōne jynzyki, coby zrobić porōwnyń. W tyn spōl idzie na przikłŏd graficznie ôpisuć przekłady na MediaWiki core na finkerski, szwedzki, norweski i duński i pokazać, iże na nowojszczyńścij miyjsce prōbować i stymulować zdrowo kōnkuryncyjo i zwiększyć aktywność przekładowo.

Dostympność tyj strōny zależy ôd instalowaniŏ i konfigurowaniŏ PHPlotu. Grafy sōm lokalizowane, ale serwer musi mieć szkrypty dlo wszyjskich skryptōw, a nawet z dobrymi szkryftami niykere jynzyki sōm wyklarowane źle.

Przekładu we wszyjskich gŏdkach

Bazowym ôdbiyrŏczym Special:Translations sōm administratory przekładōw. Ta zajta zawiyrŏ wykŏz wszyjskich przekładōw danyj wiadōmości. Dziynki tyj zajcie administratōr przekładōw może snadnie wykōnać ajnfachowõ kōnserwacyjõ i porōwnać przekładu. Historyjŏ i edytōr przekładōw dlŏ kożdyj wiadōmości sōm ino jednym klikniyńciym.

Ta strōna je połączōno z sekcyje strōnkŏjŏ Pułka narzędzi za "W inkszych jynzykach", kej przeglōndacie jednostki przekładowe abo inksze przekłady przesłōń.

W przipadku niyblank zautomatyzowanych pōmian masowych przinŏleży zapoznać sie z Przedugszynie zastympowaniŏ tekstu abo rōmã Pywikibot . Do eksportu dostympny je moduł API.

Ajnfachowe pōmiany, powiedzionek i wlogowań

Wszyjscy używŏcze mogōm używać z Special:RecentChanges, na kerym idzie śledzić wszyjske roboty zwiōnzane z przekładym. Filtry sōm przidŏwane, coby uczynić go barzij schopnym, ôsobliwie w przipadku przekładu zajt, kaj kożdŏ edycyjŏ je wykōnowanŏ na zajcie jednotki przekładu i kopiyrowanŏ na zajcie przekładu, co powoduje dwa wpisy na niefiltrowanej zajcie ôstatnich pōmian.

To sōm ôpcyje filtracyje dlo niydownych zmian:

 • "nie filtruj" – Don't filter anything, show complete feed.
 • "pokaż tylko tłumaczenia" – Show only edits to all system messages, their translations and all translation namespaces.
 • "pokaż wszystkie oprócz tłumaczeń" – Hide all the edits shown with the previous option (default option).
 • "Zmiany w komunikatach w języku tej strony" – Show only edits to actual system messages used by the wiki interface (MediaWiki pages, not subpages).

Filtry sōm w taki sam sposób stosowane tyż do czynności na takich strōnach, jak tyż do jejich strōn rozmowy. Do dalszych filtrach możesz zainstalować rozszerzenie CleanChanges . Używa filtracyje podle mianow użytkowników i kodōw jynzykowych, a sam wykaz niydownych zmian ôstoł ôbrōwnany bez myńszy podzbior informacyji.

All the filters can also be used as feeds. Just choose the filters that you want and append &feed=atom to the URL. You could for instance watch all new translations in your language in your feed reader. Example: https://translatewiki.net/w/i.php?translations=only&trailer=%2Ffi&title=Special:RecentChanges&feed=atom

Almost all translation related actions, like marking page for translation, reviewing a translation etc., are logged. The logs are shown in the recent changes listing, but also in the page translation log and the translation review log.

On "review all" task for this group we see that there is only a new translation to review

Translators who want to follow recent translations have many options: they can use their watchlist, typically to just check for updates to their translations; alternatively, if they want to give a more general look to all translations, follow the recent changes from the special page or the syndicated feed as described above, or, perhaps the most comfortable way, using the "Special:Translate/!recent" recent translation message group with the "accept translations" or "review all translations" task (see Quality assurance).

The review tasks (currently) also provide the only way to monitor changes to a specific message group: you can select that group and, if you (or someone else) have reviewed its translations before, only the new ones will show up for review.

Translated pages are the easiest message groups to monitor: you can just look at the history of a page, or have a combined view of all changes to all pages on the recent changes page with the "pokaż wszystkie oprócz tłumaczeń" filter.

Static translation statistics table

The command line script groupStatistics.php allows the creation of custom versions of tables shown in Special:MessageGroupStats. You can choose multiple groups and the list of languages. The script can produce output in different formats: text, wikitext or HTML. Bots or maintenance/edit.php can be used to automatically import the statistics tables into wiki pages. If you want to keep these tables up to date you have to rerun the scripts regularly (for example daily).


Other useful extensions

User rating

A custom rank included on a page

The primary audience for Special:ContributionScores (added by Contribution Scores extension) are translators. This page produces a rank of users based on the number of edited pages and edits users have made in the last 7 days, 30 days or in all time. It's useful to see who's been most active on the wiki in the last few days and to compare one's own activity to the others'. Custom charts can be generated and included in any page, by passing parameters to the special page in the subpage format, for instance: {{Special:ContributionScores/10/0/notools,nosort}}. These are the parameters used in the previous example:

 1. The number of users shown in each table.
 2. The number of days to report on (0 for all time).
 3. A list of comma-separated configuration settings:
  • notools hides the standard links to user talk, contributions etc. after each user name;
  • nosort makes the table not sortable, reducing space requirements.

Maps

Maps are a useful feature added by the Maps extension. They are not specific to translation work, but they can be of use for instance in project and language portals/coordination pages, which are among the translation best practices. See for instance the map of MediaWiki translators on translatewiki.net.

Thanks to maps, the distribution of translators in the physical world can be easily visualized, which means that people from outside the community see how it's vibrant and world-spread (as every translation community will probably be). Secondarily, translators can feel it too; moreover, seeing where other translators working on the same language or project are helps in building a sense of community (and perhaps even making new friends). Lastly, project coordinators and wiki administrators can see also the geographies (not only the languages) where the wiki is doing well or could be improved.