Project:Editor/vi

From mediawiki.org

Thành viên trong nhóm người dùng Kiểm tra viên có thể:

  • Chỉnh sửa các trang được bán khóa (autoconfirmed)
  • Tự động đánh dấu các chỉnh sửa của người khác là "đã kiểm tra" (autoreview)
  • Tự động đánh dấu các chỉnh sửa của riêng mình là đã được tuần tra (autopatrol)
  • Đánh dấu các bản sửa đổi là "đã kiểm tra" (review)
  • Xem danh sách các trang chưa được kiểm tra (unreviewedpages)

Kiểm tra viên cũng có thể:

  • Đánh dấu các phiên bản sửa đổi là "chất lượng" (validate)

Bảo quản viênhành chính viên có thể chỉ định và thu hồi quyền kiểm tra viên.

Hiện tại không có hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng các phiên bản sửa đổi được gắn cờ trên wiki này, tuy nhiên, tất nhiên bạn phải chú ý và chỉ gắn cờ các trang và phiên bản sửa đổi mà bạn chắc chắn/hiểu biết về nó. Lập trình viên cũng có toàn quyền đánh giá các sửa đổi, bởi vì họ phải biết đủ về nội dung của wiki này (về chính MediaWiki), nhưng không phải ai cũng có thể biết mọi thứ.

Xem thêm[edit]


Requests for permissions