സഹായം:താളുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷണത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തുകയും ചെയ്യുക

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Protecting and unprotecting pages and the translation is 11% complete.
PD കുറിപ്പ്: ഈ താൾ തിരുത്തുമ്പോൾ, താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ സി.സി.0 പ്രകാരം പങ്ക് വെയ്ക്കാമെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളവയുടെ സഹായ താളുകൾ കാണുക.
PD

Protecting and unprotecting pages is very straightforward, but these operations require sysop permissions or other users with the appropriate rights.

You can designate a page as a protected page by clicking the 'Protect page' tab ('protect' in the drop-down menu in Vector skin), and supplying a comment (a brief textual description of why you are protecting the page).

There are several reasons why a particular page might be protected. On public wikis, a protected page is usually one which has been repeatedly targeted with vandalism, or where it is believed that any vandalism would have an unusually severe impact. On corporate wikis, a page may be protected when the content has been frozen via an approval process. However there are also many good reasons for not protecting pages. For instance, it may hinder useful contributions by impacted users. As a sysop you must make this choice, and use your privileges appropriately.