സഹായം:സംരക്ഷിത താളുകൾ

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Protected pages and the translation is 11% complete.
PD കുറിപ്പ്: ഈ താൾ തിരുത്തുമ്പോൾ, താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ സി.സി.0 പ്രകാരം പങ്ക് വെയ്ക്കാമെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളവയുടെ സഹായ താളുകൾ കാണുക. PD

A protected page is a page where normal users are prevented from editing and/or moving at all. Only a user with sysop permissions can edit or move a protected page. Likewise only sysop users can protect a page in the first place, or unprotect the page to lift the restriction.

There are several reasons why a particular page might be protected:

  • On public wikis, pages may be protected because they have been repeatedly targeted with vandalism or moved to bad titles, or where it is believed that vandalism or page moves would have an unusually severe impact.
  • On corporate wikis, pages may be protected when they contain statements which have been approved by management, and policy dictates that those statements can't be changed without following a certain approval process.

Page protection limits collaboration on the wiki content, and should be avoided where possible.