Trợ giúp:Tiện ích:Kartographer

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Extension:Kartographer and the translation is 49% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn chỉnh sửa trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm.
PD

Phần mở rộng Kartographer thực hiện các bản đồ tương tác tại các wiki trực thuộc Wikimedia. Trang này hướng dẫn cách tạo các bản đồ động dùng các thẻ ‎<mapframe> (nhúng bản đồ trực tiếp vào trang wiki) và ‎<maplink> (chèn liên kết đến bản đồ động) của Kartographer.

Bắt đầu

Downtown San Francisco

Mã này sẽ nhập một bản đồ nhỏ có thể tương tác như bạn có thể thấy trong phần trang này với chú thích Downtown San Francisco.

 • Tại Wikivoyagetest2wiki, một bản đồ tương tác được nhúng. Nhấn chuột trái một lần để cuộn bản đồ; nhấn đúp (hoặc bấm hình tượng ở góc bên phải) để mở bản đồ tương tác toàn màn hình.
 • Tại Wikipedia và các wiki khác trực thuộc Wikimedia, bản đồ tĩnh được nhúng. Single-clicking opens a full-screen map, which is interactive.
<mapframe text="Downtown [[wikipedia:San Francisco|San Francisco]]" width=250 height=250 zoom=13 longitude=-122.3988 latitude=37.8013 />

Tham số align ghi đè căn chỉnh mặc định sang trái, phải hoặc giữa. The attribute zoom allows for zoom levels between 0 and 19. Zero is the furthest out, 19 the furthest in.

Maps can also be added with the VisualEditor, see section below.

If the map uses features, as explained below, zoom, latitude, and longitude do not need to be set, the map will automatically adjust to fit all features. Width and height however, must always be set.


Cách dùng ‎<mapframe>

San Francisco museums

Nội dung của nhãn ‎<mapframe> phải để trống hoặc kiểu GeoJSON hợp lệ, được cung cấp bởi trình sửa đổi GeoJSON. Kartographer hỗ trợ đặc tả simplestyle với các hình tượng Maki (được phát hành vào phạm vi công cộng theo Creative Commons Zêro). Help:Extension:Kartographer/Icons contains a full list of supported icons.

<mapframe text="San Francisco museums" width=350 height=350 zoom=13 longitude=-122.3988 latitude=37.8013>
{
 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-122.3988, 37.8013] },
 "properties": {
  "title": "[[wikipedia:Exploratorium|Exploratorium]]",
  "description": "[[File:Giant_Mirror_at_the_Exploratorium.jpeg|200px]]",
  "marker-symbol": "museum",
  "marker-size": "large",
  "marker-color": "0050d0"
 }
}
</mapframe>

Khung

Frameless maps are good for insertion as part of a template, whereas framed maps are good for insertion directly into the page, either by hand or by using the visual editor.

 • To insert a map without a frame, add the "frameless" attribute:

<mapframe frameless ...>

 • To add a caption, use the text="..." attribute.
Adding the text attribute automatically enables a frame, even if there is a frameless attribute.


‎<maplink>

Thay đổi ‎<mapframe> thành ‎<maplink> để tạo liên kết đến bản đồ đầy đủ:

37°48′37″B, 122°23′58″T

<maplink zoom="13" longitude="-122.3995" latitude="37.8103" />

‎<maplink> cũng chấp nhận tham số bổ sung "text" vào liên kết cụ thể thay vì toạ độ:

click me

<maplink text="click me" zoom="13" longitude="-122.3995" latitude="37.8103" />

Add additional classes to ‎<maplink> with the class attribute. For instance no-icon to hide the pin in front of the link.

click me

<maplink class="no-icon" text="click me" zoom="13" longitude="-122.3995" latitude="37.8103"" />

Nhãn ‎<maplink> có thể chứa geojson như là ‎<mapframe>

‎<maplink> và bộ đếm tự động

Several groups of automatic counters

‎<maplink> tạo một liên kết hiển thị một bản đồ toàn màn hình khi được bấm. Văn bản liên kết có thể được thiết lập với thuộc tính text. Nếu không có thuộc tính này, tọa độ sẽ được thêm vào (ví dụ: 12°18′0″B, 45°36′0″Đ). Nếu một bản đồ dùng GeoJSON, marker-symbol được đặt là giá trị đặc biệt ‑number hoặc ‑letter. Trong trường hợp này mỗi ‑number sẽ bị thay thế bằng bộ đếm gia tăng 1, 2, 3..., và ‑letter với giá trị A...Z.

If GeoJSON has more than one counter, the value of the first one will be shown as the link text. Optionally, editors may add a suffix to have multiple counters on the page at the same time. This way ‑number‑museum will have different counter from ‑number‑bar.

It would make sense to use a distinct color for each counting group. All data added via ‎<maplink> will also be shown in all maps inserted with ‎<mapframe>, unless the group attribute is used.

{{see
| name=Exploratorium | url=http://www.exploratorium.edu/
| long=-122.3988 | lat=37.8013
| content=A great museum
}}

could be expanded into

<maplink zoom=13 longitude=-122.3988 latitude=37.8013>
{
 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-122.3988, 37.8013] },
 "properties": {
  "title": "Exploratorium",
  "marker-color": "228b22",
  "marker-symbol": "-number-see"
 }
}
</maplink>

The attributes zoom, latitude, and longitude control the location of the popup map. Use text for the text of the link (could be any valid wikitext markup). Use group to add the contents of this tag to the named group (see below).

Ghim

Complex map - marker, article link and image

Markers can be added to maps to denote a location. These features are added using the JSON format. Help:Extension:Kartographer/Icons contains a full list of icons that can be used as marker symbols.

These examples use maplink. The formatting for mapframe is the same.
<maplink text="Colorado State Capital with marker icon" longitude="-104.98491" latitude="39.73939" zoom="17">{"type": "Feature", "properties": { "marker-symbol": "", "marker-color": "46ea5f", "marker-size": "medium"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-104.98485267162323, 39.73928364167763] }}</maplink>

Kết quả: Colorado State Capital with marker icon

Markers can also contain information such as images and links to articles.

<maplink text="Colorado State Capital with a town hall marker, article link and image" longitude="-104.98491" latitude="39.73939" zoom="17">
{
   "type": "Feature",
   "properties": { "marker-symbol": "town-hall", "marker-color": "46ea5f", "marker-size": "medium", "title": "[[wikipedia:Colorado_State_Capitol|Colorado State Capital]]", "description": "[[File:Coloradocapitolhill2.JPG|150px]]"},
   "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-104.98485267162323, 39.73928364167763] }
}
</maplink>

Kết quả (tương tác với ghim đểm xem kết quả): Colorado State Capital with a town hall marker, article link and image

Wikidata IDs for OSM data can be used to highlight borders using the geoshape service.

<maplink text="State of Colorado, outlined" zoom=7 > { "type": "ExternalData", "service": "geoshape", "ids": "Q1261" } </maplink>

Kết quả: State of Colorado, outlined

Wikidata IDs can be used to mask the entire map except a specified region.

<maplink text="State of Colorado, highlighted" zoom=7> { "type": "ExternalData", "service": "geoshape", "ids": "Q1261", "service": "geomask" } </maplink>

Kết quả: State of Colorado, highlighted

Markers can be numbered.

<maplink text="Colorado State Capital with a number marker" longitude="-104.98491" latitude="39.73939" zoom="17">{ "type": "Feature", "properties": { "marker-color": "228b22", "marker-symbol": "-number"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-104.98485267162323, 39.73928364167763] }}</maplink>

Kết quả: Colorado State Capital with a number marker

Markers can use letters.

<maplink text="Colorado State Capital with a letter marker" longitude="-104.98491" latitude="39.73939" zoom="17">{ "type": "Feature", "properties": { "marker-color": "508e33", "marker-symbol": "-letter"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-104.98485267162323, 39.73928364167763] }}</maplink>

Kết quả: Colorado State Capital with a letter marker

Add several map markers in different sizes using a feature collection.

<maplink text="Denver Amusements" longitude="-105.01247406005858" latitude="39.74956567318853" zoom="14"> {"type": "FeatureCollection", "features": [{ "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-105.00768899917603, 39.74859230437501] }, "properties": { "title": "[[wikipedia:Pepsi_Center|Pepsi Center]]", "marker-color": "420617", "marker-symbol": "-letter-see", "marker-size":"small"} }, { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-105.01238822937012, 39.7526011757416] }, "properties": { "title": "[[wikipedia:Downtown_Aquarium%2C_Denver|Downtown Aquarium Denver]]", "marker-color": "508e33", "marker-symbol": "-letter-see","marker-size":"medium", "description": "[[File:Denver-DTA.jpg|150px]]" } }, { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-105.01247406005858, 39.74956567318853] }, "properties": { "title": "[[wikipedia:Confluence_Park|Confluence Park]]", "marker-color": "0d2751", "marker-symbol": "-letter-see", "marker-size":"large" } }, { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-105.01646518707275, 39.74656303364532] }, "properties": { "title": "South Platte Bike Trail", "marker-color": "61b9e2", "marker-symbol": "-number-see", "marker-size":"medium" } },]}</maplink>

Kết quả: Denver Amusements

Add groups of different colored map markers and different counters.

<maplink text="Add groups of different colored markers and different counters" width="350" height="350" zoom="13" longitude="-122.39902496337889" latitude="37.80151060070086"> {
"type": "FeatureCollection", "features": [
  { "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060" },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.41816520690917, 37.79097260220947 ] }},
  { "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.40786552429199, 37.799654055191525 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.40185737609865, 37.796262984039544 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.38743782043457, 37.80535070427755 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.38005638122557, 37.795449103799726 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-letter",
    "marker-color": "208020"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.40941047668457, 37.81850557172186 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-letter",
    "marker-color": "208020"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.40357398986815, 37.81280993744834 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-letter",
    "marker-color": "208020"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.39842414855956, 37.8071138637568 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number-bar",
    "marker-color": "f01080"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.41181373596191, 37.78595317184089 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number-bar",
    "marker-color": "f01080"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.39542007446289, 37.787674400057654 ] }},
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number-bar",
    "marker-color": "f01080"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [ -122.38649368286131, 37.78401144262929 ] }}
 ] }</maplink>

Kết quả: Add groups of different colored markers and different counters

 • Map markers can use any color that has a RGB value (a quick internet search of "rgb color picker" will show several options).
 • Markers can be one of three different sizes: small, medium or large.
 • GeoJSON that is created elsewhere can be copied (in accordance with licensing and copyright restrictions) and then pasted into maplink (for example)
 • If you are creating maps on Wikivoyage, it might be a good idea to use Groups (see below).
 • If you want to learn more about adding external data to your map, see the External data section.

Nhóm

Chức năng nhóm chỉ có sẵn tại Wikivoyage (theo yêu cầu của nhóm phát triển Trình soạn thảo trực quan)

Dự án Wikivoyage cần hiển thị dữ liệu trên bản đồ được định rõ ở phần khác trên cùng trang. Ví dụ bản đồ có nhiều địa điểm quan tâm (POI) được định rõ dùng thẻ ‎<maplink>, cũng như một bản đồ chung ở bên phải của trang hiển thị tất cả mọi POI.

Chức năng nhóm cho phép trang chia sẻ dữ liệu giữa nhiều thẻ ‎<mapframe>‎<maplink>.

Theo mặc định, dữ liệu trong thẻ ‎<mapframe> hoặc ‎<maplink> chỉ được hiển thị ứng với chính thẻ đó và không được hiển thị ở nơi khác.

Nếu ‎<mapframe> hoặc ‎<maplink> định rõ thuộc tính group="...", các dữ liệu trong các thẻ này sẽ được nhóm lại cùng với tất cả các dữ liệu khác cùng tên nhóm. Thành thử thẻ nào có cùng tên nhóm sẽ hiển thị cùng dữ liệu trên bản đồ, và những thẻ về sau có thể tặng thêm dữ liệu vào nhóm.

Một thẻ cũng có thể hiển thị nhóm khác, không kể nó trực thuộc một nhóm hay không, bằng cách định rõ thuộc tính show="...". Có thể định rõ nhiều tên nhóm trong một danh sách được phân tích bằng dấu phẩy. Một tên nhóm chỉ có thể chứa chữ thường tiếng Anh (tức không có dấu hoặc chữ đ như trong tiếng Việt). Bảng sau cho biết thẻ nào sẽ hiển thị dữ liệu nào.

<maplink>                -- shows 1
<maplink group='food'>         -- shows  2  4    8  10
<maplink group='bar' show='bar'>    -- shows   3      9
<maplink group='food' show='bar'>    -- shows  2 3 4    8 9 10
<maplink       show='bar'>    -- shows   3  5    9
<maplink       show='food,bar'> -- shows  2 3 4  6  8 9 10
<mapframe>               -- shows       7
<mapframe group='food'>         -- shows  2  4    8  10
<mapframe group='bar' show='bar'>   -- shows   3      9
<mapframe group='food' show='bar'>   -- shows  2 3 4    8 9 10
<mapframe       show='bar'>   -- shows   3      9  11
<mapframe       show='food,bar'> -- shows  2 3 4    8 9 10  12

Dữ liệu bên ngoài

A geoshape of Alaska

In addition to drawing polygons using GeoJSON, you may also get outlines of the well known geographical objects by their Wikidata ID if they are marked as such in the OpenStreetMap database. For example, the Wikidata item for Alaska is Q797, and we can draw it on a map by using the "external data" reference. More than one ID may be specified separated by a comma. To create a mask over the areas of interest, use the "geoshape" service. To invert this and create a mask over everything else, use the "geomask" service.

Định danh Wikidata có vẻ mới mẻ đối với cộng đồng OSM. Hiện nay bản đồ đã gắn định danh vào khoảng 1,9 triệu đối tượng. Để bổ sung thêm định danh, đi đến https://www.openstreetmap.org/ và gắn thẻ wikidata có giá trị Q (xem Key:wikidata tại wiki OSM để biết một cách dễ hơn để gắn thẻ). For detailed instructions, see Help:Extension:Kartographer/OSM . Dữ liệu thường có sẵn trong Kartographer trong vòng vào khoảng 2 ngày.
<mapframe text="A geoshape of Alaska" width=300 height=300 zoom=3 longitude=-152.58 latitude=64.01>
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoshape",
 "ids": "Q797"
}
</mapframe>


GeoShape qua Truy vấn Wikidata

Governors of US states with their party affiliation

While this helps with the simple use cases when the Wikidata ID is well known, sometimes you may want to get a list of IDs as a result of a Wikidata query. A SPARQL query gets a list of all US states in the ID column of the result, and geoshapes service adds the geometrical outlines for each state (note that the variable must be called ?id). All other columns in the SPARQL query result become values in the "properties" object. The "fill" column changes the color of the state. The "title" column shows state governor's name, and "description" has wiki markup to show the state name and the governor's picture. To edit this query, copy the query parameter after the "#" symbol at https://query.wikidata.org/#...:

<mapframe longitude="-110" latitude="52" zoom="3" width="500" height="500" text="Governors of US states with their party affiliation">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoshape",
 "query": "SELECT ?id ?head (SAMPLE(?img) as ?img_) (min(?partyId) as ?party) (if(?party = '0', '#800000', if(?party = '1', '#000080', '#008000')) as ?fill) (concat('[[wikipedia:', substr(str(?link),31,500), '{{!}}', ?headLabel, ']]') as ?title) (concat(?stateLabel, '\\n', '[[File:', substr(str(?img_), 52, 500), '{{!}}200px]]') as ?description) WHERE { ?id wdt:P31 wd:Q35657 . ?id wdt:P6 ?head . ?head wdt:P102 ?party . BIND(if(?party = wd:Q29468, '0', if(?party = wd:Q29552, '1', '2')) as ?partyId) SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 'en' . ?head rdfs:label ?headLabel . ?id rdfs:label ?stateLabel . } OPTIONAL { ?head wdt:P18 ?img . } ?link schema:about ?head . ?link schema:isPartOf <https://en.wikipedia.org/> .} GROUP BY ?id ?head ?headLabel ?link ?stateLabel"
}
</mapframe>

Dữ liệu bản đồ từ Commons

Thông tin thêm Help:Map Data
Caution! Caution: The map loader does not currently support chained ExternalData calls. If a resource of type ExternalData is fetched that itself relies on ExternalData references, loading will fail. See task T155927 and task T193458.

Map data stored on Commons can be drawn on the map. For example, c:Data:Neighbourhoods/New York City.map:

<mapframe width=300 height=400>
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "page",
 "title": "Neighbourhoods/New York City.map"
}
</mapframe>


Kết hợp nhiều kiểu dữ liệu

Caderousse city wall

You can combine ExternalData, Feature, and FeatureCollection together in the same <mapframe> or <maplink> element:

<mapframe text="Caderousse city wall" width="300" height="300" zoom="15" longitude="4.75600" latitude="44.10200">
[
 {
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q13518258",
  "properties": {
   "stroke": "#ffb100",
   "stroke-width": 6,
  }
 },
 {
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [4.75566, 44.104498] },
  "properties": {
   "title": "Porte de Castellan"
  }
 },
 {
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [4.75829, 44.10258] },
  "properties": {
   "title": "Porte Léon Roche"
  }
 }
]
</mapframe>

Map data from Commons can be combined with other types of data:

<mapframe width="300" height="300" zoom="12" longitude="-73.965278" latitude="40.782222">
[
 {
  "type": "ExternalData",
  "service": "page",
  "title": "Neighbourhoods/New York City.map"
 },
 {
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q160409",
  "properties": {
   "fill": "#07c63e", "title": "Central Park"
  }
 },
 {
  "type": "Feature",
  "properties": {"title": "Roosevelt Island", "marker-color": "f01080"},
  "geometry": {
   "type": "Point",
   "coordinates": [
    -73.94511222839355,
    40.76734665426719
   ]
  }
 }
]
</mapframe>


Kiểu

Tạo kiểu cho phần tử có định danh Wikidata

Interstate Highway I-696

For external data, you can also add styles and titles, using the properties keyword:

<mapframe text="Interstate Highway I-696" width="300" height="300" longitude="-83.2297" latitude="42.4883" zoom="9">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoline",
 "ids": "Q2108",
 "properties": {
  "title": "Highway I-696",
  "description": "[[File:I696-1988.JPG|200px]]",
  "stroke": "#ffb100",
  "stroke-width": 8
 }
}
</mapframe>

The main style keys are: "stroke" (color), "stroke-width", "stroke-opacity", "fill" (color), "fill-opacity".


Phần tử phủ lên nhau

Map elements that overlap are drawn in the order in which they are written in the code. For instance, if a map includes two lines that overlap, the line that is defined first will appear beneath the line that is defined second. The following examples show how this can affect the appearance of the map:

<mapframe width="500" height="270" longitude="79.030" latitude="-24.794" zoom="8" align="center">
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {"fill": "#ff0000","fill-opacity": 0.7,"stroke-width": 0},
"geometry": {
 "type": "Polygon",
 "coordinates": [
 [
  [77.926025390625, -25.150257104114733],
  [80.14251708984374, -25.150257104114733],
  [80.14251708984374, -24.43714786161562],
  [77.926025390625, -24.43714786161562],
  [77.926025390625, -25.150257104114733]
 ]
 ]
 }
 },
{
"type": "Feature",
"properties": {"stroke": "#fffa00","stroke-width": 5},
"geometry": {
 "type": "LineString",
 "coordinates": [
  [77.926025390625, -25.150257104114733],
  [80.14251708984374, -24.43714786161562]
 ]
 }
 },
{
"type": "Feature",
"properties": {"stroke": "#000000","stroke-width": 5},
"geometry": {
 "type": "LineString",
 "coordinates": [
  [77.926025390625, -24.43714786161562],
  [80.14251708984374, -25.150257104114733]
 ]
 }
 }
 ]
}
</mapframe>

The code for the map above includes three elements, all of which use GeoJSON's "feature" functionality. The first feature is a "Polygon" - the red rectangle. This is followed by two "LineString" features. The yellow line is defined first, so it appears beneath the black line. Note that the hierarchy used to draw elements applies regardless of whether the data is raw GeoJSON or comes from a Wikidata ID or Commons data page.

The map below changes the order from that of the first example: the black line is defined first and is thus moved to the bottom of the stack:

Tuỳ chọn kết xuất

The following table shows how a ‎<mapframe> map can be formatted for display on a wiki page. The table contains two columns: the first shows an interactive map via the ‎<mapframe> tag, and the second showing the rendering of an example image with the same options.

Tuỳ chọn Kết xuất một ‎<mapframe> Kết xuất một hình ảnh
 • Format: frame
 • Alignment: undefined
... text text text
text text text ...
... text text text
Example en.svg
text text text ...
 • Format: frame
 • Alignment: none
Not supported, see task T157502. ... text text text
Example en.svg
text text text ...
 • Format: frame
 • Alignment: left
... text text text
text text text ...
... text text text
Example en.svg
text text text ...
 • Format: frame
 • Alignment: center
... text text text
text text text ...
... text text text
Example en.svg
text text text ...
 • Format: frame
 • Alignment: right
... text text text
text text text ...
... text text text
Example en.svg
text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: undefined
... text text text text text text ...

Inconsistent, see task T157640.
... text text text Example en.svg text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: none
Not supported, see task T157502. ... text text text
Example en.svg
text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: left
... text text text text text text ... ... text text text
Example en.svg
text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: center
... text text text text text text ... ... text text text
Example en.svg
text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: right
... text text text text text text ... ... text text text
Example en.svg
text text text ...

Use the width value full in order to make the map take up the full width of the page.

<mapframe width="full" height="200" zoom="13" longitude="-122.39953994750977" latitude="37.81032643553478"></mapframe>
<mapframe width="full" height="200" zoom="13" longitude="-122.39953994750977" latitude="37.81032643553478" frameless></mapframe>

Ngôn ngữ bản đồ

Map labels will try to use the language of the wiki where the embedded map is displayed. If that language is not available, then the map will use fallback language as described.

 1. Look for value in the requested language
 2. Look for value in a language (or languages) that are specifically defined as fallback languages
 3. Look for a transliterated value
 4. Look for label in the local language
 5. If no value is found, display no label.

You can specify the language to use for labels by adding the lang= followed by the desired language code. e.g. lang="ja" to display labels in Japanese (if available).

<maplink text="Brussels, Belgium" width="250" height="250" zoom=13 longitude=4.35 latitude=50.85 lang="ja"/>

Kết quả: Brussels, Belgium

If you wish to use the language local to an area you can use lang=local. This shows map labels in the languages of the area mapped (essentially opting out of internationalization). This post gives more guidance about when, and why, you might wish to user lang="local"—and generally explains how OpenStreetMap multilingual data works.

Without the lang= attribute, maps will display in the language of the wiki in which they appear.

Ngôn ngữ bản đồ dự trữ

Initially these fallbacks follow those found in MediaWiki. The language fallbacks for Maps are stored in fallbacks.json and can be made different than the MediaWiki settings. Individual Wikimedia projects can request a change to this fallback process in Phabricator. More Technical information can be found in T192701.

Maps use map data, including map label data for all languages, from the open-source mapping project OpenStreetMap. If the map you want to display doesn't offer labels in the desired language, you can add labels in that language by adding them to OpenStreetMap. To get you started, there is an OpenStreetMap Beginners’ Guide, and guidance about naming conventions.

Cộng đồng có thể quyết định thay đổi các ngôn ngữ dự trữ

Read all about changing your language's fallbacks on the Map Improvements project page.

Trình soạn thảo trực quan

Demonstration of how to add a map and a marker in VisualEditor.


Xem thêm