Project:Coder/vi

From mediawiki.org

Lập trình viên là nhóm người dùng có các chức năng kỹ thuật để:

 • ⧼action-codereview-add-tag⧽ (codereview-add-tag)
 • ⧼action-codereview-remove-tag⧽ (codereview-remove-tag)
 • ⧼action-codereview-set-status⧽ (codereview-set-status)
 • ⧼action-codereview-link-user⧽ (codereview-link-user)
 • have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • tự động đánh dấu đã tuần tra vào sửa đổi của bạn (autopatrol)
 • ⧼action-codereview-link-user⧽ (codereview-link-user)
 • ⧼action-codereview-associate⧽ (codereview-associate)
 • duyệt phiên bản (review)
 • Đánh dấu các phiên bản là “chất lượng cao” (validate)
 • ⧼action-codereview-signoff⧽ (codereview-signoff)
 • xem danh sách các trang chưa duyệt (unreviewedpages)

Ngoài ra, các lập trình viên có thể thăng cấp cho các lập trình viên khác.

Nhóm người dùng này có vẻ dành cho Nhà phát triển (không phải là một nhóm người dùng wiki).


Requests for permissions