Project:SVN admins/vi

From mediawiki.org

Đây là một nhóm người dùng dành cho những người quản lý thiết lập CodeReview của chúng tôi. Xem danh sách người có quyền này trên MediaWiki.org.


Yêu cầu cấp quyền