Hölp:Meddeijlonge/Special:Meddeijlonge

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Notifications/Special:Notifications and the translation is 95% complete.

Di Sigg Special:Meddeijlonge jidd_et en jehdem Wikki, di de Meddeijlonge aan der Metmaacher neu zottehrt. Di Sigg es en Zoot Behfkaste för alles, wat mer aan Medeijlonge krijje kann.

Special:Ußsinn vun de Meddeijlonge

Wi fengk mer di Sigg?

Doh ess_enne Lengk op Special:Meddeijlonge aan de ongere Sigg vun beijde Aanzeije met Meddeijlonge, ruhd udder blou.

Mer kann op Special:Meddeijlonge op zwai Aate zohjrihfe:

  • Wann JehvaSkebb ußjeschalld es, klek mer op eijn vun dä Minnibellsche för Medeilonge. Dat rohde un dat bloue donn et.
  • Wann JehvaSkebb enjeschalld es, klek mer op eijn vun dä Minnibellsche för Medeilonge. Dat rohde un dat bloue donn et.

... deciding to open that link in a new tab (possible ways to achieve that: mouse-wheel clicking, right-clicking and select "open in a new tab", CTRL+click...).

Ed Ußsinn vun dä Sigg

Di Sigg es opjebout wi_j_en Enjangs_Poß_Kaßte vun der e-mail.

Di Sigg es dreij_jedeijlt:

Ußwahle Navvijehre
Leß met de Meddeijlonge

Di Sigg benöz JahvaSkrepp för schöhner ußzesinn ävver donn deiht se ed orr_esuh.

Special:Notifications has a limited width to facilitate readability.

Wat jäz jeight

Navvijehre

Mer kann di Knöpp bovve kleke, öm zwesche de jelässe, de onjelässe un alle Medeijlonge zesamme ömzeschallde. Medeijlonge wähde aanjezeijsch en Knubbelle vun 50.

Wam_mer mih wi fuffzisch Meddeijonge aanjezeijsch kritt, kam_mer di met de Pihle zom Navijehre dorschjonn, di aam Ängk vun dä Leß aanjezeijsch wähde.

Wam_mer op de neuste Meddeijlong aan eine sällv zeröck wenn, nemmp mer dä Knopp „Hügg“.

De Leß met de Meddeijlonge

Di Sigg zeijsch Medeijlonge en Knubbelle vun 50 aan. De neuste zwai Dousend Meddeijlonge wähde en Special:Meddeijlonge aanjezeijsch. Älldere Meddeijlonge flehje öhndswann us de Dahebangk öm Plaz ze schpahre.

Makkehr Meddeijlonge als jelässe udder onjelässe

Mer kann en Meddeijlonge als jelässe makkehre, endämm dat mer op dä bloue Pungk en dä Äck dovun klek.

Op dä läddejje Krihß en ene Äck kleke makkehd ene Meddeijlong als onjelässe.

Medeijlonge sin noh_m Daach zottehrt.

Jehde Jropp kam_mer för sesch als jelässe makkehre.

You can mark all unread notifications from all sections as read by clicking on the cog icon:


Wann jaa keijn Meddeijlong zom Aanzeije doh sin, dann weed ene läddije Zohschtand anjezeijsch („Mer han kein Benohreeschtejonge met dä Eijeschaffte.“).

Ußwähle

Alljemeijnes

Di Kolonn an de lengke Sigg vun de Meddeijlonge, udder op de rääschte Sigg för Schprohche, di vun lengks noh rääschs schrihve, es för Ußwahle ressävehrt.

Ußwahle lohße eijne flök de neuje Meddeijlonge aanzeije un määd_et müjjelesch, noh neuje Aktivitähte ze lohre.

Wam_mer obb en Ußwahl klek, wähde alle Meddeijlonge vun dä Ußwahl en dä Leß met de Meddeijlonge aanjezeijch.

Wam_mer Medeijlonge häd, avver de aktoälle Ußwahl kann di jaa nidd aanzeije, dann weed ene läddije Zohschtand anjezeijsch („Mer han kein Benohreeschtejonge met dä Eijeschaffte.“) un ene Knopp, met dämm mer de Ußwahl zerök nämme kann.

Di Meddeijlonge wähde pä Wikki en Groppe zesammejefaß un de Wikki wähde noh er Aanzahl onjelässe Meddeijlonge en däm Wikki zottehrt.

Dat Wikki, woh jraht dren bes, weed et eez aanjezeijsch. Wann et kein Meeijlonge över de Jränze vun Wikkis eruß jitt, dann es dat Wikki, woh mer jrahd es, ed einzejje, wadd en der Leß zom Ußwähle aanjezeijsche weed.

Alle Sigge med onjelässe Medeijlonge wähde heh opjeföhrt, med en Zahl derbei, wi vill Medeijlonge för di Sigg onjelässe sin. Medeijlonge, di Dinge Zohjang beträfe, kumme et eez, Noheeschte vun de Klaafsigg enjeschloße.

Ännderonge, di noch kumme sulle

Opjepaß: all di Eijeschaffte sin noch jaa nit doh, ävver sin ald esu jeschevve, öm et fö de Övversäzer leijschter ze maache. Se kumme en der reschtejje Afschnet, wann müjelesch.

Navvijehre

Dä Ballke met de Navvjazjuhn löht de Metmaacher noh beschtemmpte Meddeijlonge söhke udder veränndere, wi de Leß met de Medejlonge aanjezeijsche weed.

Ußwähle

Ußwähle noh dä Zoot vun Meddeijonge

The filtering menu may make mobile navigation unconformable. Improvements are under investigation.

Mer kann Meddeijonge ußwähle noh dä Zoot vun. De Zoote fenk mer op dä Sig med Hölp övver de Meddeijlonge.

Lohr och heh