Help:Extension:UniversalLanguageSelector/Input methods/ber-tfng/zgh

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:UniversalLanguageSelector/Input methods/ber-tfng and the translation is 88% complete.
Outdated translations are marked like this.

ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⴷ ⵙ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴳⵣⴷ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⵓⵔⵏⵉⵡⵜ. ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴳ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ.

ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵙⵉⵡ ⴰⴷ ⵓⵀⵍⵉⵙ ⵉⵙⵙⵏⵖⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵉⵙⵎⵎⵔⵏⵉ ⵜⵜ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵡⵎⵕⵕⵓⴽ (IRCAM, Institut Royale dr la Culture Amazigh).

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⴰⴷ, ⴹⴼⵕ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ :

 1. ⴰⴽⵍ ⵖⴼ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ.
 2. ⴰⴽⵍ ⵖⴼ ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵙⵉⵡ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.
  1. ⵎⴽ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵓⵎⴰⵏ ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵙⵉⵡ , ⵙⴽⵔ ⴰⵢⴰ : ⴰⴽⵍ ⵖⴼ ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ "ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ" ⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⴰⴽⵍ "ⴽⵛⵎ", ⴰⴽⵍ "ⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⵎ", ⴰⴽⵍ "ⵙⵏⵙⵉ ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ".
 3. ⵎⴽ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ, ⵙⵜⵢ "Tifinagh".
 4. ⵎⴽ ⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ, ⵙⴽⵔ ⴰⵢⴰ :
  1. ⴰⴽⵍ "..." ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ. ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵍⵉⵙ.
  2. ⴰⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵓⴳⴰⵍⵉⵙ ⵜⴰⴽⵍⴷ ⵖⵉⴼⵙ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵏⵉⵏ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⴰⵙⵉⵡ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ (ⵎⴽ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵔⵏⵉⵜⵏ):
   • Tamaziɣt / ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (Central Atlas Tamazight, tzm)
   • Taqbaylit / ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ (Kabyle, kab)
   • Tarifit / ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ (Rifian, rif)
   • Taclḥiyt / ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ (Shilha, shi)
  3. ⴰⴽⵍ ⴷⵉⵖ ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵙⵉⵡ, ⵜⵙⵜⵢⴷ "Tifinagh".

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⴷⴷⴻⴷ ⴰⵏⴰⵙⵉⵡ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⴰⵖⵓⵍⴷ ⵖⵔ ⵓⵏⴰⵙⵉⵡ ⴰⵏⵎⵢⵓⵔ, ⴰⴽⵍ ⵖⴼ ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵙⵉⵡ, ⵜⴰⴽⵍⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵖⴼ "use native keyboatd", ⵏⵖ ⵜⵓⴷⴷⴻⴷ ⵉ Ctrl+M. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⴷⵉⵖ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⴷ, ⴰⴽⵍ ⵖⴼ Ctrl+M, ⵏⵖ ⵜⵓⵍⵙⴷ ⵉ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ.

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵉⵎⴷⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ:

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
a
b
c
d
D
e
f
F ⴼⵯ
g
G ⴳⵯ
h
i
j
k
K ⴽⵯ
l
m
n
o
p
q
Q
r
R
s
S
t
T
v
u
w
y
x
z
Z