User:Hak-ngìn/Sandbox 5

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

Years[edit]

 • 1年 = 1-ngièn

...

 • 2100年 = 2100-ngièn

Yes Done

Months[edit]

 • 1月 = 1-ngie̍t

...

 • 12月 = 12-ngie̍t

Yes Done

Awaiting to be uploaded:

 • 一月= Yit-ngie̍t

...

 • 十二月= Sṳ̍p-ngi-ngie̍t (not yet done)

Yes Done

Days[edit]

 • 1日 = 1-ngit

...

 • 31日 = 31-ngit

Yes Done

Centuries[edit]

 • 1世紀 = 1 Sṳ-ki

...

 • 22世紀 = 22 Sṳ-ki

Yes Done

 • 一世紀= Yit Sṳ-ki

...

 • 十世紀= Sṳ̍p Sṳ-ki

Yes Done

<ǃ--Uploaded to transliteration editor, however the hyphen between the words "Sṳ̍p" and the second character (eg. "yit") is still missing.

 • 十一世紀= sṳ̍p-yit sṳ-ki
 • 十二世紀= sṳ̍p-ngi sṳ-ki
 • 十三世紀= sṳ̍p-sâm sṳ-ki
 • 十四世紀= sṳ̍p-si sṳ-ki
 • 十五世紀= sṳ̍p-ńg sṳ-ki
 • 十六世紀= sṳ̍p-liuk sṳ-ki
 • 十七世紀= sṳ̍p-chhit sṳ-ki
 • 十八世紀= sṳ̍p-pat sṳ-ki
 • 十九世紀= sṳ̍p-kiú sṳ-ki
 • 二十世紀= ngi-sṳ̍p sṳ-ki

-->


 • 二十一世紀= Ngi-sṳ̍p-yit Sṳ-ki
 • 二十二世紀= Ngi-sṳ̍p-ngi Sṳ-ki

Yes Done

Counting[edit]

Eg. Henry VIII in chinese isː 亨利八世 = Hên-li Pat-sṳ; or alternatively 亨利8世 = Hên-li 8-sṳ

 • 1世 = 1-sṳ

...

 • 27世 = 27-sṳ

Yes Done


 • 一世 = Yit-sṳ

...

 • 十世 = Sṳ̍p-sṳ

Yes Done


 • 十一世 = Sṳ̍p-yit-sṳ

...

 • 二十六世 = Ngi-sṳ̍p-liuk-sṳ

Yes Done

Numbers (11-1,000)[edit]

 • 十一 = sṳ̍p-yit

...

 • 二十 = ngi-sṳ̍p

Yes Done


 • 二十一 = ngi-sṳ̍p-yit

...

 • 九十九 = kiú-sṳ̍p-kiú

Yes Done • 一百 = yit-pak

...

 • 亿万 = yi-van

Yes Done