User:Hak-ngìn/Sandbox

From mediawiki.org
 1. 的 = ke
 2. 一 = yit
 3. 壹 = yit
 4. 是 = he
 5. 不 = put
 6. 了 = liáu
 7. 人 = ngìn
 8. 我 = ngài
 9. 在 = chhai
 10. 有 = yû
 11. 他 = kì
 12. 这 = liá
 13. 這 = liá
 14. 中 = chûng
 15. 大 = thai
 16. 来 = lòi
 17. 來 = lòi
 18. 上 = sông
 19. 国 = koet
 20. 國 = koet
 21. 个 = ke
 22. 個 = ke
 23. 箇 = ke
 24. 到 = to
 25. 说 = sot
 26. 說 = sot
 27. 們 = têu
 28. 们 = têu
 29. 为 = vì
 30. 為 = vì
 31. 子 = chṳ́
 32. 和 = fò
 33. 你 = ngì
 34. 地 = thi
 35. 出 = chhut
 36. 道 = tho
 37. 也 = ya
 38. 时 = sṳ̀
 39. 時 = sṳ̀
 40. 年 = ngièn
 41. 得 = tet
 42. 就 = chhiu
 43. 那 = nâ
 44. 要 = yeu
 45. 下 = hâ
 46. 以 = yî
 47. 生 = sâng
 48. 会 = fi
 49. 會 = fi
 50. 自 = chhṳ
 51. 著 = chho̍k
 52. 着 = chho̍k
 53. 去 = hi
 54. 之 = chṳ̂
 55. 过 = ko
 56. 過 = ko
 57. 家 = kâ
 58. 学 = ho̍k
 59. 學 = ho̍k
 60. 对 = tui
 61. 對 = tui
 62. 可 = khó
 63. 她 = kì
 64. 里 = lî
 65. 后 = heu
 66. 後 = heu
 67. 小 = séu
 68. 么 = mak
 69. 麼 = mak
 70. 心 = sîm
 71. 多 = tô
 72. 天 = thiên
 73. 而 = yì
 74. 能 = nèn
 75. 好 = hó
 76. 都 = tû
 77. 然 = yèn
 78. 没 = mò
 79. 日 = ngit
 80. 于 = yî
 81. 起 = hí
 82. 還 = hàn
 83. 还 = hàn
 84. 发 = fat
 85. 發 = fat
 86. 成 = sṳ̀n
 87. 事 = sṳ
 88. 只 = chṳ́
 89. 祇 = chṳ́
 90. 作 = chok
 91. 当 = tông
 92. 當 = tông
 93. 想 = sióng
 94. 看 = khon
 95. 文 = vùn
 96. 無 = mò
 97. 无 = mò
 98. 開 = khôi
 99. 开 = khôi
 100. 手 = sú
 101. 十 = sṳ̍p
 102. 拾 = sṳ̍p
 103. 用 = yung
 104. 主 = chú
 105. 行 = hàng
 106. 方 = fông
 107. 又 = yu
 108. 如 = yì
 109. 前 = chhièn
 110. 所 = só
 111. 本 = pún
 112. 见 = kien
 113. 見 = kien
 114. 經 = kîn
 115. 经 = kîn
 116. 头 = thèu
 117. 頭 = thèu
 118. 仔 = è
 119. 面 = mien
 120. 公 = kûng
 121. 同 = thùng
 122. 三 = sâm
 123. 已 = yí
 124. 老 = ló
 125. 從 = chhiùng
 126. 从 = chhiùng
 127. 動 = thûng
 128. 动 = thûng
 129. 兩 = lióng
 130. 两 = lióng
 131. 長 = chhòng
 132. 长 = chhòng
 133. 知 = tî
 134. 民 = mìn
 135. 樣 = ngióng
 136. 样 = ngióng
 137. 現 = hien
 138. 现 = hien
 139. 分 = fûn
 140. 將 = chiông
 141. 将 = chiông
 142. 外 = ngoi
 143. 但 = than
 144. 身 = sṳ̂n
 145. 些 = sia
 146. 與 = lâu
 147. 与 = lâu
 148. 高 = kô
 149. 意 = yi
 150. 進 = chin
 151. 进 = chin
 152. 把 = pá
 153. 法 = fap
 154. 此 = chhṳ́
 155. 實 = sṳ̍t
 156. 实 = sṳ̍t
 157. 回 = fì
 158. 二 = ngi
 159. 贰 = ngi
 160. 理 = lî
 161. 美 = mî
 162. 點 = tiám
 163. 点 = tiám
 164. 月 = ngie̍t
 165. 明 = mìn
 166. 其 = khì
 167. 种 = chúng
 168. 種 = chúng
 169. 声 = sâng
 170. 聲 = sâng
 171. 全 = chhiòn
 172. 工 = kûng
 173. 己 = kí
 174. 话 = fa
 175. 話 = fa
 176. 兒 = yì
 177. 儿 = yì
 178. 者 = chá
 179. 向 = hiong
 180. 情 = chhìn
 181. 部 = phu
 182. 正 = chang
 183. 名 = miàng
 184. 定 = thin
 185. 女 = ńg
 186. 問 = mun
 187. 问 = mun
 188. 力 = li̍t
 189. 機 = kî
 190. 机 = kî
 191. 給 = pûn
 192. 给 = pûn
 193. 兜 = têu
 194. 等 = tén
 195. 几 = kí
 196. 幾 = kí
 197. 很 = hàn
 198. 业 = ngia̍p
 199. 業 = ngia̍p
 200. 最 = chui
 201. 间 = kiên
 202. 間 = kiên
 203. 新 = sîn
 204. 什 = sṳ̍p
 205. 甚 = sṳ̍p
 206. 打 = tá
 207. 便 = phien
 208. 位 = vi
 209. 因 = yîn
 210. 重 = chhùng
 211. 被 = pûn
 212. 走 = chéu
 213. 電 = thien
 214. 电 = thien
 215. 四 = si
 216. 肆 = si
 217. 第 = thi
 218. 门 = mùn
 219. 門 = mùn
 220. 相 = siông
 221. 次 = chhṳ
 222. 東 = tûng
 223. 东 = tûng
 224. 政 = chṳn
 225. 海 = hói
 226. 口 = khiéu
 227. 使 = sṳ́
 228. 嘅 = ke
 229. 邇 = liá
 230. 撈 = lâu
 231. 隻 = chak
 232. 係 = he
 233. 教 = kau
 234. 西 = sî
 235. 再 = chai
 236. 平 = phìn
 237. 真 = chṳ̂n
 238. 聽 = thâng
 239. 听 = thâng
 240. 世 = sṳ
 241. 氣 = hì
 242. 气 = hì
 243. 信 = sin
 244. 北 = pet
 245. 少 = séu
 246. 關 = kôan
 247. 关 = kôan
 248. 并 = pin
 249. 並 = pin
 250. 内 = nui
 251. 內 (in traditional Chinese) = nui
 252. 加 = kâ
 253. 化 =fa
 254. 由 = yù
 255. 却 = sa
 256. 卻 = sa
 257. 代 = thoi
 258. 军 = kiûn
 259. 軍 = kiûn
 260. 产 = sán
 261. 產 = sán
 262. 入 = ngi̍p
 263. 先 = siên
 264. 山 = sân
 265. 五 = ńg
 266. 伍 = ńg
 267. 太 = thai
 268. 水 = súi
 269. 萬 = van
 270. 万 = van
 271. 市 = sṳ
 272. 眼 = ngién
 273. 体 = thí
 274. 體 = thí
 275. 別 = phe̍t
 276. 别 = phe̍t
 277. 彆 = phe̍t
 278. 處 = chhú
 279. 处 = chhú
 280. 总 = chúng
 281. 總 = chúng
 282. 才 = chhòi
 283. 纔 = chhâi
 284. 場 = chhòng
 285. 场 = chhòng
 286. 師 = sṳ̂
 287. 师 = sṳ̂
 288. 书 = sû
 289. 書 = sû
 290. 比 = pí
 291. 住 = chhu
 292. 员 = yèn
 293. 員 = yèn
 294. 九 = kiú
 295. 玖 = kiú
 296. 笑 = seu
 297. 性 = sin
 298. 通 = thûng
 299. 目 = muk
 300. 華 = fà
 301. 华 = fà
 302. 報 = po
 303. 报 = po
 304. 立 = li̍p
 305. 馬 = mâ
 306. 马 = mâ
 307. 命 = miang
 308. 張 = chông
 309. 张 = chông
 310. 活 = fa̍t
 311. 難 = nàn
 312. 难 = nàn
 313. 神 = sṳ̀n
 314. 數 = sú
 315. 数 = sú
 316. 件 = khien
 317. 安 = ôn
 318. 表 = péu
 319. 原 = ngièn
 320. 车 = chhâ
 321. 車 = chhâ
 322. 白 = pha̍k
 323. 应 = yin
 324. 應 = yin
 325. 路 = lu
 326. 期 = khì
 327. 叫 = kiàu
 328. 死 = sí
 329. 常 = sòng
 330. 提 = thì
 331. 感 = kám
 332. 金 = kîm
 333. 何 = hò
 334. 更 = kiên
 335. 反 = fán
 336. 合 = ha̍p
 337. 放 = piong
 338. 做 = cho
 339. 系 = hì
 340. 计 = kie
 341. 計 = kie
 342. 或 = fe̍t
 343. 司 = sṳ̂
 344. 利 = li
 345. 受 = su
 346. 光 = kông
 347. 王 = vòng
 348. 果 = kó
 349. 親 = chhîn
 350. 亲 = chhîn
 351. 界 = kie
 352. 及 = khi̍p
 353. 今 = kîm
 354. 京 = kîn
 355. 务 = vu
 356. 務 = vu
 357. 制 = chṳ
 358. 解 = kié
 359. 各 = kok
 360. 任 = ngim
 361. 至 = chṳ
 362. 清 = chhîn
 363. 物 = vu̍t
 364. 台 = thòi
 365. 臺 = thòi
 366. 檯 = thôi
 367. 象 = siong
 368. 記 = ki
 369. 记 = ki
 370. 邊 = piên
 371. 边 = piên
 372. 共 = khiung
 373. 戰 = chan
 374. 战 = chan
 375. 干 = kòn
 376. 幹 = kòn
 377. 接 = chiap
 378. 它 = kì
 379. 许 = hí
 380. 許 = hí
 381. 八 = pat
 382. 捌 = pat
 383. 特 = thi̍t
 384. 覺 = kok
 385. 觉 = kok
 386. 望 = mong
 387. 直 = chhṳ̍t
 388. 服 = fu̍k
 389. 毛 = mô
 390. 林 = lìm
 391. 题 = thì
 392. 題 = thì
 393. 建 = kien
 394. 南 = nàm
 395. 度 = thu
 396. 統 = thúng
 397. 统 = thúng
 398. 色 = set
 399. 字 = sṳ
 400. 請 = chhiáng
 401. 请 = chhiáng
 402. 交 = kâu
 403. 爱 = oi
 404. 愛 = oi
 405. 讓 = ngiong
 406. 让 = ngiong
 407. 認 = ngin
 408. 认 = ngin
 409. 算 = son
 410. 論 = lun
 411. 论 = lun
 412. 百 = pak
 413. 佰 = pak
 414. 吃 = sṳ̍t
 415. 義 = ngi
 416. 义 = ngi
 417. 科 = khô
 418. 怎 = tsen
 419. 元 = ngièn
 420. 社 = sa
 421. 術 = su̍t
 422. 术 = su̍t
 423. 結 = kiet
 424. 结 = kiet
 425. 六 = liuk
 426. 陸 = liu̍k
 427. 陆 = liu̍k
 428. 功 = kûng
 429. 指 = chṳ́
 430. 思 = sṳ̂
 431. 非 = fî
 432. 流 = liù
 433. 每 = mî
 434. 青 = chhiâng
 435. 管 = kón
 436. 夫 = fû
 437. 連 = lièn
 438. 连 = lièn
 439. 遠 = yén
 440. 远 = yén
 441. 资 = chṳ̂
 442. 資 = chṳ̂
 443. 隊 = chhui
 444. 队 = chhui
 445. 跟 = kiên
 446. 带 = tai
 447. 帶 = tai
 448. 花 = fâ
 449. 快 = khoai
 450. 条 = thiàu
 451. 條 = thiàu
 452. 院 = yen
 453. 變 = pien
 454. 变 = pien
 455. 联 = lièn
 456. 聯 = lièn
 457. 言 = ngièn
 458. 權 = khièn
 459. 权 = khièn
 460. 往 = vông
 461. 展 = chán
 462. 该 = kâi
 463. 該 = kâi
 464. 领 = liâng
 465. 領 = liâng
 466. 传 = chhòn
 467. 傳 = chhòn
 468. 近 = khiûn
 469. 留 = liù
 470. 红 = fùng
 471. 紅 = fùng
 472. 治 = chhṳ
 473. 决 = kiet
 474. 決 = kiet
 475. 周 = chû
 476. 保 = pó
 477. 达 = tha̍t
 478. 達 = tha̍t
 479. 办 = phan
 480. 辦 = phan
 481. 運 = yun
 482. 运 = yun
 483. 武 = vú
 484. 半 = pan
 485. 候 = hèu
 486. 七 = chhit
 487. 柒 = chhit
 488. 必 = pit
 489. 城 = sàng
 490. 父 = fu
 491. 强 = khiòng
 492. 強 = khiòng
 493. 彊 = kiông
 494. 步 = phu
 495. 完 = vàn
 496. 革 = kiet
 497. 深 = chhṳ̂m
 498. 區 = khî
 499. 区 = khî
 500. 即 = chit
 501. 求 = khiù
 502. 品 = phín
 503. 士 = sṳ
 504. 转 = chón
 505. 轉 = chón
 506. 量 = liòng
 507. 空 = khûng
 508. 甚 = sṳm
 509. 众 = chung
 510. 眾 = chung
 511. 技 = kî
 512. 轻 = khiâng
 513. 輕 = khiâng
 514. 程 = chhàng
 515. 告 = ko
 516. 江 = kông
 517. 语 = ngî
 518. 語 = ngî
 519. 英 = Yîn
 520. 基 = kî
 521. 派 = phai
 522. 满 = mân
 523. 滿 = mân
 524. 式 = sṳt
 525. 李 = lí
 526. 息 = sit
 527. 写 = siá
 528. 寫 = siá
 529. 呢 = nè
 530. 识 = sṳt
 531. 識 = sṳt
 532. 极 = khi̍t
 533. 極 = khi̍t
 534. 令 = lin
 535. 黄 = vòng
 536. 黃 (in Traditional characters) = vòng
 537. 德 = tet
 538. 收 = sû
 539. 脸 = liám
 540. 臉 = liám
 541. 钱 = chhièn
 542. 錢 = chhièn
 543. 党 = tóng
 544. 黨 = tóng
 545. 倒 = tó
 546. 未 = vi
 547. 持 = chhṳ̀
 548. 取 = chhí
 549. 设 = sat
 550. 設 = sat
 551. 始 = sṳ́
 552. 版 = pán
 553. 双 = sûng
 554. 雙 = sûng
 555. 历 = li̍t
 556. 歷 = li̍t
 557. 越 = ye̍t
 558. 史 = sṳ́
 559. 商 = sông
 560. 千 = chhiên
 561. 仟 = chhiên
 562. 片 = phién
 563. 容 = yùng
 564. 研 = ngièn
 565. 像 = chhiong
 566. 找 = tsáu
 567. 友 = yû
 568. 孩 = hài
 569. 站 = chhàm
 570. 广 = kóng
 571. 廣 = kóng
 572. 改 = kói
 573. 议 = ngi
 574. 議 = ngi
 575. 形 = hìn
 576. 委 = ve
 577. 早 = chó
 578. 房 = fòng
 579. 音 = yîm
 580. 火 = fó
 581. 际 = chi
 582. 際 = chi
 583. 則 = chet
 584. 则 = chet
 585. 首 = sú
 586. 单 = tân
 587. 單 = tân
 588. 据 = kí
 589. 據 = kí
 590. 导 = thô
 591. 導 = thô
 592. 影 = yáng
 593. 失 = sṳt
 594. 拿 = nâ
 595. 网 = mióng
 596. 網 = mióng
 597. 香 = hiông
 598. 似 = sṳ
 599. 斯 = sṳ̂
 600. 专 = chôn
 601. 專 = chôn
 602. 耑 = tson
 603. 石 = sa̍k
 604. 若 = ngiâ
 605. 兵 = pîn
 606. 弟 = thi
 607. 谁 = shuì
 608. 誰 = shuì
 609. 校 = káu
 610. 读 = thu̍k
 611. 讀 = thu̍k
 612. 志 = chṳ
 613. 飞 = fî
 614. 飛 = fî
 615. 观 = kôn
 616. 觀 = kôn
 617. 争 = châng
 618. 爭 = châng
 619. 究 = kiu
 620. 包 = pâu
 621. 组 = chû
 622. 組 = chû
 623. 造 = chho
 624. 落 = lo̍k
 625. 视 = sṳ
 626. 視 = sṳ
 627. 济 = chi
 628. 濟 = chi
 629. 喜 = hí
 630. 离 = lì
 631. 離 = lì
 632. 虽 = sûi
 633. 雖 = sûi
 634. 坐 = chhô
 635. 集 = si̍p
 636. 编 = phiên
 637. 編 = phiên
 638. 宝 = pó
 639. 寶 = pó
 640. 谈 = thàm
 641. 談 = thàm
 642. 府 = fú
 643. 拉 = là
 644. 黑 = het
 645. 且 = chhiâ
 646. 随 = sùi
 647. 隨 = sùi
 648. 格 = kak
 649. 尽 = chhin
 650. 盡 = chhin
 651. 儘 = chhìn
 652. 剑 = kiam
 653. 劍 = kiam
 654. 讲 = kóng
 655. 講 = kóng
 656. 布 = pu
 657. 杀 = sat
 658. 殺 = sat
 659. 微 = mì
 660. 怕 = pha
 661. 母 = mû
 662. 调 = thiàu
 663. 調 = thiàu
 664. 局 = khiu̍k
 665. 根 = kîn
 666. 曾 = chên
 667. 准 = chún
 668. 準 = chún
 669. 团 = thòn
 670. 團 = thòn
 671. 段 = thon
 672. 终 = chûng
 673. 終 = chûng
 674. 乐 = lo̍k
 675. 樂 = lo̍k
 676. 切 = chhiet
 677. 级 = kip
 678. 級 = kip
 679. 克 = khiet
 680. 精 = chîn
 681. 哪 = nâ
 682. 官 = kôn
 683. 示 = sṳ
 684. 冲 = chhûng
 685. 沖 = chhûng
 686. 衝 = chhûng
 687. 竟 = kin
 688. 乎 = fû
 689. 男 = nàm
 690. 举 = kí
 691. 舉 = kí
 692. 客 = hak
 693. 证 = chṳn
 694. 證 = chṳn
 695. 証 = chṳn
 696. 苦 = khú
 697. 照 = cheu
 698. 注 = chu
 699. 费 = fi
 700. 費 = fi
 701. 足 = chiuk
 702. 尔 = ngì
 703. 爾 = ngì
 704. 招 = chêu
 705. 群 = khiùn
 706. 热 = ngie̍t
 707. 熱 = ngie̍t
 708. 推 = thûi
 709. 晚 = vân
 710. 響 = hióng
 711. 响 = hióng
 712. 称 = chhṳ̂n
 713. 稱 = chhṳ̂n
 714. 兴 = hîn
 715. 興 = hîn
 716. 待 = thai
 717. 约 = yok
 718. 約 = yok
 719. 阳 = yòng
 720. 陽 = yòng
 721. 哥 = kô
 722. 惊 = kiâng
 723. 驚 = kiâng
 724. 吗 = mâ
 725. 嗎 = mâ
 726. 整 = cháng
 727. 支 = kî
 728. 古 = kú
 729. 汉 = hon
 730. 漢 = hon
 731. 突 = thu̍t
 732. 号 = ho
 733. 號 = ho
 734. 绝 = chhie̍t
 735. 絕 = chhie̍t
 736. 选 = sién
 737. 選 = sién
 738. 吧 = pâ
 739. 参 = chhâm
 740. 參 = chhâm
 741. 刊 = khan
 742. 亚 = â
 743. 亞 = â
 744. 复 = fu̍k
 745. 復 = fu̍k
 746. 伤 = sông
 747. 傷 = sông
 748. 类 = lui
 749. 類 = lui
 750. 备 = phi
 751. 備 = phi
 752. 欢 = fôn
 753. 歡 = fôn
 754. 另 = nang
 755. 港 = kóng
 756. 势 = sṳ
 757. 勢 = sṳ
 758. 刻 = khat
 759. 星 = sên
 760. 断 = thôn
 761. 斷 = thôn
 762. 陈 = chhṳ̀n
 763. 陳 = chhṳ̀n
 764. 掌 = chóng
 765. 农 = nùng
 766. 農 = nùng
 767. 夜 = ya
 768. 般 = pân
 769. 念 = ngiam
 770. 唸 = ngiam
 771. 价 = ka
 772. 價 = ka
 773. 脑 = nó
 774. 腦 = nó
 775. 规 = kûi
 776. 規 = kûi
 777. 底 = tái
 778. 故 = ku
 779. 省 = sén
 780. 妈 = ma
 781. 媽 = ma
 782. 刚 = kông
 783. 剛 = kông
 784. 句 = ki
 785. 显 = hién
 786. 顯 = hién
 787. 消 = sêu
 788. 衣 = yî
 789. 器 = hi
 790. 确 = khok
 791. 確 = khok
 792. 破 = pho
 793. 具 = khí
 794. 居 = kî
 795. 批 = phî
 796. 送 = sung
 797. 泽 = chhe̍t
 798. 澤 = chhe̍t
 799. 紧 = kín
 800. 緊 = kín
 801. 帮 = pông
 802. 幫 = pông
 803. 线 = sien
 804. 線 = sien
 805. 存 = chhùn
 806. 愿 = ngien
 807. 願 = ngien
 808. 奇 = khì
 809. 害 = hoi
 810. 增 = chen
 811. 杨 = yòng
 812. 楊 = yòng
 813. 料 = liau
 814. 州 = chû
 815. 洲 = chû
 816. 节 = chiet
 817. 節 = chiet
 818. 左 = chó
 819. 装 = chông
 820. 裝 = chông
 821. 易 = yi
 822. 急 = kip
 823. 久 = kiú
 824. 低 = tâi
 825. 岁 = se
 826. 歲 = se
 827. 需 = sî
 828. 酒 = chiú
 829. 河 = hò
 830. 初 = chhû
 831. 游 = yù
 832. 严 = ngiàm
 833. 嚴 = ngiàm
 834. 铁 = thiet
 835. 鐵 = thiet
 836. 族 = chhu̍k
 837. 除 = chhù
 838. 份 = fun
 839. 敢 = kám
 840. 胡 = fù
 841. 血 = hiet
 842. 企 = khî
 843. 仍 = yìn
 844. 投 = thèu
 845. 闻 = vùn
 846. 聞 = vùn
 847. 斗 = téu
 848. 纪 = ki
 849. 紀 = ki
 850. 脚 = kiok
 851. 腳 = kiok
 852. 右 = yu
 853. 苏 = sû
 854. 蘇 = sû
 855. 标 = phiêu
 856. 標 = phiêu
 857. 饭 = fan
 858. 飯 = fan
 859. 雲 = yùn
 860. 云 = yùn
 861. 病 = phiang
 862. 医 = yî
 863. 醫 = yî
 864. 阿 = â
 865. 答 = tap
 866. 土 = thú
 867. 况 = khóng
 868. 況 = khóng
 869. 境 = kin
 870. 软 = ngiôn
 871. 軟 = ngiôn
 872. 考 = kháu
 873. 娘 = ngiòng
 874. 村 = chhûn
 875. 刀 = tô
 876. 击 = kit
 877. 擊 = kit
 878. 仅 = kiùn
 879. 僅 = kiùn
 880. 查 = chhà
 881. 引 = yín
 882. 朝 = chêu
 883. 育 = yuk
 884. 续 = sa
 885. 續 = sa
 886. 独 = thu̍k
 887. 獨 = thu̍k
 888. 罗 = lò
 889. 羅 = lò
 890. 买 = mâi
 891. 買 = mâi
 892. 户 = fu
 893. 戶 = fu
 894. 护 = fu
 895. 護 (meaningː to protect) = fu
 896. 喝 (drink) = hot
 897. 朋 = phèn
 898. 供 = kiûng
 899. 责 = chit
 900. 責 = chit
 901. 项 = hong
 902. 項 = hong
 903. 背 = poi
 904. 余 = yì
 905. 餘 = yì
 906. 希 = hî
 907. 卫 = ví
 908. 衛 = ví
 909. 列 = lie̍t
 910. 图 = thù
 911. 圖 = thù
 912. 室 = sṳt
 913. 乱 = lon
 914. 亂 = lon
 915. 刘 = liû
 916. 劉 = liû
 917. 爷 = yà
 918. 爺 = yà
 919. 龙 = liùng
 920. 龍 = liùng
 921. 咱 = tsa
 922. 章 = chông
 923. 席 = sit
 924. 错 = chho
 925. 錯 = chho
 926. 兄 = hiûng
 927. 暗 = am
 928. 创 = chhóng
 929. 創 = chhóng
 930. 排 = phài
 931. 春 = chhûn
 932. 须 = sî
 933. 須 = sî
 934. 承 = sṳ̀n
 935. 案 = on
 936. 忙 = mông
 937. 呼 = fû
 938. 树 = su
 939. 樹 = su
 940. 痛 = thung
 941. 沉 = chhṳ̀m
 942. 啊 = â
 943. 灵 = lìn
 944. 靈 = lìn
 945. 职 = chṳt
 946. 職 = chṳt
 947. 乡 = hiông
 948. 鄉 = hiông
 949. 细 = se
 950. 細 = se
 951. 诉 = su
 952. 訴 = su
 953. 态 = thai
 954. 態 = thai
 955. 停 = thìn
 956. 印 = yin
 957. 笔 = pit
 958. 筆 = pit
 959. 夏 = ha
 960. 助 = chhu
 961. 福 = fuk
 962. 块 = khoài
 963. 塊 = khoài
 964. 冷 = lâng
 965. 球 = khiù
 966. 姑 = kû
 967. 划 = va̍k
 968. 劃 = va̍k
 969. 既 = ki
 970. 肚 = tú
 971. 质 = chṳt
 972. 質 = chṳt
 973. 巴 = pâ
 974. 致 = chṳ
 975. 灣 = vân
 976. 湾 = vân
 977. 演 = yên
 978. 木 = muk
 979. 韦 = vùi
 980. 韋 = vùi
 981. 怪 = koai
 982. 围 = vì
 983. 圍 = vì
 984. 静 = chhin
 985. 靜 = chhin
 986. 旁 = phòng
 987. 园 = yèn
 988. 園 = yèn
 989. 否 = féu
 990. 副 = fu
 991. 辑 = si̍p
 992. 輯 = si̍p
 993. 采 = chhái
 994. 採 = chhái
 995. 食 = sṳ̍t
 996. 登 = tên
 997. 够 = kèu
 998. 夠 = kèu
 999. 赛 = soi
 1000. 賽 = soi
 1001. 米 = mí
 1002. 假 = ká
 1003. 较 = kha
 1004. 較 = kha
 1005. 姐 = chiá
 1006. 楼 = lèu
 1007. 樓 = lèu
 1008. 获 = vok
 1009. 穫 = vok
 1010. 孙 = sûn
 1011. 孫 = sûn
 1012. 宣 = siên
 1013. 穿 = chhôn
 1014. 诗 = sṳ̂
 1015. 詩 = sṳ̂
 1016. 歌 = kô
 1017. 速 = suk
 1018. 忽 = fut
 1019. 堂 = thòng
 1020. 敌 = thi̍t
 1021. 敵 = thi̍t
 1022. 试 = sṳ
 1023. 試 = sṳ
 1024. 谢 = chhia
 1025. 謝 = chhia
 1026. 央 = ông
 1027. 怀 = fài
 1028. 懷 = fài
 1029. 顾 = ku
 1030. 顧 = ku
 1031. 验 = ngiam
 1032. 驗 = ngiam
 1033. 营 = yàng
 1034. 營 = yàng
 1035. 止 = chṳ́
 1036. 姓 = siang
 1037. 养 = yông
 1038. 養 = yông
 1039. 丽 = li
 1040. 麗 = li
 1041. 属 = su̍k
 1042. 屬 = su̍k
 1043. 景 = kín
 1044. 郭 = Kwok
 1045. 依 = yî
 1046. 威 = vî
 1047. 按 = on
 1048. 恶 = ok
 1049. 惡 = ok
 1050. 慢 = man
 1051. 座 = chho
 1052. 罪 = chhui
 1053. 维 = vì
 1054. 維 = vì
 1055. 渐 = chhiam
 1056. 漸 = chhiam
 1057. 胜 = sṳn
 1058. 勝 = sṳn
 1059. 藏 = chhông
 1060. 皇 = fòng
 1061. 街 = kiê
 1062. 激 = kit
 1063. 异 = yi
 1064. 異 = yi
 1065. 摘 = chak
 1066. 角 = kok
 1067. 瞧 = tsiau
 1068. 施 = sṳ̂
 1069. 模 = mù
 1070. 草 = chhó
 1071. 某 = mêu
 1072. 银 = ngiùn
 1073. 銀 = ngiùn
 1074. 露 = lu
 1075. 阵 = chhṳn
 1076. 陣 = chhṳn
 1077. 值 = chhṳ̍t
 1078. 修 = siû
 1079. 差 = chhâ
 1080. 味 = mi
 1081. 织 = chṳt
 1082. 織 = chṳt
 1083. 药 = yo̍k
 1084. 藥 = yo̍k
 1085. 馆 = kwón
 1086. 館 = kwón
 1087. 密 = me̍t
 1088. 亮 = liong
 1089. 律 = li̍t
 1090. 习 = si̍p
 1091. 習 = si̍p
 1092. 田 = thièn
 1093. 简 = kién
 1094. 簡 = kién
 1095. 免 = miên
 1096. 毒 = thu̍k
 1097. 归 = kûi
 1098. 歸 = kûi
 1099. 波 = pô
 1100. 型 = hîn
 1101. 屋 = vuk
 1102. 换 = von
 1103. 換 = von
 1104. 救 = kiu
 1105. 寄 = ki
 1106. 帝 = ti
 1107. 退 = thui
 1108. 洋 = yòng
 1109. 丝 = sṳ̂
 1110. 絲 = sṳ̂
 1111. 湖 = fù
 1112. 睡 = soi
 1113. 劳 = lò
 1114. 勞 = lò
 1115. 妇 = fu
 1116. 婦 = fu
 1117. 伯 = pak
 1118. 尼 = nì
 1119. 皮 = phì
 1120. 祖 = chú
 1121. 雄 = hiùng
 1122. 婚 = fûn
 1123. 康 = không
 1124. 评 = phìn
 1125. 評 = phìn
 1126. 追 = tûi
 1127. 哈 = hâ
 1128. 络 = lok
 1129. 絡 = lok
 1130. 店 = tiam
 1131. 翻 = fân
 1132. 环 = fàn
 1133. 環 = fàn
 1134. 礼 = lî
 1135. 禮 = lî
 1136. 跑 = phau
 1137. 超 = chhêu
 1138. 叶 = ya̍p
 1139. 葉 = ya̍p
 1140. 压 = ap
 1141. 壓 = ap
 1142. 占 = tsam
 1143. 均 = kiûn
 1144. 永 = yún
 1145. 烈 = lie̍t
 1146. 奖 = chióng
 1147. 獎 = chióng
 1148. 婆 = phô
 1149. 赶 = kón
 1150. 趕 = kón
 1151. 富 = fu
 1152. 兰 = làn
 1153. 蘭 = làn
 1154. 录 = liu̍k
 1155. 錄 = liu̍k
 1156. 画 = va̍k
 1157. 畫 = va̍k
 1158. 遇 = nyì
 1159. 顿 = tun
 1160. 頓 = tun
 1161. 艺 = ngi
 1162. 藝 = ngi
 1163. 普 = phú
 1164. 判 = phan
 1165. 源 = ngièn
 1166. 亿 = yi
 1167. 億 = yi
 1168. 素 = su
 1169. 船 = sòn
 1170. 继 = ki
 1171. 繼 = ki
 1172. 尚 = song
 1173. 嘴 = choi
 1174. 察 = chhat
 1175. 雨 = yí
 1176. 优 = yù
 1177. 優 = yù
 1178. 您 = Nên
 1179. 险 = hiám
 1180. 險 = hiám
 1181. 烟 = yên
 1182. 煙 = yên
 1183. 氤 = yin
 1184. 阶 = kiê
 1185. 階 = kiê
 1186. 担 = tâm
 1187. 擔 = tâm
 1188. 散 = san
 1189. 板 = pán
 1190. 钟 = chûng
 1191. 鐘 = chûng
 1192. 访 = fóng
 1193. 訪 = fóng
 1194. 妹 = moi
 1195. 伸 = chhûn
 1196. 佛 = fu̍t
 1197. 限 = han
 1198. 讨 = thó
 1199. 討 = thó
 1200. 临 = lìm
 1201. 臨 = lìm
 1202. 吴 = N̂g
 1203. 吳 = N̂g
 1204. 摇 = yèu
 1205. 搖 = yèu
 1206. 跳 = thiàu
 1207. 曲 = khiuk
 1208. 练 = lièn
 1209. 練 = lièn
 1210. 构 = kèu
 1211. 構 = kèu
 1212. 玩 = ngùan
 1213. 玉 = ngiu̍k
 1214. 犯 = fam
 1215. 厂 = chhòng
 1216. 廠 = chhòng
 1217. 肯 = khén
 1218. 协 = hia̍p
 1219. 協 = hia̍p
 1220. 幸 = hen
 1221. 挥 = fî
 1222. 揮 = fî
 1223. 效 = háu
 1224. 齐 = chhè
 1225. 齊 = chhè
 1226. 封 = fûng
 1227. 温 = vûn
 1228. 溫 = vûn
 1229. 疑 = ngì
 1230. 肉 = ngiuk
 1231. 攻 = kûng
 1232. 纸 = chṳ́
 1233. 紙 = chṳ́
 1234. 策 = chhet
 1235. 充 = chhûng
 1236. 顶 = táng
 1237. 頂 = táng
 1238. 寻 = chhìm
 1239. 尋 = chhìm
 1240. 宁 = nèn
 1241. 寧 = nèn
 1242. 沙 = sâ
 1243. 防 = fòng
 1244. 抓 = châ
 1245. 例 = li
 1246. 股 = kú
 1247. 卖 = mai
 1248. 賣 = mai
 1249. 顺 = sun
 1250. 順 = sun
 1251. 警 = kín
 1252. 梦 = mung
 1253. 夢 = mung
 1254. 剧 = khia̍k
 1255. 劇 = khia̍k
 1256. 善 = san
 1257. 蒙 = mùng
 1258. 票 = piàu
 1259. 良 = liòng
 1260. 范 = fam
 1261. 範 = fam
 1262. 坚 = kiên
 1263. 堅 = kiên
 1264. 端 = tôn
 1265. 靠 = kho
 1266. 杂 = chha̍p
 1267. 雜 = chha̍p
 1268. 贵 = kui
 1269. 貴 = kui
 1270. 怒 = nu
 1271. 稿 = káu
 1272. 拍 = phok
 1273. 率 = sut
 1274. 旧 = khiu
 1275. 舊 = khiu
 1276. 掉 = thet
 1277. 啦 = la
 1278. 莫 = mo̍k
 1279. 授 = su
 1280. 守 = sú
 1281. 油 = yù
 1282. 恩 = ên
 1283. 积 = chit
 1284. 積 = chit
 1285. 毋 = m̀
 1286. 唔 = m̀
 1287. 𠊎 = ngài
 1288. 恁 = án
 1289. 益 = yit
 1290. 县 = yen
 1291. 縣 = yen
 1292. 哭 = khwuk
 1293. 罢 = pa
 1294. 罷 = pa
 1295. 庭 = thìn
 1296. 窗 = chhûng
 1297. 扬 = yòng
 1298. 揚 = yòng
 1299. 忘 = mong
 1300. 午 = ńg
 1301. 卡 = khà
 1302. 雪 = siet
 1303. 菜 = chhoi
 1304. 牌 = phài
 1305. 牛 = ngiù
 1306. 脱 = thot
 1307. 脫 = thot
 1308. 博 = pok
 1309. 丈 = chhông
 1310. 弹 = thàn
 1311. 彈 = thàn
 1312. 松 = chhiùng
 1313. 坏 = fái
 1314. 壞 = fái
 1315. 坯 = phi
 1316. 邓 = Thèn
 1317. 鄧 = Thèn
 1318. 鲜 = chhî
 1319. 鮮 = chhî
 1320. 短 = tón
 1321. 毕 = pit
 1322. 畢 = pit
 1323. 置 = tsì
 1324. 楚 = chhú
 1325. 欧 = êu
 1326. 歐 = êu
 1327. 略 = lio̍k
 1328. 智 = chṳ
 1329. 岛 = tó
 1330. 島 = tó
 1331. 抗 = khong
 1332. 妻 = chhî
 1333. 抱 = phàu
 1334. 载 = chai
 1335. 載 = chai
 1336. 败 = phai
 1337. 敗 = phai
 1338. 枪 = chhiông
 1339. 槍 = chhiông
 1340. 适 = sṳt
 1341. 適 = sṳt
 1342. 虚 = hî
 1343. 虛 = hî
 1344. 预 = yi
 1345. 預 = yi
 1346. 睛 = chhiâng
 1347. 刺 = chhiuk
 1348. 爹 = tia
 1349. 纷 = fûn
 1350. 紛 = fûn
 1351. 介 = kie
 1352. 括 = koat
 1353. 销 = siau
 1354. 銷 = siau
 1355. 降 = kong
 1356. 鱼 = ǹg
 1357. 魚 = ǹg
 1358. 奔 = pûn
 1359. 忍 = ngiûn
 1360. 宗 = chûng
 1361. 盘 = phàn
 1362. 盤 = phàn
 1363. 耳 = ngí
 1364. 野 = yâ
 1365. 讯 = sín
 1366. 訊 = sín
 1367. 配 = phi
 1368. 禁 = kim
 1369. 索 = sok
 1370. 赵 - Tshàu
 1371. 趙 = Tshàu
 1372. 默 = me̍t
 1373. 徒 = thù
 1374. 架 = ka
 1375. 灯 = tên
 1376. 燈 = tên
 1377. 峰 = fûng
 1378. 状 = chhong
 1379. 狀 = chhong
 1380. 款 = khóan
 1381. 移 = yì
 1382. 爸 = pâ
 1383. 托 = thok
 1384. 洪 = fùng
 1385. 升 = sṳ̂n
 1386. 伙 = fó
 1387. 订 = thin
 1388. 訂 = thin
 1389. 毫 = hâu
 1390. 狐 = fù
 1391. 镇 = chṳ́n
 1392. 鎮 = chṳ́n
 1393. 床 = chhòng
 1394. 互 = fu
 1395. 套 = tho
 1396. 旅 = lî
 1397. 逃 = thò
 1398. 骂 = ma
 1399. 罵 = ma
 1400. 输 = sû
 1401. 輸 = sû
 1402. 唱 = chhong
 1403. 靖 = tshìn
 1404. 秘 = pi
 1405. 词 = chhṳ̀
 1406. 詞 = chhṳ̀
 1407. 困 = khun
 1408. 泪 = lùi
 1409. 淚 = lùi
 1410. 熟 = su̍k
 1411. 财 = chhòi
 1412. 財 = chhòi
 1413. 鬼 = kúi
 1414. 骨 = kut
 1415. 申 = sṳ̂n
 1416. 欲 = yu̍k
 1417. 征 = chṳ̂n
 1418. 私 = sṳ̂
 1419. 舞 = vú
 1420. 秋 = chhiû
 1421. 巨 = ki
 1422. 迎 = ngiàng
 1423. 秀 = siù
 1424. 搞 = káu
 1425. 丁 = tên
 1426. 吸 = khi̍p
 1427. 审 = sṳ́m
 1428. 審 = sṳ́m
 1429. 遍 = phiên
 1430. 墙 = chhiòng
 1431. 牆 = chhiòng
 1432. 朱 = chû
 1433. 圣 = sṳn
 1434. 聖 = sṳn
 1435. 避 = phit
 1436. 跃 = chhiok
 1437. 躍 = chhiok
 1438. 忌 = khí
 1439. 桌 = chok
 1440. 执 = chṳp
 1441. 執 = chṳp
 1442. 悲 = pî
 1443. 域 = vet
 1444. 晓 = hiáu
 1445. 曉 = hiáu
 1446. 弄 = lùng
 1447. 亡 = mòng
 1448. 桥 = khiâu
 1449. 橋 = khiâu
 1450. 辈 = pi
 1451. 輩 = pi
 1452. 闪 = sám
 1453. 閃 = sám
 1454. 隐 = yún
 1455. 隱 = yún
 1456. 劲 = kín
 1457. 勁 = kín
 1458. 闹 = nau
 1459. 鬧 = nau
 1460. 恐 = khiúng
 1461. 呀 = ngâ
 1462. 付 = fu
 1463. 敬 = kin
 1464. 监 = kâm
 1465. 監 = kâm
 1466. 厅 = thâng
 1467. 廳 = thâng
 1468. 库 = khù
 1469. 庫 = khù
 1470. 震 = chṳ́n
 1471. 材 = chhòi
 1472. 冰 = pên
 1473. 醒 = siáng
 1474. 庆 = khin
 1475. 慶 = khin
 1476. 绿 = liu̍k
 1477. 綠 = liu̍k
 1478. 腿 = thúi
 1479. 述 = shu̍t
 1480. 徐 = tshî
 1481. 尊 = chûn
 1482. 硬 = ngang
 1483. 额 = ngiak
 1484. 額 = ngiak
 1485. 误 = ngu
 1486. 誤 = ngu
 1487. 借 = chia
 1488. 纳 = na̍p
 1489. 納 = na̍p
 1490. 折 = chap
 1491. 售 = tshiû
 1492. 遗 = vì
 1493. 遺 = vì
 1494. 暴 = phau
 1495. 缺 = khiet
 1496. 迷 = mì
 1497. 鲁 = lû
 1498. 魯 = lû
 1499. 探 = thâm
 1500. 货 = fo
 1501. 貨 = fo
 1502. 童 = thùng
 1503. 缓 = fòn
 1504. 緩 = fòn
 1505. 伟 = ví
 1506. 偉 = ví
 1507. 君 = kiûn
 1508. 庄 = chông
 1509. 莊 = chông
 1510. 凡 = fàm
 1511. 危 = ngùi
 1512. 烧 = sêu
 1513. 燒 = sêu
 1514. 彩 = chhái
 1515. 抢 = chhióng
 1516. 搶 = chhióng
 1517. 控 = khúng
 1518. 胸 = hiûng
 1519. 戏 = hi
 1520. 戲 = hi
 1521. 篇 = phiên
 1522. 趣 = chhi
 1523. 束 = suk
 1524. 谓 = vi
 1525. 謂 = vi
 1526. 概 = khói
 1527. 射 = sa
 1528. 课 = kho
 1529. 課 = kho
 1530. 洞 = thung
 1531. 麻 = mà
 1532. 杯 = pî
 1533. 透 = théu
 1534. 邮 = yù
 1535. 郵 = yù
 1536. 荣 = yùng
 1537. 榮 = yùng
 1538. 懂 = túng
 1539. 拥 = yúng
 1540. 擁 = yúng
 1541. 献 = hien
 1542. 獻 = hien
 1543. 洗 = sé
 1544. 休 = hiû
 1545. 迫 = pet
 1546. 叹 = thàn
 1547. 嘆 = thàn
 1548. 狗 = kiéu
 1549. 偷 = thêu
 1550. 阴 = yîm
 1551. 陰 = yîm
 1552. 汽 = khì
 1553. 拜 = pai
 1554. 横 = vàng
 1555. 橫 (written in Traditional character) = vàng
 1556. 鼓 = kú
 1557. 健 = khien
 1558. 厚 = heu
 1559. 签 = chhiâm
 1560. 簽 = chhiâm
 1561. 丹 = tan
 1562. 洛 = lo̍k
 1563. 喊 = hêm
 1564. 蓉 = yûng
 1565. 轮 = lùn
 1566. 輪 = lùn
 1567. 岸 = ngan
 1568. 奶 = nai
 1569. 淡 = thâm
 1570. 潮 = chhèu
 1571. 训 = hiun
 1572. 訓 = hiun
 1573. 圆 = yèn
 1574. 圓 = yèn
 1575. 卷 = kién
 1576. 释 = sṳt
 1577. 釋 = sṳt
 1578. 诸 = chû
 1579. 諸 = chû
 1580. 妙 = miáu
 1581. 唯 = vì
 1582. 夺 = tho̍t
 1583. 奪 = tho̍t
 1584. 逐 = tak
 1585. 燕 = yen
 1586. 呆 = ngòi
 1587. 测 = chhet
 1588. 測 = chhet
 1589. 浪 = long
 1590. 抽 = chhû
 1591. 盖 = koi
 1592. 蓋 = koi
 1593. 偏 = phiên
 1594. 阅 = ye̍t
 1595. 閱 = ye̍t
 1596. 购 = kèu
 1597. 購 = kèu
 1598. 途 = thù
 1599. 纵 = chiúng
 1600. 縱 = chiúng
 1601. 耶 = yâ
 1602. 摸 = miâ
 1603. 挂 = koa
 1604. 掛 = koa
 1605. 航 = hòng
 1606. 择 = tho̍k
 1607. 擇 = tho̍k
 1608. 恨 = hen
 1609. 舍 = sá
 1610. 拳 = khièn
 1611. 竹 = chuk
 1612. 唐 = thông
 1613. 誉 = yî
 1614. 譽 = yî
 1615. 乘 = sṳ̀n
 1616. 弱 = ngio̍k
 1617. 检 = kiám
 1618. 檢 = kiám
 1619. 宫 = kiûng
 1620. 宮 (in traditional characters) = kiûng
 1621. 仪 = ngì
 1622. 儀 = ngì
 1623. 旗 = khì
 1624. 含 = hàm
 1625. 袁 = yên
 1626. 址 = tsí
 1627. 摆 = pái
 1628. 擺 = pái
 1629. 奥 = o
 1630. 奧 (in traditional characters)= o
 1631. 番 = fân
 1632. 混 = fun
 1633. 灭 = me̍t
 1634. 滅 = me̍t
 1635. 握 = vok
 1636. 牙 = ngà
 1637. 虑 = li
 1638. 慮 = li
 1639. 召 = seu
 1640. 猛 = mâng
 1641. 宽 = khôn
 1642. 寬 = khôn
 1643. 盛 = sṳ̀n
 1644. 核 = fu̍t
 1645. 袋 = thoi
 1646. 绍 = shàu
 1647. 紹 = shàu
 1648. 补 = pú
 1649. 補 = pú
 1650. 典 = tién
 1651. 圈 = khiên
 1652. 丰 = fûng
 1653. 豐 = fûng
 1654. 雅 = ngâ
 1655. 吉 = kit
 1656. 赞 = chan
 1657. 贊 = chan
 1658. 茶 = chhà
 1659. 亦 = yi̍t
 1660. 谷 = kuk
 1661. 稳 = vún
 1662. 穩 = vún
 1663. 彙 = lùi
 1664. 厉 = li
 1665. 厲 = li
 1666. 届 = kài
 1667. 屆 = kài
 1668. 迹 = chiak
 1669. 跡 = chiak
 1670. 雷 = lùi
 1671. 序 = sì
 1672. 寒 = hòn
 1673. 附 = fu
 1674. 鸡 = kiê
 1675. 雞 = kiê
 1676. 遭 = chô
 1677. 挑 = thiâu
 1678. 肩 = kiên
 1679. 忆 = yit
 1680. 憶 = yit
 1681. 柔 = yù
 1682. 戴 = tai
 1683. 惜 = siak
 1684. 隔 = kak
 1685. 豪 = hò
 1686. 诚 = sṳ̀n
 1687. 誠 = sṳ̀n
 1688. 瑞 = shuì
 1689. 减 = kám
 1690. 減 = kám
 1691. 播 = pô
 1692. 麼 = mak
 1693. 针 = chṳ̂m
 1694. 針 = chṳ̂m
 1695. 棋 = khî
 1696. 竞 = kin
 1697. 競 = kin
 1698. 臂 = pí
 1699. 挺 = thén
 1700. 操 = chhâu
 1701. 腰 = yêu
 1702. 狂 = khòng
 1703. 替 = thoi
 1704. 梅 = mòi
 1705. 固 = ku
 1706. 伦 = lùn
 1707. 倫 = lùn
 1708. 宋 = Sùng
 1709. 钢 = kòng
 1710. 鋼 = kòng
 1711. 诺 = nok
 1712. 諾 = nok
 1713. 残 = chhàn
 1714. 殘 = chhàn
 1715. 延 = yèn
 1716. 虎 = fú
 1717. 迅 = sín
 1718. 灾 = châi
 1719. 災 = châi
 1720. 悄 = tshiáu
 1721. 岳 = ngo̍k
 1722. 乔 = khiâu
 1723. 喬 = khiâu
 1724. 川 = chhôn
 1725. 仇 = sù
 1726. 季 = kui
 1727. 吹 = chhôi
 1728. 粮 = liòng
 1729. 糧 = liòng
 1730. 聚 = chhi
 1731. 译 = yi̍t
 1732. 譯 = yi̍t
 1733. 珠 = chû
 1734. 叔 = suk
 1735. 谋 = mèu
 1736. 謀 = mèu
 1737. 础 = chhú
 1738. 礎 = chhú
 1739. 仁 = yìn
 1740. 损 = sún
 1741. 損 = sún
 1742. 融 = yùng
 1743. 辆 = liòng
 1744. 輛 = liòng
 1745. 净 = chhiang
 1746. 凈 = chhiang
 1747. 敏 = men
 1748. 伊 = yî
 1749. 仙 = siên
 1750. 巧 = kháu
 1751. 零 = làng
 1752. 累 = lùi
 1753. 享 = hióng
 1754. 伴 = phân
 1755. 荡 = thong
 1756. 蕩 = thong
 1757. 珍 = chṳ̂n
 1758. 勇 = yúng
 1759. 末 = ma̍t
 1760. 奋 = fun
 1761. 奮 = fun
 1762. 胆 = tám
 1763. 膽 = tám
 1764. 弃 = hi
 1765. 棄 = hi
 1766. 烦 = fàn
 1767. 煩 = fàn
 1768. 糊 = fù
 1769. 犹 = yù
 1770. 猶 = yù
 1771. 税 = soi
 1772. 稅 = soi
 1773. 培 = phì
 1774. 抵 = tí
 1775. 僧 = sen
 1776. 锋 = fung
 1777. 鋒 = fung
 1778. 乃 = nái
 1779. 遥 = yèu
 1780. 遙 = yèu
 1781. 摩 = mô
 1782. 坦 = thán
 1783. 後 = heu
 1784. 眉 = mî
 1785. 餐 = chhôn
 1786. 惯 = koan
 1787. 慣 = koan
 1788. 凭 = phìn
 1789. 憑 = phìn
 1790. 冠 = kôn
 1791. 抬 = thòi
 1792. 碰 = phàng
 1793. 币 = pì
 1794. 幣 = pì
 1795. 启 = khí
 1796. 啟 = khí
 1797. 码 = ma
 1798. 碼 = ma
 1799. 冒 = mo
 1800. 汗 = hon
 1801. 俗 = siu̍k
 1802. 灰 = fôi
 1803. 督 = tuk
 1804. 穷 = khiùng
 1805. 窮 = khiùng
 1806. 颇 = phó
 1807. 頗 = phó
 1808. 倾 = chhín
 1809. 傾 = chhín
 1810. 尖 = chiâm
 1811. 韩 = hòn
 1812. 韓 = hòn
 1813. 贸 = mo
 1814. 貿 = mo
 1815. 仿 = fóng
 1816. 孤 = kû
 1817. 飘 = phêu
 1818. 飄 = phêu
 1819. 漫 = màn
 1820. 予 = yi
 1821. 紫 = chṳ́
 1822. 侧 = chet
 1823. 側 = chet
 1824. 沿 = yèn
 1825. 拔 = pha̍t
 1826. 袖 = chhiu
 1827. 梁 = liông
 1828. 赏 = sóng
 1829. 賞 = sóng
 1830. 幕 = mok
 1831. 壁 = piak
 1832. 旦 = tàn
 1833. 晨 = sṳ̀n
 1834. 纯 = sùn
 1835. 純 = sùn
 1836. 闭 = pit
 1837. 閉 = pit
 1838. 凉 = liòng
 1839. 涼 = liòng
 1840. 扫 = só
 1841. 掃 = só
 1842. 尤 = yû
 1843. 炮 = phàu
 1844. 碗 = vón
 1845. 贴 = tap
 1846. 貼 = tap
 1847. 插 = chhap
 1848. 滚 = kún
 1849. 滾 = kún
 1850. 缘 = yèn
 1851. 緣 = yèn
 1852. 寺 = sṳ̀
 1853. 贝 = pi
 1854. 貝 = pi
 1855. 润 = yun
 1856. 潤 = yun
 1857. 氏 = shì
 1858. 冬 = tûng
 1859. 扩 = khok
 1860. 擴 = khok
 1861. 栏 = làn
 1862. 欄 = làn
 1863. 荒 = fông
 1864. 哲 = chet
 1865. 逼 = pit
 1866. 吓 = hak
 1867. 嚇 = hak
 1868. 堆 = tôi
 1869. 撞 = chhong
 1870. 郎 = lòng
 1871. 俩 = lióng
 1872. 倆 = lióng
 1873. 蓝 = làm
 1874. 藍 = làm
 1875. 闲 = hân
 1876. 閑 = hân
 1877. 辛 = sîn
 1878. 镜 = kiang
 1879. 鏡 = kiang
 1880. 陪 = phì
 1881. 骑 = khì
 1882. 騎 = khì
 1883. 蛋 = thàn
 1884. 促 = chhiuk
 1885. 羊 = yòng
 1886. 宜 = nî
 1887. 嘛 = mà
 1888. 颜 = ngân
 1889. 顏 = ngân
 1890. 贫 = phìn
 1891. 貧 = phìn
 1892. 幅 = puk
 1893. 驻 = chu
 1894. 駐 = chu
 1895. 萍 = phîn
 1896. 污 = vû
 1897. 杰 = khiet
 1898. 傑 = khiet
 1899. 扑 = phû
 1900. 撲 = phû
 1901. 壮 = chong
 1902. 壯 = chong
 1903. 萨 = sat
 1904. 薩 = sat
 1905. 刑 = hìn
 1906. 忧 = yù
 1907. 憂 = yù
 1908. 貌 = mau
 1909. 狱 = ngiu̍k
 1910. 獄 = ngiu̍k
 1911. 塞 = set
 1912. 凤 = fung
 1913. 鳳 = fung
 1914. 孔 = khûng
 1915. 触 = tshuk
 1916. 觸 = tshuk
 1917. 恋 = lien
 1918. 戀 = lien
 1919. 岂 = khí
 1920. 豈 = khí
 1921. 森 = sêm
 1922. 繁 = fàn
 1923. 碎 = sui
 1924. 津 = chîn
 1925. 侠 = hia̍p
 1926. 俠 = hia̍p
 1927. 隆 = lùng
 1928. 迟 = chhṳ̀
 1929. 遲 = chhṳ̀
 1930. 辉 = fî
 1931. 輝 = fî
 1932. 狠 = hén
 1933. 析 = sak
 1934. 缩 = suk
 1935. 縮 = suk
 1936. 穴 = hie̍t
 1937. 萧 = siau
 1938. 蕭 = siau
 1939. 怨 = yen
 1940. 磨 = mò
 1941. 伏 = phu̍k
 1942. 辞 = chhṳ̀
 1943. 辭 = chhṳ̀
 1944. 泥 = nài
 1945. 龄 = lìn
 1946. 齡 = lìn
 1947. 径 = kang
 1948. 徑 = kang
 1949. 鼻 = phi
 1950. 赖 = lai
 1951. 賴 = lai
 1952. 仰 = ngióng
 1953. 愤 = fun
 1954. 憤 = fun
 1955. 慕 = mu
 1956. 俄 = ngò
 1957. 映 = yàng
 1958. 询 = sûn
 1959. 詢 = sûn
 1960. 惨 = chhám
 1961. 慘 = chhám
 1962. 麦 = ma̍k
 1963. 麥 = ma̍k
 1964. 宿 = suk
 1965. 倍 = phi
 1966. 粗 = chhû
 1967. 腾 = thèn
 1968. 騰 = thèn
 1969. 稍 = sau
 1970. 截 = chiet
 1971. 染 = ngiam
 1972. 乌 = vû
 1973. 烏 = vû
 1974. 愈 = yì
 1975. 岗 = kong
 1976. 崗 = kong
 1977. 柳 = liú
 1978. 铺 = phû
 1979. 鋪 = phû
 1980. 涉 = sia̍p
 1981. 疾 = chhi̍t
 1982. 挡 = tóng
 1983. 擋 = tóng
 1984. 奉 = fung
 1985. 踏 = tha̍p
 1986. 忠 = chûng
 1987. 籍 = sit
 1988. 努 = nú
 1989. 朗 = lóng
 1990. 箱 = siông
 1991. 裁 = chhài
 1992. 帐 = chong
 1993. 帳 = chong
 1994. 兼 = kiâm
 1995. 彼 = pí
 1996. 霞 = hâ
 1997. 猪 = chû
 1998. 豬 = chû
 1999. 悉 = sit
 2000. 扎 = chap
 2001. 劝 = khien
 2002. 勸 = khien
 2003. 薄 = pho̍k
 2004. 筑 = chuk
 2005. 築 = chuk
 2006. 俊 = tsùn
 2007. 鞋 = hài
 2008. 距 = khî
 2009. 侵 = chhîm
 2010. 欣 = hiûn
 2011. 挤 = tsi
 2012. 擠 = tsi
 2013. 媒 = mòi
 2014. 吐 = phôn
 2015. 魂 = fùn
 2016. 洁 = kiet
 2017. 潔 = kiet
 2018. 枝 = kî
 2019. 盈 = yîn
 2020. 阻 = chú
 2021. 陷 = ham
 2022. 甲 = kap
 2023. 郑 = tshàng
 2024. 鄭 = tshàng
 2025. 鸣 = mîn
 2026. 鳴 = mîn
 2027. 倘 = thóng
 2028. 剩 = chhûn
 2029. 颗 = khò
 2030. 顆 = khò
 2031. 拖 = thô
 2032. 舒 = sû
 2033. 惠 = fi
 2034. 昏 = fùn
 2035. 振 = chṳn
 2036. 戒 = kài
 2037. 丧 = sóng
 2038. 喪 = sóng
 2039. 焦 = chhèu
 2040. 爬 = phà
 2041. 凌 = lìn
 2042. 慧 = fi
 2043. 偶 = ngiéu
 2044. 晃 = fóng
 2045. 桃 = thò
 2046. 赤 = chhak
 2047. 烂 = lan
 2048. 爛 = lan
 2049. 骗 = phien
 2050. 騙 = phien
 2051. 措 = tshṳ̀
 2052. 页 = ya̍p
 2053. 頁 = ya̍p
 2054. 凶 = hiûng
 2055. 兇 = hiûng
 2056. 泰 = thai
 2057. 尸 = sṳ́
 2058. 屍 = sṳ́
 2059. 坡 = po
 2060. 勒 = le̍t
 2061. 疗 = liàu
 2062. 療 = liàu
 2063. 塔 = thap
 2064. 尘 = chhṳ̀n
 2065. 塵 = chhṳ̀n
 2066. 躺 = thóng
 2067. 殊 = sû
 2068. 慰 = vi
 2069. 坛 = thàn
 2070. 壇 = thàn
 2071. 甘 = kâm
 2072. 咬 = ngâu
 2073. 拒 = khî
 2074. 彪 = piau
 2075. 炸 = cha
 2076. 井 = chiáng
 2077. 崇 = chhùng
 2078. 饮 = yím
 2079. 飲 = yím
 2080. 祝 = chuk
 2081. 汪 = vong
 2082. 牢 = lò
 2083. 桂 = kui
 2084. 尾 = mî
 2085. 漂 = phêu
 2086. 聊 = liau
 2087. 撒 = sat
 2088. 恰 = khap
 2089. 凝 = ngie̍n
 2090. 矛 = màu
 2091. 於 = yî
 2092. 宾 = pîn
 2093. 賓 = pîn
 2094. 绪 = sì
 2095. 緒 = sì
 2096. 彭 = phâng
 2097. 描 = mèu
 2098. 粉 = fún
 2099. 贼 = chhe̍t
 2100. 賊 = chhe̍t
 2101. 乏 = fa̍t
 2102. 盾 = tún
 2103. 愁 = sèu
 2104. 斜 = chhià
 2105. 裂 = lie̍t
 2106. 滑 = va̍t
 2107. 斐 = fúi
 2108. 废 = fi
 2109. 廢 = fi
 2110. 寂 = sip
 2111. 涌 = yúng
 2112. 详 = siòng
 2113. 詳 = siòng
 2114. 汤 = thông
 2115. 湯 = thông
 2116. 彻 = chha̍t
 2117. 徹 = chha̍t
 2118. 玄 = hièn
 2119. 斤 = kîn
 2120. 轰 = vâng
 2121. 轟 = vâng
 2122. 奸 = kiên
 2123. 姦 = kiên
 2124. 怜 = lìn
 2125. 憐 = lìn
 2126. 朵 = tó
 2127. 佳 = kâ
 2128. 皆 = kai
 2129. 鸟 = tiâu
 2130. 鳥 = tiâu
 2131. 邦 = pâng
 2132. 扶 = fù
 2133. 毁 = fí
 2134. 毀 = fí
 2135. 聪 = chhûng
 2136. 聰 = chhûng
 2137. 辩 = phien
 2138. 辯 = phien
 2139. 瓶 = phiâng
 2140. 饿 = ngo
 2141. 餓 = ngo
 2142. 蛇 = sà
 2143. 捕 = pú
 2144. 搬 = pân
 2145. 沈 = chhṳ̀m
 2146. 枫 = pûng
 2147. 楓 = pûng
 2148. 舅 = khiû
 2149. 幽 = yù
 2150. 魔 = mô
 2151. 琴 = khìm
 2152. 挣 = châng
 2153. 掙 = châng
 2154. 聘 = phín
 2155. 弯 = vân
 2156. 彎 = vân
 2157. 墓 = mu
 2158. 欺 = khî
 2159. 悟 = ngu
 2160. 蒋 = chióng
 2161. 蔣 = chióng
 2162. 臣 = chhṳ̀n
 2163. 返 = fán
 2164. 违 = vì
 2165. 違 = vì
 2166. 亏 = khûi
 2167. 虧 = khûi
 2168. 丢 = tiû
 2169. 丟 = tiû
 2170. 援 = yên
 2171. 赫 = het
 2172. 魏 = Ngùi
 2173. 耐 = nai
 2174. 佩 = phi
 2175. 酸 = sôn
 2176. 盟 = mèn
 2177. 胖 = phang
 2178. 傻 = sa
 2179. 绕 = tîn
 2180. 繞 = tîn
 2181. 哼 = khen
 2182. 秦 = Chhîn
 2183. 屈 = khiut
 2184. 辱 = yu̍k
 2185. 昨 = chhô
 2186. 瘦 = chheu
 2187. 暂 = chhiam
 2188. 暫 = chhiam
 2189. 箭 = chien
 2190. 署 = shù
 2191. 赴 = fù
 2192. 递 = thì
 2193. 遞 = thì
 2194. 猜 = tshai
 2195. 潜 = siâm
 2196. 潛 = siâm
 2197. 鸿 = fùng
 2198. 鴻 = fùng
 2199. 绩 = chit
 2200. 績 = chit
 2201. 耀 = yeu
 2202. 涂 = thû
 2203. 塗 = thû
 2204. 割 = kot
 2205. 豆 = theu
 2206. 闷 = mún
 2207. 悶 = mún
 2208. 亭 = thìn
 2209. 祥 = siông
 2210. 励 = li
 2211. 勵 = li
 2212. 宇 = yî
 2213. 泛 = fàm
 2214. 狼 = lòng
 2215. 悔 = fí
 2216. 搭 = ta̍p
 2217. 舰 = kàm
 2218. 艦 = kàm
 2219. 浮 = fèu
 2220. 牵 = khiên
 2221. 牽 = khiên
 2222. 符 = fù
 2223. 肃 = sok
 2224. 肅 = sok
 2225. 奴 = nù
 2226. 爆 = pau
 2227. 姊 = chí
 2228. 幼 = yu
 2229. 夹 = kia̍p
 2230. 夾 = kia̍p
 2231. 邀 = yêu
 2232. 疯 = fûng
 2233. 瘋 = fûng
 2234. 允 = yún
 2235. 恼 = nâu
 2236. 惱 = nâu
 2237. 租 = chû
 2238. 椅 = yí
 2239. 尺 = chhak
 2240. 侍 = sṳ
 2241. 腐 = fú
 2242. 颤 = chûn
 2243. 顫 = chûn
 2244. 扭 = ngiú
 2245. 菲 = fui
 2246. 瓦 = ngá
 2247. 擦 = chhat
 2248. 辣 = la̍t
 2249. 奏 = cheu
 2250. 殷 = yîn
 2251. 埋 = mài
 2252. 摔 = sut
 2253. 盼 = phan
 2254. 吟 = ngìm
 2255. 渡 = thu
 2256. 衫 = sâm
 2257. 跨 = khiam
 2258. 醉 = chui
 2259. 艰 = kiên
 2260. 艱 = kiên
 2261. 掩 = yám
 2262. 荷 = hò
 2263. 苍 = chhông
 2264. 蒼 = chhông
 2265. 旋 = siên
 2266. 揭 = ket
 2267. 桑 = sông
 2268. 仗 = tshóng
 2269. 莲 = liên
 2270. 蓮 = liên
 2271. 钻 = chon
 2272. 鑽 = chon
 2273. 宏 = fên
 2274. 幻 = fam
 2275. 刃 = nyún
 2276. 峡 = hia̍p
 2277. 峽 = hia̍p
 2278. 辽 = liâu
 2279. 遼 = liâu
 2280. 娃 = va
 2281. 凯 = khái
 2282. 凱 = khái
 2283. 患 = fam
 2284. 障 = chong
 2285. 丐 = kòi
 2286. 衡 = fên
 2287. 猫 = meu
 2288. 貓 = meu
 2289. 丑 = tshiú
 2290. 涛 = thâu
 2291. 濤 = thâu
 2292. 暖 = nôn
 2293. 溜 = liu
 2294. 锅 = kho
 2295. 鍋 = kho
 2296. 奈 = nai
 2297. 罚 = fa̍t
 2298. 罰 = fa̍t
 2299. 拾 = sṳ̍p
 2300. 浓 = nùng
 2301. 濃 = nùng
 2302. 键 = khèn
 2303. 鍵 = khèn
 2304. 脉 = mak
 2305. 脈 = mak
 2306. 锁 = só
 2307. 鎖 = só
 2308. 邻 = lìn
 2309. 鄰 = lìn
 2310. 臭 = chhu
 2311. 芳 = fông
 2312. 垂 = chhùi
 2313. 捉 = chok
 2314. 恢 = fî
 2315. 姆 = mê
 2316. 砍 = kham
 2317. 驾 = kà
 2318. 駕 = kàm
 2319. 恭 = kiûng
 2320. 挨 = âi
 2321. 祸 = fo
 2322. 禍 = fo
 2323. 曹 = tshâu
 2324. 慈 = chhṳ̀
 2325. 抖 = chhu̍k
 2326. 泉 = chhièn
 2327. 览 = lám
 2328. 覽 = lám
 2329. 澳 = àu
 2330. 脏 = chhong
 2331. 臟 = chhong
 2332. 髒 = tsòng
 2333. 疼 = thung
 2334. 铜 = thùng
 2335. 銅 = thùng
 2336. 羞 = siû
 2337. 档 = tóng
 2338. 檔 = tóng
 2339. 抛 = phau
 2340. 拋 = phau
 2341. 苗 = mèu
 2342. 惑 = fe̍t
 2343. 肥 = phì
 2344. 驱 = khi
 2345. 驅 = khi
 2346. 窝 = vô
 2347. 窩 = vô
 2348. 裤 = fu
 2349. 褲 = fu
 2350. 估 = kû
 2351. 胞 = pâu
 2352. 柄 = piang
 2353. 阔 = fat
 2354. 闊 = fat
 2355. 杜 = thu
 2356. 勤 = khiùn
 2357. 舟 = tiau
 2358. 帽 = mo
 2359. 玛 = mâ
 2360. 瑪 = mâ
 2361. 撤 = chha̍t
 2362. 频 = phîn
 2363. 頻 = phîn
 2364. 禅 = shèn
 2365. 禪 = shèn
 2366. 柯 = khóa
 2367. 莱 = lòi
 2368. 萊 = lòi
 2369. 堪 = khâm
 2370. 寸 = chhun
 2371. 哀 = ôi
 2372. 熊 = yùng
 2373. 腹 = puk
 2374. 尝 = sòng
 2375. 嘗 = sòng
 2376. 敲 = khau
 2377. 勃 = phu̍t
 2378. 巡 = sùn
 2379. 盗 = tho
 2380. 盜 = tho
 2381. 筹 = tshiû
 2382. 籌 = tshiû
 2383. 扣 = khieu
 2384. 池 = chhṳ̀
 2385. 浅 = chhién
 2386. 淺 = chhién
 2387. 柴 = chhèu
 2388. 埃 = âi
 2389. 嫁 = ka
 2390. 枚 = mùi
 2391. 稀 = hî
 2392. 雕 = tiâu
 2393. 厌 = yam
 2394. 厭 = yam
 2395. 瓜 = kôa
 2396. 寿 = su
 2397. 壽 = su
 2398. 跌 = tiet
 2399. 扯 = chhá
 2400. 董 = túng
 2401. 锦 = kím
 2402. 錦 = kím
 2403. 鉴 = kam
 2404. 鑒 = kam
 2405. 刷 = chho
 2406. 趋 = tshi
 2407. 趨 = tshi
 2408. 捐 = kiên
 2409. 傲 = ngau
 2410. 贯 = kon
 2411. 貫 = kon
 2412. 殿 = thien
 2413. 拨 = pha̍t
 2414. 撥 = pha̍t
 2415. 逊 = sùn
 2416. 遜 = sùn
 2417. 踢 = thet
 2418. 赔 = phòi
 2419. 賠 = phòi
 2420. 姿 = chṳ̂
 2421. 迁 = chhiên
 2422. 遷 = chhiên
 2423. 黎 = lì
 2424. 祭 = chi
 2425. 滴 = tit
 2426. 袭 = sip
 2427. 襲 = sip
 2428. 慌 = fông
 2429. 鞭 = piên
 2430. 茫 = mòng
 2431. 逢 = fùng
 2432. 屠 = thù
 2433. 昆 = khûn
 2434. 柏 = pak
 2435. 驶 = sṳ́
 2436. 駛 = sṳ́
 2437. 咐 = fù
 2438. 植 = chhṳ̍t
 2439. 惧 = khí
 2440. 懼 = khí
 2441. 纽 = néu
 2442. 紐 = néu
 2443. 捷 = tshia̍p
 2444. 圳 = chun
 2445. 牲 = sên
 2446. 踪 = chiûng
 2447. 蹤 = chiûng
 2448. 丛 = tshûng
 2449. 叢 = tshûng
 2450. 漠 = mo̍k
 2451. 锐 = yùi
 2452. 銳 = yùi
 2453. 喇 = la̍p
 2454. 乾 = kôn
 2455. 霍 = khok
 2456. 湿 = sṳp
 2457. 濕 = sṳp
 2458. 睁 = tsen
 2459. 睜 = tsen
 2460. 仔 = è
 2461. 吵 = chhàu
 2462. 悠 = yû
 2463. 沟 = kiêu
 2464. 溝 = kiêu
 2465. 墨 = me̍t
 2466. 串 = chhon
 2467. 俱 = ki
 2468. 陶 = yâu
 2469. 贡 = kung
 2470. 貢 = kung
 2471. 浑 = vùn
 2472. 渾 = vùn
 2473. 赢 = yàng
 2474. 贏 = yàng
 2475. 屁 = phì
 2476. 驰 = tshi
 2477. 馳 = tshi
 2478. 棒 = phóng
 2479. 匹 = phit
 2480. 拼 = piâng
 2481. 恒 = hèn
 2482. 恆 = hèn
 2483. 邪 = sià
 2484. 脆 = tshiòi
 2485. 糟 = chô
 2486. 扮 = pan
 2487. 贤 = hièn
 2488. 賢 = hièn
 2489. 饰 = sṳ
 2490. 飾 = sṳ
 2491. 偿 = sóng
 2492. 償 = sóng
 2493. 拆 = chhak
 2494. 缠 = chhàn
 2495. 纏 = chhàn
 2496. 摄 = ngiap
 2497. 攝 = ngiap
 2498. 拟 = nyí
 2499. 擬 = nyí
 2500. 滋 = chṳ̂
 2501. 嘿 = me̍t
 2502. 旨 = chṳ́
 2503. 闯 = tshìm
 2504. 闖 = tshìm
 2505. 贺 = fo
 2506. 賀 = fo
 2507. 翠 = tshùi
 2508. 缝 = phung
 2509. 縫 = phung
 2510. 饱 = páu
 2511. 飽 = páu
 2512. 劫 = kiap
 2513. 抚 = vû
 2514. 撫 = vû
 2515. 挖 = yet
 2516. 册 = chhak
 2517. 冊 = chhak
 2518. 叛 = phan
 2519. 肖 = siàu
 2520. 熙 = hi
 2521. 炼 = lien
 2522. 煉 = lien
 2523. 宪 = hièn
 2524. 憲 = hièn
 2525. 庙 = meu
 2526. 廟 = meu
 2527. 碧 = pit
 2528. 盒 = ha̍p
 2529. 谊 = nyí
 2530. 誼 = nyí
 2531. 储 = tú
 2532. 儲 = tú
 2533. 冯 = phûng
 2534. 馮 = phûng
 2535. 唤 = fon
 2536. 喚 = fon
 2537. 贪 = thâm
 2538. 貪 = thâm
 2539. 卧 = ngò
 2540. 臥 = ngò
 2541. 翼 = yi̍t
 2542. 扰 = yéu
 2543. 擾 = yéu
 2544. 胁 = hia̍p
 2545. 脅 = hia̍p
 2546. 跪 = khúi
 2547. 碑 = pî
 2548. 呵 = ho
 2549. 甜 = thiàm
 2550. 洒 = hia
 2551. 谱 = phú
 2552. 譜 = phú
 2553. 莎 = sâ
 2554. 娜 = nô
 2555. 阁 = kok
 2556. 閣 = kok
 2557. 庸 = yûng
 2558. 鹏 = phên
 2559. 鵬 = phên
 2560. 覆 = fu̍k
 2561. 玲 = lâng
 2562. 侯 = hêu
 2563. 抹 = ma̍t
 2564. 卢 = lû
 2565. 盧 = lû
 2566. 碍 = ngai
 2567. 礙 = ngai
 2568. 综 = tsùng
 2569. 綜 = tsùng
 2570. 丘 = khiu
 2571. 晕 = yún
 2572. 暈 = yún
 2573. 拦 = làn
 2574. 攔 = làn
 2575. 燃 = yên
 2576. 昌 = chhông
 2577. 吞 = thûn
 2578. 嫌 = hiàm
 2579. 狄 = thi̍t
 2580. 押 = ap
 2581. 舌 = sa̍t
 2582. 琳 = lîm
 2583. 雾 = vú
 2584. 霧 = vú
 2585. 曼 = màn
 2586. 耻 = chhṳ́
 2587. 恥 = chhṳ́
 2588. 柜 = khui
 2589. 櫃 = khui
 2590. 摊 = thâm
 2591. 攤 = thâm
 2592. 削 = siok
 2593. 戚 = tshit
 2594. 杆 = kòn
 2595. 桿 = kòn
 2596. 岩 = ngâm
 2597. 喂 = vúi
 2598. 扔 = vàng
 2599. 逝 = shì
 2600. 诞 = tan
 2601. 誕 = tan
 2602. 悬 = hiên
 2603. 懸 = hiên
 2604. 爽 = sóng
 2605. 崔 = tshui
 2606. 廷 = thìn
 2607. 凑 = chheu
 2608. 湊 = chheu
 2609. 痴 = chhṳ̀
 2610. 盆 = phùn
 2611. 御 = nyì
 2612. 酷 = khwuk
 2613. 艾 = ngie
 2614. 唉 = âi
 2615. 姥 = mú
 2616. 笼 = lûng
 2617. 籠 = lûng
 2618. 颠 = tiên
 2619. 顛 = tiên
 2620. 姻 = yîn
 2621. 携 = hi
 2622. 攜 = hi
 2623. 愧 = khwui
 2624. 芬 = fûn
 2625. 穆 = mu̍k
 2626. 扇 = san
 2627. 郁 = hiuk
 2628. 掷 = tshit
 2629. 擲 = tshit
 2630. 怔 = tsìn
 2631. 鼠 = tshú
 2632. 纠 = kiu
 2633. 糾 = kiu
 2634. 曰 = màu
 2635. 傅 = fu
 2636. 袍 = phàu
 2637. 唇 = shu̍n
 2638. 稣 = sû
 2639. 穌 = sû
 2640. 捧 = púng
 2641. 勾 = kiêu
 2642. 牧 = mu̍k
 2643. 儒 = yî
 2644. 慨 = khái
 2645. 筋 = kîn
 2646. 柱 = chhû
 2647. 卑 = pî
 2648. 咽 = yen
 2649. 吨 = thûn
 2650. 噸 = thûn
 2651. 虫 = chhùng
 2652. 蟲 = chhùng
 2653. 绳 = shu̍n
 2654. 繩 = shu̍n
 2655. 厨 = chhù
 2656. 廚 = chhù
 2657. 冤 = yên
 2658. 涨 = chong
 2659. 漲 = chong
 2660. 皱 = tsiú
 2661. 皺 = tsiú
 2662. 疲 = phi
 2663. 赌 = tú
 2664. 賭 = tú
 2665. 饶 = ngièu
 2666. 饒 = ngièu
 2667. 矿 = khóng
 2668. 礦 = khóng
 2669. 畅 = thiong
 2670. 暢 = thiong
 2671. 煤 = mòi
 2672. 腕 = vón
 2673. 喷 = phun
 2674. 噴 = phun
 2675. 遣 = khién
 2676. 浩 = ho
 2677. 翁 = vung
 2678. 咨 = tsṳ
 2679. 镖 = piáu
 2680. 鏢 = piáu
 2681. 屏 = phîn
 2682. 仲 = chhung
 2683. 嘻 = hi
 2684. 吩 = fûn
 2685. 棉 = mièn
 2686. 孟 = men
 2687. 撑 = chhang
 2688. 撐 = chhang
 2689. 炉 = lù
 2690. 爐 = lù
 2691. 泄 = siet
 2692. 葬 = chong
 2693. 搜 = sêu
 2694. 添 = thiâm
 2695. 遵 = chûn
 2696. 迪 = thit
 2697. 伪 = ngúi
 2698. 偽 = ngúi
 2699. 兆 = seu
 2700. 欠 = khiam
 2701. 谅 = liong
 2702. 諒 = liong
 2703. 炎 = yàm
 2704. 氛 = fun
 2705. 杖 = chhóng
 2706. 瞎 = hap
 2707. 钓 = tiau
 2708. 釣 = tiau
 2709. 肠 = chhòng
 2710. 腸 = chhòng
 2711. 披 = phî
 2712. 剥 = pok
 2713. 剝 = pok
 2714. 誓 = sṳ
 2715. 赚 = chhon
 2716. 賺 = chhon
 2717. 役 = yi̍t
 2718. 泡 = pau
 2719. 逆 = ngia̍k
 2720. 矮 = ái
 2721. 吊 = tiau
 2722. 填 = thiàm
 2723. 嘉 = kâ
 2724. 烛 = chuk
 2725. 燭 = chuk
 2726. 厦 = hà
 2727. 廈 = hà
 2728. 夕 = sip
 2729. 衰 = sôi
 2730. 液 = yi̍t
 2731. 薛 = siet
 2732. 仆 = phu̍k
 2733. 僕 = phu̍k
 2734. 迈 = mái
 2735. 邁 = mái
 2736. 齿 = chhṳ́
 2737. 齒 = chhṳ́
 2738. 谨 = kiún
 2739. 謹 = kiún
 2740. 呈 = chhṳ̀n
 2741. 昂 = ngo
 2742. 抄 = chhâu
 2743. 弥 = mì
 2744. 彌 = mì
 2745. 渴 = hot
 2746. 梯 = thôi
 2747. 疏 = sû
 2748. 耗 = hô
 2749. 瞪 = hìm
 2750. 斥 = tshit
 2751. 夸 = khôa
 2752. 誇 = khôa
 2753. 蒂 = tì
 2754. 剪 = chién
 2755. 娶 = chhí
 2756. 痕 = hen
 2757. 弗 = fut
 2758. 姚 = yâu
 2759. 债 = chai
 2760. 債 = chai
 2761. 妥 = thó
 2762. 璃 = lì
 2763. 掏 = thâu
 2764. 刹 = sat
 2765. 剎 = sat
 2766. 晶 = tsin
 2767. 衷 = tshung
 2768. 肤 = fû
 2769. 膚 = fû
 2770. 鹿 = lu̍k
 2771. 拓 = tsak
 2772. 卓 = tsok
 2773. 症 = tsin
 2774. 癥 = tsin
 2775. 糖 = thòng
 2776. 钦 = khîm
 2777. 欽 = khîm
 2778. 绵 = mièn
 2779. 綿 = mièn
 2780. 哩 = lí
 2781. 诱 = yú
 2782. 誘 = yú
 2783. 枯 = khû
 2784. 歇 = hiet
 2785. 塑 = sok
 2786. 妨 = fòng
 2787. 豫 = yì
 2788. 抑 = ya
 2789. 珊 = sân
 2790. 棍 = kun
 2791. 晋 = tsìn
 2792. 晉 = tsìn
 2793. 淋 = lìm
 2794. 悦 = ye̍t
 2795. 悅 = ye̍t
 2796. 敦 = tûn
 2797. 玻 = pô
 2798. 砸 = chap
 2799. 嚷 = yóng
 2800. 盲 = mâng
 2801. 辨 = phièn
 2802. 葛 = kat
 2803. 罕 = hàn
 2804. 矩 = kí
 2805. 泳 = yún
 2806. 宅 = tshe̍t
 2807. 贷 = thòi
 2808. 貸 = thòi
 2809. 膀 = phông
 2810. 捏 = ngiap
 2811. 颈 = kiáng
 2812. 頸 = kiáng
 2813. 践 = chhien
 2814. 踐 = chhien
 2815. 脖 = pha̍t
 2816. 贾 = kà
 2817. 賈 = kà
 2818. 轿 = khieu
 2819. 轎 = khieu
 2820. 脾 = phì
 2821. 堡 = páu
 2822. 娇 = kiêu
 2823. 嬌 = kiêu
 2824. 浙 = Chet
 2825. 劣 = lot
 2826. 潇 = siau
 2827. 瀟 = siau
 2828. 赐 = su
 2829. 賜 = su
 2830. 陀 = thò
 2831. 蓄 = hiuk
 2832. 坟 = fùn
 2833. 墳 = fùn
 2834. 颂 = siung
 2835. 頌 = siung
 2836. 漏 = leu
 2837. 杭 = hông
 2838. 茅 = màu
 2839. 砖 = chôn
 2840. 磚 = chôn
 2841. 瞬 = shùn
 2842. 鹤 = ho̍k
 2843. 鶴 = ho̍k
 2844. 辟 = phit
 2845. 渔 = n̂g
 2846. 漁 = n̂g
 2847. 乖 = kôai
 2848. 霸 = pa
 2849. 襄 = siong
 2850. 炒 = tsháu
 2851. 哑 = á
 2852. 啞 = á
 2853. 浦 = phú
 2854. 饼 = piáng
 2855. 餅 = piáng
 2856. 牺 = hî
 2857. 犧 = hî
 2858. 滩 = thân
 2859. 灘 = thân
 2860. 钉 = tâng
 2861. 釘 = tâng
 2862. 吁 = hi
 2863. 锡 = siak
 2864. 錫 = siak
 2865. 赠 = chen
 2866. 贈 = chen
 2867. 哄 = fúng
 2868. 铃 = lìn
 2869. 鈴 = lìn
 2870. 顽 = ngàn
 2871. 頑 = ngàn
 2872. 殖 = chhṳ̍t
 2873. 鹰 = ên
 2874. 鷹 = ên
 2875. 蔡 = Tshài
 2876. 催 = chhûi
 2877. 芙 = fû
 2878. 彬 = pin
 2879. 拚 = phièn
 2880. 轨 = kwuí
 2881. 軌 = kwuí
 2882. 歉 = khiam
 2883. 盯 = tâng
 2884. 硕 = sha̍k
 2885. 碩 = sha̍k
 2886. 惹 = ngiâ
 2887. 契 = khie
 2888. 愚 = ngì
 2889. 帅 = soi
 2890. 帥 = soi
 2891. 惶 = fông
 2892. 憾 = hàm
 2893. 懒 = lân
 2894. 懶 = lân
 2895. 姨 = yì
 2896. 喘 = chhón
 2897. 兽 = chhu
 2898. 獸 = chhu
 2899. 陌 = met
 2900. 罩 = tsàu
 2901. 猎 = lia̍p
 2902. 獵 = lia̍p
 2903. 嵩 = siung
 2904. 盐 = yàm
 2905. 鹽 = yàm
 2906. 饥 = kî
 2907. 飢 = kî
 2908. 凄 = tshi
 2909. 喉 = hèu
 2910. 宴 = yen
 2911. 腔 = khiông
 2912. 翰 = hon
 2913. 膝 = chhit
 2914. 陵 = lîn
 2915. 蜂 = phûng
 2916. 逻 = ló
 2917. 邏 = ló
 2918. 劈 = phiak
 2919. 廉 = liâm
 2920. 裹 = kwó
 2921. 骄 = kiêu
 2922. 驕 = kiêu
 2923. 贩 = fan
 2924. 販 = fan
 2925. 绘 = fùi
 2926. 繪 = fùi
 2927. 崖 = ngâi
 2928. 辰 = shîn
 2929. 涯 = ngài
 2930. 戈 = kô
 2931. 坑 = hâng
 2932. 遮 = châ
 2933. 擒 = khîm
 2934. 蛮 = màn
 2935. 蠻 = màn
 2936. 芷 = tsí
 2937. 堵 = tú
 2938. 雇 = ku
 2939. 挽 = vàn
 2940. 眠 = mìn
 2941. 吻 = vut
 2942. 孝 = hau
 2943. 泊 = phok
 2944. 撕 = sṳ
 2945. 虹 = kiûng
 2946. 叙 = si
 2947. 敘 = si
 2948. 粹 = tshùi
 2949. 勉 = miên
 2950. 竭 = khe̍t
 2951. 歪 = vâi
 2952. 慎 = sṳ́m
 2953. 朴 = phok
 2954. 樸 = phok
 2955. 械 = hài
 2956. 溪 = hâi
 2957. 莉 = lì
 2958. 斑 = pân
 2959. 磕 = kha̍p
 2960. 寡 = kóa
 2961. 循 = sùn
 2962. 斩 = chám
 2963. 斬 = chám
 2964. 掠 = lio̍k
 2965. 吕 = li
 2966. 呂 = li
 2967. 昔 = sit
 2968. 郊 = kau
 2969. 爵 = tsiok
 2970. 徽 = fui
 2971. 磁 = tshṳ̂
 2972. 俯 = fú
 2973. 谭 = thâm
 2974. 譚 = thâm
 2975. 鼎 = tín
 2976. 拂 = fin
 2977. 俺 = yám
 2978. 嫂 = só
 2979. 帕 = pha
 2980. 冻 = tung
 2981. 凍 = tung
 2982. 婉 = vón
 2983. 桐 = thùng
 2984. 骆 = lo̍k
 2985. 駱 = lo̍k
 2986. 泼 = phat
 2987. 潑 = phat
 2988. 匠 = siong
 2989. 艇 = thiáng
 2990. 谦 = khiâm
 2991. 謙 = khiâm
 2992. 妓 = kî
 2993. 菩 = phû
 2994. 厕 = tshṳ̀
 2995. 廁 = tshṳ̀
 2996. 俘 = fu
 2997. 毅 = nyì
 2998. 岭 = liâng
 2999. 嶺 = liâng
 3000. 畏 = vi
 3001. 湘 = siong
 3002. 桶 = thúng
 3003. 嗓 = sóng
 3004. 煌 = fông
 3005. 鲍 = phàu
 3006. 鮑 = phàu
 3007. 粒 = lia̍p
 3008. 巷 = hong
 3009. 帘 = liâm
 3010. 秃 = thut
 3011. 禿 = thut
 3012. 腊 = lia̍p
 3013. 臘 = lia̍p
 3014. 仓 = chhông
 3015. 倉 = chhông
 3016. 拐 = kóai
 3017. 绑 = póng
 3018. 綁 = póng
 3019. 荐 = chien
 3020. 薦 = chien
 3021. 倪 = Nyî
 3022. 瑟 = sit
 3023. 廊 = lòng
 3024. 鸭 = ap
 3025. 鴨 = ap
 3026. 蜜 = me̍t
 3027. 诊 = tsín
 3028. 診 = tsín
 3029. 棚 = phâng
 3030. 掀 = hiên
 3031. 筒 = thûng
 3032. 媳 = sit
 3033. 纹 = vùn
 3034. 紋 = vùn
 3035. 秒 = miáu
 3036. 沾 = tsam
 3037. 庞 = phàng
 3038. 龐 = phàng
 3039. 蹲 = tshûn
 3040. 骚 = sâu
 3041. 騷 = sâu
 3042. 歧 = khi
 3043. 艘 = seu
 3044. 芝 = chṳ
 3045. 亩 = méu
 3046. 畝 = méu
 3047. 券 = khèn
 3048. 巾 = kin
 3049. 淫 = yìm
 3050. 谎 = fong
 3051. 謊 = fong
 3052. 寞 = mok
 3053. 灌 = kon
 3054. 篮 = làm
 3055. 籃 = làm
 3056. 妄 = mong
 3057. 搁 = kok
 3058. 擱 = kok
 3059. 侄 = chhṳ̍t
 3060. 厢 = siong
 3061. 廂 = siong
 3062. 叉 = chhâ
 3063. 俞 = yî
 3064. 伐 = fa̍t
 3065. 宰 = chái
 3066. 瞒 = màn
 3067. 瞞 = màn
 3068. 宙 = chhiu
 3069. 肿 = chúng
 3070. 腫 = chúng
 3071. 漆 = chhit
 3072. 怖 = pu
 3073. 吾 = ngâ
 3074. 吼 = hô
 3075. 侨 = khièu
 3076. 僑 = khièu
 3077. 叠 = thia̍p
 3078. 疊 = thia̍p
 3079. 啸 = sàu
 3080. 嘯 = sàu
 3081. 罐 = kon
 3082. 裙 = khiùn
 3083. 泣 = hip
 3084. 胀 = chong
 3085. 脹 = chong
 3086. 赋 = fù
 3087. 賦 = fù
 3088. 熬 = ngâu
 3089. 趁 = tshìn
 3090. 咳 = khet
 3091. 愉 = yî
 3092. 恳 = khén
 3093. 懇 = khén
 3094. 辜 = kû
 3095. 肌 = ki
 3096. 婴 = yîn
 3097. 嬰 = yîn
 3098. 羽 = yí
 3099. 躬 = kiung
 3100. 毙 = pì
 3101. 斃 = pì
 3102. 拘 = khû
 3103. 叮 = tang
 3104. 哇 = ôa
 3105. 晴 = tshiâng
 3106. 谜 = mì
 3107. 謎 = mì
 3108. 淮 = fâi
 3109. 旺 = vong
 3110. 逸 = yi̍t
 3111. 琼 = khiûn
 3112. 瓊 = khiûn
 3113. 姜 = kiong
 3114. 呜 = vu
 3115. 嗚 = vu
 3116. 窜 = tshòn
 3117. 竄 = tshòn
 3118. 颁 = pân
 3119. 頒 = pân
 3120. 薪 = sîn
 3121. 寨 = tshài
 3122. 尿 = ngiau
 3123. 颊 = kiap
 3124. 頰 = kiap
 3125. 逮 = thài
 3126. 卜 = puk
 3127. 昭 = tsau
 3128. 浸 = chim
 3129. 刮 = koat
 3130. 宛 = vón
 3131. 嘱 = tsuk
 3132. 囑 = tsuk
 3133. 囊 = nông
 3134. 寓 = nyì
 3135. 驳 = pok
 3136. 駁 = pok
 3137. 倡 = chhong
 3138. 浴 = yo̍k
 3139. 咕 = khu
 3140. 挪 = nò
 3141. 搏 = po̍k
 3142. 蓬 = phûng
 3143. 晌 = shóng
 3144. 渠 = khî
 3145. 兜 = têu
 3146. 喃 = nâm
 3147. 夷 = yî
 3148. 沪 = fù
 3149. 滬 = fù
 3150. 贱 = chhien
 3151. 賤 = chhien
 3152. 魄 = phak
 3153. 舵 = thò
 3154. 晰 = sit
 3155. 僵 = kiong
 3156. 糕 = kô
 3157. 裔 = yí
 3158. 秩 = chṳt
 3159. 倚 = vá
 3160. 塌 = thap
 3161. 恍 = fóng
 3162. 钩 = kiêu
 3163. 鉤 = kiêu
 3164. 嘲 = sâu
 3165. 傍 = phóng
 3166. 裕 = yi
 3167. 煮 = chú
 3168. 乳 = nen
 3169. 勿 = vút
 3170. 竖 = su
 3171. 豎 = su
 3172. 惩 = tsin
 3173. 懲 = tsin
 3174. 睹 = tù
 3175. 株 = tsu
 3176. 绣 = siu
 3177. 繡 = siu
 3178. 妖 = yêu
 3179. 讶 = ngá
 3180. 訝 = ngá
 3181. 咖 = kâ
 3182. 纲 = kong
 3183. 綱 = kong
 3184. 胎 = thôi
 3185. 滨 = pin
 3186. 濱 = pin
 3187. 耕 = kâng
 3188. 嗤 = tshí
 3189. 舱 = tshong
 3190. 艙 = tshong
 3191. 娱 = ngu
 3192. 娛 = ngu
 3193. 匪 = fui
 3194. 鸦 = â
 3195. 鴉 = â
 3196. 胃 = vi
 3197. 躁 = tshàu
 3198. 狮 = sṳ̂
 3199. 獅 = sṳ̂
 3200. 砰 = phîn
 3201. 妮 = nî
 3202. 凛 = lím
 3203. 凜 = lím
 3204. 龟 = kuî
 3205. 龜 = kuî
 3206. 裸 = khò
 3207. 嫣 = yen
 3208. 甫 = phú
 3209. 窑 = yâu
 3210. 窯 = yâu
 3211. 塘 = thòng
 3212. 宠 = chiúng
 3213. 寵 = chiúng
 3214. 链 = lièn
 3215. 鏈 = lièn
 3216. 拱 = kiúng
 3217. 尹 = yún
 3218. 掘 = khiut
 3219. 坝 = pa
 3220. 壩 = pa
 3221. 狭 = ha̍p
 3222. 狹 = ha̍p
 3223. 铭 = mèn
 3224. 銘 = mèn
 3225. 沐 = mu̍k
 3226. 馨 = him
 3227. 潘 = phan
 3228. 榜 = póng
 3229. 渊 = yên
 3230. 淵 = yên
 3231. 羡 = sién
 3232. 羨 = sién
 3233. 侮 = vú
 3234. 卿 = khin
 3235. 兀 = ngut
 3236. 喧 = sien
 3237. 猴 = hèu
 3238. 枉 = vóng
 3239. 衬 = tshàng
 3240. 襯 = tshàng
 3241. 畔 = pán
 3242. 凳 = tèn
 3243. 缅 = mén
 3244. 緬 = mén
 3245. 弦 = hièn
 3246. 畜 = hiuk
 3247. 粞 = si
 3248. 溢 = yit
 3249. 搂 = lêu
 3250. 摟 = lêu
 3251. 乞 = khiet
 3252. 旬 = sùn
 3253. 缚 = phio̍k
 3254. 縛 = phio̍k
 3255. 灿 = tshán
 3256. 燦 = tshán
 3257. 舆 = yî
 3258. 輿 = yî
 3259. 雁 = nyèn
 3260. 倦 = khén
 3261. 酬 = tshiû
 3262. 韵 = yùn
 3263. 韻 = yùn
 3264. 媚 = mì
 3265. 堤 = thî
 3266. 攀 = pan
 3267. 窃 = tshiap
 3268. 竊 = tshiap
 3269. 嫩 = nun
 3270. 遂 = súi
 3271. 澄 = tshîn
 3272. 侦 = tsin
 3273. 偵 = tsin
 3274. 陕 = sham
 3275. 陝 = sham
 3276. 陋 = lèu
 3277. 笨 = pun
 3278. 匙 = shî
 3279. 沫 = ma̍t
 3280. 耸 = tsiúng
 3281. 聳 = tsiúng
 3282. 酱 = tsiòng
 3283. 醬 = tsiòng
 3284. 壶 = fù
 3285. 壺 = fù
 3286. 啡 = pî
 3287. 碌 = lu̍k
 3288. 痒 = yông
 3289. 癢 = yông
 3290. 鄙 = phí
 3291. 壳 = hok
 3292. 殼 = hok
 3293. 贞 = chṳ̂n
 3294. 貞 = chṳ̂n
 3295. 霉 = môi
 3296. 蠢 = tshún
 3297. 芦 = lù
 3298. 蘆 = lù
 3299. 胳 = kok
 3300. 矣 = yí
 3301. 焰 = yam
 3302. 脊 = tsit
 3303. 囚 = siù
 3304. 辅 = phú
 3305. 輔 = phú
 3306. 账 = tsòng
 3307. 賬 = tsòng
 3308. 佐 = tsó
 3309. 僚 = liâu
 3310. 雀 = chiok
 3311. 撰 = tshòn
 3312. 耍 = sá
 3313. 枕 = tsím
 3314. 捡 = kiám
 3315. 撿 = kiám
 3316. 涵 = hâm
 3317. 逗 = thèu
 3318. 粪 = fun
 3319. 糞 = fun
 3320. 朦 = mùng
 3321. 肝 = kôn
 3322. 蒸 = tsin
 3323. 滥 = làm
 3324. 濫 = làm
 3325. 筷 = khwài
 3326. 溃 = khwuì
 3327. 潰 = khwuì
 3328. 隶 = li
 3329. 隸 = li
 3330. 烤 = kháu
 3331. 缸 = kong
 3332. 弓 = kiûng
 3333. 潭 = thâm
 3334. 旷 = khóng
 3335. 曠 = khóng
 3336. 哎 = ái
 3337. 峻 = tsùn
 3338. 爪 = cháu
 3339. 怯 = khiap
 3340. 茂 = mèu
 3341. 芒 = mông
 3342. 肢 = kî
 3343. 稻 = thàu
 3344. 兔 = thu
 3345. 圾 = sap
 3346. 喻 = yì
 3347. 框 = khiông
 3348. 缴 = kiéu
 3349. 繳 = kiéu
 3350. 蹈 = tiò
 3351. 哨 = tshiàu
 3352. 菊 = khiuk
 3353. 喀 = khak
 3354. 妆 = chông
 3355. 妝 = chông
 3356. 淹 = yîm
 3357. 瓷 = tshṳ̂
 3358. 淀 = thièn
 3359. 蜡 = la̍p
 3360. 蠟 = la̍p
 3361. 嚼 = chiok
 3362. 剂 = tsì
 3363. 劑 = tsì
 3364. 逛 = òng
 3365. 骤 = tshéu
 3366. 驟 = tshéu
 3367. 暑 = chhú
 3368. 襟 = khim
 3369. 庐 = lû
 3370. 廬 = lû
 3371. 苹 = phìn
 3372. 蘋 = phìn
 3373. 晒 = sai
 3374. 曬 = sai
 3375. 悼 = tho
 3376. 昧 = múi
 3377. 拢 = lúng
 3378. 攏 = lúng
 3379. 函 = hâm
 3380. 胶 = kâu
 3381. 膠 = kâu
 3382. 讽 = fúng
 3383. 諷 = fúng
 3384. 歹 = tái
 3385. 旱 = hôn
 3386. 葡 = phù
 3387. 惟 = vì
 3388. 拣 = kién
 3389. 揀 = kién
 3390. 耿 = kwén
 3391. 廿 = nyi̍p
 3392. 桩 = tsung
 3393. 樁 = tsung
 3394. 乙 = yet
 3395. 谣 = yèu
 3396. 謠 = yèu
 3397. 坠 = chhui
 3398. 墜 = chhui
 3399. 滞 = chhe
 3400. 滯 = chhe
 3401. 孕 = yín
 3402. 诵 = siung
 3403. 誦 = siung
 3404. 梳 = sṳ̂
 3405. 冈 = kông
 3406. 岡 = kông
 3407. 肺 = hi
 3408. 丸 = yên
 3409. 霜 = sông
 3410. 汁 = chṳp
 3411. 纱 = sâ
 3412. 紗 = sâ
 3413. 衔 = hâm
 3414. 銜 = hâm
 3415. 腻 = nyè
 3416. 膩 = nyè
 3417. 甸 = thien
 3418. 坎 = kham
 3419. 稼 = kà
 3420. 禾 = vò
 3421. 愣 = tok
 3422. 脂 = chṳ́
 3423. 萄 = thò
 3424. 捞 = lâu
 3425. 撈 = lâu
 3426. 搅 = káu
 3427. 攪 = káu
 3428. 屑 = set
 3429. 伞 = sàn
 3430. 傘 = sàn
 3431. 蝶 = thia̍p
 3432. 铸 = chu
 3433. 鑄 = chu
 3434. 躯 = khi
 3435. 軀 = khi
 3436. 稚 = chhṳ̂
 3437. 腥 = siang
 3438. 藤 = thèn
 3439. 陡 = téu
 3440. 烫 = thòng
 3441. 燙 = thòng
 3442. 梨 = lî
 3443. 哦 = ngô
 3444. 浆 = tsiong
 3445. 漿 = tsiong
 3446. 僻 = phit
 3447. 坊 = fông
 3448. 焉 = yên
 3449. 隙 = hit
 3450. 淘 = thâu
 3451. 滔 = thau
 3452. 酿 = yòng
 3453. 釀 = yòng
 3454. 鹅 = ngò
 3455. 鵝 = ngò
 3456. 兹 = tsṳ
 3457. 茲 = tsṳ
 3458. 捣 = táu
 3459. 搗 = táu
 3460. 栋 = tung
 3461. 棟 = tung
 3462. 瑰 = kui
 3463. 敞 = tshóng
 3464. 癌 = ngàm
 3465. 缆 = làm
 3466. 纜 = làm
 3467. 烁 = shok
 3468. 爍 = shok
 3469. 玫 = mòi
 3470. 诈 = cha
 3471. 詐 = cha
 3472. 煞 = sat
 3473. 膜 = mo̍k
 3474. 焚 = fùn
 3475. 粘 = tsam
 3476. 摧 = tshui
 3477. 疫 = yi̍t
 3478. 幢 = tshông
 3479. 汝 = ngì
 3480. 毯 = thán
 3481. 挫 = tshò
 3482. 纺 = fóng
 3483. 紡 = fóng
 3484. 朽 = hiú
 3485. 锤 = chhùi
 3486. 錘 = chhùi
 3487. 兑 = thúi
 3488. 兌 = thúi
 3489. 辫 = phien
 3490. 辮 = phien
 3491. 堕 = thò
 3492. 墮 = thò
 3493. 笛 = tha̍k
 3494. 觅 = met
 3495. 覓 = met
 3496. 蔽 = pì
 3497. 谐 = hâi
 3498. 諧 = hâi
 3499. 氓 = mên
 3500. 蔑 = met
 3501. 沸 = pùi
 3502. 藉 = chia
 3503. 卸 = khé
 3504. 熄 = sit
 3505. 扁 = pién
 3506. 炭 = than
 3507. 慷 = khóng
 3508. 篷 = phùng
 3509. 眨 = sap
 3510. 譬 = phit
 3511. 叨 = thau
 3512. 蔬 = sṳ
 3513. 绸 = chhù
 3514. 綢 = chhù
 3515. 婿 = se
 3516. 寥 = liâu
 3517. 浇 = hiau
 3518. 澆 = hiau
 3519. 膏 = kò
 3520. 琢 = tok
 3521. 淑 = shuk
 3522. 叭 = pá
 3523. 弊 = pì
 3524. 灶 = tsàu
 3525. 醋 = chhṳ
 3526. 斌 = pin
 3527. 奠 = thièn
 3528. 屯 = thûn
 3529. 膨 = phong
 3530. 沦 = lùn
 3531. 淪 = lùn
 3532. 缕 = léu
 3533. 縷 = léu
 3534. 壤 = yòng
 3535. 冶 = yá
 3536. 暇 = hà
 3537. 揉 = yû
 3538. 萝 = lò
 3539. 蘿 = lò
 3540. 翔 = siòng
 3541. 蛛 = tû
 3542. 栗 = li̍t
 3543. 荫 = yìm
 3544. 蔭 = yìm
 3545. 讥 = ki
 3546. 譏 = ki
 3547. 葱 = chhûng
 3548. 蔥 = chhûng
 3549. 巩 = kiúng
 3550. 鞏 = kiúng
 3551. 粥 = tsuk
 3552. 斋 = tsai
 3553. 齋 = tsai
 3554. 迄 = hit
 3555. 帜 = tsì
 3556. 幟 = tsì
 3557. 菌 = khiûn
 3558. 铅 = yèn
 3559. 鉛 = yèn
 3560. 贿 = fùi
 3561. 賄 = fùi
 3562. 绒 = yûng
 3563. 絨 = yûng
 3564. 侣 = lí
 3565. 侶 = lí
 3566. 锻 = thon
 3567. 鍛 = thon
 3568. 谴 = khién
 3569. 譴 = khién
 3570. 汹 = hiûng
 3571. 洶 = hiûng
 3572. 敷 = fu
 3573. 宵 = siau
 3574. 讳 = vúi
 3575. 諱 = vúi
 3576. 锣 = lô
 3577. 鑼 = lô
 3578. 撼 = hám
 3579. 亨 = hên
 3580. 淌 = tshóng
 3581. 扛 = kong
 3582. 杉 = chham
 3583. 燥 = châu
 3584. 匀 = yûn
 3585. 勻 = yûn
 3586. 渺 = méu
 3587. 碟 = tia̍p
 3588. 嵌 = kham
 3589. 沃 = vok
 3590. 剖 = pho
 3591. 姬 = hi
 3592. 绰 = shok
 3593. 綽 = shok
 3594. 绞 = káu
 3595. 絞 = káu
 3596. 轴 = tshu̍k
 3597. 軸 = tshu̍k
 3598. 垒 = lúi
 3599. 壘 = lúi
 3600. 噪 = tshàu
 3601. 蕴 = vún
 3602. 蘊 = vún
 3603. 邵 = tsàu
 3604. 咋 = tsà
 3605. 坪 = phiâng
 3606. 佣 = yûng
 3607. 傭 = yûng
 3608. 卵 = lón
 3609. 昼 = chu
 3610. 晝 = chu
 3611. 憋 = phet
 3612. 奎 = khwuî
 3613. 捂 = ngù
 3614. 煎 = chiên
 3615. 蚀 = she̍t
 3616. 蝕 = she̍t
 3617. 熔 = yùng
 3618. 虾 = hà
 3619. 蝦 = hà
 3620. 谬 = méu
 3621. 謬 = méu
 3622. 绅 = shin
 3623. 紳 = shin
 3624. 镶 = siong
 3625. 鑲 = siong
 3626. 聋 = lûng
 3627. 聾 = lûng
 3628. 募 = mu
 3629. 垄 = lúng
 3630. 壟 = lúng
 3631. 彦 = nyèn
 3632. 彥 = nyèn
 3633. 翘 = khiâu
 3634. 翹 = khiâu
 3635. 趴 = phâ
 3636. 杏 = hen
 3637. 彰 = chông
 3638. 阐 = shèn
 3639. 闡 = shèn
 3640. 讼 = siùng
 3641. 訟 = siùng
 3642. 枢 = khi
 3643. 樞 = khi
 3644. 蒲 = phû
 3645. 泻 = sià
 3646. 瀉 = sià
 3647. 俭 = khiàm
 3648. 儉 = khiàm
 3649. 橡 = siòng
 3650. 溶 = yùng
 3651. 瀑 = phau
 3652. 疣 = yû
 3653. 扒 = pài
 3654. 琛 = tshim
 3655. 凹 = àu
 3656. 凸 = thie̍t
 3657. 頜 = ha̍p
 3658. 擲 = tshit
 3659. 鐒 = lò
 3660. 铹 = lò
 3661. 鍩 = na
 3662. 锘 = na
 3663. 鍆 = mùn
 3664. 钔 = mùn
 3665. 鐨 = fi
 3666. 镄 = fi
 3667. 鑀 = oi
 3668. 锿 = ôi
 3669. 鉲 = khà
 3670. 锎 = khôi
 3671. 鉳 = pet
 3672. 锫 = phì
 3673. 鋦 = khiu̍k
 3674. 锔 = khiu̍k
 3675. 鋂 = mî
 3676. 镅 = mî
 3677. 鈽 = pu
 3678. 钚 = pu
 3679. 錼 = nai
 3680. 镎 = nâ
 3681. 鈾 = yu
 3682. 铀 = yu
 3683. 鏷 = phù
 3684. 镤 = phù
 3685. 釷 = thú
 3686. 钍 = thú
 3687. 錒 = â
 3688. 锕 = â
 3689. 鎦 = liu
 3690. 镥 = liu
 3691. 鐿 = yi
 3692. 镱 = yi
 3693. 銩 = tiû
 3694. 铥 = tiû
 3695. 鉺 = ngí
 3696. 铒 = ngí
 3697. 鈥 = fó
 3698. 钬 = fó
 3699. 鏑 = tit
 3700. 镝 = tit
 3701. 鋱 = thi̍t
 3702. 铽 = thi̍t
 3703. 釓 = nga̍t
 3704. 钆 = nga̍t
 3705. 銪 = yû
 3706. 铕 = yû
 3707. 釤 = sân
 3708. 钐 = sân
 3709. 鉕 = ki
 3710. 钷 = ki
 3711. 釹 = Ńg
 3712. 钕 = Ńg
 3713. 鐠 = phú
 3714. 镨 = phú
 3715. 鈰 = sṳ
 3716. 铈 = sṳ
 3717. 鑭 = làn
 3718. 镧 = làn
 3719. 鎶 = kô
 3720. 錀 = lùn
 3721. 鐽 = tha̍t
 3722. 䥑 = ma̍k
 3723. 𨭆 = het
 3724. 𨨏 = pô
 3725. 𨭎 = hí
 3726. 𨧀 = hàn
 3727. 鑪 = lù
 3728. 鐳 = luì
 3729. 镭 = luì
 3730. 鍅 = fap
 3731. 钫 = fông
 3732. 氡 = tûng
 3733. 砈 = ngo
 3734. 釙 = pho
 3735. 钋 = pho
 3736. 鉍 = pit
 3737. 铋 = pit
 3738. 汞 = kúng
 3739. 鉈 = thò
 3740. 铊 = thò
 3741. 鉑 = pha̍k
 3742. 铂 = pha̍k
 3743. 銥 = yî
 3744. 铱 = yî
 3745. 鋨 = ngò
 3746. 锇 = ngò
 3747. 錸 = lòi
 3748. 铼 = lòi
 3749. 鎢 = vû
 3750. 钨 = vû
 3751. 鉭 = than
 3752. 钽 = than
 3753. 鉿 = kap
 3754. 铪 = kap
 3755. 鋇 = pi
 3756. 钡 = pi
 3757. 銫 = set
 3758. 铯 = set
 3759. 氙 = sien
 3760. 碘 = tièn
 3761. 碲 = ti
 3762. 銦 = yin
 3763. 铟 = yin
 3764. 銻 = thi
 3765. 锑 = thi
 3766. 鎘 = kak
 3767. 镉 = kak
 3768. 鈀 = pâ
 3769. 钯 = pâ
 3770. 銠 = ló
 3771. 铑 = ló
 3772. 釕 = liáu
 3773. 钌 = liáu
 3774. 鎝 = thap
 3775. 锝 = thap
 3776. 鉬 = muk
 3777. 钼 = muk
 3778. 鈮 = nì
 3779. 铌 = nì
 3780. 鋯 = ko
 3781. 锆 = ko
 3782. 鍺 = châ
 3783. 锗 = châ
 3784. 鈤 = ngit
 3785. 釔 = yet
 3786. 钇 = yet
 3787. 鍶 = sṳ̂
 3788. 锶 = sṳ̂
 3789. 銣 = lù
 3790. 铷 = lù
 3791. 鎵 = kâ
 3792. 镓 = kâ
 3793. 銼 = tshò
 3794. 锉 = tshò
 3795. 鑰 = yok
 3796. 钥 = yok
 3797. 硒 = sî
 3798. 氪 = khiet
 3799. 鬃 = tsung
 3800. 麝 = shà
 3801. 鵂 = hiu
 3802. 鸺 = hiu
 3803. 鶹 = liù
 3804. 鹠 = liù
 3805. 鴟 = tshi
 3806. 鸱 = tshi
 3807. 鴞 = hiau
 3808. 鸮 = hiau
 3809. 鷸 = lu̍t
 3810. 鹬 = lu̍t
 3811. 鷿 = phit
 3812. 䴙 = phit
 3813. 鸛 = kwòn
 3814. 鹳 = kwòn
 3815. 鵑 = ken
 3816. 鹃 = ken
 3817. 鸌 = vok
 3818. 鹱 = vok
 3819. 鴷 = lie̍t
 3820. 䴕 = lie̍t
 3821. 鵜 = thî
 3822. 鹈 = thî
 3823. 鶉 = shu̍n
 3824. 鹑 = shu̍n
 3825. 鸕 = lû
 3826. 鸬 = lû
 3827. 鶘 = fû
 3828. 鹕 = fû
 3829. 鷂 = yàu
 3830. 鹞 = yàu
 3831. 螯 = ngâu
 3832. 螿 = tsiong
 3833. 螞 = ma
 3834. 蟻 = ngie
 3835. 螇 = hi
 3836. 螰 = lu̍k
 3837. 蟋 = sit
 3838. 蟀 = sut
 3839. 蟪 = fùi
 3840. 蛄 = kui
 3841. 螗 = thong
 3842. 磷 = lìn
 3843. 囓 = ngat
 3844. 萎 = vúi
 3845. 暮 = mù
 3846. 齋 = tsai
 3847. 墟 = hi
 3848. 懋 = mèu
 3849. 鼬 = yù
 3850. 鼴 = yén
 3851. 鼫 = sha̍k
 3852. 蟾 = sha̍m
 3853. 蛤 = khap
 3854. 蚌 = phóng
 3855. 蜊 = lì
 3856. 蜥 = sit
 3857. 蜴 = thit
 3858. 蜻 = tshiang
 3859. 虰 = then
 3860. 蜓 = thin
 3861. 蚊 = mûn
 3862. 蠅 = yîn
 3863. 蟬 = sha̍m
 3864. 蝉 = sha̍m
 3865. 蜩 = thiâu
 3866. 蜺 = nyi̍h
 3867. 螓 = tshîn
 3868. 蝴 = fû
 3869. 蜞 = khî
 3870. 蝘 = yén
 3871. 蜓 = thîn
 3872. 蠕 = nu̍k
 3873. 蝍 = tsit
 3874. 蛉 = lîn
 3875. 蝯 = yen
 3876. 蜼 = vúi
 3877. 蚯 = hiu
 3878. 蚓 = yin
 3879. 蛄 = kui
 3880. 螢 = yîn
 3881. 萤 = yîn
 3882. 螽 = tsung
 3883. 亱 = yà
 3884. 啼 = thâi
 3885. 焉 = yên
 3886. 雋 = tsùn
 3887. 掔 = khen
 3888. 髦 = mâu
 3889. 鑒 = kam
 3890. 鉴 = kam
 3891. 趾 = tsí
 3892. 酈 = lì
 3893. 郦 = lì
 3894. 櫛 = tsiet
 3895. 櫬 = tshàng
 3896. 榇 = tshàng
 3897. 橘 = kit
 3898. 橢 = thó
 3899. 椭 = thó
 3900. 樗 = shu
 3901. 翹 = khiâu
 3902. 翘 = khiâu
 3903. 熠 = sip
 3904. 弩 = nú
 3905. 瓣 = phàn
 3906. 蕊 = lúi
 3907. 蕋 = lúi
 3908. 癰 = yung
 3909. 痈 = yung
 3910. 瘡 = tshong
 3911. 疮 = tshong
 3912. 疤 = pa
 3913. 瘰 = lô
 3914. 癧 = le̍t
 3915. 疬 = le̍t
 3916. 瘍 = yông
 3917. 疡 = yông
 3918. 癭 = yin
 3919. 瘿 = yin
 3920. 瘤 = liû
 3921. 癤 = tsiet
 3922. 痧 = sa
 3923. 疸 = tàn
 3924. 癉 = thán
 3925. 疹 = tsín
 3926. 疝 = sán
 3927. 竅 = khiàu
 3928. 髓 = siói
 3929. 體 = thí
 3930. 酶 = môi
 3931. 噬 = tshí
 3932. 醯 = hi
 3933. 溼 = ship
 3934. 蠱 = kú
 3935. 澱 = thîn
 3936. 巫 = mû
 3937. 覡 = shàng
 3938. 繫 = hì
 3939. 鶚 = ngo̍k
 3940. 鹗 = ngo̍k
 3941. 鴇 = páu
 3942. 鸨 = páu
 3943. 膿 = nùng
 3944. 脓 = nùng
 3945. 輻 = fuk
 3946. 懿 = yì
 3947. 禳 = yông
 3948. 洄 = fûi
 3949. 糯 = nò
 3950. 餚 = ngâu
 3951. 緋 = fui
 3952. 绯 = fui
 3953. 鰲 = ngâu
 3954. 鳌 = ngâu
 3955. 鱗 = lîn
 3956. 鳞 = lîn
 3957. 魨 = thûn
 3958. 鲀 = thûn
 3959. 鰻 = màn
 3960. 鳗 = màn
 3961. 鰭 = khî
 3962. 鳍 = khî
 3963. 鱷 = ngo̍k
 3964. 鳄 = ngo̍k
 3965. 鱔 = shen
 3966. 鳝 = shen
 3967. 鰓 = soi
 3968. 鳃 = soi
 3969. 鱺 = lî
 3970. 鲡 = lî
 3971. 鰱 = lien
 3972. 鲢 = lien
 3973. 鰭 = khî
 3974. 鳍 = khî
 3975. 鯧 = tshong
 3976. 鲳 = tshong
 3977. 鰨 = thap
 3978. 鳎 = thap
 3979. 鯛 = thiâu
 3980. 鲷 = thiâu
 3981. 鯔 = tsṳ
 3982. 鲻 = tsṳ
 3983. 鱊 = yu̍t
 3984. 鰈 = thia̍p
 3985. 鲽 = thia̍p
 3986. 鰜 = kiam
 3987. 鳒 = kiam
 3988. 豦 = kí
 3989. 麔 = khiù
 3990. 猩 = sen
 3991. 猱 = nâu
 3992. 狒 = fùi
 3993. 玃 = khiok
 3994. 胱 = kwong
 3995. 苷 = kam
 3996. 芹 = khiûn
 3997. 噬 = tshí
 3998. 遞 = thì
 3999. 晰 = sit
 4000. 嘌 = phiau
 4001. 甾 = tsai
 4002. 摺 = tsap
 4003. 鹼 = kán
 4004. 碱 = kán
 4005. 鹻 = kiàm
 4006. 酰 = hi
 4007. 醇 = shu̍n
 4008. 霉 = môi
 4009. 蔔 = phe̍t
 4010. 麝 = shà
 4011. 籲 = yok
 4012. 鬱 = yut
 4013. 鱻 = sien
 4014. 豔 = yám
 4015. 齉 = nóng

--Hak-ngìn (talk) 12:22, 18 October 2013 (UTC)