Sites using MediaWiki/vi

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

This is a list of sites that are using MediaWiki, and that are written or provided in Vietnamese language.


Dưới đây là danh sách (chưa hoàn chỉnh) các website tiếng Việt đã sử dụng phần mềm MediaWiki. Nếu bạn biết thêm xin hãy tự nhiên bổ sung.

;Tiêu đề - [http://www.ví dụ.org/ ví dụ.org] : mô tả ngắn gọn


T[edit]

Thư viện Khoa học VLOS -
Chuyên về lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ
Tra từ Wikipedia
Hệ thống từ điển chuyên ngành mở