Manual:pagelinks table

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:Pagelinks table and the translation is 22% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tiếng Việt • ‎Yorùbá • ‎español • ‎français • ‎中文 • ‎日本語
Manual:Contents MediaWiki database layout pagelinks table


MediaWiki phiên bản: 1.5

Ghi nhận tất cả liên kết nội bộ của Wiki.

Mỗi mục chứa ID trang nguồn cùng với không gian tên (số) và tên bài viết (chữ) được liên kết đến. ID của trang nguồn có thể xuất hiện nhiều lần, bằng số liên kết nội bộ chứa trong nó, tuy nhiên chỉ có thể có một mục cho mỗi liên kết tương ứng với một ID (nếu không MySQL sẽ báo lỗi).

Lưu ý rằng trang đích có thể tồn tại hoặc không, do những sự đổi tên hay xoá theo thời gian.

The table was introduced in version 1.5. It is the result of merging the links table and the brokenlinks table of version 1.4. Regenerating the pagelinks table is always possible using the rebuildall.php maintenance script.

Fields

pl_from

Key to the page_id of the page containing the link.

pl_from_namespace

MediaWiki phiên bản: 1.24

page_namespace of the page containing the link.

pl_namespace

Key to page_namespace of the target page. The target page may or may not exist, and due to renames and deletions may refer to different page records as time goes by.

pl_title

Key to page_title of the target page. The target page may or may not exist, and due to renames and deletions may refer to different page records as time goes by. Spaces are converted to underscores, and the first letter is automatically capitalized. So for example, a link to foo bar would have a pl_title of "Foo_bar".

Schema summary

MediaWiki phiên bản: 1.26

DESCRIBE pagelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
| pl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki phiên bản: 1.24 – 1.25

DESCRIBE pagelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_from_namespace | int(11)     | NO  |   | 0    |    |
| pl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki phiên bản: 1.10 – 1.23

DESCRIBE pagelinks;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from   | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_namespace | int(11)       | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki phiên bản: 1.5 – 1.9

DESCRIBE pagelinks;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from   | int(8) unsigned   | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_namespace | int(11)       | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+