සමට:Apex

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Skin:Apex and the translation is 83% complete.
MediaWiki skins manual - category
OOjs UI icon layout-ltr.svg
Apex
Release status: beta
Apex skin - example screenshot.png
License GNU General Public License 2.0 or later
Download
Example Example on Skins wiki
Public wikis using 50 (Ranked 53rd)
Public wikis using as default skin 5
Translate the Apex skin if it is available at translatewiki.net
Vagrant role apex
Issues : Open tasks · Report a bug

Apex විවිධ ප්රමාණවලින් තිර ප්රතිචාර සඳහා සැලසුම් කරන ලද සම වේ. එය තවමත් සංවර්ධනය යටතේ සංකල්පයක් වේ. එහි ප්රධාන ලක්ෂණ එක් පිටුවේ රස යටපත් නොකර එය පහසු කරමින්, පිටුවේ අයිතියdf මත පියාසර තහනම්-ඉවත් මෙනුව බවට පටුන ඉවත් dවෙමින් ඇත.

This skin may not work correctly on mobile devices.

== ස්ථාපන ==e

  • If using Vagrant , install with vagrant roles enable apex -p

Manual installation

  • Download and place the file(s) in a directory called apex in your skins/ folder.
  • Add the following code at the bottom of your LocalSettings.php:
wfLoadSkin( 'apex' );
  • Yes Done - Navigate to Special:Version on your wiki to verify that the skin is successfully installed.

To users running MediaWiki 1.24 or earlier:

The instructions above describe the new way of installing skins using wfLoadSkin(), since MediaWiki 1.25. If you need to install this skin in earlier versions, instead of wfLoadSkin( 'apex' );, you need to use:

require_once "$IP/skins/apex/apex.php";

(To run a skin on an earlier release, you may need to download the version of it tagged for that release from Special:SkinDistributor.)