ShoutWiki

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page ShoutWiki and the translation is 100% complete.

ShoutWiki是一个免费的 Wiki 托管服务(Wiki农场),由MediaWiki强力驱动,且闻名于其众多独特的MediaWiki扩展。 许多ShoutWiki的员工亦为MediaWiki的开发人员。可参见ShoutWiki的网站关于ShoutWiki的页面获取更多信息。 ShoutWiki也有自己的Gerrit 群組,由ShoutWiki职员內的开发者们所组成。

扩展插件

ShoutWiki使用了众多Wikimedia姊妹网站都在使用的扩展,此外还使用了他们自行开发的扩展。这些自行开发的扩展的源代码可从Wikimedia的git仓库(官方代码仓库)或这些扩展位于本Wiki的介绍页面上了解获取。访问Category:Extensions by ShoutWiki可见由ShoutWiki编写的扩展列表。

参见