ବୋତାମ

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Button and the translation is 100% complete.

ବୋତାମ ସୁଚାେ ଜେ

  • page tab, ଗୋତିେ ବୋତାମ ଜାହା ପରୁସଥା କୁ ଦାରଙସାେ (ଜଥଆ ାାଲୋଚନା.ସାମପାଦନା, ିତିହାସ ିତଯାଦି)
  • editor button, ଗୋତିେ ବୋତାମ ଜାହା toolbar ରେ ସମପାଦନାର ମାଧୟମ ଭାବେ ଥାେ (ଜଥା "bold" ପାଁି "B" ିତୟାଦି.)