காட்சிதொகுப்பி/வலைவாசல் /விசைப்பலகை சுருக்குவழிகள்

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 22% complete.

இந்த பக்கம் காட்சிதொகுப்பியின் மூலம் செயல்படும் பல்வேறு சுட்டி மற்றும் விசைபலகை ஆணைகளை பற்றி விளக்குகிறது.தாங்கள் பயன்மிகு புதிய ஆணைகள் மற்றும் முன்னரே உள்ளவற்றில் உள்ள குறைகளை பற்றி பின்னூட்டப் பக்கம் என்ற பக்கத்தில் தெரியப்படுத்தவும்.

For the full list of Wikipedia shortcuts, see: w:WP:Keyboard shortcuts.

பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சுருக்க வழிகள்

கணிப்பொறி சுருக்கவழி செயல் Icon மாக் சுருக்கவழி

Ctrl+B தடித்த OOjs UI icon bold-b.svg ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Italic OOjs UI icon italic-i.svg ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Insert link OOjs UI icon link-ltr.svg ⌘ Cmd+K

Ctrl+⇧ Shift+K Insert citation OOjs UI icon quotes-ltr.svg குறிப்பிடு ⌘ Cmd+⇧ Shift+K

Ctrl+X Cut ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Copy ⌘ Cmd+C

Ctrl+V இணை ⌘ Cmd+V

Ctrl+⇧ Shift+V Paste as plain text ⌘ Cmd+⇧ Shift+V

Ctrl+Z மீளமை OOjs UI icon arched-arrow-rtl.svg ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z Redo OOjs UI icon arched-arrow-ltr.svg ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ Indent list OOjs UI icon indent-ltr.svg Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ Outdent list OOjs UI icon outdent-ltr.svg ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ or Ctrl+M Clear formatting OOjs UI icon cancel.svg ⌘ Cmd+\ or ⌘ Cmd+M

Alt+s Save மாற்றங்களைப் பதிப்பிடுக… Ctrl+⌥ Option+s

Template editor dialog shortcuts and keyboard interactions

These shortcuts only apply when editing a template instance in the pop-up dialog. Those marked with a * only apply in the cases of multi-part template content. The shortcuts can be used to turn a single template into multi-part template content by adding another template or a wikitext part.

PC shortcut Action Icon Mac shortcut

Spacebar Toggle a checkbox, adding or removing a parameter Spacebar

↵ Enter Add a parameter and immediately switch the focus to the input to start adding a value ↵ Enter

Ctrl+⇧ Shift+D Add an undocumented parameter ⌘ Cmd+⇧ Shift+D

Ctrl+D Add a template* (linked, not nested) OOjs UI icon puzzle-ltr.svg ⌘ Cmd+D

Ctrl+⇧ Shift+Y Add a wikitext part* OOjs UI icon wikiText.svg ⌘ Cmd+⇧ Shift+Y

Ctrl+Del Delete a part (template or wikitext) when selected in the sidebar* OOjs UI icon trash.svg ⌘ Cmd+Del

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part up when selected in the sidebar* OOjs UI icon upTriangle.svg ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part down when selected in the sidebar* OOjs UI icon downTriangle.svg ⌘ Cmd+⇧ Shift+

சுட்டி மற்றும் விசைபலகை குருக்கீடுகளின் முழுப்பட்டியல்

Feature Action Action
Move cursor with mouse சொடுக்கப்படுகிறது
Move cursor with keyboard திசை பொத்தான்கள்[1]
உள்ளடக்கத்தை சுட்டி கொண்டு தேர்ந்தெடு இழுக்கப்படுகிறது
உள்ளடக்கத்தை சுட்டி கொண்டு தேர்ந்தெடு இரட்டை மற்றம் மும்மை சொடுக்கு
உள்ளடக்கத்தை விசைபலகை கொண்டு தேர்ந்தெடு Shift + (Direction keys[1])
சொல்லை சுட்டி கொண்டு தேர்ந்தெடு சொல்லை இருமுறை சொடுக்கவும்
Select block with mouse Triple click block
தேர்ந்தெடுத்ததை சுட்டி கொண்டு சரி செய் Shift + சொடுக்கு
Load insertion formatting from content Move cursor
உரையை தட்டச்சு செய்க எழுத்து மற்றும் எண் பொத்தான்கள்
சிறப்பு எழுத்துருக்களை தட்டச்சு செய்க Multiple character or number keys using an input method editor
விசைபலகை கொண்டு நீக்கு ← Backspace மற்றும் Delete
சொல்லை விசைபலகை கொண்டு நீக்கு Alt+← Backspace மற்றும் Alt+Delete ⌥ Option+← Backspace மற்றும் ⌥ Option+Delete
விசைபலகை கொண்டு வரியை நீக்கு Ctrl+← Backspace மற்றும் Ctrl+Delete ⌘ Command+← Backspace மற்றும் ⌘ Command+Delete
விசைபலகை கொண்டு மீள்வி Ctrl+Z ⌘ Command+Z
விசைபலகை கொண்டு மீள்வி Ctrl+⇧ Shift+Z ⌘ Command+⇧ Shift+Z
விசைபலகை கொண்டு தேர்ந்தெடுத்ததை நகலெடு Ctrl+C ⌘ Command+C
விசைபலகை கொண்டு தேர்ந்தெடுத்ததை நகர்த்து Ctrl+X ⌘ Command+X
விசைபலகை கொண்டு தேர்ந்தெடுத்ததை ஓட்டு Ctrl+V ⌘ Command+V
Copy selection from menu "Copy" in context or browser menu
Cut selection from menu "Cut" in context or browser menu
Paste selection from menu "Paste" in context or browser menu
Highlight object with mouse சொடுக்கப்படுகிறது
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with mouse கருவிபட்டையின் தடித்த உரை கருவி சொடுக்கப்படுகிறது
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with mouse Click italic tool in toolbar
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with keyboard Ctrl+B ⌘ Command+B
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with keyboard Ctrl+I ⌘ Command+I
Split block with keyboard ↵ Enter
Merge blocks with keyboard Backspace at beginning or delete at end of block boundary
Switch the direction you write in between right-to-left and left-to-right Ctrl+⇧ Shift+X ⌘ Command+⇧ Shift+X

Notes

  1. 1.0 1.1 திசை நகர்வு பொத்தான்கள்:மேல்,கீழ்,இடது,வலது,பக்க மேல் நகர்வு,பக்க கீழ் நகர்வு