User talk:Shavtay

Jump to navigation Jump to search

About this board

Nemo bis (talkcontribs)
Reply to "Hooks"
מלא כל הארץ כבודי (talkcontribs)

בהתייחסות סתמית יש לכתוב בלשון זכר אף אם זה מתייחס גם לנקבה. אנא בטל/י את יתר עריכותיך שבהן שינית את לשון הזכר לנקבה

Shavtay (talkcontribs)

עברית היא שפה עתיקה ופעם נשים לא היו נספרות, אבל אנחנו היום במאה ה 21 וחצי מאוכלוסיית ישראל הן נשים

מלא כל הארץ כבודי (talkcontribs)

זה לא משנה מה היה פעם לעומת עכשיו. כללי העברית הם שבהתייחסות סתמית כותבים בלשון זכר וניתן להוסיף הבהרה שמדובר גם בפנייה לנשים אך אין צורך כי זה ברור מאליו. ולהזכירך חצי מאוכלוסיית ישראל היא גברים אז למה את/ה מתעלם/ת מהם? כל עוד נצמדים לכללי העברית אף אחד/ת לא נעלב/ת (מלבד אולי משוגעים/ות), ברגע ששוברים אותם אז צריך להתחשב בכולם לא רק בחצי.

Reply to "לשון זכר ונקבה"
There are no older topics