User:TJones (WMF)/Notes/Khmer Reordering/Examples/More

From mediawiki.org

See Khmer Reordering/Examples for details of what's going on here. These are additional examples of Khmer syllables that I have automatically re-ordered. The main Examples page should have a representative sample of the re-orderings that are being done. Here I have included the rest of the syllables I found in my sample of 5,000 Khmer Wikipedia articles.

Questionably Reordered Syllables[edit]

These seem to be in the correct order, but they look different in all or most fonts—usually involving ះ, or ្រ. Also see the main sample.

Questionably Reordered Syllables
rewritten original context
ចេះ ( ច + េ + ះ ) ចះេ ( ច + ះ + េ ) ...តមិនរូច។ ឮេចលងេចះេធើខមដូេចះ ខំបេងេះ...
ចែះ ( ច + ែ + ះ ) ចះែ ( ច + ះ + ែ ) ...យន ែតេកពុំរួច េចះែតពីេដក និងរ។ េឃើ...
ឆ្ពោេះ ( ឆ + ្ព + ោ + េ + ះ ) ឆ្ពោះេ ( ឆ + ្ព + ោ + ះ + េ ) ...ចេញពីថិវង្កៈឆ្ពោះេទៅមុខត្រង់យើងនឹ...
ជិេះ ( ជ + ិ + េ + ះ ) ជិះេ ( ជ + ិ + ះ + េ ) ...វញ បងខំជិះមុខ ខំជិះេយ េយើងជិះមិនសូវេ...
តេែះ ( ត + េ + ែ + ះ ) តេះែ ( ត + េ + ះ + ែ ) ...។ ខំញ័រខនដូចកូនសតេះែតដឹង េចលងេហើយ!...
ទេះ ( ទ + េ + ះ ) ទះេ ( ទ + ះ + េ ) ...ខំំងពីរក់ នំបររេទះេចំរេឯេះជ័យ ចយបែ...
នេះ ( ន + េ + ះ ) នះេ ( ន + ះ + េ ) ...ឬបររេទះ ត់ម ផវេនះេទ េះម៉ងេគចសតវដូ...
ផេះ ( ផ + េ + ះ ) ផះេ ( ផ + ះ + េ ) ...ស សីធម “ េបើសិន ផះេជិតេគ េម៉ះសមនិងេ...
យេះ ( យ + េ + ះ ) យះេ ( យ + ះ + េ ) ...ញ់ឮសូរំងៗ សឹងែតរយះេមឃ ខំខំតង់ទឹកង េ...
រិេះ ( រ + ិ + េ + ះ ) រិះេ ( រ + ិ + ះ + េ ) ...រណ៍​ទិញ​-ជួល​ ​9រិះេ-ផុរ​ច​ហាស​បេ​...
រុេះ ( រ + ុ + េ + ះ ) រុះេ ( រ + ុ + ះ + េ ) ...រធ្វើកូដកម្ម" ឬរុះេសំណុំសម្រាប់កន...
លុែះ ( ល + ុ + ែ + ះ ) លុះែ ( ល + ុ + ះ + ែ ) ...ែភកេហើយេមើលេ ។ លុះែសកេឡើង ប់ែតេឃើញ...
លោេះ ( ល + ោ + េ + ះ ) លោះេ ( ល + ោ + ះ + េ ) ...ដីដាក់នាង មិនសូវលោះេពល។...
សេះ ( ស + េ + ះ ) សះេ ( ស + ះ + េ ) ...ថេយមក បងសីខំក៏សះេសើយ ប៉ុែនពីរបីៃ...
សែះ ( ស + ែ + ះ ) សះែ ( ស + ះ + ែ ) ...ឃើញៃព ន់ជ័យម ក៏សះែហលេមែតមង។ េេពលែ...
អេះ ( អ + េ + ះ ) អះេ ( អ + ះ + េ ) ...ឡើងវញ បពនក៏ឈប់េអះេ។ ប់ពីៃថេះតេ ក៏...
ត្រៀ ( ត + ្រ + ៀ ) តៀ្រ ( ត + ៀ + ្រ ) ...ប្អូនមាមីងជួបជុំតៀ្របត្រា មើលមកខ្លួ...
ត្រែ ( ត + ្រ + ែ ) តែ្រ ( ត + ែ + ្រ ) ...ប៉ះនិងថ្មបែកផ្កាតែ្រង។ នៅក្បែរទឹកជ...
ទ្រេ ( ទ + ្រ + េ ) ទេ្រ ( ទ + េ + ្រ ) ...ទាំងឡាយ ដើមឈើដែលទេ្រតទៅទិសខាង​កើត ទេ...
ប្រើ ( ប + ្រ + ើ ) បើ្រ ( ប + ើ + ្រ ) ...(មិនបើ្រដើមទ្រូងដូចសព្វ...
ប្រៀ ( ប + ្រ + ៀ ) បៀ្រ ( ប + ៀ + ្រ ) ...ភាគរយប៉ុណ្ណោះ បើបៀ្របធៀបទៅនឹងមុនឆ្នាំ...
ប្រែ ( ប + ្រ + ែ ) បែ្រ ( ប + ែ + ្រ ) ...គូវ បន្ទាប់មកមានបែ្រកមួយឈោ្មះបែ្រកកំ...
ព្រៀ ( ព + ្រ + ៀ ) ពៀ្រ ( ព + ៀ + ្រ ) ...ធពេញចិត្តក៏ព្រមពៀ្រងគ្នា ព្រឹកឡើងដាំ...
ព្រេ ( ព + ្រ + េ ) ពេ្រ ( ព + េ + ្រ ) ...ច ផ្ដែរ និង សសរពេ្រជ ធ្វើអំពីថ្មភក់...
ព្រៃ ( ព + ្រ + ៃ ) ពៃ្រ ( ព + ៃ + ្រ ) ...ស្រមកុដិនៅខាងជាយពៃ្រ១ នៅទៀបជនបទនោះមា...
ម្រេ ( ម + ្រ + េ ) មេ្រ ( ម + េ + ្រ ) ...តាមសេចកី្ដសមេ្រចរបស់សមាជលើកទី...
ស្រេ ( ស + ្រ + េ ) សេ្រ ( ស + េ + ្រ ) ...ត្រូវ​ស្ដេច​ចាម​សេ្រន្ទ្រា​ ​ជា​ស្ដេ...
ស្រែ ( ស + ្រ + ែ ) សែ្រ ( ស + ែ + ្រ ) ...ញសុំចែកស្រែចំការសែ្ររបស់ខែ្មរក្រោមតាំ...
ស្រោ ( ស + ្រ + ោ ) សោ្រ ( ស + ោ + ្រ ) ...ទឹក សម្រាប់ស្រោចសោ្រប តាមតម្រូវការក...
ហ្វ្រេ ( ហ + ្វ + ្រ + េ ) ហ្វេ្រ ( ហ + ្វ + េ + ្រ ) ...កើតគឺលោក ព្យែរ ហ្វេ្រឌី បារុន ដឺ គូប៊ែ...

Visible Duplicates[edit]

These multiple vowels and other diacritics always show up in all the fonts I have tried. Also see the main sample.

Visible Duplicates
rewritten original context
កេ៏ ( ក + េ + ៏ ) ក៏េេ ( ក + ៏ + េ + េ ) ...កេងេខៀវ េគមកច់យក៏េេហើយ។ ជមឺេនះ ជមឺេ...
ខេំ ( ខ + េ + ំ ) ខំេេ ( ខ + ំ + េ + េ ) ...ផះ។ ជួនលចូលបនប់យខំេេគឯងគប់រកែត អកេដ...
ងេ ( ង + េ ) ងេេ ( ង + េ + ) ...រកេធើឱ បងសីខំមងេេហើយ។ ក់ៗសុទែត ក...
ងេ់ ( ង + េ + ់ ) ង់េេ ( ង + ់ + េ + េ ) ...កៃពភំ។ ឯពះសងែដលគង់េេលើភំែតងែតនិយប់េ...
ចេ ( ច + េ ) ចេេ ( ច + េ + ) ...ព្រះស្នំក្រមការចេេញទៅ ជួបជុំនឹងព...
ឆ្នាំ ( ឆ + ្ន + ា + ំ ) ឆ្នាាំ ( ឆ + ្ន + ា + + ំ ) ...៣ នៃឆ្នាំចាស់ដូចឆ្នាាំបន្ទាប់) គេត្រូ...
ញេ ( ញ + េ ) ញេេ ( ញ + េ + ) ...វញ??? - េច លងអញេេពលែដលឯងេចញេសំកេេ...
តេ ( ត + េ ) តេេ ( ត + េ + ) ...លឆងទេនពីេតើយងេកើតេេតើយ ងលិច។ អកលេែ...
តេ់ ( ត + េ + ់ ) ត់េេ ( ត + ់ + េ + េ ) ...ស ។ លុះេកេឡើងនរត់េេទៀត រត់ផងែសកផង។...
ទេ ( ទ + េ ) ទេេ ( ទ + េ + ) ...កទៅអភិវឌ្ឃន៍ ប្រទេេសជាតិ និង​ គ្រូ...
នេ ( ន + េ ) នេេ ( ន + េ + ) ...កយែភកតីេរ េលើសមុនេេទៀត។ េេពលថរេចះែ...
នេ់ ( ន + េ + ់ ) ន់េេ ( ន + ់ + េ + េ ) ...យ។ បងខំេដកឈឺមិនន់េេឡើយេទ េះែតេចលងត់...
បេ់ ( ប + េ + ់ ) ប់េេ ( ប + ់ + េ + េ ) ...ចសី នៃផេះ ក់មកកប់េេជើងភំ។ ប់ំងពីេព...
បេ់ ( ប + េ + ់ ) ប់េេ ( ប + ់ + េ + េ ) ...ចសី នៃផេះ ក់មកកប់េេជើងភំ។ ប់ំងពីេព...
ពើ ( ព + ) ពីេេ ( ព + ី + េ + េ ) ...យេរឿង េនះប់ខំៈ លពីេេកង នសង់ខមេច់យពីេ...
ពេ ( ព + េ ) ពេេ ( ព + េ + ) ...ងច្រើន ជាពិសេសពេេលរដូវចូលឆ្នាំខ...
យេ ( យ + េ ) យេេ ( យ + េ + ) ...អងឹង ប់ែតអងឹងេះ យេេដើមឬសីេធើេយេជើង...
សេ ( ស + េ ) សេេ ( ស + េ + ) ...ទួលមិនរួចផង ពិេសសេេពលរដូវវស។ ម៉ងេទៀ...
សេំ ( ស + េ + ំ ) សំេេ ( ស + ំ + េ + េ ) ...ចជុលេបុកសតពស់ នសំេេភំន់ជ័យ េហើយនយខ...
ហា ( ហ + ា ) ហាា ( ហ + ា + ) ...ជារាជធានីនៅសម័យមហាានគរ។ សែលមកពីពាក...

Original Is More Common[edit]

These look the same or very similar when rewritten, but the rewritten form is much less common (in my sample), which makes me worry. Also see the main sample.

Original Is More Common
rewritten original context
កែ់ ( ក + ែ + ់ ) ក់ែ ( ក + ់ + ែ ) ...នបប់ែដរ រូបរកយស់ក់ែដលនយុង ៦០ំេេហើយ...
កែ៏ ( ក + ែ + ៏ ) ក៏ែ ( ក + ៏ + ែ ) ...ថេយមក ជមឺរបស់ ត់ក៏ែបខុសពីធម គឺត់តឡ...
ខេំ ( ខ + េ + ំ ) ខំេ ( ខ + ំ + េ ) ...ផះ។ ជួនលចូលបនប់យខំេេគឯងគប់រកែត អកេ...
ខែំ ( ខ + ែ + ំ ) ខំែ ( ខ + ំ + ែ ) ...ញ ដូេចះប់ែតបងបុសខំែសកប់ បងសីខំៈ -...
ងេ់ ( ង + េ + ់ ) ង់េ ( ង + ់ + េ ) ...កៃពភំ។ ឯពះសងែដលគង់េេលើភំែតងែតនិយប់េ...
ចា៎ះ ( ច + ា + ៎ + ះ ) ច៎ាះ ( ច + ៎ + ា + ះ ) ...ត ពោល​គឺ ាះ (ឧ. ច៎ាះ, អាះ) ីះ (ឧ. យីះ...
ចែំ ( ច + ែ + ំ ) ចំែ ( ច + ំ + ែ ) ...លាភធំ ណាស់ ជាលាភចំែឡកជាងសព្វថៃ្ង»។...
ដេំ ( ដ + េ + ំ ) ដំេ ( ដ + ំ + េ ) ...យើង។ ចំែណកខំនេធើដំេណើរ េេលងផះបងបុស...
តេ់ ( ត + េ + ់ ) ត់េ ( ត + ់ + េ ) ...េះយុ ៩៧ំនប់។ លត់េរស់ ត់គឺ គូធប់មួ...
នែ់ ( ន + ែ + ់ ) ន់ែ ( ន + ់ + ែ ) ...លុះដល់ៃថែសកេឡើង ន់ែតឈឺធន់ែថមេទៀត ប...
បេ់ ( ប + េ + ់ ) ប់េ ( ប + ់ + េ ) ...មនែទន េះែតេពលេះយប់េមើលែលងល់េ េហើយ។...
បែ់ ( ប + ែ + ់ ) ប់ែ ( ប + ់ + ែ ) ...។ លុះ ដល់េពលយប់ ប់ែតត់ចុះេឡើង េពញែ...
មុាំ ( ម + ុ + ា + ំ ) មុំា ( ម + ុ + ំ + ា ) ...ង។ មិនដូចភាសារ៉ូមុំាងផេ្សងៗទាំងអស់នោះ...
លេ់ ( ល + េ + ់ ) ល់េ ( ល + ់ + េ ) ...បនអីំងអស់។ លុះ ដល់េពលយប់ ប់ែតត់ចុះេ...
លែ់ ( ល + ែ + ់ ) ល់ែ ( ល + ់ + ែ ) ...ង គឺេដើមីបងសីខំ ល់ែតេអកំងពីរមកែសនេ...
សេ់ ( ស + េ + ់ ) ស់េ ( ស + ់ + េ ) ...កៗ ែតត់ន រសបយចិតស់េពល េឃើញខំតឡប់មក...
សេំ ( ស + េ + ំ ) សំេ ( ស + ំ + េ ) ...គូធប់មួយងធំេេះសំេង នរនេះមួយត់ ចស់េ...
ស្ត្រឹ ( ស + ្ត + ្រ + ឹ ) ស្រ្តឹ ( ស + ្រ + ្ត + ឹ ) ...កពីពាក្យបាលី ឬសំស្រ្តឹត មកពីការផ្សំរវា...
ហ្គ្រូ ( ហ + ្គ + ្រ + ូ ) ហ្រ្គូ ( ហ + ្រ + ្គ + ូ ) ...យគ្នា គឺ រ៉ូឌ្រីហ្រ្គូ និង ហ្រ្គូហ្សា...
ស្ក្រី ( ស + ្ក + ្រ + ី ) ស្រ្កី ( ស + ្រ + ្ក + ី ) ...នស្រាប់។ នៅក្នុងស្រ្កីបអ្នកនិពន្ធត្រូ...

Consonants Swaps[edit]

These all have ្រ before another subscript consonant. Also see the main sample.

Consonants Swaps
rewritten original context
ក្ដ្រ ( ក + ្ដ + ្រ ) ក្រ្ដ ( ក + ្រ + ្ដ ) ...ទ្រង់ឈ្ងោកព្រះភ័ក្រ្ដ សំលឹងទៅព្រះធរណី...
ក្ត្រ ( ក + ្ត + ្រ ) ក្រ្ត ( ក + ្រ + ្ត ) ...២៤ម៉ែត្រ។ ព្រះភ័ក្រ្តព្រះអង្គ ត្រូវបែ...
ក្ត្រា ( ក + ្ត + ្រ + ា ) ក្រ្តា ( ក + ្រ + ្ត + ា ) ...គួចគិតស្រមៃ វង់ភក្រ្តាប្រិមប្រិយ កល្យា...
ង្ក្រ ( ង + ្ក + ្រ ) ង្រ្ក ( ង + ្រ + ្ក ) ...លះ​ ផ្ទំ​ខ្លះ​ ចង្រ្កម​ខ្លះ​ ក្នុង​ផែ...
ង្ក្រា ( ង + ្ក + ្រ + ា ) ង្រ្កា ( ង + ្រ + ្ក + ា ) ...ទ្រង់លើកកងទ័ពទៅបង្រ្កាបអ្នកសំអាងសិទ្ធិ...
ង្ក្រឹ ( ង + ្ក + ្រ + ឹ ) ង្រ្កឹ ( ង + ្រ + ្ក + ឹ ) ...ជាក្លាយមកពីភាសាសង្រ្កឹត (सांख्य) ដែលជា...
ង្ក្រេ ( ង + ្ក + ្រ + េ ) ង្រ្កេ ( ង + ្រ + ្ក + េ ) ...ទម្លាក់​គ្រាប់​អង្រ្កេម​អង្រ្កម​ចេញ​ម...
ង្គ្រ ( ង + ្គ + ្រ ) ង្រ្គ ( ង + ្រ + ្គ ) ...សុតៈ និងចាគោ ។ បង្រ្គប់ជាប្រាំមួយ បញ...
ង្គ្រា ( ង + ្គ + ្រ + ា ) ង្រា្គ ( ង + ្រ + ា + ្គ ) ...ងដំណំក្នុងអំឡុងសង្រា្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប...
ង្គ្រា ( ង + ្គ + ្រ + ា ) ង្រ្គា ( ង + ្រ + ្គ + ា ) ...នោះ ជាអ្នក​ឈ្នះសង្រ្គាម រួចចាក​ចំណង ទាំ...
ង្គ្រឺ ( ង + ្គ + ្រ + ឺ ) ង្រ្គឺ ( ង + ្រ + ្គ + ឺ ) ...មធ្មឹងទ្រមឹងខាំសង្រ្គឺតធ្មេញសម្តែងកំហឹ...
ង្គ្រៀ ( ង + ្គ + ្រ + ៀ ) ង្រ្គៀ ( ង + ្រ + ្គ + ៀ ) ...អាវុធសំរាប់ធ្វើសង្រ្គៀម ។...
ង្គ្រោ ( ង + ្គ + ្រ + ោ ) ង្រ្គោ ( ង + ្រ + ្គ + ោ ) ...ire នៅចុងបញ្ជប់សង្រ្គោមលោកទីមួយមក ភាសា...
ង្គ្រោះ ( ង + ្គ + ្រ + ោ + ះ ) ង្រ្គោះ ( ង + ្រ + ្គ + ោ + ះ ) ...ការិយាល័យសង្គមសង្រ្គោះ មានស្ថានសង្រ្គោះ...
ញ្ច្រា ( ញ + ្ច + ្រ + ា ) ញ្រ្ចា ( ញ + ្រ + ្ច + ា ) ...រសេរពាក្យនេះ “ បញ្រ្ចាស ” មកវិញ “ ទេស...
ដ្ត្រា ( ដ + ្ត + ្រ + ា ) ដ្រ្តា ( ដ + ្រ + ្ត + ា ) ...ងគេទី២នៅអាឡិចសិនដ្រ្តា និង នៅទីក្រុងដ៏...
ទ្ទ្រ ( ទ + ្ទ + ្រ ) ទ្រ្ទ ( ទ + ្រ + ្ទ ) ...បាលបំរើព្រះបាទរុទ្រ្ទវរ្ម័ន។...
ន្ក្រា ( ន + ្ក + ្រ + ា ) ន្រ្កា ( ន + ្រ + ្ក + ា ) ...វត្តចន្រ្កានតាព្រហ្ម...
ន្ដ្រា ( ន + ្ដ + ្រ + ា ) ន្រ្ដា ( ន + ្រ + ្ដ + ា ) ...នន្ទភ្ញាក់ដូចគេកន្រ្ដាក់នឹងពាក្យនេះ ។...
ន្ដ្រី ( ន + ្ដ + ្រ + ី ) ន្រ្ដី ( ន + ្រ + ្ដ + ី ) ...អង្គុយក្រោមផ្ទះមន្រ្ដីនោះ កាលមន្រ្ដីនោះ...
ន្ដ្រៃ ( ន + ្ដ + ្រ + ៃ ) ន្រ្ដៃ ( ន + ្រ + ្ដ + ៃ ) ...ទាល់ដែលមានគណៈអចិន្រ្ដៃយ៍មជ្ឈឹមបក្សជាជំ...
ន្ត្រ ( ន + ្ត + ្រ ) ន្រ្ត ( ន + ្រ + ្ត ) ...នេះជាភាគដំបូងនៃតន្រ្តទី១ ហៅថា “ការបា...
ន្ត្រា ( ន + ្ត + ្រ + ា ) ន្រ្តា ( ន + ្រ + ្ត + ា ) ...ច្រាសស្លឹកគ្រៃ កន្រ្តាក់ដាវនោះលោតដល់ដី...
ន្ត្រាំ ( ន + ្ត + ្រ + ា + ំ ) ន្រ្តាំ ( ន + ្រ + ្ត + ា + ំ ) ...លេងទាំមួនឬភ្លេងកន្រ្តាំមួន។ភ្លេងនេះមាន...
ន្ត្រី ( ន + ្ត + ្រ + ី ) ន្រ្តី ( ន + ្រ + ្ត + ី ) ...នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមន្រ្តីរៀបចំការិយាល័យបោះ...
ន្ត្រើ ( ន + ្ត + ្រ + ើ ) ន្រ្តើ ( ន + ្រ + ្ត + ើ ) ...​កើត​ជា​ស្មៅ​កន្រ្តើយ​ ដែល​ជាប់​សំព...
ន្ទ្រៈ ( ន + ្ទ + ្រ + ៈ ) ន្រ្ទៈ ( ន + ្រ + ្ទ + ៈ ) ...រាហ្មណ៍តៈបៈស្វិន្រ្ទៈបណ្ឌិត មានអាស្រ...
ន្ទ្រា ( ន + ្ទ + ្រ + ា ) ន្រ្ទា ( ន + ្រ + ្ទ + ា ) ...រឡង់ដូចវង្សព្រះចន្រ្ទា សូរសំឡេងស្រួយស...
ន្ទ្រាំ ( ន + ្ទ + ្រ + ា + ំ ) ន្រ្ទាំ ( ន + ្រ + ្ទ + ា + ំ ) ...ងៗ ខ្ទរខ្ទារ ទន្រ្ទាំជើង គោះដៃ វាយតុ...
ន្ទ្រិ ( ន + ្ទ + ្រ + ិ ) ន្រ្ទិ ( ន + ្រ + ្ទ + ិ ) ...មនោ មនាយតនៈ មនិន្រ្ទិយ វិញ្ញាណ វិញ្ញា...
ន្ទ្រី ( ន + ្ទ + ្រ + ី ) ន្រ្ទី ( ន + ្រ + ្ទ + ី ) ...ក៏ធ្វើជាសង្រួមអិន្រ្ទីយស្រគត់ស្រគំ ពុំ...
ន្ទ្រែ ( ន + ្ទ + ្រ + ែ ) ន្រ្ទែ ( ន + ្រ + ្ទ + ែ ) ...អនុវិទ្យាល័យ​ ន្រ្ទែ...
ន្ទ្រៃ ( ន + ្ទ + ្រ + ៃ ) ន្រ្ទៃ ( ន + ្រ + ្ទ + ៃ ) ...កគង់នៅទីនេះជាអចិន្រ្ទៃយ៍ ព្រះអង្គបានផ...
ប្ក្រុ ( ប + ្ក + ្រ + ុ ) ប្រ្កុ ( ប + ្រ + ្ក + ុ ) ...Brčko (n) ប្រ្កុ (ភូមិសាស្ត្រ)...
ស្ក្រ ( ស + ្ក + ្រ ) ស្រ្ក ( ស + ្រ + ្ក ) ...របៀបរបប។វិទ្យាសាស្រ្កដែលសិក្សាទៅលើភា...
ស្ក្រិ ( ស + ្ក + ្រ + ិ ) ស្រ្កិ ( ស + ្រ + ្ក + ិ ) ...ជាគោលការណ៍ភាសាសំស្រ្កិតថា “ឯកមេវ អទ្វី...
ស្ក្រឹ ( ស + ្ក + ្រ + ឹ ) ស្រឹ្ក ( ស + ្រ + ឹ + ្ក ) ...ដែលជា​ពាក្យ​សំ​ស្រឹ្ក​ត ប្រភព​រឿងព្រេ...
ស្ក្រឹ ( ស + ្ក + ្រ + ឹ ) ស្រ្កឹ ( ស + ្រ + ្ក + ឹ ) ...លក្លាយមកពីភាសាសំស្រ្កឹត ដើម្បីសម្រួលសំ...
ស្ក្រូ ( ស + ្ក + ្រ + ូ ) ស្រ្កូ ( ស + ្រ + ្ក + ូ ) ...ល៉េះ គឺអរិយធម៌អូស្រ្កូអាស៊ី ឬអរិយធម៌ខ...
ស្គ្រ ( ស + ្គ + ្រ ) ស្រ្គ ( ស + ្រ + ្គ ) ...គោរព របស់ប្រជារាស្រ្គ...
ស្គ្រី ( ស + ្គ + ្រ + ី ) ស្រ្គី ( ស + ្រ + ្គ + ី ) ...បានបែកចែកការសសេរស្រ្គីបជាបីដំណាក់កាលធំ...
ស្គ្រឹ ( ស + ្គ + ្រ + ឹ ) ស្រ្គឹ ( ស + ្រ + ្គ + ឹ ) ...វិហារ ដែលភាសាសំស្រ្គឹតថាវិហារៈ។ តាមសិ...
ស្ដ្រ ( ស + ្ដ + ្រ ) ស្រ្ដ ( ស + ្រ + ្ដ ) ...រាក់កាក់ដោយជីវសាស្រ្ដអង់គ្លេសម្នាក់ឈ...
ស្ដ្រឹ ( ស + ្ដ + ្រ + ឹ ) ស្រ្ដឹ ( ស + ្រ + ្ដ + ឹ ) ...នខ្ចីពី បាលី សំស្រ្ដឹត អង់គ្លេស បារាំ...
ស្ដ្រូ ( ស + ្ដ + ្រ + ូ ) ស្រ្ដូ ( ស + ្រ + ្ដ + ូ ) ...លីណេស៊ីយែន ឬ អូស្រ្ដូណេស៊ីយែន(autron...
ស្ត្រ ( ស + ្ត + ្រ ) ស្រ្ត ( ស + ្រ + ្ត ) ...រ អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តដំបូងនៃប្រាសាទនេះ...
ស្ត្រិ ( ស + ្ត + ្រ + ិ ) ស្រ្តិ ( ស + ្រ + ្ត + ិ ) ...គុណភាពខ្ពស់នៃសាសស្រ្តិត និង បាលីអោយមា...
ស្ត្រីៈ ( ស + ្ត + ្រ + ី + ៈ ) ស្រី្តៈ ( ស + ្រ + ី + ្ត + ៈ ) ...ស្រី្តៈ៦៥.១៣​ឆ្នាំ...
ស្ត្រី ( ស + ្ត + ្រ + ី ) ស្រ្តី ( ស + ្រ + ្ត + ី ) ...ងតំណាលមួយថាៈ មានស្រ្តីមេម៉ាយម្នាក់ឈ្មោះ...
ស្ត្រីៈ ( ស + ្ត + ្រ + ី + ៈ ) ស្រ្តីៈ ( ស + ្រ + ្ត + ី + ៈ ) ...ស្រ្តីៈ៦៤.១%(២០០៤)...
ស្ត្រូ ( ស + ្ត + ្រ + ូ ) ស្រ្តូ ( ស + ្រ + ្ត + ូ ) ...រើនជាន់រវាងពួកអស្រ្តូឥណ្ឌូនេសៀ នៃជ្រោ...
ស្ត្រៀ ( ស + ្ត + ្រ + ៀ ) ស្រ្តៀ ( ស + ្រ + ្ត + ៀ ) ...ងក្រោយប្រទេស អូស្រ្តៀ ស៊ូដង់ និងហ្វា...
ហ្ក្រ ( ហ + ្ក + ្រ ) ហ្រ្ក ( ហ + ្រ + ្ក ) ...រឌីផេរ៉ង់ស្យែលឡាហ្រ្កង់ ដែលឈ្មោះរបស់...
ហ្គ្រ ( ហ + ្គ + ្រ ) ហ្រ្គ ( ហ + ្រ + ្គ ) ...ហ្រ្គប្រ៊ីល ជូស៏ដឺឡា...
ហ្គ្រា ( ហ + ្គ + ្រ + ា ) ហ្រ្គា ( ហ + ្រ + ្គ + ា ) ...ហ្គ្រាប្រីអ៊ែល ហ្រ្គារ៉ាស្សៀ​ ម៉ារ៉ា...
ហ្គ្រី ( ហ + ្គ + ្រ + ី ) ហ្រ្គី ( ហ + ្រ + ្គ + ី ) ...វីសក្នុងតំបន់នៃ ហ្រ្គីហ្គីអូណី និង ទី...
ហ្គ្រែ ( ហ + ្គ + ្រ + ែ ) ហ្រ្គែ ( ហ + ្រ + ្គ + ែ ) ...បវរកញ្ញាហ្រ្គែនកម្ពុជា (អង់គ...
ហ្វ្រា ( ហ + ្វ + ្រ + ា ) ហ្រ្វា ( ហ + ្រ + ្វ + ា ) ...តែកងនាវាអេស្ប៉ាញហ្រ្វាន់កូ និងបម្រុងសា...
ហ្វ្រី ( ហ + ្វ + ្រ + ី ) ហ្រ្វី ( ហ + ្រ + ្វ + ី ) ...កំណើតមកពីអែងហ្គូហ្រ្វីសសៀនឆ្លងកាត់ដោយ...
ហ្វ្រូ ( ហ + ្វ + ្រ + ូ ) ហ្រ្វូ ( ហ + ្រ + ្វ + ូ ) ...សភាព ដូចជាហ្សិនហ្រ្វូមសូកូឡា អាក្រាត...
ហ្វ្រេ ( ហ + ្វ + ្រ + េ ) ហ្រ្វេ ( ហ + ្រ + ្វ + េ ) ...លោះកុំព្យូទ័រមេនហ្រ្វេមនិងស្ថានីយ៏។...

Split Vowels[edit]

These have េ + ា or េ + ី (or ី + េ) instead of ោ and ើ. See also the main sample.

Split Vowels
rewritten original context
គោ ( គ + ) គេា ( គ + េ + ា ) ...ស្ថិត នាស្រុកថ្មគេាល សព្វថ្ងៃ ។ គឹ...
ច្រើ ( ច + ្រ + ) ច្រេី ( ច + ្រ + េ + ី ) ...យមកមានមនុស្សមេីលច្រេីន ក៏ចេះធ្វេីធ្នេី...
ជើ ( ជ + ) ជេី ( ជ + េ + ី ) ...ងប្រាសាទផ្នែកខាងជេីង និងកំរាលឥដ្ឋមួ...
ជ្រើ ( ជ + ្រ + ) ជ្រេី ( ជ + ្រ + េ + ី ) ...គការយូនេស្កូ បានជ្រេីសរេីសក្នុងចំណោម...
ដើ ( ដ + ) ដេី ( ដ + េ + ី ) ...ជួសជុលកម្រាលឥដ្ឋដេីម្បីថែទាំរចនាសម...
ដោ ( ដ + ) ដេា ( ដ + េ + ា ) ...បញ្ចូលឈាមឱ្យគ្នាដេាយមិនពិនិត្យឱ្យបា...
ណើ ( ណ + ) ណេី ( ណ + េ + ី ) ...ចបត់ស្ដាំធ្វេីដំណេីរតាមក្រោមស្ពានតា...
ណោ ( ណ + ) ណេា ( ណ + េ + ា ) ...ង់រាបដែលមានមុខចំណេាតទាបទៅពីកើតទៅលិ...
ទើ ( ទ + ) ទេី ( ទ + េ + ី ) ...ន លុះដល់កាលកំណត់ទេីប ធ្យុតមកចាប់ព...
ទ្រើ ( ទ + ្រ + ) ទ្រេី ( ទ + ្រ + េ + ី ) ...គេហៅកាត់ថា(ល្ខោនទ្រេីងឃ្លោក) ក្រោយមក...
ធ្នើ ( ធ + ្ន + ) ធ្នេី ( ធ + ្ន + េ + ី ) ...រេីន ក៏ចេះធ្វេីធ្នេីខ្ពស់បន្តិច ចំណែ...
ធ្វើ ( ធ + ្វ + ) ធ្វេី ( ធ + ្វ + េ + ី ) ...អកុសល ដែលបុគ្គលធ្វេីហេីយរមែងអោយផល ឃេី...
នើ ( ន + ) នេី ( ន + េ + ី ) ...ខោនបាសាក់ពិតជាទំនេីបទាន់សម័យ គេមាន...
នោះ ( ន + + ះ ) នេាះ ( ន + េ + ា + ះ ) ...ងថា កំទេចផេះទាំងនេាះ គឺពិតជារបស់ព្រះ...
ន្លោះ ( ន + ្ល + + ះ ) ន្លេាះ ( ន + ្ល + េ + ា + ះ ) ...សាស្ត្រដ៏ល្អនៃចន្លេាះរវាងសមុទ្រ និងភ...
បើ ( ប + ) បេី ( ប + េ + ី ) ...រាត្រ (ទ្រង់ផ្ទំបេីកព្រះនេត្រ) ៦ :...
ប្រើ ( ប + ្រ + ) ប្រេី ( ប + ្រ + េ + ី ) ...ភូមិអាចមានវិទ្យុប្រេីថ្មពិលរាប់សិបគ...
ផ្តើ ( ផ + ្ត + ) ផ្តេី ( ផ + ្ត + េ + ី ) ...ងមកជួសជុលដោយចាប់ផ្តេីមពង្រឹងផ្នែកខាង...
ពើ ( ព + ) ពីេ ( ព + ី + េ ) ...តេកពុំរួច េចះែតពីេដក និងរ។ េឃើញេហ...
ពើ ( ព + ) ពេី ( ព + េ + ី ) ...ចជា អ្នកធ្វេីអំពេី ជាកុសល រឺអកុសល...
ព្រើ ( ព + ្រ + ) ព្រេី ( ព + ្រ + េ + ី ) ...នាំ ១៩៤៨ ភាសាហេព្រេីរជាភាសាផ្លូវការ...
ព្រោះ ( ព + ្រ + + ះ ) ព្រេាះ ( ព + ្រ + េ + ា + ះ ) ...ថា ចេតិយប្រហោង ព្រេាះចេតិយ នោះមានទំហំ...
ភ្លើ ( ភ + ្ល + ) ភ្លេី ( ភ + ្ល + េ + ី ) ...មុទ្រ បន្ទុះភ្នំភ្លេីងបាតសមុទ្រ ជាដេី...
មើ ( ម + ) មេី ( ម + េ + ី ) ...ឱ្យបាត់បង់រូបរាងមេីលមិនយល់ ដូចនេះបា...
ម្ពើ ( ម + ្ព + ) ម្ពេី ( ម + ្ព + េ + ី ) ...តឱ្យជ្រើសរសើបទគម្ពេីរពីសៀវភៅអធិស្ឋា...
ម្រើ ( ម + ្រ + ) ម្រេី ( ម + ្រ + េ + ី ) ...នោះមក មានការរីកចម្រេីន អ្នកមានប្រាក់...
ម្លើ ( ម + ្ល + ) ម្លេី ( ម + ្ល + េ + ី ) ...តពីប្រទេសណា?" ចម្លេីយត្រឹមត្រូវដែលក...
រើ ( រ + ) រេី ( រ + េ + ី ) ...ស់ សម្តែងបានជាច្រេីនរឿង សូមកត់សម្គា...
រ៉ោ ( រ + ៉ + ) រ៉េា ( រ + ៉ + េ + ា ) ...នាំ២០១៥ កវីសោមដូរ៉េាចាប់ផ្តើមចេញស្នា...
លើ ( ល + ) លេី ( ល + េ + ី ) ...ការងារអភិរក្សបានលេីកគម្រោងមកជួសជុល...
វោ ( វ + ) វេា ( វ + េ + ា ) ...កភណ្ឌពិភពលោក នាវេាម៉ោង៩៖៤០នាទី (ម៉ោ...
សុើ ( ស + ុ + ) សុីេ ( ស + ុ + ី + េ ) ...ញយស់ ។ ពស់េនះរកសុីេមៃពែតងេហើយជួនល េ...
សើ ( ស + ) សីេ ( ស + ី + េ ) ...ននេយស់ទុំដឹងឮ។ សីេះនៃផេះ ែតងបុស មិ...
សើះ ( ស + + ះ ) សីេះ ( ស + ី + េ + ះ ) ...ននេយស់ទុំដឹងឮ។ សីេះនៃផេះ ែតងបុស មិ...
សើ ( ស + ) សេី ( ស + េ + ី ) ...វេីឱ្យសម្តេចតេជោសេីចនឹងទេព្យកោសល្យ...
ស្ទើ ( ស + ្ទ + ) ស្ទេី ( ស + ្ទ + េ + ី ) ...១៣ លោក ហ៊ុន សែន ស្ទេីរតែនឹងចាញ់ការបោះ...
ស្នើ ( ស + ្ន + ) ស្នេី ( ស + ្ន + េ + ី ) ...ល (១ម៉ឺនរៀល) ការស្នេីសុំសំបុត្រនេះ ចំ...
ហើ ( ហ + ) ហេី ( ហ + េ + ី ) ...វិជ្ជាគ្របសង្កត់ហេីយ តណ្ហាផុសកេីតឡេី...
ហ្សើ ( ហ + ្ស + ) ហ្សេី ( ហ + ្ស + េ + ី ) ...ដូមីនីត និងលោក ហ្សេីឌី បញ្ជាក់ថាសិវ...
ឡើ ( ឡ + ) ឡេី ( ឡ + េ + ី ) ...ហា និងឧបាទានកេីតឡេីង នាំអោយសត្វបាំ...
អើ ( អ + ) អីេ ( អ + ី + េ ) ...បដឹងខនមេ!! - មិនអីេទ ! មិនអីេទ! ក់...

Invisible Duplicates[edit]

At least in some fonts, these multiple vowels, subscript consonants, or other multiple diacritics don't show up. Also see the main sample.

Invisible Duplicates
rewritten original context
ក្រុ ( ក + ្រ + ុ ) ក្រុុ ( ក + ្រ + ុ + ) ...មូល​ខ​នៃ​ធម៌​ជា​ក្រុុមៗ​ រួច​ហើយ​ធ្វើ...
គំ ( គ + ំ ) គំំ ( គ + ំ + ) ...ណីយកម្ម ហើយនិង​ គំំនិតនៃ បណ្ដាញពិភ...
ឃុំ ( ឃ + ុ + ំ ) ឃុុំ ( ឃ + ុ + + ំ ) ...ឃុុំបឹងសាលាខាងជើងជា...
ឃុំ ( ឃ + ុ + ំ ) ឃុំុំ ( ឃ + ុ + ំ + ុ + ំ ) ...រ ឃុំស្វាយអំពារ ឃុំុំពោធិ៍ ឃុំសំរោងសែ...
ង់ ( ង + ់ ) ង់់ ( ង + ់ + ) ...លើងកំហឹងទៅតាមចំណង់់ចិត្តមានះទៅតាមកា...
ច់ ( ច + ់ ) ច់់ ( ច + ់ + ) ...វៗកេ្លមក្លមលេចសាច់់ប្តីឯង នាងនីកំពុ...
ចំ ( ច + ំ ) ចំំ ( ច + ំ + ) ...វិថីនគររាជ ត្រង់ចំំណុចប្រសព្វ វិថី...
ចំ ( ច + ំ ) ចំំំ ( ច + ំ + ំ + ំ ) ...មានឈ្មោះថា វត្តចំំំណោម ។ហើយដោយសារតែ...
ចាំ ( ច + ា + ំ ) ចាំំ ( ច + ា + ំ + ) ...សញ្ញាផ្លេកបន្ទោរចាំំងភ្លឹបភ្លែតដាល...
ចុះ ( ច + ុ + ះ ) ចុុះ ( ច + ុ + + ះ ) ...កបោះឆ្នោតត្រូវទៅចុុះឈ្មោះ និងពិនិត...
ច្ចុ ( ច + ្ច + ុ ) ច្ចុុ ( ច + ្ច + ុ + ) ...រដូងមករហូតមកដល់បច្ចុុប្បន្ន។...
ឆ្នាំ ( ឆ + ្ន + ា + ំ ) ឆ្នាំំំ ( ឆ + ្ន + ា + ំ + ំ + ំ ) ...ងៗកើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំំំរដូវបានប្រាកដឡើ...
ជុំ ( ជ + ុ + ំ ) ជុុំ ( ជ + ុ + + ំ ) ...លាភាព ចូលរួមប្រជុុំ និងបញ្ចេញមតិយោ...
ជួ ( ជ + ួ ) ជួួ ( ជ + ួ + ) ...នគ្រឿងបានបរចូលមកជួួយធ្ឫឞ្ដទ្យុម្នហើ...
ញ់ ( ញ + ់ ) ញ់់ ( ញ + ់ + ) ...ជឿជាក់ថានាងស្រឡាញ់់អាត្មាដោយសុទ្ធចិ...
ញ់ ( ញ + ់ ) ញ់់់ ( ញ + ់ + ់ + ់ ) ...ដីមានរសផ្អែមឆ្ងាញ់់់មកលិតលក់លើមើលស...
ដំ ( ដ + ំ ) ដំំ ( ដ + ំ + ) ...វើស្រែចំការ​ ដាំដំំណាំផ្សេងៗ​ និងចិ...
ដូ ( ដ + ូ ) ដូូ ( ដ + ូ + ) ...ត្រនៃចារឹក ប្រៀបដូូចជាឯកសារមួយ ហើយ...
ត់ ( ត + ់ ) ត់់ ( ត + ់ + ) ...មគគីនោះយកមកដល់មាត់់ច្រាំង។នៅក្នុងប...
តំ ( ត + ំ ) តំំ ( ត + ំ + ) ...និងកសាងសិវលឺង្គតំំណាងព្រះឥសូរតំកល់...
ត្បូ ( ត + ្ប + ូ ) ត្បូូ ( ត + ្ប + ូ + ) ...រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូូ...
ត្រូ ( ត + ្រ + ូ ) ត្រូូ ( ត + ្រ + ូ + ) ...ជ​ន​ដទៃ​​​ទៀ​ត​​ត្រូូវ​បា​ន​ចា​ប់​ខ...
ទ័ ( ទ + ័ ) ទ័័ ( ទ + ័ + ) ...ជាយាកំនាន់ព្រះទ័័យ ទ្រង់គិតថា នឹ...
ទាំ ( ទ + ា + ំ ) ទាំំ ( ទ + ា + ំ + ) ...តលើនរណាទាំងអស់។ ទាំំងយប់និងថ្ងៃ គាត់...
ទីំ ( ទ + ី + ំ ) ទីំំ ( ទ + ី + ំ + ) ...ដែលបានពិនិត្យលើកទីំំមួយ។...
ទី ( ទ + ី ) ទីី ( ទ + ី + ) ...ការបានបាត់ទៅ ហើយទីីពីរដោយព្រោះក៏គ...
ន់ ( ន + ់ ) ន់់ ( ន + ់ + ) ...ស្រ្តីរបាំរាប់ពាន់់នាក់សម្រាប់សម្តែ...
ន៍ ( ន + ៍ ) ន៍៍ ( ន + ៍ + ) ...ប្រកាន់​ជាតិ​សាសន៍៍ លុះត្រាតែ​យើង​...
និ ( ន + ិ ) និិ ( ន + ិ + ) ...របស់ព្រះនរោត្តម និិងក៏ជាគូប្រជែងរា...
នុំ ( ន + ុ + ំ ) នុំំ ( ន + ុ + ំ + ) ...ជំនុំំពល...
ន្យ ( ន + ្យ ) ន្្យ ( ន + + ្យ ) ...ច្នេះ តាមរយៈការពន្្យល់បទគម្ពីរខ្លីៗ...
ប់ ( ប + ់ ) ប់់ ( ប + ់ + ) ...នជាងប្រព័ន្ធច្បាប់់សាមញ្ញទៅទៀតដែលបា...
ផ្ច ( ផ + ្ច ) ផ្្ច ( ផ + + ្ច ) ...ផ្្ចង់អារម្មណ៏...
ផ្ទា ( ផ + ្ទ + ា ) ផ្្ទា ( ផ + + ្ទ + ា ) ...លដោយមានការចូលរួមផ្្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋ...
ផ្លូ ( ផ + ្ល + ូ ) ផ្លូូ ( ផ + ្ល + ូ + ) ...ណើរនោះទេជាពិសេសផ្លូូវចូលភូមិ និងផ្លូ...
ផ្សាំ ( ផ + ្ស + ា + ំ ) ផ្សាំំ ( ផ + ្ស + ា + ំ + ) ...ជាមួយ មែកដែលយើងផ្សាំំនៅដើម។ ទុកអោយវា...
ពិ ( ព + ិ ) ពិិ ( ព + ិ + ) ...យទៅនិងរោគសញ្ញា ពិិនិត្យដោយមីក្រូទ...
ពុំ ( ព + ុ + ំ ) ពុុំ ( ព + ុ + + ំ ) ...ត្តកំពត នៅទីនោះពុុំមានប្រជាជនរស់នៅ...
ព្រំ ( ព + ្រ + ំ ) ព្រំំ ( ព + ្រ + ំ + ) ...ប្រទេសបារាំងមានព្រំំប្រទល់ជាប់ប្រទេ...
ភាំ ( ភ + ា + ំ ) ភាំំ ( ភ + ា + ំ + ) ...ខ្ញុំព្រះករុណានៅភាំំងមីងមាំងមួយស្រប...
ភី ( ភ + ី ) ភីី ( ភ + ី + ) ...បឋមសិក្សាសូភីី...
មុ ( ម + ុ ) មុុ ( ម + ុ + ) ...ស្អាតស្អំនៅមាត់សមុុទ្រ។ ភ្នំនេះឋិត...
មួ ( ម + ួ ) មួួ ( ម + ួ + ) ...ងវត្តដំបូងបង្អស់មួួយ ឈ្មោះថា វត្តខេ...
ម្ពុ ( ម + ្ព + ុ ) ម្្ពុ ( ម + + ្ព + ុ ) ...វត្តន៍នៅប្រទេសកម្្ពុជា...
ល់ ( ល + ់ ) ល់់ ( ល + ់ + ) ...ចម្ការ។ បើគិតមកដល់់ឆ្នាំ ២០០៧ ចំនួ...
ល័ ( ល + ័ ) ល័័ ( ល + ័ + ) ...យត្រង់បរិវេណទេវាល័័យតាមទម្លាប់ កាល...
ល់ ( ល + ់ ) ល់់់ ( ល + ់ + ់ + ់ ) ...v) រីឯកិលេសសំដៅដល់់់​ 'ទិដ្ឋិអាក្រក់...
វិ ( វ + ិ ) វិិ ( វ + ិ + ) ...សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិិតគឺរស់ផែនដី...
ស់ ( ស + ់ ) ស់់ ( ស + ់ + ) ...៣ ​មាត្រ និង​កំពស់់ ​៣​មាត្រ ​២០ តំ...
ស់ ( ស + ់ ) ស់់់ ( ស + ់ + ់ + ់ ) ...លងយូរមកផែនដីមានរស់់់អណ្ដើកលើទឹកដូចទឹ...
សំ ( ស + ំ ) សំំ ( ស + ំ + ) ...ជនបទ ធំទូលាយ និងសំំបូរដោយប្រជាជន ជា...
សុំ ( ស + ុ + ំ ) សុុំ ( ស + ុ + + ំ ) ...បោះឆ្នោតត្រូវទៅសុុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ...
ស្តុ ( ស + ្ត + ុ ) ស្តុុ ( ស + ្ត + ុ + ) ...លស្រែ និង ព្រែ ស្តុុក និងចំការផ្សេង...
ស្នំ ( ស + ្ន + ំ ) ស្នំំ ( ស + ្ន + ំ + ) ...កនាម ស៊ីសាងាមជាស្នំំឯក។...
ស្រុ ( ស + ្រ + ុ ) ស្រុុ ( ស + ្រ + ុ + ) ...រាញ់ ដែលយួនហៅថា ស្រុុកត្រាញ់ (អង់គ្លេ...
ហុ ( ហ + ុ ) ហុុ ( ហ + ុ + ) ...​ ថ្មហើយមានការហុុយ​ ហុយ។មន្ទីពេទ...
ឡុ ( ឡ + ុ ) ឡុុ ( ឡ + ុ + ) ...ល​រាប​ទន្លេគឺវ​ឡុុង។...
អំ ( អ + ំ ) អំំ ( អ + ំ + ) ...ដើម្បីបានដឹងឆាប់អំំពីគោលបំនងនៃការកោះ...
ឱ្យ ( ឱ + ្យ ) ឱ្្យ ( ឱ + + ្យ ) ...ង មានភ្លុកដែលគួរឱ្្យខ្លាច។ ថ្ងៃមួយស...

Reordered Syllables Part 1[edit]

These seem to be reasonably reordered. There are a lot of these, so I randomly divided them into three groups, so that each group is a reasonably diverse sample of syllabled. Also see the main sample.

Reordered Syllables Part 1
rewritten original context
ក្តិ ( ក + ្ត + ិ ) កិ្ត ( ក + ិ + ្ត ) ...ណាមួយដែលមានសមណស័កិ្តគុណសម្បតិ្តខ្ពង...
ក្តី ( ក + ្ត + ី ) កី្ត ( ក + ី + ្ត ) ...ជារូបវន្តបុគ្គលកី្ត ឬនីតិបុគ្គលកី...
ក្លេ ( ក + ្ល + េ ) កេ្ល ( ក + េ + ្ល ) ...វាបូលថា «ក៏ឡូវៗកេ្លមក្លមលេចសាច់់ប...
ក្លែ ( ក + ្ល + ែ ) កែ្ល ( ក + ែ + ្ល ) ...លោកសង្ឃល្អទេ វាកែ្លងក្លាយទេម៉ែ ខ្ញុំ...
គាំ ( គ + ា + ំ ) គំា ( គ + ំ + ា ) ...នធានមនុស្សដើម្បីគំាទ្របេក្ខជនឬបំរើ...
គ្មា ( គ + ្ម + ា ) គា្ម ( គ + ា + ្ម ) ...លាទេ ពុំហ៊ានថាអញគា្មនខ្លាច អ្វីក្នុ...
គ៌្យ ( គ + ៌ + ្យ ) គ្យ៌ ( គ + ្យ + ៌ ) ...ល់ព្រះអង្គនៅឆោកគគ្យ៌រ: សិលចារឹកមួយចុះ...
ឃាំ ( ឃ + ា + ំ ) ឃំា ( ឃ + ំ + ា ) ...កន្លែងសម្រាប់ឃុំឃំាងមនុស្សទោសក្តី...
ងែ់ ( ង + ែ + ់ ) ង់ែ ( ង + ់ + ែ ) ...បពនេឯន់ជ័យ ផះត់សង់ែក ែពកមួយ ចយបែហល...
ង្កេះ ( ង + ្ក + េ + ះ ) ងេ្កះ ( ង + េ + ្ក + ះ ) ...សល់ ចុកខ្នង ចុកចងេ្កះ ល្អិតលៃ្អ ទន់ដៃ...
ង្កែ ( ង + ្ក + ែ ) ងែ្ក ( ង + ែ + ្ក ) ...រោមនៃមាត់ស្ទឹងសងែ្កដែលមានរូងមួយក៏ឃើ...
ង្អែ ( ង + ្អ + ែ ) ងែ្អ ( ង + ែ + ្អ ) ...នជឿទៅចាប់ស្ទាប អងែ្អលមើលចុះ ស្ទើរតែ...
ចេំ ( ច + េ + ំ ) ចំេ ( ច + ំ + េ ) ...កសងរំង ពីរមកែសនេចំេះមុខស់ទុំ។ ចៃថែ...
ចេំះ ( ច + េ + ំ + ះ ) ចំេះ ( ច + ំ + េ + ះ ) ...កសងរំង ពីរមកែសនេចំេះមុខស់ទុំ។ ចៃថែស...
ច្ចិ ( ច + ្ច + ិ ) ចិ្ច ( ច + ិ + ្ច ) ...មានទីតាំងនៅទិសបចិ្ចមនៃប្រទេស។ ខេត...
ច្ចេ ( ច + ្ច + េ ) ចេ្ច ( ច + េ + ្ច ) ...ទៅជំទាស់ និង​​ បចេ្ចកវិជ្ជា ភ្លាមៗដែ...
ឆ្នា ( ឆ + ្ន + ា ) ឆា្ន ( ឆ + ា + ្ន ) ...រះមហាក្សត្រី វាឆា្នស់គា្នរយៈពេលខ្លី...
ឆ្វេ ( ឆ + ្វ + េ ) ឆេ្វ ( ឆ + េ + ្វ ) ...ឡើងទៅ ស្ថិតនៅខាងឆេ្វងដៃកែ្បរ ព្រះសក...
ឆ្អែ ( ឆ + ្អ + ែ ) ឆែ្អ ( ឆ + ែ + ្អ ) ...ស់សិនសិមមកស៊ីឱ្យឆែ្អតតែម្តង យើងនៅចាំ...
ជាំ ( ជ + ា + ំ ) ជំា ( ជ + ំ + ា ) ...មដីខ្សាច់ដែលមិនជំាទឹក។ចំពោះស្ថានភា...
ជុំ ( ជ + ុ + ំ ) ជំុ ( ជ + ំ + ុ ) ...រើមប្រការ ឋិតនៅជំុវិញខ្លួន សម្រាប់...
ឈ្វេ ( ឈ + ្វ + េ ) ឈេ្វ ( ឈ + េ + ្វ ) ...ត ព្រះអង្គទ្រង់ឈេ្វងយល់ថានៅរដូវវស...
ញាំ ( ញ + ា + ំ ) ញំា ( ញ + ំ + ា ) ...សំដែងហើយ ដើម្បីញំាញីនូវសេចក្តីស្រ...
ញេ់ ( ញ + េ + ់ ) ញ់េ ( ញ + ់ + េ ) ...ស់ ត់មួយគូរ លួចសញ់េគុមេចក េយមិននេយ...
ដ្តី ( ដ + ្ត + ី ) ដី្ត ( ដ + ី + ្ត ) ...យទៅក្នុង ទស្សនាវដី្តរឺកាសែតរឺផ្សផ្សា...
ណ្តេ ( ណ + ្ត + េ ) ណេ្ត ( ណ + េ + ្ត ) ...ក៏ព្រមព្រៀងគ្នាបណេ្តញព្រះអង្គចេញពីរា...
ណ្ហា ( ណ + ្ហ + ា ) ណា្ហ ( ណ + ា + ្ហ ) ...អសាមិកំ សុញ្ញំ គណា្ហមិ ។...
តាំ ( ត + ា + ំ ) តំា ( ត + ំ + ា ) ...ក្រឡា១០០០០យោជន៍ តំាងនៅលើកំពូលភ្នំសិ...
តែ់ ( ត + ែ + ់ ) ត់ែ ( ត + ់ + ែ ) ...ហិទិរទក់ េចសីេះរត់ែតពីរ បីជំនក៏ មន់េ...
ត្តា ( ត + ្ត + ា ) តា្ត ( ត + ា + ្ត ) ...មពរនោះដោយព្រះមេតា្ត ។ លុះក្រពើនោះស...
ត្តេ ( ត + ្ត + េ ) តេ្ត ( ត + េ + ្ត ) ...នាម​ ព្រះ​អរិយមេតេ្តយ្យ។ រាជវង្ស កំ...
ត្ន័ ( ត + ្ន + ័ ) ត័្ន ( ត + ័ + ្ន ) ...យមាននូវ ផ្កាឈូករត័្នមួយធំប៉ុនកងរាជរ...
ថ្លា ( ថ + ្ល + ា ) ថា្ល ( ថ + ា + ្ល ) ...នោះ កើតសទ្ធាជ្រះថា្លមានចិត្តកុសលក៏ធ...
ថ្លៃ ( ថ + ្ល + ៃ ) ថៃ្ល ( ថ + ៃ + ្ល ) ...ថុ​ដើម្បី​រក្សា​ថៃ្ល​អោយ​មាន​ស្ថិរភា...
ទេំ ( ទ + េ + ំ ) ទំេ ( ទ + ំ + េ ) ...ំវង់ ំេកវ ំកច់មទំេនៀម ទប់ែខរេយើង។...
ទ្ឋិ ( ទ + ្ឋ + ិ ) ទិ្ឋ ( ទ + ិ + ្ឋ ) ...ទ្ឋិសម្រេចបានសិទិ្ឋខាងសេដ្ឋកិច្ច ស...
ទ្ទឹ ( ទ + ្ទ + ឹ ) ទឹ្ទ ( ទ + ឹ + ្ទ ) ...អក្សរសិល្សវិញ។ទទឹ្ទមនឹងការយល់ឃើញបែ...
ទ្វា ( ទ + ្វ + ា ) ទា្វ ( ទ + ា + ្វ ) ...បុ ក យ ប ម អ ឧ។ ទា្វទាំង១០ អសុភ១០ ក...
ទ្វិ ( ទ + ្វ + ិ ) ទិ្វ ( ទ + ិ + ្វ ) ...ទេសមួយចំនួនមានសិទិ្វខ្លះៗមិនមែនត្រឹ...
ធ្ច្កើ ( ធ + ្ច + ្ក + ើ ) ធ្ចើ្ក ( ធ + ្ច + ើ + ្ក ) ...យុគ្រប់បោះឆ្នោតធ្ចើ្កការស្ថិតិនៅក្នុ...
ធ្មេ ( ធ + ្ម + េ ) ធេ្ម ( ធ + េ + ្ម ) ...ននលើដី រាបរលីង ធេ្មចភែ្នកសង្រួមស្មឹ...
ធ្លា ( ធ + ្ល + ា ) ធា្ល ( ធ + ា + ្ល ) ...នដូចជា តំបន់ទឹកធា្លក់ ព្រះអង្គធំ វា...
នុ៎ះ ( ន + ុ + ៎ + ះ ) ន៎ុះ ( ន + ៎ + ុ + ះ ) ...​ច្បាស់​សេចក្តី​ន៎ុះ​ហើយ ទ្រង់​បន្លឺ...
នេំ ( ន + េ + ំ ) នំេ ( ន + ំ + េ ) ...ខរមួយៃថបងខំនិងខំនំេប់ឬសីេងេជើងភំមុ...
ន្ដែ ( ន + ្ដ + ែ ) នែ្ដ ( ន + ែ + ្ដ ) ...) ទៅមាន៣២គ.ម ប៉ុនែ្ដដោយផ្លូវបត់បែន...
ន្ថែ ( ន + ្ថ + ែ ) នែ្ថ ( ន + ែ + ្ថ ) ...រះបរមរាជ្យវាំង បនែ្ថមពីរលើមុខងារជាគ...
ន្ទិ ( ន + ្ទ + ិ ) និ្ទ ( ន + ិ + ្ទ ) ...ន២៥នាក់ ស្រុកគោននិ្ទមាន២៦នាក់ សរុបប...
ន្ទី ( ន + ្ទ + ី ) នី្ទ ( ន + ី + ្ទ ) ...ន ១៧០០ ក្នុងនោះមនី្ទរពេទ្យរដ្ឋមាន​...
ន្ធ័ ( ន + ្ធ + ័ ) ន័្ធ ( ន + ័ + ្ធ ) ...cept នេះគឺជាប្រពន័្ធដែលល្បីល្បាញហើយ...
ន្ធឺ ( ន + ្ធ + ឺ ) នឺ្ធ ( ន + ឺ + ្ធ ) ...មានរាងទ្រវែងលាតសនឺ្ធងតាមដងទនេ្លមេគង...
ន្រុ ( ន + ្រ + ុ ) នុ្រ ( ន + ុ + ្រ ) ...មយុត្តិកនិកាយ អនុ្របធានទីមួយួ និង...
ន្លឹះ ( ន + ្ល + ឹ + ះ ) នឹ្លះ ( ន + ឹ + ្ល + ះ ) ...eyword n. ពាក្យគនឹ្លះ...
ន្លែ ( ន + ្ល + ែ ) នែ្ល ( ន + ែ + ្ល ) ...ញ់ចូលទៅមើលត្រង់កនែ្លង ភេប្រែឡងគ្នានោះ...
ន្លោះ ( ន + ្ល + ោ + ះ ) នោ្លះ ( ន + ោ + ្ល + ះ ) ...វម៉្យាងនៅក្នុងចនោ្លះព័ត៌មានបន្ទាប់...
ន្ឫិ ( ន + ្ឫ + ិ ) និ្ឫ ( ន + ិ + ្ឫ ) ...កូរសមុទ្រទឹកដោះ និ្ឫត្តិព្រះនៃសេចក...
បា់ ( ប + ា + ់ ) ប់ា ( ប + ់ + ា ) ...យសារតែគាត់បានបញចប់ាករសិក្សានៅសកលវិ...
ប៉ា ( ប + ៉ + ា ) បា៉ ( ប + ា + ៉ ) ...อ) ហើយកែឈ្មោះថា បា៉កព្រែក រឺ បាក់ព...
បៃ់ ( ប + ៃ + ់ ) ប់ៃ ( ប + ់ + ៃ ) ...ខំតង់ទឹកង េឡើង ប់ៃដេសក ដល់េពលរួយៃ...
បោ់ ( ប + ោ + ់ ) ប់ោ ( ប + ់ + ោ ) ...បំផ្លាញ ដោយកុនខោប់ោយ(កុនដែលមានជិះសេះ...
ប្ដេ ( ប + ្ដ + េ ) បេ្ដ ( ប + េ + ្ដ ) ...ការតស៊ូនេះ ខ្ញុំបេ្ដជ្ញាជាឱឡារិកថា...
ប្បី ( ប + ្ប + ី ) បី្ប ( ប + ី + ្ប ) ...ក្យអសុរោះមិនគួរគបី្បដូចជា អាមឹង ជាដើ...
ផ្តេ ( ផ + ្ត + េ ) ផេ្ត ( ផ + េ + ្ត ) ...និម្មិតរូបជាសត្វផេ្តសផ្តាស់ទើបនៅជាមួ...
ផ្ទា ( ផ + ្ទ + ា ) ផា្ទ ( ផ + ា + ្ទ ) ...រវតិ្តរបស់ទ្រង់ផា្ទល់ ។ ព្រះរាជកុមា...
ផ្ទេ ( ផ + ្ទ + េ ) ផេ្ទ ( ផ + េ + ្ទ ) ...ធី 2យ៉ាងក្នុងការផេ្ទរទស្សនីយ៍ ល្បីល...
ផ្លិ ( ផ + ្ល + ិ ) ផិ្ល ( ផ + ិ + ្ល ) ...ចកទេស ត្រូវបានបំផិ្លចបំផ្លាញទាំងស្រុ...
ផ្សេ ( ផ + ្ស + េ ) ផេ្ស ( ផ + េ + ្ស ) ...យអាន ។ លទ្ធផលមួយផេ្សងទៀតគឺ ព្យាង្គត...
ផ្សែ ( ផ + ្ស + ែ ) ផែ្ស ( ផ + ែ + ្ស ) ...​ទឹក​ធ្លាក់​បែក​ផែ្សង​ និង​រដូវ​វស...
ពាំ ( ព + ា + ំ ) ពំា ( ព + ំ + ា ) ...រៃឡង់ជិតភូមិត្រពំាងទា ឃុំបឹងចារ ស...
ព៌ា ( ព + ៌ + ា ) ពា៌ ( ព + ា + ៌ ) ...លអឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូពា៌ អាហ្វ្រិក អាស៊ី...
ព្ឆោ ( ព + ្ឆ + ោ ) ពោ្ឆ ( ព + ោ + ្ឆ ) ...ឯចចកដឹងថាកំពឹសបពោ្ឆតដូចេ្នះខឹងណាស់...
ព្ន័ ( ព + ្ន + ័ ) ព័្ន ( ព + ័ + ្ន ) ...បានរឹបអូសទឹកដីសហព័្នន្ធជាច្រើន។សន្និ...
ព្ហា ( ព + ្ហ + ា ) ពា្ហ ( ព + ា + ្ហ ) ...ស្រាយបពា្ហដ៏ធំ ជាមួយនិង កា...
ភេំ ( ភ + េ + ំ ) ភំេ ( ភ + ំ + េ ) ...ម៉ត ពីភំន់ជ័យ។ ភំេនះនយុល ប់រយំមកេ...
ភ្នំ ( ភ + ្ន + ំ ) ភំ្ន ( ភ + ំ + ្ន ) ...ញមកហែរប្រទក្សិណ ភំ្នកៃឡាស រាល់ៗឆ្នាំ...
ភ្នេ ( ភ + ្ន + េ ) ភេ្ន ( ភ + េ + ្ន ) ...ពាយពស់ថ្លាន់ទាំងភេ្ននក៏ត្រេកអរឥតឧបមា...
ភ្លា ( ភ + ្ល + ា ) ភា្ល ( ភ + ា + ្ល ) ...ជាទតឃើញបុត្រានោះភា្លម ក៏មានសេចក្តីពេ...
ភ្លឺ ( ភ + ្ល + ឺ ) ភឺ្ល ( ភ + ឺ + ្ល ) ...id បានផ្តល់ការបំភឺ្លជាសាធារណៈលើកដំបូ...
ភ្លើ ( ភ + ្ល + ើ ) ភើ្ល ( ភ + ើ + ្ល ) ...ឡើងវិញជួយការពារភើ្លងឆេះព្រៃនិងណែនាំ...
ភ្លេ ( ភ + ្ល + េ ) ភេ្ល ( ភ + េ + ្ល ) ...សុរាអាចជួយអ្នកបំភេ្លចបញ្ហារបស់អ្នកបា...
ម្ងា ( ម + ្ង + ា ) មា្ង ( ម + ា + ្ង ) ...លោកបានរក្សាយ៉ាងសមា្ងត់ក្នុងដួងចិត្ត...
ម្ដា ( ម + ្ដ + ា ) មា្ដ ( ម + ា + ្ដ ) ...រុកអាយដែលបានចាប់មា្ដយទៅ ទី...
ម្ព័ ( ម + ្ព + ័ ) ម័្ព ( ម + ័ + ្ព ) ...រទេស ហើយមានរចនាសម័្ពន្ធដូចកងទ័ពនៅលើ...
ម៌្ម ( ម + ៌ + ្ម ) ម្ម៌ ( ម + ្ម + ៌ ) ...ស់ស្រី ជ័យសិង្ហវម្ម៌ ដែលបាននិយាយនៅក...
ម្មី ( ម + ្ម + ី ) មី្ម ( ម + ី + ្ម ) ...យ​ជ្រះថ្លា​ដោយ​ធមី្មក​ថា​ ១ ​ជា​ទីស...
ម្លេះ ( ម + ្ល + េ + ះ ) មេ្លះ ( ម + េ + ្ល + ះ ) ...វាសនាអ្វីគេក៏ល្អមេ្លះ ពីដើមជាអ្នកក្រ...
យេំ ( យ + េ + ំ ) យំេ ( យ + ំ + េ ) ...េគ ឮសូរែតសេមងសតយំេហើយយួរៗ េគេឃើញន...
រ្ត៍ ( រ + ្ត + ៍ ) រ៍្ត ( រ + ៍ + ្ត ) ...រណនាមថា ៖ បរមេកេរ៍្តស្វរៈ ប្រែមកថា...
រ្តិ ( រ + ្ត + ិ ) រិ្ត ( រ + ិ + ្ត ) ...បោរ) តែពេលនេះកេរិ្តនេះលិចបាត់​ទៅក...
រ្ម័ ( រ + ្ម + ័ ) រ័្ម ( រ + ័ + ្ម ) ...ជ្ជកាលព្រះបាទជយវរ័្មនទី៧ ។ ប្រាសាទនេះ...
រ្យិ ( រ + ្យ + ិ ) រិ្យ ( រ + ិ + ្យ ) ...ព្រះវរវង្ស និងសូរិ្យវង្ស ទៅជាភាសាសៀ...
ល្លា ( ល + ្ល + ា ) លា្ល ( ល + ា + ្ល ) ...ប​ព្រះ​មហា​មោគ្គលា្លន​ដ៏​មាន​អាយុ ចា...
ល្អៃ ( ល + ្អ + ៃ ) លៃ្អ ( ល + ៃ + ្អ ) ...ចុកចងេ្កះ ល្អិតលៃ្អ ទន់ដៃទន់ជើង កុំ...
សុំ ( ស + ុ + ំ ) សំុ ( ស + ំ + ុ ) ...រសំនុំដែលណាមួយ(សំុនុំណាក៏បាន) ទៅជា...
សុាំ ( ស + ុ + ា + ំ ) សុំា ( ស + ុ + ំ + ា ) ...អាងចេញពី(BC)ភាពសុំាញុំានៃជុំនួញនិង...
សៃ់ ( ស + ៃ + ់ ) ស់ៃ ( ស + ់ + ៃ ) ...សក ឬេសើចកយ ខរអស់ៃពភំ។ លពីមួយែខ មុ...
ស្ថា ( ស + ្ថ + ា ) សា្ថ ( ស + ា + ្ថ ) ...ល​រាជរដ្ឋាភិបាល សា្ថបនា​ផ្លូវជាតិ​លេ...
ស្ថេ ( ស + ្ថ + េ ) សេ្ថ ( ស + េ + ្ថ ) ...មោះ ព្រះឧបគុត្តសេ្ថរ លោក មានអំណាចមា...
ស្និ ( ស + ្ន + ិ ) សិ្ន ( ស + ិ + ្ន ) ...កជំទាវក៏ទុកចិត្តសិ្នទ្ធស្នាលអោយចេញចូ...
ស្ម័ ( ស + ្ម + ័ ) ស័្ម ( ស + ័ + ្ម ) ...យប្រោស ដោយចិត្តស័្មគ្រស្មោះគ្រានោះ...
ស្លឹ ( ស + ្ល + ឹ ) សឹ្ល ( ស + ឹ + ្ល ) ...ចប់​នៃ​សាស្រ្តា​សឹ្លក​រឹត ។ ឧទាហរណ៍...
ស្សិ ( ស + ្ស + ិ ) សិ្ស ( ស + ិ + ្ស ) ...នំពេញ។ គាត់ជានិសិ្សតផ្នែកវិទ្យាសាស...
ស្អា ( ស + ្អ + ា ) សា្អ ( ស + ា + ្អ ) ...លែចេកចិតសំបកឱ្យសា្អត់រួចចឹតជាបន្ទះ...
ហា៎ ( ហ + ា + ៎ ) ហ៎ា ( ហ + ៎ + ា ) ...ក្លាហាន នោះទៀត។ ហ៎ា ៗ! វាដឹងថាអញស...
ហ្វា ( ហ + ្វ + ា ) ហា្វ ( ហ + ា + ្វ ) ...ចៅហា្វយស្រុកកងមាស៖ ពិ...
ឡាំ ( ឡ + ា + ំ ) ឡំា ( ឡ + ំ + ា ) ...យប្រពៃយ៉ាងនេះត្រឡំាង ទៅជាប្រព្រឹត...

Reordered Syllables Part 2[edit]

These seem to be reasonably reordered. There are a lot of these, so I randomly divided them into three groups, so that each group is a reasonably diverse sample of syllabled. Also see the main sample.

Reordered Syllables Part 2
rewritten original context
ក្តេ ( ក + ្ត + េ ) កេ្ត ( ក + េ + ្ត ) ...កេ្តរិ៍​ឈ្មោះ​របស់​...
ខ្លាំ ( ខ + ្ល + ា + ំ ) ខា្លំ ( ខ + ា + ្ល + ំ ) ...វស្ងួតហើយត្រជាក់ខា្លំងជាងនៅប្រទេសកម...
ខ្វែ ( ខ + ្វ + ែ ) ខែ្វ ( ខ + ែ + ្វ ) ...វមានផ្ទះធំខ្វាត់ខែ្វងត្រឈឹងត្រឈៃ មា...
គ្រា ( គ + ្រ + ា ) គា្រ ( គ + ា + ្រ ) ...យមិនលទ្ធភាពគ្រប់គា្រន់អោយឈានទៅដល់អោ...
គ្រុ ( គ + ្រ + ុ ) គុ្រ ( គ + ុ + ្រ ) ...​១ សេ្តច​សុបណ្ណ​គុ្រឌ ១ ព្រះ​រាជ​បុ...
ឃុំ ( ឃ + ុ + ំ ) ឃំុ ( ឃ + ំ + ុ ) ...ដែលស្ថិតនៅក្នុង ឃំុ កំពែង ស្រុកព្រៃ...
ងៃំ ( ង + ៃ + ំ ) ងំៃ ( ង + ំ + ៃ ) ...លែតេះពួយ ខំកេឡកេងំៃដ ប់ែតេឃើញសីក់ស...
ង្កាំ ( ង + ្ក + ា + ំ ) ងា្កំ ( ង + ា + ្ក + ំ ) ...ជាមួយនឹងខ្សែបូរអងា្កំ, ក្មេងលេង, ផ្កា...
ង្កេ ( ង + ្ក + េ ) ងេ្ក ( ង + េ + ្ក ) ...យម៉ប ដែលចេះតែលបសងេ្កតរូបឆោមមាណពនោះតាំ...
ង្តើ ( ង + ្ត + ើ ) ងើ្ត ( ង + ើ + ្ត ) ...ល្បាញហើយគេក៍បានបងើ្តតសមាគមមួយឈោ្មះ...
ច្នៃ ( ច + ្ន + ៃ ) ចៃ្ន ( ច + ៃ + ្ន ) ...យកទៅវាយ បំបែករួចចៃ្នជាត្បូងឡើង ក៏ឃើ...
ឆាំ ( ឆ + ា + ំ ) ឆំា ( ឆ + ំ + ា ) ...តិដែលជាគណបក្សប្រឆំាងតែមួយគត់ចោល ដេី...
ឆ្កែ ( ឆ + ្ក + ែ ) ឆែ្ក ( ឆ + ែ + ្ក ) ...រ " ទទួលខឹងនឹង ឆែ្កវាច្រាសស្លឹកគ្រៃ...
ឆ្នេ ( ឆ + ្ន + េ ) ឆេ្ន ( ឆ + េ + ្ន ) ...ទនេ្លបាទី កែ្បរឆេ្នរខាងនៃទនេ្លនោះមា...
ជ្ជា ( ជ + ្ជ + ា ) ជា្ជ ( ជ + ា + ្ជ ) ...អ្វីទៅជាទស្សនះវិជា្ជ?,តើអ្វើទៅដែលចាំ...
ជ្ជេ ( ជ + ្ជ + េ ) ជេ្ជ ( ជ + េ + ្ជ ) ...ត្តមំ ឯតេន សច្ជវជេ្ជន បញ្ជមារា បលាយ...
ឈ្នា ( ឈ + ្ន + ា ) ឈា្ន ( ឈ + ា + ្ន ) ...ឬ ភ្នំអ្នកតាទូលឈា្នងយួនហៅថា នួយ-បា...
ញែ់ ( ញ + ែ + ់ ) ញ់ែ ( ញ + ់ + ែ ) ...ឡើយ េពលេឃើញមនឹកសញ់ែភត ។ងសំពះសួរ េហើ...
ញ្ចេ ( ញ + ្ច + េ ) ញេ្ច ( ញ + េ + ្ច ) ...លាប​ដឹង​ហើយ​ ក៏បញេ្ចញ​សូរបែប​រឹងតាន់...
ដាំ ( ដ + ា + ំ ) ដំា ( ដ + ំ + ា ) ...ដោយលោកមេទ័ពម៉ាក់ដំាងស៊ុង ក្នុងឆ្នាំ...
ដ្ឋា ( ដ + ្ឋ + ា ) ដា្ឋ ( ដ + ា + ្ឋ ) ...ពេល ដែលផ្តួលរលំរដា្ឋភិបាល ង៉ោ ឌិន យ៉ី...
ដ្ឋិ ( ដ + ្ឋ + ិ ) ដិ្ឋ ( ដ + ិ + ្ឋ ) ...ងចេតិយមួយបញ្ចុះអដិ្ឋធាតុព្រះបច្ចេកពុ...
ណេ៏ះ ( ណ + េ + ៏ + ះ ) ណ៏េះ ( ណ + ៏ + េ + ះ ) ...យខំត់ក៏យល់េហតុរណ៏េះលពីមួយែខមុខេនះ...
ណ្ដើ ( ណ + ្ដ + ើ ) ណើ្ដ ( ណ + ើ + ្ដ ) ...លំនៅជាបណើ្ដរៗ។...
ណ្ដែ ( ណ + ្ដ + ែ ) ណែ្ដ ( ណ + ែ + ្ដ ) ...ទូកមាសនោះក៏បានអណែ្ដតឡើងមកម្ដងទៀត​...
ណ្ឌិ ( ណ + ្ឌ + ិ ) ណិ្ឌ ( ណ + ិ + ្ឌ ) ...ភាវតី និងកោណិ្ឌន្យជ័យវរ្ម័នដែល...
ណ្តា ( ណ + ្ត + ា ) ណា្ត ( ណ + ា + ្ត ) ...ក្នុងអំឡុងពាក់កណា្តលទសវត្ស៩០​ទើបកម...
ត្តី ( ត + ្ត + ី ) តី្ត ( ត + ី + ្ត ) ...ឋាន​បរនិម្មិតវសវតី្ត។ បុគ្គលនោះ ក៏តាំ...
ត្ថេ ( ត + ្ថ + េ ) តេ្ថ ( ត + េ + ្ថ ) ...ព្រះឧបគុត្តតេ្ថរ ក៏នាំយកបណ្តាំ...
ត្រូ ( ត + ្រ + ូ ) តូ្រ ( ត + ូ + ្រ ) ...ថតរូប ដែលល្អ គឺតូ្រវចេះស៊ីរេ នៅកែវ...
ថ្ងៃ ( ថ + ្ង + ៃ ) ថៃ្ង ( ថ + ៃ + ្ង ) ...ងថ្ញៃទី១ គេហៅថា ថៃ្ង ចូលឆ្នាំសាកល ប៉ុ...
ថ្នា ( ថ + ្ន + ា ) ថា្ន ( ថ + ា + ្ន ) ...បុគ្គល​មាន​ប្រាថា្ន​ដ៏​លាមក ​មាន​សេ...
ថ្មី ( ថ + ្ម + ី ) ថី្ម ( ថ + ី + ្ម ) ...ជនីយារាម ( ញ៉ាមៃថី្ម ) Công Đức Lâm...
ថ្លើ ( ថ + ្ល + ើ ) ថើ្ល ( ថ + ើ + ្ល ) ...ធ្វើត្រណោត​ ដោត​ថើ្លម​អាខូច​នេះ​អាំ...
ថ្លែ ( ថ + ្ល + ែ ) ថែ្ល ( ថ + ែ + ្ល ) ...ការដូចជា សេចក្តីថែ្លងការណ៍ ការប្រជុំ...
ទាំ ( ទ + ា + ំ ) ទំា ( ទ + ំ + ា ) ...ជាមុដ្ឋាន​ មានទួទំាងសរីរៈ​ទាំងអស់ដូ...
ទ្ទេ ( ទ + ្ទ + េ ) ទេ្ទ ( ទ + េ + ្ទ ) ...សាស្ត្រ ដែលព្រះឧទេ្ទសាចារ្យបង្ហាត់ប...
ទ្ធិ ( ទ + ្ធ + ិ ) ទិ្ធ ( ទ + ិ + ្ធ ) ...រព័ត៌‌មានបំពានសិទិ្ធខាងលើនេះ មានសិទិ...
ទ្រី ( ទ + ្រ + ី ) ទី្រ ( ទ + ី + ្រ ) ...ក្នុងតំបន់សោឡននៃទី្រសៃហ្គន ។ របបត្រ...
ទ្វេ ( ទ + ្វ + េ ) ទេ្វ ( ទ + េ + ្វ ) ...មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទេ្វឡើង។ ដូច្នេះហើយ...
ធែំ ( ធ + ែ + ំ ) ធំែ ( ធ + ំ + ែ ) ...ល់នឹងសតពស់មួយ ដ៏ធំែបកអរ ែដលឆងទេនពីេ...
នាំ ( ន + ា + ំ ) នំា ( ន + ំ + ា ) ...ឋានអំណាចនៃការដឹកនំាកិច្ចការ សាធារណះ...
នេើះ ( ន + េ + ើ + ះ ) នេះើ ( ន + េ + ះ + ើ ) ...ភាគច្រើនេះើងសំពត់មានរចនាជា...
ន្តិ ( ន + ្ត + ិ ) និ្ត ( ន + ិ + ្ត ) ...ត​ក្នុង​ពួក​បច្ចនិ្តមជនបទ ​ទាំង​ជា​...
ន្តែ ( ន + ្ត + ែ ) នែ្ត ( ន + ែ + ្ត ) ...បងឯងបានស្រួលប៉ុនែ្តត្រូវបងឯងតាមខ្ញុំ...
ន្ទ័ ( ន + ្ទ + ័ ) ន័្ទ ( ន + ័ + ្ទ ) ...ព្រះអាទិត្យព្រះចន័្ទដោយដៃក៏បាន។...
ន្ទេ ( ន + ្ទ + េ ) នេ្ទ ( ន + េ + ្ទ ) ...ជេមិ ឥមិនា និស្សនេ្ទន ។ សរសេរស្រេចហើ...
ន្និ ( ន + ្ន + ិ ) និ្ន ( ន + ិ + ្ន ) ...ដូច្នេះ យើងអាចសនិ្នដ្ឋនាបានថា តបុស...
ន្យិ ( ន + ្យ + ិ ) និ្យ ( ន + ិ + ្យ ) ...ភៅចូលចេញ ត្រួតពិនិ្យសកម្មភាព អ្នកចូ...
ន្លឺ ( ន + ្ល + ឺ ) នឺ្ល ( ន + ឺ + ្ល ) ...ឆាំ្ម1927 ការជះពនឺ្លប្រពន្ធ័ទូរទស្ស...
ន្លេ ( ន + ្ល + េ ) នេ្ល ( ន + េ + ្ល ) ...ត់ទៅទៀត ដល់មាត់ទនេ្លប្រុងនិងឆ្លងទៅត...
បាំ ( ប + ា + ំ ) បំា ( ប + ំ + ា ) ...យនភណ្ឌសំរាប់បិទបំាងខ្លួន។ ការស្លៀ...
ប្ដា ( ប + ្ដ + ា ) បា្ដ ( ប + ា + ្ដ ) ...ស់បុរសចាប់ពី ៧ សបា្ដហ៍ ក្រោយជាសះស្បើ...
ប្ដី ( ប + ្ដ + ី ) បី្ដ ( ប + ី + ្ដ ) ...។ កាលអំណើះឥតពីបី្ដទៅ ប្រពន្ធបានទៅ...
ប្តិ ( ប + ្ត + ិ ) បិ្ត ( ប + ិ + ្ត ) ...មួយភាំង​ទៅ​យល់​សបិ្ត​ថា "បាន​ស្រលាញ់...
ប្លុ ( ប + ្ល + ុ ) បុ្ល ( ប + ុ + ្ល ) ...Block n. បុ្លក, ការហាមឃាត់...
ប្លែ ( ប + ្ល + ែ ) បែ្ល ( ប + ែ + ្ល ) ...យ ។ មានទីកនែ្លងបែ្លកៗ និងសម្រាប់សក...
ផ្ដើ ( ផ + ្ដ + ើ ) ផើ្ដ ( ផ + ើ + ្ដ ) ...ដែលកំណត់ថាជាការផើ្ដមនូវសម័យថ្មីហៅថា...
ផ្តែ ( ផ + ្ត + ែ ) ផែ្ត ( ផ + ែ + ្ត ) ...ហើយនៅសល់តែក្បាច់ផែ្តរលើខ្លោងទ្វារនៅ...
ផ្តោ ( ផ + ្ត + ោ ) ផោ្ត ( ផ + ោ + ្ត ) ...រេកអរសោមនស្ស ដោយផោ្តតអារម្មណ៍ ទៅលើគ...
ផ្ទី ( ផ + ្ទ + ី ) ផី្ទ ( ផ + ី + ្ទ ) ...ខេត្តទឹកខៅ្មមានផី្ទដីសរុប ៥.២១១ គី...
ផ្ទៃ ( ផ + ្ទ + ៃ ) ផៃ្ទ ( ផ + ៃ + ្ទ ) ...ដើមឈ្មោះឆកគគីរ ឬផៃ្ទដីគោកគគីរ សព្វថៃ...
ផ្លែ ( ផ + ្ល + ែ ) ផែ្ល ( ផ + ែ + ្ល ) ...នាយកបាយទឹកនំចំណីផែ្លឈើទុំខ្ចីគ្រប់មុ...
ផ្អ្កោ ( ផ + ្អ + ្ក + ោ ) ផ្អោ្ក ( ផ + ្អ + ោ + ្ក ) ...​ រមណីដ្ឋានជ្រោះផ្អោ្ក...
ព្ចាូ ( ព + ្ច + ា + ូ ) ពា្ចូ ( ព + ា + ្ច + ូ ) ...ជាងគេ​​ (មានរួមបពា្ចូលទាំង អ្នកស្រីហួ...
ព្ភា ( ព + ្ភ + ា ) ពា្ភ ( ព + ា + ្ភ ) ...ដល់៧០ឆ្នាំ គឺ ប​ពា្ភ​រ​ទសកៈ ដែល​មាន...
ព្វា ( ព + ្វ + ា ) ពា្វ ( ព + ា + ្វ ) ...ងព្រះពុទ្ធចូលនិពា្វន។ បដិមាននេះធ្វើ...
ព្វេ ( ព + ្វ + េ ) ពេ្វ ( ព + េ + ្វ ) ...អាចារ្យសូត្រថា សពេ្វពុទ្ធា ពលប្បត្តា...
ភែំ ( ភ + ែ + ំ ) ភំែ ( ភ + ំ + ែ ) ...ឯពះសងែដលគង់េេលើភំែតងែតនិយប់េគឯង េ...
ភ្ចា ( ភ + ្ច + ា ) ភា្ច ( ភ + ា + ្ច ) ...ញហើយក៏ជាវិធីដែលភា្ចប់ទៅនិងការបង្ហា...
ភ្នែ ( ភ + ្ន + ែ ) ភែ្ន ( ភ + ែ + ្ន ) ...ក៏តាំងអង្គុយពែនភែ្ននលើដី រាបរលីង ធេ...
ភ្លៅ ( ភ + ្ល + ៅ ) ភៅ្ល ( ភ + ៅ + ្ល ) ...សាច់ដុំភៅ្ល ត្រចៀក ចង្កេះ...
ម៉ែ ( ម + ៉ + ែ ) មែ៉ ( ម + ែ + ៉ ) ...បង់ថ្លៃពេទ្យ អោយមែ៉វាឯងសម្រាលកូន។...
ម្ដេ ( ម + ្ដ + េ ) មេ្ដ ( ម + េ + ្ដ ) ...ទុកព្រះមាតា គឺសមេ្ដចព្រះទាវ ឱ្យគង់...
ម្តេ ( ម + ្ត + េ ) មេ្ត ( ម + េ + ្ត ) ...រជ្ជកាល ព្រះបាទសមេ្តចព្រះជ័យជេដ្ឋាទី...
ម្តែ ( ម + ្ត + ែ ) មែ្ត ( ម + ែ + ្ត ) ...យជាអាចារ្យក្មេងសមែ្តងមង្គលទេសនាផេ្ស...
ម្ទេ ( ម + ្ទ + េ ) មេ្ទ ( ម + េ + ្ទ ) ...ពុជា​ត្រូវ​បាន​កមេ្ទច​រូបិយវត្ថុជាតិ...
ម្នា ( ម + ្ន + ា ) មា្ន ( ម + ា + ្ន ) ...​អ្នក​យ៉ាងនេះថា​មា្នលអ្នកដ៏មានអាយុ...
ម្រា ( ម + ្រ + ា ) មា្រ ( ម + ា + ្រ ) ...រសូន្យរូបធ្វើជាមា្រមដៃជើងនោះហោង ។...
ម្លាំ ( ម + ្ល + ា + ំ ) ម្លំា ( ម + ្ល + ំ + ា ) ...ជាស្ថាពររបស់កងកម្លំាងលីវលិនលើកងទ័ពរា...
ម្លៃ ( ម + ្ល + ៃ ) មៃ្ល ( ម + ៃ + ្ល ) ...គាល់ថាថ្មនេះមានតមៃ្លគេក៏យកទៅវាយ បំបែ...
ម្ហិ ( ម + ្ហ + ិ ) មិ្ហ ( ម + ិ + ្ហ ) ...វនាថា ៖ មរណធម្មាមិ្ហ មរណំ អនតីតោ កុំ...
រាំ ( រ + ា + ំ ) រំា ( រ + ំ + ា ) ...នៃកំពង់ផែទាហានបារំាង។ វាមានកប៉ាល់ជា...
រុំ ( រ + ុ + ំ ) រំុ ( រ + ំ + ុ ) ...ងសំពត់ជីបជាផ្នត់រំុព័ទ្ធជុំវិញព្រះ...
រ្ថិ ( រ + ្ថ + ិ ) រិ្ថ ( រ + ិ + ្ថ ) ...យ កាលបើពួកអន្យតិរិ្ថយបរិព្វាជក សួរយ៉ា...
រ្រា ( រ + ្រ + ា ) រា្រ ( រ + ា + ្រ ) ...ង​ជាតិ​នៃ​សង្គមរា្រស្តនិយម​រដ្ឋ​បា...
ល្ល័ ( ល + ្ល + ័ ) ល័្ល ( ល + ័ + ្ល ) ...ក្តីដំណាលថា រតនបល័្លង្គ...
សាំ ( ស + ា + ំ ) សំា ( ស + ំ + ា ) ...តុនៃការអនុវត្តន៍សំាន់ជាងគេ។នៅក្នុង...
សេ់ះ ( ស + េ + ់ + ះ ) ស់េះ ( ស + ់ + េ + ះ ) ...មខម មុនតំបូង ឆល់ស់េះ មិនែដលនេហតុេភទ...
សែ់ ( ស + ែ + ់ ) ស់ែ ( ស + ់ + ែ ) ...េះែម៉ឪំងសងងនជេះស់ែទង យូរមកេហើយ។ ចំែ...
ស្តេ ( ស + ្ត + េ ) សេ្ត ( ស + េ + ្ត ) ...តចព្រះជ័យជេដ្ឋា សេ្តចគង់នៅ ព្រះរាជវាំ...
ស្ថិ ( ស + ្ថ + ិ ) សិ្ថ ( ស + ិ + ្ថ ) ...ខាងជើងគឺជាឃុំមួយសិ្ថតនៅឈៀងខាងត្បូងកំ...
ស្ទឹ ( ស + ្ទ + ឹ ) សឹ្ទ ( ស + ឹ + ្ទ ) ...ខេត្តក្រចេះ និង​សឹ្ទ​ង​ត្រែង​មាន​អា...
ស្នា ( ស + ្ន + ា ) សា្ន ( ស + ា + ្ន ) ...ទាំងអស់​នេះ​គឺជាសា្នដៃ​ប្រជាពលរដ្ឋខ...
ស្នែ ( ស + ្ន + ែ ) សែ្ន ( ស + ែ + ្ន ) ...ហៅពួកអង្រឹង​ជើងសែ្នងឱ្យស៊ី ព្រោះជី...
ស្លា ( ស + ្ល + ា ) សា្ល ( ស + ា + ្ល ) ...ក្បាលដំណេកបុគ្គលសា្លប់រួចផ្តាំបុគ្គ...
ស្លែ ( ស + ្ល + ែ ) សែ្ល ( ស + ែ + ្ល ) ...៖ ពាក្យ ពិត រែង សែ្លង។...
ស្វា ( ស + ្វ + ា ) សា្វ ( ស + ា + ្វ ) ...នៅក្នុង ឃុំកំពង់សា្វយ ស្រុកកំពង់ស្វា...
ស្អែ ( ស + ្អ + ែ ) សែ្អ ( ស + ែ + ្អ ) ...ឱ្យស្រួលទៅ ព្រឹកសែ្អកចាំចៅចេញដំណើរទៅ...
ហ្កា ( ហ + ្ក + ា ) ហា្ក ( ហ + ា + ្ក ) ...គឺតតែនបឺច។ ផ្ទះ ហា្កម្ខោស បានក្លាយទៅ...
ហ្គ័ ( ហ + ្គ + ័ ) ហ័្គ ( ហ + ័ + ្គ ) ...ស្បាញ​ភាសាព័រទុយហ័្គល​ភាសាអ៊ីតាលី។...
ហ្គេ ( ហ + ្គ + េ ) ហេ្គ ( ហ + េ + ្គ ) ...ស្រង់ចេញពីវីដេអូហេ្គមហើយរឿងនោះបានធើ...
ឡើ់ ( ឡ + ើ + ់ ) ឡ់ើ ( ឡ + ់ + ើ ) ...គ្រាន់តែស្ថាបនាឡ់ើងសម្រាប់លម្អប្រា...
អាំ ( អ + ា + ំ ) អំា ( អ + ំ + ា ) ...រះករុណាភ័យរអឹករអំាខំព្យាយាមរួបរួម...
អេំ ( អ + េ + ំ ) អំេ ( អ + ំ + េ ) ...រយកបេយ េកងេដើម អំេយកមកសុីែដរ ដល់េ...
អ្វី ( អ + ្វ + ី ) អី្វ ( អ + ី + ្វ ) ...ង​ក៏​ឥត​បាន​ការ​អី្វ​ដែរ ដំរី​ក៏​ខ...
អ្វើ ( អ + ្វ + ើ ) អើ្វ ( អ + ើ + ្វ ) ...រាប់សំគាល់ឈ្មោះអើ្វមួយដែលគា្មនជីវិ...

Reordered Syllables Part 3[edit]

These seem to be reasonably reordered. There are a lot of these, so I randomly divided them into three groups, so that each group is a reasonably diverse sample of syllabled. Also see the main sample.

Reordered Syllables Part 3
rewritten original context
ខ្លា ( ខ + ្ល + ា ) ខា្ល ( ខ + ា + ្ល ) ...នាង​យក​ជាល​ឱ្យ​ខា្លៗ​ដាក់​សុទ្ធ​តែ...
ខ្វា ( ខ + ្វ + ា ) ខា្វ ( ខ + ា + ្វ ) ...ន ១៦៧៨ ។ ភ្នំតាខា្វ នេះ មានបណ្តោយប...
គ្រូ ( គ + ្រ + ូ ) គូ្រ ( គ + ូ + ្រ ) ...ញវរាហៈ ដែលជាព្រះគូ្ររបស់ព្រះបាទជ័យវ...
គ្លេ ( គ + ្ល + េ ) គេ្ល ( គ + េ + ្ល ) ...សទី​១៥​ជនជាតិអង់គេ្លស​និង​ជនជាតិបារាំ...
ងែំ ( ង + ែ + ំ ) ងំែ ( ង + ំ + ែ ) ...ប់ែតនសេមងមួយ ែសកងំែដខំ “េហស! អកំងពី...
ង្កា ( ង + ្ក + ា ) ងា្ក ( ង + ា + ្ក ) ...៩៧ ចំនួនខ័ណ្ឌ សងា្កត់ ឃុំ ក្នុងនោះ...
ង្កើ ( ង + ្ក + ើ ) ងើ្ក ( ង + ើ + ្ក ) ...ថ្វីបើលោកមិនបានបងើ្កតនូវម៉ដនៃប្រពន័...
ង្គា ( ង + ្គ + ា ) ងា្គ ( ង + ា + ្គ ) ...ពួកគាត់ស្រលាញ់កាងា្គររបស់គាត់ណាស់។នៅ...
ចាំ ( ច + ា + ំ ) ចំា ( ច + ំ + ា ) ...ដ៏​មាន​ព្រះ​ភាគ ចំាទុក​នូវ​ខ្ញុំ​ព...
ច្ច័ ( ច + ្ច + ័ ) ច័្ច ( ច + ័ + ្ច ) ...ពុទ្ធសាសនា ដោយបច័្ចយបួន មានចង្អាន់...
ច្ជ័ ( ច + ្ជ + ័ ) ច័្ជ ( ច + ័ + ្ជ ) ...សុភនិច័្ជចុងបំផុត: ព្រះយេ...
ជា់ ( ជ + ា + ់ ) ជ់ា ( ជ + ់ + ា ) ...Samneua (n) ជ់ាណឿ...
ជ្រុំ ( ជ + ្រ + ុ + ំ ) ជ្រំុ ( ជ + ្រ + ំ + ុ ) ...ព្រីងជ្រំុ...
ដុាំ ( ដ + ុ + ា + ំ ) ដុំា ( ដ + ុ + ំ + ា ) ...ចត្តិធើស្រែនិងដំដុំាជាអ្នកនេសាទហើយពួ...
ដ្ដិ ( ដ + ្ដ + ិ ) ដិ្ដ ( ដ + ិ + ្ដ ) ...លមាន សង្គ្រាម បដិ្ដវត្ដន៏ រយះ បានម...
ណា៎ ( ណ + ា + ៎ ) ណ៎ា ( ណ + ៎ + ា ) ...អូន! ចាំម៉ាភ្លែតណ៎ា! ខ្ញុំនឹងទៅដងទឹ...
ណ្ដា ( ណ + ្ដ + ា ) ណា្ដ ( ណ + ា + ្ដ ) ...សថៃ ហើយនៅចំពាក់កណា្ដលរវាងប្រទេសវៀតណា...
ណ្ដេា ( ណ + ្ដ + េ + ា ) ណេ្ដា ( ណ + េ + ្ដ + ា ) ...បន្ទះៗ មានទំហំបណេ្ដាយប្រមាណជា ជាង១០...
ណ្ឌា ( ណ + ្ឌ + ា ) ណា្ឌ ( ណ + ា + ្ឌ ) ...រ៊ីឡាំងកា(១៩៩៥)ឥណា្ឌ(១៩៩៩)...
ណ្តើ ( ណ + ្ត + ើ ) ណើ្ត ( ណ + ើ + ្ត ) ...យក្សទាញពស់ នាគដណើ្តមយកទឹកអម្រឹតទៅផឹ...
ណ្តែ ( ណ + ្ត + ែ ) ណែ្ត ( ណ + ែ + ្ត ) ...នមកពីរូងដើមគគីរអណែ្តតទឹកនោះ គឺជាសម័...
ណ្តោ ( ណ + ្ត + ោ ) ណោ្ត ( ណ + ោ + ្ត ) ...បន់ភាគខាងជើងតាមបណោ្តយសមុទ្រអាត្លង់ទិ...
ត្ដិ ( ត + ្ដ + ិ ) តិ្ដ ( ត + ិ + ្ដ ) ...ប្រមូលទ្រព្យសម្បតិ្ដចូលហោប៉ៅខ្លួន មិ...
ត្តិ ( ត + ្ត + ិ ) តិ្ត ( ត + ិ + ្ត ) ...ត់ឱ្យអនុវត្តបញ្ញតិ្ត បែបបទនិងស្តង់ដា...
ត្តឹ ( ត + ្ត + ឹ ) តឹ្ត ( ត + ឹ + ្ត ) ...ផ្សេងទៀតថា តាវតឹ្តសា ឬតាវតឹ្តង្សវា...
ត្ថា ( ត + ្ថ + ា ) តា្ថ ( ត + ា + ្ថ ) ...តា្ថបូជនីយារាម ( ញ៉ា...
ត្ថិ ( ត + ្ថ + ិ ) តិ្ថ ( ត + ិ + ្ថ ) ...មានឆ្នាំដំបូងនៃអតិ្ថភាពរបស់ខ្លួន អវៈ...
ត្ថី ( ត + ្ថ + ី ) តី្ថ ( ត + ី + ្ថ ) ...រាម ជិតក្រុង​សាវតី្ថ។ គ្រានោះ នាង​វិ...
ថ្វី ( ថ + ្វ + ី ) ថី្វ ( ថ + ី + ្វ ) ..."កុំតូចចិត្តថី្វ ឧបាសក ! នៅមិនទា...
ទុំ ( ទ + ុ + ំ ) ទំុ ( ទ + ំ + ុ ) ...នាលរបស់ខ្ញុំ' (ទំុកតម្កើង ៥៥:១៤)។...
ទ្ទិ ( ទ + ្ទ + ិ ) ទិ្ទ ( ទ + ិ + ្ទ ) ...សមណសក្យបុត្របួសឧទិ្ទសព្រះសមណគោត្តមមែ...
ទ្ធ័ ( ទ + ្ធ + ័ ) ទ័្ធ ( ទ + ័ + ្ធ ) ...ដ៏ធំ ដែលដុះហ៊ុំពទ័្ធព្រៃតូចធំស្ទើតែ...
ទ្ធា ( ទ + ្ធ + ា ) ទា្ធ ( ទ + ា + ្ធ ) ...ងជនា្មយុ ៧៩ ព្រឹទា្ធចារ្យទាំងពីរនេះ...
ទ្ធួ ( ទ + ្ធ + ួ ) ទួ្ធ ( ទ + ួ + ្ធ ) ...គឺជាលទួ្ធផលត្រឹមត្រូវចំពោះ...
ទ្បែ ( ទ + ្ប + ែ ) ទែ្ប ( ទ + ែ + ្ប ) ...ទប់សារពត៌មានដោយទែ្បកការបា្លស់ប្តូរ...
ទ្វី ( ទ + ្វ + ី ) ទី្វ ( ទ + ី + ្វ ) ...ងគ្របដណ្តប់លើឧបទី្វបឥណ្ឌូចិន។ គាត់...
ធេំ ( ធ + េ + ំ ) ធំេ ( ធ + ំ + េ ) ...ត់គឺ គូធប់មួយងធំេេះសំេង នរនេះមួយ...
ធ្លី ( ធ + ្ល + ី ) ធី្ល ( ធ + ី + ្ល ) ...ង​ប្រើ​ប្រាស់​ដីធី្ល...
ធ្វើ ( ធ + ្វ + ើ ) ធើ្វ ( ធ + ើ + ្វ ) ...ខ្លះទៀតបានយកសុរាធើ្វជាឧបករណ៏សំរាប់ដោះ...
នេ់ ( ន + េ + ់ ) ន់េ ( ន + ់ + េ ) ...តពីរ បីជំនក៏ មន់េសច េហើយនប់ ញ ដួ...
នៃ់ ( ន + ៃ + ់ ) ន់ៃ ( ន + ់ + ៃ ) ...ត​នៅក្នុង​ទឹកដី​ន់ៃព្រះរាជាណាចក្រ​...
ន្ទឹ ( ន + ្ទ + ឹ ) នឹ្ទ ( ន + ឹ + ្ទ ) ...យបែ្លកកនែ្លងផង ទនឹ្ទងឱ្យតែភ្លឺឆាប់ផ...
ន្នី ( ន + ្ន + ី ) នី្ន ( ន + ី + ្ន ) ...ប្រភព វារីអគ្គីសនី្ននេះ ព្រោះវាមានទឹ...
ន្ព័ ( ន + ្ព + ័ ) ន័្ព ( ន + ័ + ្ព ) ...ទងដើម្បីចង់សម្ពន័្ពភាព មិត្ដភាព និ...
ន្មា ( ន + ្ម + ា ) នា្ម ( ន + ា + ្ម ) ...នាំ ២០០៩ ក្នុងជនា្មយុ ៧៩ ព្រឹទា្ធចា...
ប្តា ( ប + ្ត + ា ) បា្ត ( ប + ា + ្ត ) ...តីមួយដងក្នុងមួយសបា្តហ៏ដើម្បីធ្វើពិធី...
ប្រ់ ( ប + ្រ + ់ ) ប់្រ ( ប + ់ + ្រ ) ...ជាសំខាន់ណាស់សំរាប់្របជាជនកម្ពុជាយើង...
ប្រា ( ប + ្រ + ា ) បា្រ ( ប + ា + ្រ ) ...អ​គួរ​ឱ្យ​ជា​ទី​បា្រថ្នា​ចង់​បាន​ និ...
ផ្កា ( ផ + ្ក + ា ) ផា្ក ( ផ + ា + ្ក ) ...ហើយស្ដេចបានបំរងផា្កអោយនៅឯ cenotaph...
ផ្តើ ( ផ + ្ត + ើ ) ផើ្ត ( ផ + ើ + ្ត ) ...ក្រុមនេះបានចាប់ផើ្តម នៅឆ្នាំ១៨៥៤ នៅ...
ផ្ទាំ ( ផ + ្ទ + ា + ំ ) ផ្ទំា ( ផ + ្ទ + ំ + ា ) ...បានដាក់រួចហើយនូវផ្ទំាងថ្មធំៗពីរ ដែលមួ...
ផ្នែ ( ផ + ្ន + ែ ) ផែ្ន ( ផ + ែ + ្ន ) ...ចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផែ្នកកងទព៍​សេដ្ធកិច...
ផ្លេ ( ផ + ្ល + េ ) ផេ្ល ( ផ + េ + ្ល ) ...ថ្មតូចៗ មានពន្លឺផេ្លកៗក៏នាំគ្នារើសយ...
ផ្អែ ( ផ + ្អ + ែ ) ផែ្អ ( ផ + ែ + ្អ ) ...តង។ បញ្អានេះ បើ​ផែ្អក​ទៅ​តាម​សៀវភៅ​...
ព្កា ( ព + ្ក + ា ) ពា្ក ( ព + ា + ្ក ) ...ដើម្បីផ្គុំបានជាពា្កយថាPHPនេះឡើង។...
ព្ចា ( ព + ្ច + ា ) ពា្ច ( ព + ា + ្ច ) ...នទាំងនោះការរួមបពា្ចលដាក់បន្ទប់តូចទៅ...
ព្ទ័ ( ព + ្ទ + ័ ) ព័្ទ ( ព + ័ + ្ទ ) ...an OS​សំរាប់ទូរសព័្ទសុទ្ធតែរាប់ជា​ប...
ភ្ជា ( ភ + ្ជ + ា ) ភា្ជ ( ភ + ា + ្ជ ) ...លយតបEmail អាចចងភា្ជប់ជាមួយMessageបា...
ភ្ញី ( ភ + ្ញ + ី ) ភី្ញ ( ភ + ី + ្ញ ) ...ហារ ដែលមានក្បាច់ភី្ញទេសហ៊ុំព័ទ្ធជុំ...
ភ្លឹ ( ភ + ្ល + ឹ ) ភឹ្ល ( ភ + ឹ + ្ល ) ...ម1932 លើបានបំភឹ្លលើutea-Short ពី...
ភ្លែ ( ភ + ្ល + ែ ) ភែ្ល ( ភ + ែ + ្ល ) ...លឹះៗ លិទ្ធអណ្តាតភែ្លមៗ ប្រហែលជាក្នុ...
មាំ ( ម + ា + ំ ) មំា ( ម + ំ + ា ) ...នឫសដុះតាំងខ្ជាប់មំាមួន ក្នុងតថាគត...
ម្ចា ( ម + ្ច + ា ) មា្ច ( ម + ា + ្ច ) ...នែ្លងដែលព្រះអង្គមា្ចស់ខែ្មរមួយអង្គ...
ម្តា ( ម + ្ត + ា ) មា្ត ( ម + ា + ្ត ) ...ឆ្ងាយៗ ព្រោះឪពុកមា្តយគេខ្លាចមានគ្រោះ...
ម្ពោ ( ម + ្ព + ោ ) មោ្ព ( ម + ោ + ្ព ) ...មារេ ជិនោ នាថោ សមោ្ពធិមុត្តមំ ឯតេន...
ម្ភៃ ( ម + ្ភ + ៃ ) មៃ្ភ ( ម + ៃ + ្ភ ) ...មិនត្រូវអោយលើសពីមៃ្ភភាគរយ (២០%) នៃ​...
ម្មា ( ម + ្ម + ា ) មា្ម ( ម + ា + ្ម ) ...ល្អ ១ ​ជា​អ្នក​សមា្មទិដ្ឋិ ​ប្រកប​ដោ...
ម្មិ ( ម + ្ម + ិ ) មិ្ម ( ម + ិ + ្ម ) ...កហើយនិងកោះសប្បនិមិ្មតនៅកណ្តាល ឈូងសមុ...
ម្មេ ( ម + ្ម + េ ) មេ្ម ( ម + េ + ្ម ) ...ឯវមេ្ម សុតំ។ ឯកំ​ សមយំ...
ម្លា ( ម + ្ល + ា ) មា្ល ( ម + ា + ្ល ) ...នា្ទប់ពីការកាប់សមា្លម់បានផុតរលត់ទៅខែ...
ម្លេ ( ម + ្ល + េ ) មេ្ល ( ម + េ + ្ល ) ...យនេះក្លាយទៅតាមសមេ្លងសៀមបន្តិចទៅគឺ...
យ៌្យ ( យ + ៌ + ្យ ) យ្យ៌ ( យ + ្យ + ៌ ) ...កម្រតេង អញឝ្រីសូយ្យ៌វម៌្មទេវ (ធូលីព...
រា់ ( រ + ា + ់ ) រ់ា ( រ + ់ + ា ) ...តែងតាំងឱ្យធ្វើជារ់ាប៊ី បន្ទាប់ពីបា...
លួ័ ( ល + ួ + ័ ) ល័ួ ( ល + ័ + ួ ) ...វិទ្យាល័ួស្រីសន្ធរ...
លែំ ( ល + ែ + ំ ) លំែ ( ល + ំ + ែ ) ...!! េចលង!!! េពលចូលំែខរនខិតមកជិតដល់េ...
លៃ់ ( ល + ៃ + ់ ) ល់ៃ ( ល + ់ + ៃ ) ...កយខំំងអស់។ លុះដល់ៃថែសកេឡើង ន់ែតឈឺ...
ល្ងា ( ល + ្ង + ា ) លា្ង ( ល + ា + ្ង ) ...វសាលី ក្នុងវេលាលា្ងចតែម្តងប៉ុណ្ណោះ...
ល្បិ ( ល + ្ប + ិ ) លិ្ប ( ល + ិ + ្ប ) ...ពីភាពក្លាំងក្លាឬលិ្បចប្រកួតរបស់សិស...
ល្បី ( ល + ្ប + ី ) លី្ប ( ល + ី + ្ប ) ...សមានអរិយធម៌បុរាណលី្បល្បាញជាងគេនៅសម័...
ល្លិ ( ល + ្ល + ិ ) លិ្ល ( ល + ិ + ្ល ) ...នឈ្មោះថា មហាជា-លិ្លកគ្រាម(Maha Jāl...
ល្វែ ( ល + ្វ + ែ ) លែ្វ ( ល + ែ + ្វ ) ...តស៊ីមាន់ផឹកស្រាឯលែ្វងខាងក្រៅ។ ពស់នោះ...
ល្អិ ( ល + ្អ + ិ ) លិ្អ ( ល + ិ + ្អ ) ...ង់ពិនិត្យមើលយ៉ាងលិ្អតល្អន់​ផ្សេងៗ នៅ...
សា់ ( ស + ា + ់ ) ស់ា ( ស + ់ + ា ) ...សូត្រ មកដេរជាទងស់ាសនា ហើយសំពត់សូត...
ស្ដេ ( ស + ្ដ + េ ) សេ្ដ ( ស + េ + ្ដ ) ...អង្គម្ចាស់ខ្ញុំ សេ្ដចបានសោយរាជសម្បតិ...
ស្តា ( ស + ្ត + ា ) សា្ត ( ស + ា + ្ត ) ...។ សេ្តចបិតាទ្រង់សា្តយណាស់បានចាត់ការ...
ស្តី ( ស + ្ត + ី ) សី្ត ( ស + ី + ្ត ) ...វេលាព្រឹកសិរីសួសី្តស្ថិតនៅត្រង់ណានៃ...
ស្តែ ( ស + ្ត + ែ ) សែ្ត ( ស + ែ + ្ត ) ...ងៃកើតហេតុនោះ ប្រសែ្តងទៅជួបឆ្នាំងនៅឯ...
ស្ទើ ( ស + ្ទ + ើ ) សើ្ទ ( ស + ើ + ្ទ ) ...ន្តជាតិមកកំសាន្តសើ្ទរតែរៀងរាល់ថ្ងៃគ...
ស្នេ ( ស + ្ន + េ ) សេ្ន ( ស + េ + ្ន ) ...ត្រីទី១នៃសេចក្តីសេ្នហាដំបូងរបស់ខ្ញុំ...
ស្បែ ( ស + ្ប + ែ ) សែ្ប ( ស + ែ + ្ប ) ...កទៅពន្លួះពន្លាត់សែ្បកចោល ហើយផ្តាំនា...
ស្ពា ( ស + ្ព + ា ) សា្ព ( ស + ា + ្ព ) ...ងនោះមានឈ្មោះថា សា្ពនតេជោមរកត។ ការធ...
ស្មា ( ស + ្ម + ា ) សា្ម ( ស + ា + ្ម ) ...ងឆ្នាំ២០០៨គេប៉ានសា្មនប្រជាជនសរុបចំនួ...
ស្មើ ( ស + ្ម + ើ ) សើ្ម ( ស + ើ + ្ម ) ...តថាផែនដីគឺជារាបសើ្ម។ប្រហែលប្រជាជនក...
ស្លេ ( ស + ្ល + េ ) សេ្ល ( ស + េ + ្ល ) ...នជំងឺស្គមស្គាំងសេ្លកស្លាំង។ មហាចោរ...
ស្វេ ( ស + ្វ + េ ) សេ្វ ( ស + េ + ្វ ) ...សេ្វតទ្វិប(បាលី ឬសំ...
ស្វែ ( ស + ្វ + ែ ) សែ្វ ( ស + ែ + ្វ ) ...លចៅលាឪពុកម្តាយមកសែ្វងរកតំរិះវិជ្ជានេះ...
ស្សឹ ( ស + ្ស + ឹ ) សឹ្ស ( ស + ឹ + ្ស ) ...ញ្ចូលខេត្តឃីសារាសឹ្ស(kisarazu)និងខេ...
ស្សែ ( ស + ្ស + ែ ) សែ្ស ( ស + ែ + ្ស ) ...ទ្យា​ អនុគមន៍​បេសែ្សល (Bessel funct...
ហាំ ( ហ + ា + ំ ) ហំា ( ហ + ំ + ា ) ...បើអាកាសធាតុក្តៅរហំាងយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុ...
ហ្គឺ ( ហ + ្គ + ឺ ) ហឺ្គ ( ហ + ឺ + ្គ ) ...ទំនងរបស់គ្រួសារ ហឺ្គត។ ហើយវាជាកន្លែ...
ហ្ន៎ ( ហ + ្ន + ៎ ) ហ៎្ន ( ហ + ៎ + ្ន ) ...ទុក​អំពី​កាល​ណា​ហ៎្ន ទើប​បាន​ទទួល​សេ...