Translations:Project:PD help/20/vi

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

Tạo liên kết giữa các trang, nhưng tránh liên kết đến các không gian tên khác trên MediaWiki.org. Giữ các liên kết nội bộ đến các trang trợ giúp thuộc phạm vi công cộng hoặc tạo liên kết bên ngoài (URL đầy đủ) đến các tài nguyên có liên quan, ví dụ: trên meta.wikimedia.org. Điều này là để tạo điều kiện dễ dàng sao chép văn bản vào cài đặt wiki mới. Không sử dụng liên kết interwiki, vì chúng có thể không tồn tại trong wiki đích.