Translations:Phabricator/Help/99/th

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

ในโครงการฟาบริเคเตอร์คือแท็ก แท็กคือโครงการ ลำดับชั้นผ่าน โครงการย่อย พร้อมให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 [1] สามารถกำหนดภารกิจได้ ให้กับโครงการมากกว่าหนึ่งโครงการและสามารถส่งได้โดยไม่ต้องกำหนดให้กับโครงการใด ๆ

  1. [$link T3670 (โครงการย่อย)]