Topic on User talk:Jeblad

Summary by Jeblad

Everlasting disagreements from nowiki.

4ing (talkcontribs)

Jeg har blokkert botkkøringen din på nowp. Redegjørelse finnes på Tinget.