Template:Timw/vi

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

Template:Timw/vi (thảo luận, trang sử dụng, sửa đổi)


Hiển thị thông tin về một tiêu bản trên media wiki:

  • Liên kết đến tiêu bản
  • Liên kết đến trang thảo luận tiêu bản
  • Liên kết đến những trang sử dụng tiêu bản
  • Liên kết sửa đổi tiêu bản

Tham số (vô danh) 1 -- tên tiêu bản (mặc định là PAGENAME)

Ngôn ngữ khác: English  • Tiếng Việt