Template:Main page/intro/wuu

From mediawiki.org

MediaWiki是一套原來為維基百科用嗰wiki自由軟件程序包,渠用PHP语言写起。昶朞,非營利嗰Wikimedia Foundation(維基媒體基金會)嗰別許計劃,無數嗰wiki網站,Mediawiki自己都徠底用箇程序包。

昶便好下載來,捺下向嗰連結也好望望相本網站嗰內容。爾會尋著一許內容有用別樣嗰語言翻起爻,大多數都還叫舊是英文。

有關箇箇軟件一般嗰問題,爾好望望相交流頁。如果爾對本wiki網站有何物問題嗰話,走論壇去望望相。