Parsoid/Language conversion/Preprocessor fixups/plwiki

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

plwiki[edit]

51 articles, 2 other pages.

Urls[edit]

 1. pl:Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
  == Twórczość<ref>[http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aKoz{u0142}owska-{u015A}wi{u0105}tkowska/akozl~aowska+s~awia~atkowska/1%2C1%2C23%2CB/exact&FF=akozl~aowska+s~awia~atkowska+elz~bbieta+1954&1%2C23%2C/indexsort=c National Library Of Poland /Cała Baza<!-- Tytuł wygenerowany przez bota -->]</ref><ref>[http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_tworcaid=2770 Polska Bibliografia Literacka (PBL)<!-- Tytuł wygenerowany przez bota -->]</ref> ==
 2. pl:Programowanie defensywne
  * [http://www.rkbexplorer.com/explorer/#display=mechanism-{http://resex.rkbexplorer.com/id/resilience-mechanism-391f85c3} Defensive Programming in the RKBExplorer]
 3. pl:Bożena Mamontowicz-Łojek
  * [http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/a?Mamontowicz-{u0141}ojek%2C+Bo{u017C}ena+%281937-2010%29.&search_code=a Wykaz publikacji dostępnych w Bibliotece Narodowej]
 4. pl:Maria Libiszowska-Żółtkowska
  * [http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aLibiszowska-{u017B}{u00F3}{u0142}tkowska%2C+Maria/alibiszowska+z~bo~al~atkowska+maria/1%2C2%2C15%2CB/exact&FF=alibiszowska+z~bo~al~atkowska+maria+1945&1%2C14%2C/indexsort=- Publikacje prof. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej w katalogu Biblioteki Narodowej (dostęp: 7-10-2014).]
 5. pl:Anna Gerecka-Żołyńska
  * [http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aGerecka-{u017B}o{u0142}y{u0144}ska%2C+Anna./agerecka+z~bol~ayn~aska+anna/-3%2C-1%2C0%2CB/exact&FF=agerecka+z~bol~ayn~aska+anna&1%2C20%2C Gerecka-Żołyńska, Anna] w katalogu [[Biblioteka Narodowa (Warszawa)|Biblioteki Narodowej]]
 6. pl:Jadwiga Malina
  * [http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aMalina-{u017B}{u0105}d{u0142}o%2C+Jadwiga+%281974-+%29/amalina+z~ba~adl~ao+jadwiga+++++1974/1%2C1%2C26%2CB/exact&FF=amalina+z~ba~adl~ao+jadwiga+++++1974&1%2C-1%2C/indexsort=- Katalog publikacji Jadwigi Maliny w Katalogu Biblioteki Narodowej]

Other[edit]

 1. pl:BSD Daemon
  `--{__________) </span></span>
 2. pl:Neomycyna
  |nazwa systematyczna = (2''R'',3''S'',4''R'',5''R'',6''R'')-5-amino-2-(aminometylo)-6-{[(1''R'',2''R'',3''S'',4''R'',6''S'')-4,6-diamino-2-{[(2''S'',3''R'',4''S'',5''R'')-4-{[(2''R'',3''R'',4''R'',5''S'',6''S'')-3-amino-6-(aminometylo)-4,5-dihydroksyoksan-2-ylo]oksy}-3-hydroksy-5-(hydroksymetylo)oksolan-2-ylo]oksy}-3-hydroksycykloheksylo]oksy}oksano-3,4-diol
 3. pl:Tiofanat metylowy
  |nazwa systematyczna = ''N''-{[2-(metoksykarbonylokarbamotioiloamino)fenylo]karbamotioilo}karbaminian metylu
 4. pl:Leet speak
  |<!--H-->| <code> #<br />/-/<br />[-]<br />]-[<br />)-(<br />(-)<br />:-:<br />|~|<br />|-|<br />]~[<br />}{<br />?<br />}-{ </code>
 5. pl:Diltiazem
  |nazwa systematyczna = (2''S'',3''S'')-{(-3-(acetoksy)-2,3-dihydro-5-[2-(dimetyloamino)-etylo]-2-(4-metoksyfenylo)-1,5-benzotiazepin-4(5''H'')-on}
 6. pl:Dialekt pekiński
  Jego cechą charakterystyczną, odróżniającą go od standardowego mandaryńskiego, jest dodawanie sufiksu -儿 /-{e)r/, do wygłosu rzeczowników. Np. słowo ''drzwi'' w dialekcie pekińskim brzmi ''"mer"'', a nie ''"men"''. Z tego powodu dialekt pekiński bywa określany jako ''erhua'' (儿话), czyli ''Mowa "r"''.
 7. pl:Hydroksyzyna
  |nazwa systematyczna = (''RS'')-2-(2-{4-[(4-chlorofenylo)(fenylo)metylo]piperazino-1-ylo}etoksy)etanol
 8. pl:Lewocetyryzyna
  |nazwa systematyczna = kwas 2-(2-{4-[(''R'')-(4-chlorofenylo)fenylometylo]piperazyn-1-ylo}etoksy)octowy
 9. pl:Benzonatat
  |nazwa systematyczna = 4-(butylamino)benzoesan 2-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]etoksy}etoksy)etoksy]etoksy}etoksy)etoksy]etylu
 10. pl:Ansys
  * 2001 – koncepcja MeshMorphing, wielo-domenowy model przemian fazowych oraz model turbulencji k-{epsylon} oraz Ansys Workbench 1,
 11. pl:Błękit brylantowy FCF
  |nazwa systematyczna = 2-[(4-{etylo-[(3-sulfonianofenylo)metylo]amino}fenylo)-(4-{etylo-[(3-sulfonianofenylo)metylo]azanioylideno}cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno)metylo]benzenosulfonian disodu
 12. pl:Imatynib
  |nazwa systematyczna = ''N''-(4-metylo-3-{[4-(pirydyn-3-ylo)pirymidyn-2-ylo]amino}fenylo)-4-[(4-metylopiperazyn-1-ylo)metylo]benzamid
 13. pl:Acebutolol
  |nazwa systematyczna = (''RS'')-''N''-{3-acetylo-4-[2-hydroksy-3-(propan-2-yloamino)propoksy]fenylo}butanamid
 14. pl:Nebiwolol
  |nazwa systematyczna = 1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2''H''-chromen-2-ylo)-2-{[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2''H''-chromen-2-ylo)-2-hydroksyetylo]amino}etanol
 15. pl:Gadodiamid
  |nazwa systematyczna = 2-[bis(2-{karboksylatometylo-[2-(metyloamino)-2-oksoetylo]amino}etylo)amino]octan gadolinu
 16. pl:Suramina
  |nazwa systematyczna = kwas 8-[(4-metylo-3-{[3-({[3-({2-metylo-5-[(4,6,8-trisulfonaftaleno-1-ilo)karbamoilo]fenylo}karbamoilo)fenylo]karbamoilo}amino)- benzeno]amido}benzeno)amido]naftaleno-1,3,5-trisulfonowy
 17. pl:Jose Funes
  |11HUGS: The 11 Mpc H-{alpha} and ultraviolet galaxy survey.
 18. pl:Jose Funes
  |An H-{alpha} imaging survey of galaxies in the local 11 Mpc volume.
 19. pl:Ikatybant
  |nazwa systematyczna = kwas (2''S'')-2-{[(3a''S'',7a''S'')-1-{2-[(2''S'')-2-{[(2''S'')-2-[(2-{[(4''R'')-1-{1-[2-{[(2''R'')-2-amino-5-(diaminometylidenoamino)pentanoilo]amino}-5-(diaminometylidenoamino)pentanoilo]pirolidyno-2-karbonylo}-4-hydroksypirolidyno-2-karbonylo]amino}acetylo)amino]-3-tiofen-2-ylopropanoilo]amino}-3-hydroksypropanoilo]3,4-dihydro-1''H''-izochinolino-3-karbonylo}-2,3,3a,4,5,6,7,7a-oktahydroindolo-2-karbonylo]amino}-5-(diaminometylidenoamino)pentanowy
 20. pl:Anidulafungina
  |nazwa systematyczna = ''N''-[(3''S'',6''S'',9''S'',11''R'',15''S'',18''S'',20''R'',21''R'',24''S'',25''S'',26''S'')-6-[(1''S'',2''R'')-1,2-dihydroksy-2-(4-hydroksyfenylo)etylo]-11,20,21,25-tetrahydroksy-3,15-bis[(1''R'')-1-hydroksyetylo]-26-metylo-2,5,8,14,17,23-heksaokso-1,4,7,13,16,22-heksaazatricyklo[22.3.0.0<sup>9,13</sup>]heptakozan-18-ylo]-4-{4-[4-(pentyloksy)fenylo]fenylo}benzamid
 21. pl:Lazofoksyfen
  Synteza chemiczna lazofoksyfenu, opracowana przez firmę [[Pfizer]], przebiega w kilku etapach. "Szkielet" związku powstaje w wyniku [[kondensacja (chemia)|kondensacji]] 6-metoksy-3,4-dihydronaftalen-1(2''H'')-onu z 1-[2-(4-bromofenoksy)etylo]pirolidyną w obecności [[cer|CeCl<sub>3</sub>]] i [[butylolit]]u<ref>Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie reakcje przebiegają w [[tetrahydrofuran]]ie.</ref>. W ten sposób powstaje 1-{2-[4-(6-metoksy-3,4-dihydronaftalen-1-ylo)fenoksy]etylo}pirolidyna, która jest następnie [[halogenowanie|bromowana]] przy użyciu [[nadbromki|nadbromku]] [[pirydyna|pirydyny]], tworząc bromowaną pochodną. Powstały produkt kondensuje się z [[kwas fenyloboronowy|kwasem fenyloboronowym]] w obecności tetra(trifenylofosforo)palladu i [[węglan sodu|węglanu sodu]], w wyniku czego otrzymuje się 1-{2-[4-(6-metoksy-2-fenylo-3,4-dihydronaftalen-1-ylo)fenoksy]etylo}pirolidynę (''nafoksyden''). Nafoksyden jest z kolei redukowany przy użyciu [[wodór|wodoru]] w obecności [[pallad]]u i [[węgiel (pierwiastek)|węgla]], w środowisku [[etanol]]/[[metanol]], dając [[mieszanina racemiczna|racemat]] ''cis''-1-{2-[4-(6-metoksy-2-fenylo-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-ylo)fenoksy]etylo}pirolidyny. [[Demetylacja|Demetylację]] tego związku prowadzi się w obecności BBr<sub>3</sub> w [[chlorek metylenu|dichlorometanie]] lub przy użyciu 48% roztworu [[Bromowodór#Kwas bromowodorowy|kwasu bromowodorowego]] w środowisku gorącego [[kwas octowy|kwasu octowego]]. W ten sposób powstaje lazofoksyfen w postaci [[mieszanina racemiczna|racematu]]. Optycznie "czysty" związek otrzymać można różnymi metodami:
 22. pl:Mifamurtyd
  |nazwa systematyczna = kwas [2,3-bis(heksadekanoiloksy)propoksy]-({2-[(2''S'')-2-[(4''R'')-4-karbamoilo-4-[(2''S'')-2-[(2''R'')-2-{[(2''R'',3''R'',4''R'',6''R'')-3-acetamido-2,5-dihydroksy-6-(hydroksymetylo)oksan-4-ylo]oksy}propanoamido]propanoamido]butanoamido]propanoamido]etoksy})fosfoniowy
 23. pl:Etofenamat
  |nazwa systematyczna = 2-{[(3-trifluorometylo)fenylo]amino}benzoesan 2-(2-hydroksyetoksy)etylu
 24. pl:Flufenazyna
  |nazwa systematyczna = 2-(4-{3-[2-(trifluorometylo)-10''H''-fenotiazyn-10-ylo]propylo}piperazin-1-ylo)etan-1-ol
 25. pl:Glikwidon
  |nazwa systematyczna = 1-cykloheksylo-3-{4-[2-(7-metoksy-4,4-dimetylo-1,3-dioksoizochinolin-2-ylo)etylo]fenylo}sulfonylomocznik
 26. pl:Zuklopentiksol
  |nazwa systematyczna = (''Z'')-2-{4-[3-(2-chloro-9''H''-tioksanten-9-ylideno)propylo]piperazyn-1-ylo}etanol
 27. pl:Bortezomib
  |nazwa systematyczna = kwas [(1''R'')-3-metylo-1-{[(2''S'')-3-fenylo-2-(pirazyno-2-karbonylamino)propanoilo]amino}butylo]borowy
 28. pl:Deutscher Spiele Preis
  |-{
 29. pl:Bucindolol
  |nazwa systematyczna = 2-(2-hydroksy-3-{[1-(1''H''-indol-3-ilo)-2-metylopropan-2-ylo]amino}propoksy)benzonitryl
 30. pl:Cylastatyna
  |nazwa systematyczna = kwas (''Z'')-7-[(2''R'')-2-amino-2-karboksyetylo]sulfanylo-2-{[(1''S'')-2,
 31. pl:Linatyna
  |nazwa systematyczna = kwas (2''R'')-1-{[(4''S'')-4-amino-4-karboksybutanoilo]amino}pirolidyno-2-karboksylowy
 32. pl:Erdosteina
  |nazwa systematyczna = kwas 2-{2-okso-2-[(2-oksotiolan-3-ylo)amino]etylo}sulfanylooctowy
 33. pl:Josamycyna
  |nazwa systematyczna = 3-metylobutanian (2''S'',3''S'',4''R'',6''S'')-6-{[(2''R'',3''S'',4''R'',5''R'',6''S'')-6-{[(4''R'',5''S'',6''S'',7''R'',9''R'',10''R'',11''E'',13''E'',16''R'')-4-(acetyloksy)-10-hydroksy-5-metoksy-9,16-dimetylo-2-oksy-7-(2-oksoetylo)-1-oksacykloheksadecy-11,13-dien-6-ylo]oksy}-4-(dimetyloamino)-5-hydroksy-2-metyloksan-3-ylo]oksy}-4-hydroksy-2,4-dimetylooksan-3-ylu
 34. pl:Kariprazyna
  |nazwa systematyczna = 3-(4-{2-[4-(2,3-dichlorofenylo)piperazyn-1-ylo]etylo}cykloheksylo)-1,1-dimetylomocznik
 35. pl:Bilastyna
  |nazwa systematyczna = kwas 2-[4-(2-{4-[1-(2-etoksyetylo)-1-benzoimidaz-2-ylo]piperydyn-1-ylo}etylo)fenylo]-2-metylopropionowy
 36. pl:Retygabina
  |nazwa systematyczna = ''N''-{2-amino-4-[(4-fluorofenylo)metyloamino]fenylo}karbaminian etylu
 37. pl:Wortioksetyna
  |nazwa systematyczna = 1-{2-[(2,4-dimetylofenylo)tio]fenylo}piperazyna
 38. pl:Moduł:Kalendarium/02-11
  --{
 39. pl:Moduł:Kalendarium/04-27
  --{
 40. pl:Moduł:Xlat/ar
  --{ "ath-", a="^ا$", b="^ثِّ", },
 41. pl:Moduł:Xlat/ar
  --{ "ath-", a="%Wا$", b="^ثِّ", },
 42. pl:Moduł:Xlat/ar
  --{ "al-", a="^ا$", b="^[ءﺏﺝﺡﺥﻉﻍﻑﻕﻙﻡﻭﻱه]", },
 43. pl:Lerkanidypina
  |nazwa systematyczna = 2,6-dimetylo-4-(3-nitrofenylo)-1,4-dihydropirydyno-3,5-dikarboksylan 5-{1-[3,3-difenylopropylo(metylo)amino]-2-metylopropan-2-ylu} 3-metylu
 44. pl:Ceftobiprol
  |nazwa systematyczna = kwas (6''R'',7''R'')-7-{[(2''Z'')-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-ylideno)-2-nitrozoacetylo]amino}-8-okso-3-[(''E'')-{2-okso-1-[(3''R'')-pirolidyn-3-ylo]pirolidyn-3-ylideno}metylo]-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-eno-2-karboksylowy
 45. pl:Brekspiprazol
  |nazwa systematyczna = 7-{4-[4-(benzo[''b'']tiofen-4-ylo)piperazyn-1-ylo]butoksy}chinolin-2(1''H'')-on
 46. pl:Wilazodon
  |nazwa systematyczna = 5-{4-[4-(5-cyjano-1''H''-indolo-3-ilo)butylo]piperazyno-1-ylo}benzofurano-2-karboksyamid
 47. pl:Wemurafenib
  |nazwa systematyczna = ''N''-{3-[5-(4-chlorofenylo)-1''H''-pirolo[2,3-''b'']pirydyno-3-karbonylo]-2,4-difluorofenylo}propano-1-sulfonamid
 48. pl:Moduł:Brudnopis/Paweł Ziemian/Convert
  if id:sub(1, 2) == '-{' then -- for "-{...}-" content language variant

Matches not in article namespace[edit]

 1. pl:Szablon:GeoTemplate
  * [http://beta.mapy.atlas.cz/#appName=atlasof@mapType=2@centerX=-{osgb36easting}@centerY=-{osgb36northing}@mapScale={scale}@geoType=1 Find this location] on Mapy Atlas Beta . [http://beta.mapy.atlas.cz/]
 2. pl:Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2012:03:17:Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
  : [http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aKoz{u0142}owska-{u015A}wi{u0105}tkowska/akozl~aowska+s~awia~atkowska/1%2C1%2C23%2CB/exact&FF=akozl~aowska+s~awia~atkowska+elz~bbieta+1954&1%2C23%2C/indexsort=c Dorobek] ma imponujący. [[Wikipedysta:Farary|Farary]] ([[Dyskusja wikipedysty:Farary|dyskusja]]) 18:10, 17 mar 2012 (CET)