Help:Sắp xếp

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Sorting and the translation is 25% complete.

Trong nhiều tình huống, danh sách các tiêu đề trang hoặc tên người dùng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo MediaWiki. Cũng có thể sử dụng JavaScript để sắp xếp danh sách dữ liệu được bao gồm trong văn bản trang.

Thứ tự sắp xếp


Khi các danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái bởi MediaWiki, thứ tự các ký tự được sắp xếp với Intl.Collator. Điều này sắp xếp các ký tự có dấu một cách chính xác dựa trên PageContentLanguage.

Chế độ xem web của Android không hỗ trợ điều này, vì vậy cần phải dự phòng lại quy trình sắp xếp cũ. Thứ tự này giống như thứ tự của các điểm mã Unicode. Một số ký tự phổ biến hơn được sắp xếp như sau (theo thứ tự tăng dần):

 
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g
h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬
­
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô
õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę
ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ
Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š
š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ Ə ƒ Ǻ ǻ Ǽ
ǽ Ǿ ǿ Ș ș Ț ț ə ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ
Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ А Б В
Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж
з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ
ћ ќ ѝ ў џ Ґ ґ
Ω

Thể loại

Thể loại được sắp xếp khác với các danh sách khác. Thứ tự chính xác phụ thuộc vào cấu hình của wiki, thông qua $wgCategoryCollation . Mặc định kể từ MediaWiki 1.17 là thứ tự điểm mã Unicode như trên, nhưng tất cả các chữ cái viết thường được chuyển thành chữ hoa. More complex orderings are possible.

Sorting rows of a table

When a list of entries is included in a table on a page, you can use JavaScript to make the table sortable. To do this, add the "sortable" class to the table declaration and make sure you defined headers using exclamations marks:

{| class="wikitable sortable"
|-
! Fruit   !! Price
|-
| Apples  || £0.95
|-
| Oranges || £0.85
|-
| Pears   || £1.15
|-
| Purple mangosteen || £1.05
|}

Which produces the following output:

Fruit Price
Apples £0.95
Oranges £0.85
Pears £1.15
Purple mangosteen £1.05

By clicking on the buttons in the cell headers, the entries can be sorted by the value in that column, in either ascending or descending order.

Known issues

  • - It's not possible to set an initial sort preference. See phabricator:T33332 for details.

Specifying a sort key

Depending on the wiki, data-sort-value can be used to specify a sort key.

Example:

{| class="wikitable sortable"
! Name and Surname
! Height
|-
|data-sort-value="Smith, John George-Jackson"| John George-Jackson Smith
| 1.85
|-
|data-sort-value="Ray, Ian"| Ian Ray
| 1.89
|-
|data-sort-value="Bianchi, Zachary"| Zachary Bianchi
| 1.72
|-
|data-sort-value="Bianchi Maria, Adele"| Adele Bianchi Maria
| 1.82
|- class="sortbottom"
! Average:
| 1.82
|}

gives:

Name and Surname Height
John George-Jackson Smith 1.85
Ian Ray 1.89
Zachary Bianchi 1.72
Adele Bianchi Maria 1.82
Average: 1.82

Sorting in categories

Pages in categories are sorted by their title. This can be overridden by a sort key, see Help:Categories#Sort key.

See also