Help:Extension:Translate/Sideoversættelses-administration/da

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation administration and the translation is 39% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Kiswahili • ‎Lëtzebuergesch • ‎Türkçe • ‎Zazaki • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎lietuvių • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎svenska • ‎čeština • ‎беларуская (тарашкевіца)‎ • ‎македонски • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎मराठी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

Hvad. Sideoversættelses-funktionen gør det muligt at styre oversættelse af wiki-sider til andre sprog. Det betyder, at indholdet af hver oversættelse vil være lig med kildesiden, sædvanligvis. Det gælder derimod f.eks. ikke de forskellige sprogversioner af Wikipedia-artikler, som er helt uafhængige af hinanden. Det antages, at siderne kun er oversat fra et primært sprog til andre sprog, men oversættere kan også drage fordel af oversættelser på andre sprog, hvis de findes. That means that the content of each translation will be, usually, equal to the source page. This is opposed to, for example, the different language version of articles in different Wikipedias, which are fully independent of each other. It is assumed that pages are only translated from one primary language to other languages, but translators can take advantage of translations in other languages too if they exist.

Hvorfor. Uden hjælp, bliver oversættelse mere end et par sider til andre sprog i bedste fald en tidsrøver eller i værste fald ubehjælpeligt roderi. Med sideoversættelses-funktionen kan du undgå rodet og strukturere oversættelsesprocessen. Den centrale idé er opdeling af kildeteksten i mindre enheder, som hver især vil blive oversat individuelt. Når kildeteksten er opdelt i enheder, kan alle ændringer isoleres og oversættere behøver kun at opdatere oversættelsen af enheder, der har fået foretaget ændringer i kildeteksten. Dette muliggør for oversættere at arbejde på enheder af overskuelig størrelse og at dele arbejdet mellem forskellige oversættere og at fortsætte oversættelses-arbejdet senere, da det ikke behøves at gøres altsammen på én gang. With the page translation feature you can avoid the mess and bring structure to the translation process. The core idea is that the source text is segmented into smaller units, each of which will be translated individually. When the source text is segmented into units, all changes can be isolated and translators only need to update the translations of units which have had changes in source text. This also enables translators to work on units of manageable size and share the work between multiple translators or continue the translation in later sessions, because they don't need to do all at once.

Hvem. Denne side uddyber hvordan man forbereder en side til oversættelse ved at give dybere indsigt i hvordan systemet fungerer og de bedste øvelser foreslås, med forskellige eksempler. Siden er beregnet til sideoversættelses-administratorer og generelt for enhver, der redigerer kildeteksten af sider, der kan oversættes, selv om de ikke har adgang til de administrative funktioner til godkendelse af ændringer af oversættelse. This page is intended for page translation administrators and generally for everyone who edits the source text of translatable pages, even if they don't have the access to the administrative features of approving changes for translation.

To apply for extended rights as a translation administrator, go to Project:Requests.

Livsforløb for en side, der kan oversættes

Roller. Flere personer er involveret i processen med at skrive og oversætte en wiki side: den oprindelige forfatter opretter en side, nogen korrigerer stavefejl, en sideoversættelses-administrator markerer siden til oversættelse, oversættere oversætter, nogen laver ændringer på siden, en sideoversættelses-administrator markerer disse ændringer til oversættelse og oversættere opdaterer oversættelser. Disse roller kan overlappe mere eller mindre, men det overordnede ansvar for en problemfri oversættelse påhviler sideoversættelses-administratoren. Administratoren bestemmer, når siden er klar til oversættelse første gang, sikrer at inddelingen tjener et formål og godkender (eller korrigerer) ændringerne. Those roles may overlap more or less, but the ultimate responsibility for a hassle-free translation is left for the page translation administrator. The administrator decides when the page is ready for translation the first time, ensures that the segmentation serves a purpose and approves (or corrects) changes.

Forberedelse. For at få noget oversat er du nød til at skrive det først. Hvis du allerede har lavet en oversættelse uden Translate-udvidelsen, se nedenfor afsnittet om flytning af oversættelser. Hvis du vil have masser af oversættelse, som skal kunne laves hurtigt, er det afgørende at kildeteksten er trimmet og god. Inden en side mærkes for oversættelse, spørg en anden om at korrekturlæse den og om muligt få en sprog-specialist til at lave teksten mere klar og præcis. Vanskelig ordforråd og svært forståelige sætninger forhindrer mange frivillige oversættelser. Mærkning kan også give problemer for oversættere, men som oversættelses-administrator kan du undgå disse problemer, se nedenfor afsnittet om håndtering af mærkning. Naturligvis påtvinger de ændringer, du foretager i en oversættelses kildetekst, opdatering af alle eksisterende oversættelser, så det er bedre at vente indtil sidens indhold har stabiliseret sig. På den anden side sker ændringer ofte og systemet håndterer det godt, så tjek afsnittet om håndtering af ændringer, nedenfor. If you already have done translation without the Translate extension, see below the section about migrating translations. If you want lots of translations quickly, it is crucial for the source text to be in good shape. Before marking a page for translation, ask someone else to proofread it and if possible ask a language specialist to make the text clearer and more concise. Difficult vocabulary and hard to understand sentences are a show stopper to many volunteer translations. Markup, too, can cause problems for translators, but as a translation administrator you can avoid those issues, see the section about handling markup below. Naturally the changes you make to the source text of translations require updates of all existing translations, so it is better to wait until the contents of the page have stabilized. On the other hand, changes do happen, and the system handles that well, so check out the section about handling changes below.

Mærkning. Når teksten ellers er klar til oversættelse, kan alle markere delene klar til oversættelse ved at indpakke dem med <translate> -mærker og tilføje $language -bjælken til siden. Sidstnævnte tilføjer en liste over alle oversættelser af siden med færdiggørelses- og opdaterings-procenter. Der er ingen andre tegn på at oversættelserne eksisterer. Se nedenfor hvordan man faktisk udfører mærkningen. Systemet registrerer, når mærkningen er placeret på siden, der kan oversættes og siden får et link til at markere den klar til oversættelse. Systemet vil nægte at gemme, hvis du for eksempel har glemt at tilføje et afslutnings-mærke. Siden tilføjes også listen på $PageTranslation som klar til oversættelse. The latter adds a list of all translations of the page, with their completion and up-to-date percentages. There is no other indication that translations exist. See below how to actually do the tagging. The system will detect when the tags are placed on the translatable page, and the page will have a link to mark it for translation. It will also complain and prevent saving if you for example forgot to add a closing tag. The translatable page will also be listed on Special:PageTranslation as ready for marking.

Klargørelse. Efter mærkningen, klargør en oversættelses-administrator siden til oversættelse. Brugerfladen er forklaret i hvordan man forbereder en side til oversættelse. Oversættelses-administratorens ansvar er at sikre, at opdelingen giver mening, og at mærkningen har været korrekt. Siden kan ommærkes, hvis den har ændret sig i mellemtiden. Se nedenfor hvordan ændringer foretages, så de forårsager færrest mulige forstyrrelser. Mærkningen af siden starter en baggrundsproces, der bruger MediaWiki's jobkø. Processen gennemgår hver oversættelses-side og regenererer den: Ændringer i sidens skabelon afspejles og forældede oversættelser vil straks blive udskiftet med den originale kildekode. Derimod opdateres oversættelses-brugerfladen straks. The interface is explained in Page translation example. The translation administrator's responsibility is to make sure that the segmentation makes sense and that tagging has been proper. The page can be marked again if it has changed in the meanwhile. See below how to make changes that cause minimal disruptions. The marking of the page starts a background process that uses MediaWiki's job queue. This process goes over each translation page and regenerates it: changes in the translation page template will be reflected and outdated translations will highlighted with a pink background. On the contrary, the translation interface is updated immediately.

Ændringer. Brugere kan fortsætte med at foretage ændringer til sidens kilde. Ændringerne vil være synlige for brugere, der ser siden på kildesproget, men oversættelser strider mod oversættelses-enhederne trukket ud fra den sidste version af original-siden, som er blevet markeret til oversættelse: Oversættelses-siderne er rapporteret til at være 100% opdateret, hvis alle oversættelses-enheder er oversatte, selv hvis kildesiden har nye ændringer. Du kan nemt se om der er umarkerede ændringer, når du ser siden der kan oversættes på kildesproget: der er en notits øverst som siger, at du kan oversætte denne side og der er links til ændringer, hvis der er nogen.

Invalidation. If changes are made to the translatable page source, the translation administrator will be given the option to "Ugyldiggør ikke oversættelser." for each section. If a section is invalidated, then the translated languages will get a pink background color for those sections, and a clock icon will be shown to translators in the translation interface. If a section is not invalidated, then no changes will be visible to readers of the translated pages, and translators will have to examine the section within the translation interface in order to see the changes.

Kildesprog. Der er også en oversættelses-side med sprogkoden på kildesproget: den indeholder ikke de ekstra mærker og anden mærkning relateret til side-oversættelsen, som anvendes i sidens kildetekst. Siden har ingen link fra brugergrænsefladen, men det er praktisk når du for eks. vil indsætte siden (typisk for skabeloner der kan oversættes) eller eksportere den. For example, the page you're on is available without markups at Help:Extension:Translate/Page translation administration/en.

Changing the source language. The extension will normally assume that the translatable source page is in the wiki's default language. Administrators can change a specific page's language setting, using the Special:PageLanguage page, so that it can be used as a source page for translation. See Page content language for details.

Translation language. Translation pages may contain text in different languages if it is not fully translated. On translation pages, untranslated translation units will be tagged with appropriate language and text direction so that CSS rules are applied correctly. MediaWiki, however, does not currently allow setting the language for parsing other than at the page level. All magic words and parser functions use the translation target language, even if the surrounding text is not translated. This can create an unwanted mismatch for example when formatting numbers or dates. Some magic functions and parser tags allow setting the output language, in which case you can use magic words en that returns either the source language for untranslated units or the target language for translated units.

Lukkede anmodninger om oversættelse. Nogle sider, der kan oversættes, har et indhold, som kun er interessant i en vis tidsperiode. For eksempel bekendtgørelser og regelmæssige statusopdateringer, ligesom Wikimedia's aktuelle begivenheder. Du kan holde disse sider sammen med oversættelser, men skjule dem fra oversættelsens brugergrænseflade. Dette forhindrer ikke yderligere oversættelser af siderne, men det reducerer stærkt risikoen for, at en bruger ved et uheld begynder at oversætte siden. Afskrækning og tilbagerulning sker fra Special:PageTranslation.

Prioritering af sprog. Du kan også definere en liste over sprog, som du specifikt ønsker oversættelser til og efterlades sprog-listen tom forstås det som at alle sprog er tilladt. Siden vil opføre sig som en afskrækkende side (se forrige afsnit) for de sprog der ikke er på den prioriterede liste, og når der oversættes til dem, vil oversætterne få en notits. Du kan også forhindre oversættelse til andre sprog, for eks. hvis oversættelser faktisk bruges andre steder, og du vil ikke være i stand til at bruge dem, bortset fra på enkelte sprog.

Gruppering. Det er muligt at gruppere relaterede sider sammen. Disse grupper arbejder ligesom alle de andre meddelelsesgrupper. De har deres egne statistikker og indeholder alle meddelelser i undergrupperne: i dette tilfælde sider som kan oversættes. Denne funktionalitet er i øjeblikket i Special:AggregateGroups. Sammensatte meddelelsesgrupper er som standard sammenfoldede i $LanguageStats i $Translates gruppevælger. It is possible to group related pages together. These groups work like all the other message groups. They have their own statistics and contain all the messages of the subgroups: in this case translatable pages. This functionality is currently in Special:AggregateGroups. Aggregate message groups are collapsed by default in Special:LanguageStats in the group selector at Special:Translate.

Flytning. Du kan flytte de sider, der kan oversættes, ligesom andre sider kan. Ved flytningen kan du vælge, om du også vil flytte alle undersider, der ikke skal oversættes. Flytningen bruger et baggrunds-job til at flytte de mange relaterede sider. Mens flytningen er i gang, er det ikke muligt at oversætte siden. Færdiggørelsen anmærkes i sidens oversættelses-log.

Sletning. Ligesom flytning, er foregår adgang til sletning af en side der kan oversættes, fra det normale sted. Du kan enten slette hele siden, eller blot en af dens oversættelser. For at slette en oversættelse, skal du gå til oversættelses-siden og derefter få adgang til sletning. Som ved flytning, vil en baggrundsproces slette siderne over tid. Sletning vil også slette de relaterede oversættelsesenheds-sider. Færdiggørelse anmærkes i sidens oversættelses-log.

Reverting. Similarly, reverting incorrect edits works as usual (including the rollback button): you only have to edit the affected translation unit and the translation page will be updated as well. To find the edit to the translation unit from the edit to the translation page, just click the "bidrag" link for the editor and look for an edit at a similar time.

Beskyttelse. Det er muligt at beskytte siden, som kan oversættes. Oversættelses-sider kan ikke beskyttes og en beskyttelse af kildesiden dækker ikke her. For at forhindre yderligere redigeringer af oversættelser, bør du tilføje kildesproget som eneste prioriterede sprog og deaktivere oversættelser til andre sprog, se prioritering af sprog ovenfor. Tilsammen forhindrer disse to handlinger effektivt ændringer af både kildesiden og oversættelses-sider med sine oversættelsesenheds-sider. Det er muligt at beskytte individuelle oversættelsesenheds-sider, selv om det frarådes.

Fjernelse af oversættelse. Det er også muligt at fjerne en sides klargørelses-mærkning til oversættelse. Først skal du fjerne alle $translate-mærker fra siden. Derefter kan du bruge Special:PageTranslation eller følg linket i toppen af siden der kan oversættes, for at fjerne det fra oversættelse. Dette vil fjerne enhver struktur relateret til side-oversættelse, men lad alle de eksisterende sider forblive frit redigerbare. Denne handling kan ikke anbefales.

Opbygning af en side der kan oversættes

Ved oversættelse af en side, der kan oversættes, produceres der mange sider, som tilsammen komponerer siden latu sensu, der også kan oversættes: deres titel bestemmes af titlen på den oprindelige side:

 • Side (kilde side)
 • Side/<sprogkode> (oversættelses-siderne og en kopi af kildesiden uden mærkning)
 • Translations:Side/<oversættelsesenheds id>/<sprogkode> (alle oversættelsesenheds-siderne)

Derudover er der oversættelsesside-skabelonen og kilderne til oversættelses-enhederne, udtrukket fra kildesiden og gemt i databasen. Systemet holder styr på, hvilke versioner af kildesiden indeholder oversættelses-mærker og hvilken version af dem er blevet markeret til oversættelse.

Hver gang en oversættelsesenheds-side er opdateret, vil systemet også regenerere den tilsvarende oversættelses-side. Dette vil resultere i to redigeringer. Oversættelsesenheds-side redigeringen er som standard skjult i seneste ændringer og kan vises ved at vælge vis oversættelser fra oversættelses-filteret. Andre handlinger end redigering (som at slette eller flytte) oversættelsesenheds-sider vil ikke udløse regenerering af den tilsvarende oversættelses-side.

If you need the copy of the source page without markup, e.g. to be pasted in another wiki without Translate,

 • identify the source language code (for English, en) and visit Page/<language code>;
 • click the "Se historik" button to reach an address like this and replace action=history with action=raw in the address bar, press enter:
the text will be displayed or saved.

Inddeling

Generelle principper:

 1. Al tekst beregnet til oversættelse skal omsluttes af <translate>-mærker. Der kan være flere mærke-par på én side.
 2. Alt uden for disse mærker ændres ikke på en oversættelesside. Den statiske tekst sammen med pladsholderne, som markerer stederne hvor oversættelsen af ​​hver oversættelses-enhed vil blive udskiftet, kaldes oversættelsesside-skabelonen.
 3. For meget opmærkning i teksten gør det vanskeligt for oversættere at oversætte. Brug mere finkornet placering af <translate>-mærker, når der er masser af opmærkning.
 4. Teksten mellem <translate>-mærker er opdelt i oversættelses-enheder, hvor der er én eller flere tomme linjer mellem dem (to eller flere linjer).

Begrænsninger. Sideoversættelses-funktion placerer nogle begrænsninger på teksten. Der bør ikke være nogen opmærkning, der strækker sig over to eller flere oversættelses-enheder. Med andre ord bør hvert afsnit være afsluttet. Dette håndhæves i øjeblikket ikke i softwaren, men krænkning vil medføre ugyldig visning af siden, med alvorlighed afhængig af om MediaWiki selv er i stand til at ordne den resulterende HTML-output eller ej. There should not be any markup that spans over two or more translation units. In other words, each paragraph should be self-contained. This is currently not enforced in the software, but violating it will cause invalid rendering of the page, the severity depending on whether MediaWiki itself is able to fix the resulting html output or not.

Parsing order. Beware, the <translate> tags work differently from other tags, because they do not go through the parser. This should not cause problems usually, but may if you are trying something fancy. In more detail, they are parsed before any other tags like <pre> or <source>, with the exception of <nowiki> which is recognized by the Translate extension.

Before Translate version 2020.10, <nowiki> was not handled consistently and pages would still appear in Special:PageTranslation. Escape it like "&lt;translate>...&lt;/translate>" as a workaround.

Mærke-placering. Om muligt forsøg at sætte mærkerne på deres egne linjer uden tomme linjer mellem indholdet og mærkerne. Nogle gange er dette ikke muligt, for eks. hvis du ønsker at oversætte noget indhold omgivet af opmærkning, men ikke opmærkningen selv. Det er også fint, for eks.:

{{Template|1=<translate>Some localised parameter</translate>}}

For at gøre dette arbejde, har udvidelsen en simpel håndtering af mellemrum: mellemrum bevares, undtagen hvis et start eller slut <(/)translate> mærke er det eneste på en linje. I dette tilfælde fjernes ny linje efter start- eller før slut-mærket. Det betyder, at mellemrum ikke forårsager ekstra pladsforbrug i den viste version af siden.

Variabler. Det er muligt at anvende variabler ligesom skabelon-variabler. Syntaksen for dette er <tvar|name>indhold</>. For oversættere vil disse kun vise sig som $name, og i oversættelses-sider vil de automatisk blive erstattet af den værdi, der er defineret i siden som kan oversættes (så de er globale "konstanter" på tværs af alle dens oversættelses-sider). Variabler kan bruges til at skjule indhold der ikke kan oversættes i midten af en oversættelses-enhed. Det virker også for tal, der ofte skal opdateres. Du kan opdatere talværdien i alle oversættelser ved at ændre talværdien i kilden til siden der kan oversættes, og ommærke siden. Du behøver ikke at ugyldiggøre oversættelser, fordi talværdien ikke er en del af oversættelsesenhed-siderne.

Comma-separated values. For content such as Graph data, that needs to be parsed by the software as comma-separated values, you should separate the translation units between each comma, so that the translating editors don't use localized commas which will confuse the software.

Plain-text values. To prevent any kind of modification of the translation value, use nowrap attribute like this: <translate nowrap>...<nowiki>. By default outdated and untranslated values are modified in order to support highlighting and language tagging.

Opmærknings-eksempler

Nedenfor er listet nogle alternativer og forslag til måder at håndtere forskellige typer wiki-opmærkning.

Kategorier Kategorier kan tilføjes på to måder: i oversættelseside-skabelonen eller i en af ​​oversættelsesenhederne.

Hvis du har kategorier i oversættelseside-skabelonen, vil alle oversættelserne havne i samme kategori. Hvis du har kategorier i oversættelses-enheder, bør du instruere brugerne i en navngivnings-ordning. Til højre viser vi de to mulige ordninger, som er uafhængig af indbygnings-teknik.

Oversættelse ved tilføjelse af sprog-kode: Category:Cars/da (anbefales, men understøttes ikke)

[...]
</translate>

[[Category:MediaWiki{{#translation:}}]]
 • Kategorisidens navn ikke oversat (ligesom sidenavnene).
 • En kategori for hvert sprog.
 • Side-oversættelse kunne anvendes til kategorien selv: kategorierne vil blive knyttet sammen, og overskrifterne ville blive oversat (men ikke navnet på kategorien, links og lignende).

Ingen oversættelse: Category:Cars

 • Alle oversættelser i samme kategori (godt i tilfælde af få sprog, dårligt ved mange).
 • Kategorinavn ikke oversat (kan være som i oversættelses-skabelonen).
Overskrifter Overskrifter kan i princippet være bundet til følgende afsnit, men det er bedre at have dem adskilt. På denne måde kan nogen hurtigt oversætte indholdsfortegnelsen, før de går ind i indholdet. Når overskrifter mærkes er det vigtigt at inkludere overskrifts-opmærkningen indenfor mærkerne, ellers vil MediaWiki ikke længere identificere dem ordentligt, for eksempel når de forsøger at redigere en specifik del af kildesiden. Opmærkningen giver også straks oversætteren en sammenhæng: han/hun oversætter en overskrift.

Forkert:

== <translate>Kultur</translate> ==

Forkert:

<translate>== Kultur ==</translate>

Foreslået inddeling:

<translate>
== Kultur ==

Lorem ipsum dolor.
</translate>
Billeder Billeder, der indeholder sprogspecifikt indhold som tekst, bør omfatte hele billedsyntaksen i en enhed. Andre billeder kan kun markere beskrivelsen med et valgfrit tip i sidens meddelelses-dokumentationen, efter at det er blevet markeret.
<translate>
[[File:Europe.png|thumb|Map of Europe with capital cities]]
</translate>
[[File:Ball.png|50px|<translate>Ball icon</translate>]]
Links Links kan indgå i de afsnit, de indgår i. Det gør det muligt at ændre link-mærket, men også at ændre linkets mål til en bestemt sprog-version, hvis den findes.

If the target page is (or should be) also translatable, you should link to it by prepending Special:MyLanguage/ to its title. Only the link label will need to be translated, because this automatically redirects users to the translation page in their own interface language, as selected for instance via the UniversalLanguageSelector. However, to achieve a constant behavior the syntax must be used for all links.

Fordi overskrifter er oversat, kan du ikke stole på de automatisk genererede id til overskrifter. Du kan tilføje dine egne links-ankre. For at holde dem uden for oversættelses-skabelonen, har du brug for at bryde siden op i flere <translate>-mærke par omkring hver overskrift du ønsker at have et link-anker til.

Interne links:

<translate>
Helsinki is capital of [[Finland (country)|Finland]].
</translate>

Links to translatable pages:

<translate>
It has marvelous beaches with a lot of [[Special:MyLanguage/Seagull|seagulls]].
</translate>

Eksterne links:

<translate>
PHP ([http://php.net website]) is a programming language.
</translate>

Links på en side:

<span id=culture></span>
<translate>
== Kultur ==

Lorem ipsum dolor.

...

For more about food, see [[#culture|section about culture]].
</translate>
Lister Lister kan blive lange, så du måske ønsker at opdele dem i flere dele med for eksempel fem elementer eller mindre, som følger. Gør det kun hvis elementerne er tilstrækkeligt uafhængige til at kunne oversættes særskilt på alle sprog, altså skab ikke "LEGO-moduler": for eksempel skal du undgå at opdele en enkelt sætning i flere enheder, eller at adskille logisk afhængige dele, som kan påvirke hinanden (med hensyn til tegnsætning eller for eksempel stil af listen). To split a list, use $translate-tags. Do not insert new lines as this will break the HTML output.

Do so only if the items are sufficiently independent to be translated separately in all languages: don't create "lego messages". For instance, you must avoid to split a single sentence in multiple units, or to separate logically dependent parts which may affect each other (with regard to punctuation or style of the list, for instance). To split a list, use <translate>-tags for each item without including leading asterisks/hashes/semicolons. Do not insert blank lines as this will break the HTML output.

* <translate>General principles</translate>
* <translate>Headings</translate>
* <translate>* Billeder</translate>
* <translate>* Tabeller</translate>

or

<translate>
Please visit:
* our main page
* then the FAQ page.
</translate>
Tal Med tal og andre ikke-sproglige elementer kan du trække det faktiske antal ud af en oversættelse og gøre det til en variabel. Dette har flere fordele:
 • Du kan opdatere antallet uden at ugyldiggøre oversættelser.
 • Oversættelses-hukommelse kan fungere bedre, når det ændrede tal ignoreres.
<translate>
Income this month <code><tvar|income>{{FORMATNUM:3567800}}</></code> EUR
</translate>

Bemærk at dette forhindrer oversætterne i at gøre tallet sprog-afhængigt ved en valutaomregning. FORMATNUM kald sørger for at tallet er formateret korrekt på målsproget.

Skabeloner Skabeloner har forskellige funktioner og formål, så den bedste løsning afhænger af, hvad skabelonen er til for. Hvis skabelonen ikke er en del af et længere afsnit, skal den udelades, medmindre den har parametre, der skal oversættes. Hvis skabelonen ikke har sprogligt indhold selv, behøver du ikke at gøre noget ved selve skabelonen. Et eksempel på skabeloner, der er oversat med side-oversættelse, er Template:Extension-Translate. For at bruge denne skabelon, behøver du en anden skabelon lignende {{Translatable navigation template}}, fordi du ikke længere kan inkludere skabelonen med {{TemplateName}}. Dette kan endnu ikke gøres af Translate-udvidelse selv, men der der planer om det i fremtiden.

En anden måde er at bruge ustruktureret element oversættelse til at oversætte skabelonen, men så vil skabelonens sprog følge brugerens grænseflade-sprog og ikke sproget på den side, han ser.

Attributes By default the Translate extension may wrap outdated translation units to highlight them and untranslated units to set proper language metadata.

In some circumstances the additional markup added by this wrapping is not suitable.

<abbr title="<translate nowrap>Frequently asked questions</translate>"><translate>FAQ</translate></abbr>
Translation language (introduced in 5e8106cdc353) When text is using language-dependent formatting methods, a mismatch may appear for untranslated sections.

{{TRANSLATIONLANGUAGE}} can be used to avoid that.

2020-09-15 is {{#time:l|2020-09-15|{{TRANSLATIONLANGUAGE}}}}

The above input may render as:

 • engelsk: 2020-09-15 is Tuesday.
 • finsk: 2020-09-15 on tiistai.

Without the magic word, untranslated text on a Finnish translation page would render as:

 • 2020-09-15 is tiistai

Udskiftning af kildetekst

Generelle principper:

 • Undgå ændringer
 • Foretag ændringerne så isoleret som muligt
 • Tilføj ikke selv oversættelsesenheds-markører

Enheds-markører. Når en side er markeret til oversættelse, vil systemet opdatere sidekilden og tilføje unikke identifikatorer for hver oversættelses-enhed. Se eksemplet nedenfor. Disse markører er afgørende for systemet, der bruger dem til at spore ændringer til hver oversættelses-enhed. Du bør aldrig tilføje enheds-markører selv. Markørerne er altid på linjen før enheden, eller hvis der startes med en overskrift, efter den første overskrift på samme linje. Den forskellige placering for overskrifter er nødvendig for at få afsnitsredigering til at fungere som forventet.

<translate>
== Birds == <!--T:1-->
Birds are animals which....

<!--T:2-->
Birds can fly and...
</translate>

Ændring af enheds-tekst. Ændring er den mest almindelige aktivitet for oversættelses-enheder. Du kan rette stavefejl, korrigere grammatik eller lave andre ændringer ved enheden. Når siden gen-markeres for oversættelse, vil du se forskellen i enhedsteksten. Den samme forskel vises også til oversættere når de opdaterer deres oversættelser. For simpel stavekontrol og andre tilfælde, hvor du ikke ønsker de eksisterende oversættelser skal fjernes fra oversættelse sider, kan du undgå at ugyldiggøre eksisterende oversættelser: oversættere vil stadig se forskellen, hvis de nogensinde af en eller anden grund opdaterer oversættelsen.

Tilføjelse af ny tekst. Du kan frit tilføje ny tekst mellem <translate>-mærker. Sørg for, at der er en tom linje mellem tilstødende enheder, så systemet vil se det som en ny enhed. Du kan også tilføje <translate>-mærker omkring den nye tekst, hvis den ikke er mellem de eksisterende <translate>-mærker. Som før, lad være med at tilføje enheds-markører selv, for systemet gør det.

Sletning af tekst. Du kan slette hele enheder. Hvis du gør det, så fjern også enheds-markøren.

Opdeling af enheder. Man kan opdele eksisterende enheder ved at tilføje en tom linje i midten af en enhed, eller ved at placere <translate>-mærker, så de deler enheden. Du kan enten beholde enheds-markøren med den første enhed eller fjerne den helt. I det første tilfælde kan oversættere se den gamle tekst, når den gamle oversættelse opdateres. Hvis du har fjernet enheds-markøren, vil begge enheder opføre sig som om ingen oversættelse nogensinde har eksisteret, efter at siden igen er mærket til oversættelse.

Oprindelig tilstand Bevarelse af markøren Fjernelse af markøren
<!--T:1-->
Cat purrs. Dog barks.
<!--T:1-->
Cat purrs.

<!--T:2--> (tilføjet efter ommærkning)
Dog barks.
<!--T:2--> (tilføjet efter ommærkning)
Cat purrs.

<!--T:3--> (tilføjet efter ommærkning)
Dog barks.
Kissa kehrää. Koira haukkuu. Kissa kehrää. Koira haukkuu.

Dog barks.

Cat purrs.

Dog barks.

Fletning af enheder. Hvis du sammenfletter enheder, skal du fjerne alle markører eller beholde højst en enkelt.

Flytning af enheder. Du kan flytte enheder rundt uden at ugyldiggøre oversættelser: flyt bare enheds-markøren sammen med resten af enheden.

Ved markering af en ny side-version til oversættelse, vær sikker på at den bedste praksis følges, særligt så oversættere får en ny oversættelses-enhed, hvis indholdet har ændret sig. Sørg også for, at der ikke er unødvendige ændringer, så spild af oversætternes tid forhindres. Hvis kildesiden får mange ændringer, kan det være værd at vente på at den stabiliserer sig, og udsætte oversætter-arbejdet.

Ubrugte enheds-oversættelser slettes ikke automatisk, men det bør ikke give problemer.

Indlemmelse af side-oversættelse

Hvis du har oversat sider før brug af side oversættelses-systemet ønsker du måske at overføre siderne til det nye system, i det mindste dem, du forventer vil få nye oversættelser og som du ønsker statistik for. Du vil sandsynligvis have eksisterende skabeloner til sprogskift og måske forskellige navngivnings-bestemmelser til siderne.

Du kan starte flytningen ved udrensning og mærkning af kildesiden. Du kan beholde de eksisterende sprog-skifte skabeloner, mens du flytter de gamle oversættelser. Hvis dine sider følger sprog-underside navngivningen, vil de blive erstattet med kildeteksten efter oversættelses-mærkning af kildesiden, men du vil stadig kunne få adgang til oversættelser fra historikken.

This manual task has been partly automated by Special:PageMigration, which shows the source and target units besides each other and allows the user to adjust the units by providing a set of features mentioned later in this page.

How to use?

Screenshot showing an example use of Special:PageMigration for "Help:Special pages" as page name and "fr" as language code.
 1. Gå til Special:PageMigration
 2. Enter the title of the page and the language code. For example, "Help:Special pages" & "fr"
 3. The source text which was divided into units by Translate and the imported translations will be shown besides each other with some initial alignment.
 4. Use the actions available for each unit to manually do the remaining alignment
 5. As translated units are editable, do required manual improvements (for add translation variables, fix links and markup, etc.)
 6. Click on the "Gem" button. This will create pages under the Translations namespace of the form Translations:Page/<translation unit identifier>/<language code>. The old translations have been imported into Translate.
 7. Else, if you wish to abort the importing, click on the 'Cancel' button.

Tilgængelige handlinger

Each row consisting of source and target unit has a set of action icons. They are used as follows:

 1. Add: Clicking on this action icon adds a new empty unit below the current one. Use this feature if you want to split the current unit and need a unit below.
 2. Swap: Clicking on this action icon swaps the content of the current unit with the unit below it. You can use this feature when the units get aligned improperly due to different ordering of sections. Or when you need to drag a unit below or above. In either case, remember it swaps with the unit below and does not create any additional units.
 3. Delete: Clicking on this action icon completely removes the corresponding target unit from the page and shifts the remaining target units up by one unit. Use this to remove unwanted content like code or imported translations which are present completely in the source language. Note: this irrevocable action (in the current session).

Troubleshooting

 1. If you mark a page for translation and immediately go to the special page and try to import translations, you may get an error message like "<page-name>/<language-code> indeholder ingen gamle oversættelser.". This is because FuzzyBot didn't fuzzy the messages on the old page yet: the tool won't find an edit by FuzzyBot on the translation page. In this case, simply wait for FuzzyBot to do its job. Once an edit is seen, you can proceed with the imports.
 2. Please wait for some time after pressing the "Gem" button. While the button background remains gray, there is an ongoing process of importing non-empty units. Once the button becomes colored again, the import is completed.

Tips

 1. Migration will be easier if you first (before the mark to translation) check whether existing translations are similar to the original English text, and manually edit the structure of pages: break paragraphs and lists, add the missing headers (even if empty).
 2. Will be useful to check the result in the core translation interface - some of the units may be immediately marked as obsolete because of errors markup or if not all of the translation variables was added.
 3. Translation of the page title will have to be added manually. If you do not know very well the language of the imported page, you can try to find the translation of the page title among the "links here" or sometimes in redirects. Note: Please don't translate the namespace, keep it untranslated.